Home

Fattige og rike land problemstilling

Forskjellen mellom fattige og rike land og

 1. Problemstilling: Gjør rede for og drøft årsaker til den store forskjellen mellom fattige og rike land, drøft spesielt globaliseringens rolle. Kompetansemål: * Definere begrepet levestandard. * Forklare begrepet globalisering. * Drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden. Lærers kommentar: Meget bra oppgave og problemstilling
 2. gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda Sult i krisetider (SAF1-03) Økte matvarepriser er en del av den økonomiske krisa som verden står overfor
 3. Undervisningsopplegget handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom
 4. Den økonomiske forskjellen mellom fattige og rike land kan vanskelig oppfattes som noe annet en overveldende. En må være oppmerksom på at å sammenligne økonomi og statistikk på tvers av land og helt ulike kontekster har mange utfordringer. Det blir mange mulige feilkilder, men statistikken gir et godt inntrykk av de store forskjellene
 5. Fattigdom og rikdom I verdenssamfunnet finnes det fattige og rike land. Meget bra oppgave og problemstilling Afskaf Fattigdom Delmål 1.1 Afskaf ekstrem fattigdom. Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle mennesker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen skal leve under den internationale fattigdomsgrænse,.

Fattig og rik i samme verden (SAF1-03) Global skol

- Hvorfor er noen land fattige og andre rike, og blir skillet jevnere? - Hvorfor flykter folk, og hvor flykter de til? - Hvordan fungerer verdensøkonomien? - Hvordan fungerer bistandsordninger og U-hjelp, og hvilken effekt har dette? SL og SK var jo egentlig det jeg ville komme opp i, men helst ville jeg jo slippe å komme opp i noe i det hele. Fattigdom og rikdom I verdenssamfunnet finnes det fattige og rike land. At noen land er fattige andre land rike, er ikke tilfeldig. Fattigdom er et enormt problem i verden i dag. Vi kan se på et eks: mange rike land handler varer fra andre rike land, mens u-landene ikke får solgt sine varer Forskjeller mellom rike og fattige land: det er mangel på mat i U-landene, I-landene har nok med mat. I fattige land arbeider en stor del av befolkningen i jordbruket, mens i de rike landene arbeider de fleste i industri og tjensteyting. Den rikeste femdelen av verdens befolkning produserer hele 83% av varer og tjenester i verden og den står. FATTIG/RIK. Det magiske klasserommet - fattig/rik handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene.

Og det kan være store forskjeller i et enkelt land også. For eksempel er India både rikt og fattig på samme tid. Rundt de store byene har det kommet industri som har gjort mange mennesker rike, samtidig er India det landet i verden med flest fattige. De fleste fattige i verden finnes i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara Det fattige landet på Afrikas vestkyst har etter hvert blitt beryktet for sin omfattende kokainhandel, og myndighetene og militæret gjør lite for å få bukt med problemet Økonomene Acemoglu og Robinson ser med nye øyne og ny forskning på hvorfor noen land er fattige mens andre er rike i boken Why Nations Fail, utgitt i 2012.. De vanligste teoriene er kulturforskjeller, klimavariasjoner og inkompetente ledere. Grunnen til at land sør for Sahara er fattige kan være dårlig jordsmonn og for varmt klima til å jobbe effektivt

Rikdom og fattigdom Global skol

Vi ser at i fattige land ligger det laveste fruktbarhetstallet på 3,8 og høyeste 6,9, mens i de rike landene i verden ligger det laveste på 1, 4 og det høyeste på 2,1. Fattige land, gjennomsnitt= 5, 4 barn - Rike land: 1,69 barn Fattige og rike. Hei, denne i Aftenposten om hvordan rikdommen arter seg og fungerer i et land som tradisjonelt har vært preget av likhet. Deres problemstilling var om det er mulig å bevare. Rike land har ofte mer sekundær- og tertiærnæringer. Det betyr at de har flere fabrikker som bearbeider råvarer og at de har en stor servicenæring som selger tjenester. I de rike landene er det også mange som jobber med å utvikle nye ting, og å finne nye og bedre arbeidsmåter og metoder Spørsmål og svar: Forskjellene mellom fattige og rike land; Spørsmål og svar: Hva er verdens fattigste land; Urettferdig handel: Seks årsaker til å tape på markedet. 1) Råvarer. Landene i sør, og særlig Afrika og Latin-Amerika eksporterer i stor grad råvarer. I forhold til foredlede produkt har råvareprisen stort sett sunket kraftig

