Home

Glimmerskifer dannelse

Glimmerskifer Norges geologiske undersøkels

Fyllitt er en bergart som har oppstått ved omdannelse (metamorfose) av leirskifer. Den ligner på glimmerskifer, men er ikke så sterkt omvandlet som denne; de nydannede mineralkornene er mikroskopiske. Fyllitt består hovedsakelig av muskovitt, kloritt og kvarts. Bergarten skiller seg fra leirskifer ved fløyelsaktig glans og større seighet Glimmerskifer er en metamorf bergart, som består av kvarts og glimmer. Når glimmerskifer inneholder mineralet granat kalles den granatglimmerskifer. Strukturen er ofte småbølget og skifrig. I Norge finner vi glimmerskifer langs hele den kale - donske fjellkjeden. Store steinbruddsland finnes i Hyllestad Glimmer, en gruppe silikatmineraler som er karakterisert ved at de lett lar seg spalte i tynne flak. Mineralet har høy glans og lav hardhet (2-3). En grov inndeling er muskovitt lys glimmer og biotitt (annitt-flogopitt) mørke glimmer. Det er mange problemer knyttet til opptreden og dannelse av granittiske bergarter. Man regner med to forskjellige dannelsesmåter: Ved størkning av en inntrengende smeltemasse (magmatisk granitt), for eksempel drammensgranitt og ekeritt i Oslofeltet.; Ved delvis oppsmelting av et bergartsmassiv i dypet og senere størkning (anateksegranitt; se anatekse) I Troms og Nordland består mye av berggrunnen av glimmerskifer, som har vært leirrike avsetningsbergarter som ble omdannet under den kaledonske fjellkjedefoldingen. På Vestlandet, i Valdres og i Trøndelag fins fyllitt. Fyllitt er skifer som ikke er så kraftig omdanna som glimmerskifer

Granat-glimmerskifer er en bergart som kan finnes mange steder. Prøven over er hentet fra en veiskjæring langs E-6 sør for Skibotn. Granat-glimmerskifer er en metamorf bergart. Bergarten inneholder granat (de røde flekkene), glimmer (det grå mineralet) og kvarts og feltspat (hvite) Glimmerskifer er en metamorf bergart, som består av kvarts og glimmer. Når glimmerskifer inneholder mineralet granat kalles den granatglimmerskifer. Strukturen er ofte småbølget og skifrig. I Norge finner vi glimmerskifer langs hele den kaledonske fjellkjeden. Store steinbruddsland finnes i Hyllestad Dannelse: Bunnfelling av slam . Leirskifer består av de fineste partiklene (slam) som bunnfelles sakte på havbunnen eller i innsjøer. Ellers er leirskifer som oftest blitt omdannet til f.eks. fyllitt og glimmerskifer. Flere bergarter. Vanlige bergarte Glimmerskifer er ein metamorf bergart.Glimmerskifer er lagdelt og har gode kløveigenskapar (milli- til centimeter tjukke flak).. Han består av lagvise mineral. Hovudmateriala er kvarts og glimmer, men òg noko feltspat, kloritt, apatitt og andre mineral. Glimmer er danna av mørk biotitt, paragonitt og ljos muskovitt.. Han kan òg innehalde granat, kyanitt, staurolitt eller sillimanitt Dannelse. Glimmerskifer er dannet ved avsetning (sedimentering) av leire, på bunnen av vann (innsjøer eller hav) fra kambro til silur perioden. Leiren er avsatt i intervaller eller sykluser, derfor er skifer lagdelt. Senere er disse brakt ned i jordskorpen

DANNELSE. FIG1. Glimmerskifer er dannet ved avsetning (sedimentering) av leire, på bunnen av vann (innsjøer eller hav) fra kambrium til silur perioden. (ca 500-400 mill år siden) Leiren er avsatt i intervaller eller sykluser, derfor er skifer lagdelt. Senere er disse brakt ned i jordskorpen Skifer er en av de mest utbredte omdanningsbergartene i den norske fjellkjeden. Blant variantene er glinsende glimmerskifer, granat-glimmerskifer, kvartsskifer og hornblende-skifer. Skifer dannes også som omdanningsbergart, kalt for 'leirskifer'. Skifer danner heller i landskapet og forvitrer ofte til en rusten brun overflate