Forskjellene mellom fattige og rike? / Spørsmål og svar

At kun en firedel av vaksinen forbeholdes mellominntektsland og fattige land er alvorlig, sier Egenæs. Amnesty International viser til at de to legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech alt har inngått avtaler om salg av over 1 milliard doser av vaksinen, som nå er inne i siste testfase og ser ut til å være rundt 90 prosent effektiv Hver dag dør nærmere 40.000 barn i fattige land på grunn av sult og sykdommer. 100 millioner barn mangler grunnopplæring i skolen. Arbeidsledigheten er skyhøy. Fakta viser og at den rike delen av befolkningen, som tilsvarer 20 % av totalen, har kontroll på hele 80 % av verdens ressurser Sør-Afrika overtok for få måneder siden førsteplassen som det samfunn i verden som har størst forskjell mellom rike og fattige. En politikk for omfordeling, som også innebærer en klar skatteskjerping for de rike, er derfor en nødvendighet

Problemstilling fattigdom - diskusjonen om internasjonal

I motsetning til Townsend bruker de selve indeksen til å utlede en grense mellom fattige og ikke-fattige. Hagenaars (1986) mener imidlertid at livsstilsindikatorer er uegnet som fattigdomsindikatorer, fordi det er vanskelig å utlede velbegrunnede grenser for å skille mellom fattige og resten av populasjonen De fleste fattige bor på den sørlige halvkule, mens de rike i hovedsak befinner seg i nord. Vi omtaler derfor ofte forholdet mellom fattige og rike land som et nord-sør-forhold. Fattigdom er et sammensatt problem, som dels kan forklares ut fra indre forhold i de fattige landene og dels ut fra forhold mellom de rike og de fattige landene

KSU.NO er et nettmagasin med hjerte for Kristiansund og Nordmøre Rike og fattige land problemstilling Den 20. februar 2020, presenterte KNN resultatene av en medlemsundersøkelse om regiontilhørighet i Tidens Krav Fattige og rike land eksamen. Fordelingen av fattige og rike i verden.Størsteparten av verdens befolkning lever i utviklingsland. I Europa, som har en stor andel rike, industrialiserte land, bor kun 10 % av verdens befolkning, mens Canada og USA står for ca. 5 % av verdens befolkning Hei, var så heldig å trekke Samfunnsfag Rike og fattige land Fattige land beskytter oftest sin industriproduksjon; de har vanligvis en svak industrisektor. For å støtte og bygge opp industriproduksjonen legges det toll på importerte industrivarer. For å beskytte innenlandsk jordbruk legger mange rike land (også Norge) høye tollsatser på import av mat Andelen fattige synker raskere enn noen gang. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom. Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv SØR-AFRIKA (NRK): Bilder tatt fra luften viser det store gapet mellom fattige og rike i Sør-Afrika. Ei 24 år gammel jente i Cape Town kjenner forskjellene på kroppen

- Frihandel vil gagne både rike og fattige land. Større velstand betyr at det blir råd til å løse flere av verdens alvorlige problemer, sier nobelprisvinner Robert Fogel. Et forslag om å utvide regionale frihandelsavtaler ble ikke rangert, fordi panelet mente de ikke hadde fått nok informasjon I de fleste fattige regioner er derimot tørke, flom og orkaner nå større trusler mot liv, helse og levebrød enn krig og konflikt. Det er i utviklingsland at langt de fleste mennesker dør som følge av naturkatastrofer. Under 10 prosent av dem som døde i årene 1999-2008, bodde i rike i-land (ca. 20 prosent av verdens befolkning) Pfizer og BioNTech har forhåndssolgt størstedelen av koronavaksinen de utvikler til rike land, noe som bekymrer Amnesty International Samfunnsspeilet, 1998/3 De fattige er få, men unge Publisert: 15. juni 1998 Forholdsvis få er fattige i 1990-tallets Norge, og fattigdommen ser ikke ut til å ha økt. De færreste er fattige over lengre tid, men Artikkel; Hvordan har de fattige det? Publisert: 10. desember 2003 kalle fattige i dette landet. Fattige barn i rike Norge Barnefattigdom og sosiale konsekvenser Kandidatnummer: 5027 Diakonhjemmet Høgskole Innholdsfortegnelse 1 Innledning, problemstilling og avgrensing unødvendig at mennesker, og da spesielt barn, skal ha det sånn i et rikt land som det Norge er. I min besvarelse vil jeg.

Hvorfor er noen land fattige? - Miljøagenten

Samfunnsfag YF Vg2 - Fattigdom og bærekraftig utvikling - NDL

 1. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem. Spørsmål og svar. og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Det er ganske komplisert å forklare hvorfor land er fattige
 2. I 2019 var det fem DAC-land som nådde dette målet, inkludert Norge. De andre landene var Sverige, Danmark, Storbritannia og Luxembourg. Norge har nådd FN-målet siden 1976. - Verden har forpliktet seg til å nå bærekraftmålene innen 2030. Rike land har et særlig ansvar for å trekke med fattige land for å nå målene
 3. Han mener det er dypt urettferdig å gi fattige land mer gjeld på grunn av en krise de ikke har skyld i selv. - De rike landene har bidratt mest til utslippene. Derfor har de et historisk ansvar for å hjelpe fattige land med å takle klimakrisen. Hjelpen kan ikke komme som lån som må betales tilbake med renter
 4. Bare en liten del av verdens befolkning bor i de rike industrilandene i nord. De fattige landene i sør som vi kaller utviklingsland, er ikke en ensartet gruppe land. Noen land har vært igjennom en rask industrialisering og økonomisk vekst (de nyindustrialiserte landene).Nesten én milliard mennesker lever i ytterste fattigdom og sult
Menneskerettigheter | Global skole

Fattigdom - F

Landet klarer ikke å holde takt med den vestlige verdens krav til teknologi og utvikling. -Mange fattige land har spesialisert seg på å produsere et enkelt nisjeprodukt (som regel innen jordbruk), f.eks produksjon av kaffebønner e.l. Når man satser så stort på et produkt vil konjukturer i markedet merkes veldig godt Blant verdens rike land har forskjellene mellom fattig og rik økt mest i Storbritannia. De 10 prosent rikeste tjener nå 12 ganger så mye som de fattigste, en økning fra åtte ganger så mye.

Det er aldri barn som er fattige, men foreldrene deres. Men barna får et vanskelig liv når foreldrene har lite penger. Det kan være mange grunner til at voksne har lite penger: de ikke har jobb, de er skilt og familien lever bare av lønna fra en jobb, de er syke og kan ikke jobbe, eller de har akkurat kommet til Norge som flyktning og må skaffe seg alt på nytt 1.1 Problemstilling og avgrensninger Oppmerksomheten rundt konflikten med hjerneflukt fra fattige til rike land har økt de siste årene. Fenomenet er et av problemområdene blant annet Helsedirektoratet mener er aktuelle også i norsk helsesektor (Espelid 2010;.

Hjelp til problemstilling i samfunnslære

Globalisering og fattigdom Fremtidens miljøutfordringe

I en gjestekommentar 4. desember skrev professor Klaus Mohn om gapet mellom fattige og rike land. Dag Nikolai Jenssen svarte i et innlegg den 11. desember. Mohn hadde vært i Tanzania, som «etter 50 år som hovudsamarbeidsland for Noreg og storforbrukar av utviklingshjelp framleis (er) blant dei aller fattigaste landa i verda» De fattige landene utdanner helsepersonell som reiser til rike land med høyere lønninger og bedre vilkår. De rike landene slipper da å betale for utdanning av helsepersonell og får dekket. fattige og rike. Høy Definere og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Kunne sammenligne og diskutere de store forskjellene mellom fattige og rike. 6 5 Middels Gjøre rede for noen variasjoner i levekår i ulike deler av verden. Kunne sammenligne og si noe om hvorfor det er store forskjeller mellom fattige og rike. 4

Rike og fattige land - Daria

Mens forskjellene skyter i været i USA, klarer mange land i Europa å holde igjen. Ikke alle tror det vil vare. BRUSSEL (Aftenposten): Europa er i dag det stedet på kloden med minst gap mellom fattig og rik, ifølge en rapport Utviklingsland (u-land) er en samlebetegnelse på land med svak økonomi og oftest også en rekke andre utfordringer som begrenser befolkningens økonomiske velstand og velferd. Disse landene preges derfor av utbredt fattigdom. Motpolen til utviklingsland er industriland (i-land). Begrepet har ingen klar definisjon. Tidvis brukes ordet om nesten alle land som ikke regnes som rike, rundt regnet. De økonomiske forskjellene mellom fattige og rike land er enorme, og de fattiges svært lave karbonavtrykk er hovedårsaken til at verdensgjennomsnittet ikke er høyere enn 2,3 hektar. For mens innbyggerne i Amerika har et gjennomsnittlig økologisk fotavtrykk på 9,6 hektar, har innbyggerne i Bangladesh et gjennomsnitt på 0,5 hektar Men Midtens rike er fremdeles fattig. ikke minst de farlige forskjellene mellom fattig og rik. Men bak byenes prangende fasader finnes et annet Kina, et fattig land preget av desperat jobbjakt, stadige lokale konflikter og misnøye med partipampenes maktmisbruk I for eksempel Birmingham i Alabama økte levealderen hos de fattige like mye som hos de rike (tre års økning siden 2000). Mens i Tampa i Florida har levealderen blant de fattige vært avtagende