Glimmerskifer er en metamorf bergart. Glimmerskifer er lagdelt og har gode kløvegenskaper En ekte granitt består av to typer feltspat (plagioklas og kalifeltspat) og minst 20% kvarts. Som regel er det også noen andre mineraler, slik som biotitt og muskovitt. Granitter er lyse bergarter, som regel grålig, rosa eller rød. De kan være finkornet, grovkornet eller porfyrittisk (store feltpatkrystaller i en mer finkornet grunnmasse) Leirskifer (eller leirstein) er en sedimentær bergart og består av konsoliderte sedimenter. Leirskifer er lagdelt og har gode kløvegenskaper i alle retninger, men best i liggeplanet.Den kan deles opp lagvis i milli- til centimeter tykke flak. Dannelse. Leirskifer er dannet ved avsetning (sedimentering) av leire, på bunnen av vann (innsjøer eller hav) Dannelse ved omdanning (metamorfose) og deformasjon særlig av sedimentære bergarter. Leire kan f. eks. ved sammenpresning og svak omdanning gå over til leirskifer (engelsk shale). Ved videre omdanning øker kornstørrelsen, og man får fyllittskifer og glimmerskifer Dannelse. Sagvanditten kan ha blitt dannet dypt under jordoverflaten ved utfelling og konsentrasjon av ortopyroksen i en bergartssmelte. Siden ble den omdannet under den kaledonske fjellkjedefoldningen og skjøvet langt sørvestover som passive inneslutninger i kvarts-glimmerskifer

glimmerskifer - Store norske leksiko

 1. Sørøya er en av de store øyer i Norge med beliggenhet ytterst på kysten av Vest-Finnmark. Til tross for plasseringen langt mot nord (71. breddegrad) og ytterst i havgapet er klima og værforhold relativt gunstige, og beherskes lett av alle med vanlig norsk turerfaring
 2. Basalt dannelse. Dannelse: Hurtig størkning av smelte (lava) på overflaten .Basalt dannes ved lavautstrømning fra vulkaner eller sprekker på land (bildet) eller på havbunnen Basalt er en relativt tung, magmatisk bergart, av vulkansk opprinnelse
 3. Trondhjemitt har fått navnet fra byen, men det er faktisk på Støren ca. 50 kilometer syd for Trondheim at typeområdet finnes. Der er det småskala produksjon av blokker som vesentlig blir solgt i Norge. Gravstein og fasadeplater er vanlige produkter. Siden trondhjemitt er en nær slektning av granitt er den holdbar og hard

amfibolitt og glimmerskifer i gult, brunt og grønt. De dominerende strukturene S1, F1, S2 og S3 er presenterte i hhvis svart, grønt, rødt og gult. GS-traseen markert i blått. Strukturgeologi 2.3.1 Regionale strukturer Regionale strukturer og forkastninger er registrert i felt og fra flyfoto og topografisk kart glimmerskifer m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) en metamorf bergart som har kvarts og glimmer som hovedmaterialer; Etymologi . Sammensatt av glimmer + skifer. Uttale . Dette ordet har ikke fått spesifisert noen uttale. Hvis du er fortrolig med IPA, kan du legge den til

Skifer - Wikipedi

 1. 15. Veiskjæring langs veien like øst for trondhjemitt steinbrudd. Foldet glimmerskifer/fyllitt. Fin-kornet trondhjemitt-ganger. 16. Folstadveien, veiskjæringer. Unge trondhjemitt-ganger (432 Ma), gamle foldete ganger (482 Ma?). Foldning av S 1 og dannelse av S 2 i glimmerskifer. Kjemisk forvitring av fjell. Dannelse av rust, svovel og gips.
 2. Glimmerskifer - anlegg, avløp, avløpsrensing, bygningskalk, dolomitt, fransefoss, amfibolittlinser, båt, basalt, kalk landbruk, franzefoss miljøkalk.
 3. Dannelse: Flatklemt under høyt trykk og varme. Anvendelse: Takstein, golvfliser . Skifer er en av de mest utbredte omdannings- bergartene i den norske fjell- kjeden. Blant variantene er glimmerskifer, granatglimmer- skifer, kvartsskifer og hornblendeskifer
 4. Dannelse: Flatklemt under høyt trykk og varme. Anvendelse: Takstein, golvfliser . Skifer er en av de mest utbredte omdannings- bergartene i den norske fjellkjeden. Blant variantene er glimmerskifer, granat-glimmerskifer, kvartsskifer og hornblende-skifer
 5. 2BE-62 Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt (62) NiN 2.0 Kilde til variasjon i . Høyere klassifisering Kilde til variasjon / Trinn Les mer . Natur i Norge Natursystem Typeinndeling Lokale komplekse miljøvariabler.
 6. Fra leire til glimmerskifer. I prosjektet «Nordland blir til» ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og om krefter som presset dem sammen og opp under dannelse av fjellkjeden. Alstahaug, som ligger sentralt i nordlandskystens fjell i dag, lå - som vi skjønner.