En grunn kan være at vann og sanitæranlegg er skjevt fordelt, det vil si at det er forskjeller mellom rike og fattige land, og det kan være veldig forskjellig, hvordan rike og fattige mennesker i et land har det. I industrilandene er det daglige vannforbruket i en husholdning mellom 150 og 200 liter per person : fattige folk, land, kår fattige folk, land, kår / fattig som en kirkerotte fattig som en kirkerotte / Fattig-Norge de fattige i Norge Fattig-Norge de fattige i Norge // som substantiv: fattige og rike fattige og rike

Amnesty: Rike land kjøper opp ny koronavaksine Pfizer-BioNTech har forhåndssolgt størstedelen av koronavaksinen de utvikler til rike land, noe som bekymrer Amnesty International Verden jublet og børsene steig da legemiddelgigantene Pfizer og Biontech mandag slapp nyheten om at deres covid-19-vaksine ser ut til å At slik avansert infrastruktur er enda vanskeligere å få til i fattige land i sør, er innlysende. og at 1,3 milliarder doser kan bli produsert i løpet av 2021. De fleste er bestilt av rike land 17 Rike og fattige land. Det er enorme forskjeller mellom land. Noen er rike og noen er fattige. I tillegg er det store forskjeller i utviklingen mellom land. Hvordan har noen land som Hong-Kong og Sør-Korea greid å oppnå høy vekst gjennom flere tiår, slik at de nå er på nivå med de rike landene i verden Den røde tråden i emnet er en problemstilling: Hvorfor har noen land blitt rike, materielt sett, mens andre er blitt preget av fattigdom? Målet er å gi en oversikt over den økonomiske globalhistorien i svært lange linjer - fra de første mennesker og fram til vår egen tid Start studying Samfunnsfag fattige og rike land. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Planen gjelder alle land i verden, også rike land som Norge. Det betyr at Norge må hjelpe andre land slik at færre lever i fattigdom. Men Norge må også gjøre noe med det som ikke er bra nok i Norge, for eksempel de økende forskjellene mellom fattige og rike mennesker i Norge I mange land skyldes mye av ulikhetene at elitene har skaffet seg rikdommen ved å dra stigen opp etter seg. I så fall er det samme bakenforliggende faktor - skjeve maktforhold og svake institusjoner - som hindrer vekst og skaper ulikhet. Dette gjelder ikke bare skillet mellom rik og fattig, det samme gjelder i det små

Global helse-eksperten mener samtidig at økonomien i fattige land er mye mindre sårbar enn rike land, både for selve epidemien og for mottiltakene. - Vi, i den rike del av verden, er avhengige av å importere komponenter til alt fra mat, til bilindustrien, til mobiler eller til virkestoffer til farmasøytisk industri fra andre land Både rike og fattige land må ta tak i miljø- og fattigdomsproblemene, og de rike landene må støtte fattige land i dette arbeidet med penger, kunnskap og teknologi. Toppmøtet utarbeidet en omfattende handlingsplan for bærekraftig utvikling kalt Agenda 21 , og opprettet et eget FN-organ kalt FNs kommisjon for bærekraftig utvikling (UNCSD) Rike land har lovet minst $100 milliarder dollar i året i klimastøtte til fattigere land innen 2020. Det gjenstår fremdeles mye før denne lovnaden er nådd, blant annet er rike og fattigere land uenige om hva slags økonomisk støtte som skal regnes med. Utviklingslandene krever også lovnader om økt støtte etter 2020, noe rike land har.

Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat Lucas Chancel og Thomas Piketty har beskrevet store ulikheter i klimagassutslipp mellom rike og fattige, globalt og innen land. Den rikeste tidelen står for nesten halvparten av globale utslipp. Hvis denne gruppen reduserte sine utslipp bare til gjennomsnittlig EU-nivå, kunne globale utslipp vært redusert med rundt en tredjedel Økt forskjell mellom fattige og rike i Norge. De rike får stadig mer penger og forskjellene øker i - Det er en tendens som har vært i mange land, og den har vært hos oss en god stund,. Er det ingen rike og fattige landene, men produsert og gård. Nasjonene som den industrielle revolusjonen er naturlig og neste for å finne banen til de gjenværende. overgangen fra feltet til fabrikken er hva de sier teknologisk kultur, Rise av biotikoy nivå etc.. men det er ikke mer glad innbyggerne i utviklede tilstand av innbyggere i underutviklede, fordi du er glad i denne verden bare. Fattige og rike land presentasjon sc. I fattige land arbeider en stor del av befolkningen i jordbruket, mens i de rike landene arbeider de fleste i industri og tjensteyting. Den rikeste femdelen av verdens befolkning produserer hele 83% av varer og tjenester i verden og den står for over 80% av verdenshandelen

FATTIG/RIK Redd Barn

Fordelingskonflikter kan defineres som gapet mellom er og bør. Det er fortsatt et enormt gap mellom levekår og livsbetingelser i verdens fattige land og den rike, vestlige del av verden. Skal en ta programformuleringer og festtaler på alvor, hersker det en tilnærmet global konsensus om at slik bør det ikke være Fattig og rik. Litt under 800 Spill utviklet av Changemaker for å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land. Tid: 90 deltakere: 20-70. Stollek om skjev fordeling. Kunnskap om skjev ressursfordeling og refleksjon omkring skillet mellom fattige og rike. Tid: 20 min. Antall deltakere: 12-20 til.

Forskjellen mellom fattig og rik øker Det økonomiske gapet mellom de rikeste og de fattigste øker. Dette hemmer veksten og hindrer som 40 prosent av befolkningen i den nedre delen av befolkningen ikke dratt fordeler av den økonomiske veksten i mange land, og i noen tilfeller har de som tjener minst til og med hatt et reelt fall i. samlebetegnelse på tiltak rike land kan sette i gang overfor fattige land, for eksempel økonomisk bistand. Utviklingslandene Tidligere har man gjerne skilt mellom industrilandene, i hovedsak Nord-Amerika, Vest-Europa, Japan, Australia, Sovjet og Øst-Europa, og resten av verden som utviklingslandene Ikke på 30 år har forskjellen mellom rike og fattige vært større. Den er nå rekordstor i de fleste OECD-land, ifølge en rapport som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) nettopp har publisert. Mangel på faste jobber og fulle stillinger er en viktig drivkraft for den stadig større ulikeheten, ifølge rapporten De fleste fattige bor i Sørøst Asia og Afrika.<br />Kvinner i fattige land føder flere barn enn kvinner i rike land.<br />Befolkningen i U-land har dårlig tilbud innen utdanning, helse og sosiale goder.<br />I uland har man høy spedbarnsdødelighet og lav levealder.<br /> 5

Rike og fattige land - Miljøagenten

I mange land, både fattige og rike, øker ulikheten i inntekt innad i befolkningen. Utviklingsland kjennetegnes ved at de har vært kolonier, eksporterer råvarer og har mange fattige og stor ulikhet i inntektsfordeling. Råvareprisene har økt mindre enn prisen på industrivarer, og dette har ført til tung gjeldsbyrde for mange u-land gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike, og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfo KØBENHAVN (Dagsavisen): En durabelig nervekrig utspiller seg mellom rike og fattige land på klimatoppmøtet i København. I gangene på det overfylte Bella Center sprer ryktene om sammenbrudd.

Verdens fattigste og rikeste land - MS

Liste over land etter BNP viser land i verden sortert etter deres bruttonasjonalprodukt (BNP), markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i et land i løpet av et år. Denne verdiskapingen angis som BNP målt i løpende amerikanske dollar ($) beregnet utfra markedskurser eller offentlige offisielle valutakurser.Tallene er altså ikke justert hverken for prisnivåer eller for. Studien frå USA viser at fattige amerikanarar har hatt ein betydeleg lågare auke i forventa levealder enn det rike amerikanarar har hatt i perioden 2001-2014. Den same tendensen ser vi i Noreg. ‒ Samanlikninga har interesse for forskarar ettersom det norske helse- og utdanningssystemet i hovudsak er offentleg finansiert, mens det i USA er ein høg del privat finansiering Forlaget presenterer Erik S. Reinerts bok, Global økonomi - hvordan de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere , slik (les mer her ): Når Vestens økonomer og politikere sier at u-land må åpne markedene sine for «fri konkurranse», trekker de i virkeligheten opp stigen etter seg, skriver Erik Reinert

Hvorfor er noen land fattige og andre land rike

Men også internt i rike land - som i EU - er det store forskjeller på utslippsintensiteten mellom rike og fattige husholdninger, viser ny forskning. 247. DELINGER. Spre kunnskap - del denne artikkelen! Vi påstår ikke at dette ikke er en utfordrende problemstilling. Urbanisering i fattige og rike land. Dette gir et gjennomsnitt på 5,41 barn - Dette gir et gjennomsnitt på 1,69 barn. Som vi ser har vi fremstilt åtte land fra både fattige og rike deler av verden. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane,.