dannelse av fjellkjede som resultat av sammenpressing av jordskorpen der to jordskorpeplater går mot hverandre. Eksempler omfatter omdannelse av kalkstein til marmor, leirstein til fyllitt og glimmerskifer, basalt til amfibolitt, grønnskifer eller eklogitt (ulike trykk/temperaturforhold) og sandstein til kvartsitt Marmor og glimmerskifer forvitrer lettere enn gneiser og granitter i trias og jura. Daler utvikles derfor i disse bergartene. De lave områdene fyltes med leir- og slamstein da havnivået steg i kritt. I kvartær tid ble de løse sedimentene og en stor del av dypforvitringsproduktene erodert og transportert ut på dypere vann dannelse fra metamorfe b.gneisgranitt Dioritt Var.Granodioritt Var.Kvartsdioritt Feltspat (1 type), amfibol Feltspat (2 typer), (pyroksen), glimmer, kvarts Feltspat (1 type) Varierer Homogen, som granitt Hvitaktig til grå Rødlig grå Lys grå Syenitt Feltspat (2 typer) Amfibol Glimmer Kvarts 60-80 30-10 10-0 0-10 Homogen, middelskorne Det betyr dannelse av normalforkastninger og dypere ekstensjonsskjærsoner, slik at skorpen ble tynnere og etter hvert fikk mer normal tykkelse. Devonske konglomerater og sandsteiner ble avsatt i kontinentale bassenger mellom til dels stupbratte forhistoriske vestlandsfjell som følge av slike ekstensjonsforkastninger, kanskje ikke så ulikt dagens Death Valley i California Jord - Løsmaterialene som befinner seg over den faste undergrunnen. Berggrunnen er utgangsmaterialet for jordsmonnet, og består av aluminiumsilikat­er, metallsilikater og kvarts. Jorddannelsen påvirkes av klima, organismene i jorda, topo­grafi, berg­grunn og tid. Berggrunn, vegetasjon og klima bestemmer jordtypen. Jordtypene identifiseres etter deres profil. Jordprofilet er et loddrett.

Fyllitt - Wikipedi

Sterkt omdannede sedimentære b.a., dyp- og gang-b.a., overveiende glimmerskifer og omdannet gabbro/grønnstein (amfibolitt). Glimmerskifrene er relativt mafiske, med mye amfibol og granat. Lokalt opptrer lag med kiselstein (chert) og manganførende sedimenter samt lag av grønnstein og amfibolitt glimmerskifer, øyegneis, kvartsitt Beskrivelse : I følge J. Heim, som først beskrev enheten i sin dr. avhandling, består enheten av skifre og øyegneiser og ligger mellom sparagmittene og det som i dag regnes til Meråkerdekket

Den kaledonske fjellkjeden - Store norske leksiko

Glimmerskifer. Marmor Høy grad Granulittfacies. Eklogittfacies (v/ høy trykk) (Kyanitt, v/høy trykk) Sillimanitt . Pyroksen (Granat) Ca-plagioklas Glimmergneis. Marmor (Granatamfibolittgranulitt, eklogitt. avhenger av H2O og trykk) Anatekse (dannelse av partiell smelte) hvis bergarten er rik på H2O Migmatitt 1. Avkjøring ved Gaula matavulkanitt (bimodal), meta-arkose/konglom., glimmerskifer (var.) Beskrivelse : Heterogene suprakrustale bergarter, bevart i en over 30 km lang NV-SØ rettet synklinal i de (pre-)gotiske Solørgneisene, nordøst for Mjøsa- Magnormylonittsonen Mineralforekomstene i Olavsgrotta og Persgrotta er et resultat av berggrunns litologien (vekslende lag av marmor og glimmerskifer), sprekketetthet, og geometrien til grottene. Alle mineralforekomstene har kilder fra de omkringliggende bergartene som er blitt løst opp av perkolerende regnvann/grunnvann gjennom sprekker og felt ut i grottene når den har vært tørrlagt hbl-glimmerskifer, helleskifer Beskrivelse : Navn brukt på fyllitter/skifre tilhørende Blåhøgruppen og kvartsskifrene i Sætredekket i et område fra Lønset og i ØNØ-lig retning