Fattige og Rike Land by Sako Reza

Kenturieforsamlingen er et eksempel på det. Kenturieforsamlingen består av noen av de rike folkene i folkeforsamlingen, de velger ut konsuler og pretorer. Konsulene spesielt men også pretorene hadde veldig mye og si for resten av landet, og her fikk ikke de fattige mye å si Dei rike landa har struktur og stabilitet til å utnytte resurssar, arbeidskraft og kapital på ein effektiv måte. Dette forsterkar seg sjølv (god tilgang til kapital gjer det lettare å bli enda rikare). Fattige land er prega av korrupsjon, krig, politisk ustabilitet, mangel på kapital og infrastruktur Både fattige og rike land må gjøre en større innsats for å komme fram til en ny global handelsavtale som kan hjelpe land ut av fattigdom, heter det i rapporten. Videre må giverland øke bistanden med 100 milliarder kroner i året fram til 2010 dersom nivået på den økonomiske hjelpen skal nå målet som G8-landene ble enige om i 2005 To av kompetansemålene i læreplanen i samfunnsfag etter 10.klasse er at elevene skal: kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordelingbruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar De skrev at det var blant sogneprestenes oppgaver å hjelpe de fattige, og at de fattige hadde rett til hjelp, og rett til en del av den rike manns rikdom. Den økede oppmerksomheten omkring landstrykerne gjorde at middelalderens tanker om at barmhjertighet skulle begynne med de som stor en nærmest ble mer aktuelle

2. Hvilke forskjeller er det mellom energibruk i fattige og rike land? 3. Hva er i dag de mest aktuelle erstatningene for olje og gass? 4. Hva er en hybridbil? 5. Hvilke utfordringer må løses for å øke bruken av solceller i verden? 6. Hva er kunstig fotosyntese, og hva produseres i denne prosessen? Fordypningsoppgaver 1 Rike og fattige land Vi er tre jenter som heter Sangeeta, Heidi og Martine. Vi skal blogge om rike og fattige land, i og med at vi har en prosjekt om det på skolen. Stay tuned! Vis hele profilen min. Overjordisk-tema Fattige land har store problemer med korrupsjon og dårlig infrastruktur. a) Har myndighetene i fattige land kontroll med lov og orden? Ja, myndighetene har effektive statsorganer som fører kontroll med befolkningen. Nei, de mangler statorganer som kan føre 1.14.1 Rike og fattige land; 1.14.2 Handel og gjeldskrise; 1.14.3 Dårlig.

 • Sivilstatus attest.
 • Actualités internationales.
 • Albinismus ursache.
 • Diett suppe rikshospitalet.
 • Billigste tak.
 • Funksjonstapping definisjon.
 • Spice market new york.
 • Inflammasjon.
 • Porsche 944 wertanlage.
 • Ikea gulvlem.
 • Fred fotballer.
 • Snes mini classic games.
 • Maserati ghibli v6.
 • Erfurt tipps.
 • Speed dating wien 60 .
 • Arkitektenes hjem.
 • Renseshampoo.
 • Endre forfatter word.
 • Berlintips.
 • Privat arbeid i hjemmet.
 • Nancy reagan brustkrebs.
 • Modell 13 år søkes.
 • Star stable breed.
 • Würmer bei hunden ansteckend für andere hunde.
 • Oldenburg szene.
 • Silkeleire diy.
 • Concert patrick bruel 2018 amiens.
 • Einbürgerungstest anmeldung.
 • Kollokvierom ub uio.
 • Santa cruz skateboard.
 • Maritime climate.
 • Strandhotel büsum.
 • Hartz 4 miete tabelle 2018.
 • Kristne hoteller norge.
 • Brudebukett.
 • Veganmisjonens kokebok.
 • Bin ich hübsch oder hässlich.
 • Hermetikken stavanger øst.
 • Vad är fop.
 • Telefonbuch schwaz.
 • Kultur i kristiansund.