fyllitt - Store norske leksiko

Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan. Vekst og glidning av orienterte mineraler danner foliasjon, glimmerskifer, og gneis 11 Den kaledonske Ujellkjedens dannelse og kollaps (sen prekambrium - devon tid) Senprekambrisk sandsteiner og snøballjord, Diabasganger i sandsteiner, kontinentalrifting, Seilandprovinsen Iapetus miniskorpe. Leka, Trondheim, Karmøy, og andre oUiolitte Skifer, meget finkornet og oftest lagdelt sedimentær bjergart, der kan kløves i tynde plader. Skifer er let at forarbejde og har stor holdbarhed og styrke, hvorfor den i århundreder har været anvendt som facade- og tagbelægning, fliser, tavler, bordplader m.m. Litografisk skifer er en kalkholdig skifer. Betegnelsen krystallinske skifre dækker over metamorfe bjergarter såsom glimmerskifer Dette er en opprinnelig bergart som er blitt til en annen bergartstype med nydannede mineraler og ny struktur (f.eks. omdannelse av kalkstein til marmor, leirstein til glimmerskifer, basalt til amfibolitt og sandstein til kvartsitt. Dannelse kan skje ved at en bergart utsettes for høy temperatur, høyt trykk eller begge deler

vokst over hematitt og indikerer en senere dannelse. Magnetitt opptrer også som mindre idioblastiske korn, Figur 1 - Berggrunnskart over Dunderlandsdalen som viser fordelingen av marmor, glimmerskifer og jernmalm. Rødt punkt indikerer plasseringen til dagbruddet (Kvannevann Øst) Fossen, Haakon 1989: Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway.,NGU Bulletin 416, 47-6 fyllitt-glimmerskifer-gneis (de oppstår ikke i ba. med lite Al) indeksmineralene gir navn til sonene. kloritt sone: område med høy nok temp. til dannelse av kloritt biotitt sone: område med høy nok temp. til dannelse av metamorf biotitt granat sone: (samme prinsipp) staurolitt: kyanitt: (ikke forekommer her fordi trykk var for lav.

Eksempelvis kan sandstein bli til kvartsitt eller flint, leirskifer kan krystalliseres til fyllitt eller glimmerskifer, mens kalkstein kan omdannes til marmor. Påvirkningen og kreftene i dypet kan være så sterke at den dannes blandingsbergarter - migmatitt, og dypt nede kan man se dannelse av krystallinske skifere, eller tydelig lagdelt gneis Innledning Sørøya er en av de store øyer i Norge med beliggenhet ytterst på kysten av Vest-Finnmark. Til tross for plasseringen langt mot nord (71. breddegrad) og ytterst i havgapet er klima og værforhold relativt gunstige, og beherskes lett av alle med vanlig norsk turerfaring dannelse. Under metamorfisme blir bergarter som opprinnelig var sedimentære, stollende eller metamorfe omgjort til skiver og gneiser. Hvis sammensetningen av bergartene opprinnelig var lik, kan de være svært vanskelige å skille fra hverandre hvis metamorfismen har vært stor Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Type Master thesis. Not peer reviewe

NGU har en database over norske forekomster av naturstein. Den dekker både forekomster som er i produksjon, forekomster som kan bli produsert i framtiden og forekomster som tidligere ble produsert. Noen av disse har stor historisk verdi. I tillegg til naturstein brukt til bygninger, dekker databasen også nyttestein brukt til forskjellige tider; kleberstein til gryter, glimmerskifer til. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.006 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Undersøkelse av potensialet for murestein i utvalgte kommuner i Buskerud og Telemar Kvartsittskifer er en metamorf bergart.Kvartsittskifer er lagdelt og har kløvegenskaper i liggeplanet. (milli- til centimeter tykke flak). Den består av lagvise mineraler. Hovedmaterialet er kvarts.Men også noe glimmer, feltspat, jernoksid og andre mineraler. Glimmer er dannet av mørk biotitt, paragonitt og lys muskovitt.. Bergarten kvartsitt inneholder lite eller mangler glimmer Show simple item record. Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Ran

Geologi er en geovidenskab, der som emne har den faste jordklode med dens bjergarter og jordarter og disses sammensætning, dannelse og omdannelse gennem tiden. Geologi beskæftiger sig med jordklodens materialer (fx granit, marmor, basalt, sandsten eller moræne), med de processer som danner materialerne (her tilsvarende: krystallisation ved størkning af magma, metamorfose af kalksten. Toktdagbok: Mareano har vært på tokt i Kongsfjorden nordvest på Svalbard for å samle inn prøver fra havbunnen. Akkurat her ser vi store forskjeller i farge på havbunnssedimentene, og det er litt uvanlig. Det pleier å gå mest i nyanser av grått og brunt Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.053 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppfølgende undersøkelser av muresteinslokaliteter i Telemark og Buskeru med utstrømninger av submarine basalter og med dannelse a\· pyro eller større fakolitter i grønnstein eller glimmerskifer. Til dels har det vært observert gradvis overgang fra grønnstein til hornblendegabbro (av Kvale på Stord, 1937, og av Th. Vogt i Sulitjelmafeltet, 1928)

glimmer - Store norske leksiko

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. :-:OESK GEOLOGISK TIDSSKEIFT 35 Trekk av Opdalsfeltets geologi. Foredrag i Xorsh Geologisk Foreninr; torsdag 9. desember 1954 A\' PER HoLl\ISEi\ Foredraget var ledsaget av et stort oversiktskart i målestok Glimmerskifer dannelse. Ukraina religion. Omaha beach casualties. Wieviel futter braucht ein hundewelpe. Philips hc9450. Strikke stor flette. Trene rumpa fort. E bike friedrichshafen. Dax pasha hannover. Phantasialand besucherzahlen 2016. Hvor lang tid tar det før lånet er på konto. Johanniter unfall hilfe e.v. hannover. Røyke fisk selv

Glimmerskifer dannelse. Nanset legekontor larvik. Vegtrafikkloven tomgangskjøring. Tanzschule geseke schuster. Ranheim helse og velferdssenter. Halloween hund. Bilderrahmen für 3 bilder. Installere nettleser. Omega 909 mekonomen. See saw norsk. Midtstranda hamar. Firewire 800 til thunderbolt. Nordland troms og finnmark. Ord og uttrykk fra. Skottlands geologi er en regionalgeologisk beskrivelse av Skottlands geologiske historie. Skottlands berggrunn består av tre geografisk adskilte deler Krystallinsk skifer er ein metamorf, skifrig bergart som har mineralkorna ordna etter avgjorde plan eller retningar, typisk ved bladaktige mineral som glimmerar og klorittar.Strukturen kjem fram ved at einsidig trykk og glidande rørsler har verka samtidig med at mineralkorna vart danna. Gneis og glimmerskifer er typiske døme.. Kjelder.

granitt - Store norske leksiko

Glimmerskifer dannelse. Fidel castro que hizo. Samsung 49 qled curved freesync c49hg90 review. Startkabler med overspenningsvern. Skolevalg 1. Barnebidrag når far gifter seg. Nytt fra altibox. Single regensburg. Temple run 2 spill. Tusjer staedtler. Tanzschmiede deppermann neueröffnung Grønn bergart. Grønn bergart er 13 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 9 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp grønn bergart i ordboka Kryssordkongen fant 1 mulige svar til kryssordhintet grønn bergart.Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n grønn bergart i kryssord Berggrunnen i nedslagsfeltet består av glimmerskifer og fyllitt. Landskapet er preget av markerte iseroderte dalfører og botndannelser. Elva drenerer deler av Blåmannsisen. Fjellene når opp i 1500 m o.h. Det er lite løsmasser i området, men noe morene og breelv-/elveavsetninger finnes i dalen av klumper av grundfjeld (glimmerskifer), sandsten, ler­ skifer, enkelte kalkstykker, og biter av mænait, men desuten av en hel del klumper av rh om be porfyr og man­ d el sten. Enkelte av disse sidste er meterstore. Det bemer­ kes at rhombeporfyr ikke staar i nærheten i nogen gang eller lignende

Glimmerskifer dannelse. Allah bilder. Myanmar social visa application form. Sommerbryllup kjole. Bietigheim bissingen plz. Koble til skriver mac. Listranda camping vesterøy. Wigwam zelt kinder. Hva er tinnitusmaskerer. Louis armstrong. Daz dillinger wiki. Putti plutti pott billetter bergen. Fina bilder om kärlek. Gallup planet. The knick netflix Grand Canyon, op til 1800 m dyb og 16 km bred dalkløft udformet af Colorado River i det nordlige Arizona, USA. Kløften kan følges over en strækning på ca. 350 km fra Lake Powell ved grænsen til Utah til Lake Mead ved grænsen til Nevada. Den mest imponerende sektion ligger i Grand Canyon National Park, der blev oprettet i 1919 og efter udvidelser i 1975 nu omfatter i alt 4900 km2 Dannelse av fjellkjede som resultat av sammenpresning av jordskorpen der to jordskorpeplater går mot hverandre . Eksempler omfatter omdannelse av kalkstein til marmor, leirstein til fyllitt og glimmerskifer, basalt til amfibolitt, grønnskifer eller eklogitt (ulike trykk/temperaturforhold) og sandstein til kvartsitt

naturfag.no: Bergarter som har blitt forandre

fjellkjedefolding, dannelse av fjellkjede som resultat av sammenpressing av jordskorpen der to jordskorpeplater går mot hverandre. Eksempler omfatter omdannelse av kalkstein til marmor, leirstein til fyllitt og glimmerskifer, basalt til amfibolitt, grønnskifer eller eklogitt (ulike trykk/temperaturforhold) og sandstein til kvartsitt (bergart nr. 5) og fylitt-glimmerskifer (bergart nr. 2) I disse dekkene opptrer det også dioritt og gabbro (bergart nr. 1) som er opprinnelig var dypbergarter, avsatt i avsetningsbergartene under fjellkjededannelsen. Dessuten opptrer grønnstein og amfibolitt som opprinnelig var vulkanske lavabergarter

I mørke bergarter er det mye av mineraler som pyroksen, biotitt og amfibol. Eksempler på slike bergarter er leirskifer, fyllitt, glimmerskifer (mørk), gabbro, amfibolitt, grønnstein og grønnskifer. Der en slik bergart opptrer ved siden av en av de nevnte lyse bergartene, kan en ofte se at vegetasjonen er frodigere Forkastning med mylonittisering av granitt og dannelse av øyegneisfoliasjon. 3. Intrusjon av diabas-gang (datert til ca. 700 Ma). 4. Dannelse av foliasjon i meta-diabas og øyegneis (ca. 400 Ma). Nederst på denne siden, tegn forholdet mellom mylonitten og diabasgangen, som viser hva som kutter hva Grotters dannelse: Grotter dannes ved at vann (kjemisk formel H2O) løser opp marmoren (kjemisk formel CaCO3). Regnvann er naturlig surt, med en pH på 5,5. Grunnen til at regnvann er surt er fordi at vann reagerer med karbondioksid (kjemisk formel CO2) i atmosfæren. Regnvannet reagerer med marmor og løser opp marmoren Metasedimentær bergart med lyse lag av sandstein i veksling med mørkere lag av glimmerskifer. De vertikale lagene var opprinnelig horisontale og avsatt i et havbasseng nær det fennoskandiske skjoldet for 1500-1600 millioner år Det platetektoniske kretsløpet fra oppbrytningen av et gammelt kontinent til dannelse av et nytt kontinent dannelse av dypbergarter på større dyp. På Jeløya og en del mindre øyer langs Østfoldkysten finnes i dag vulkanske bergarter fra denne uro lige perioden i Perm. Det finnes også eldre bergarter, som Ringerikesandstein, dannet som et resultat av den kaledonske fjellkjedefolding i slutten av Silurtiden (444-416 mill. år siden)

 • Panther song.
 • Alt madlitz veranstaltungen.
 • Liforme yogamatte.
 • Weihnachtsmarkt öhringen 2017.
 • Jan baker stjernenatt.
 • Mojaveørkenen.
 • Grundstück kaufen kirchbichl.
 • Eventyrfabrikken.
 • Største hav.
 • Takster fysioterapi 2017.
 • Kontekst tentamen.
 • Atlantic hotel sail city bremerhaven.
 • New audi a6 2018.
 • Bravetown.
 • Soldagen tromsø 2018.
 • Bilvask leke.
 • Laser avstandsmåler jakt.
 • Werbeagenturen osnabrück.
 • Raufoss fotball damer.
 • Monastisk definisjon.
 • Usa politiske system.
 • Aok depression film.
 • Minipret groep 1.
 • Bevø camping kart.
 • Iver innset instagram.
 • Hs mannheim zulassungsbescheid.
 • Mexican american war.
 • Mancini stockholm meny.
 • Fenstergucker stephansdom sage.
 • The grand budapest hotel movie.
 • Abox greverud.
 • Oslo vann og avløpsetat.
 • Dokumentasjon storviltprøven.
 • Kultur i kristiansund.
 • Fantorangen kakebilde.
 • Fagområdene i rammeplanen 2017.
 • Club landau.
 • Rosengarten forst 2018.
 • Game it skole.
 • Danceorama murten.
 • Tilstandsfunksjon definisjon.