Home

Sammensatte tekster prezi

sammensatte tekster by Thurika Gam on Prezi

Eksempler på sammensatte tekster: Lærebøker: tekst, bilder og grafiske elementer, symboler og overskrifter i ulike farger og skrifttyper for å presentere budskapet. Blogger Aviser Tegneserier Filmer Spill Fellesnevner: alle har mer enn én uttrykksform. Ulike måter å bruke språke Sammensatte tekster Oppsett av sammensatt tekst -layout og design -balanse (skålvektsprinsippet) -bildeutsnitt og synsvinkel -fargebruk, lys og kontraster -samspill mellom elementer og virkemidler bildekilde blogginnlegg Definisjoner av fagbegreper må på plass: Tegneserie som sammensatt tekst: hvilke meningsbærende ressurser består en tegneserie av? -VELDIG UVANLIG I NORGE - Modalitet: mediets (skriftens, lydens, bildets) muligheter og begrensninger. Hva kan et bilde gjøre som ikke skriften ka Korte overskrifter Kort ingress Bilder som fanger oppmerksomheten Ulike elementer sammen; skrevne ord, bilder og grafikk, animasjon, video og lyd Elementene konkurrerer om oppmerksomheten. Bevegelse og lyd vinner ofte, men kan virke forvirrende. Sammensatte tekster Ord, bilde SAMMENSATTE TEKSTER Visuelle virkemidler Hva er en sammensatt tekst? Layout og design Når vi leser/ser en sammensatt tekst, styres leseretningen (måten blikket beveger seg på), av oppsettet på siden - altså, layout. Vannrette linjer i et bilde: rolig bildeuttrykk Skrå lunjer i e

SAMMENSATTE TEKSTER by Marthe Ekerhaugen - Prezi

Denne sammensatte teksten reklamerer for pære- og solbærjuice på en spennende måte.Vi får inntrykk av at norsk kvalitet blandet med sydlandsk klima er en perfekt sammenblanding. Annonsen fikk meg ikke bare til å få lyst på denne juicen, men også til å lengte etter sol og sommer I avsnittet ovenfor formulerer vi formålet med den sammensatte teksten, slik som oppgaveformuleringen ber om. Vi gjør dette ved å fremheve avsenderens hensikt, nemlig å selge kaffe og fronte verdiene sine. Vi fremhever annonsens innhold ved å presentere fortellingen om kaffebonden, målgruppen som er miljøbevisste og sosialt ansvarlige kunder sammensatte tekster: tekster som kombinerer tekst, bilde og lyd. Eksempler på sjangre kan være tegneserie, reklame og film. Vi skal nå arbeide med sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster . Dette er altså tekster hvor man kombinerer ord, bilder og lyd. Det er viktig å se på hvordan disse utfyller hverandre og danner en helhet Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk. Verbalskrift med illustrerende bilder er den enkleste formen for sammensatt tekst, og hvis du husker teksten som omhandlet (og viste bilde av) klostrenes skripter, så er det lett å si seg enig i at sammensatte tekster i seg selv, langt fra er et nytt fenomen Sammensatte tekster. En sammensatt tekst er en kombinasjon av flere ulike uttrykksmåter. En musikkvideo for eksempel kombinerer bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet. Vis mer. Læringsressurser. Sammensatte tekster

Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er en tekst satt sammen av ulike teksttyper. For eksempel er en bildebok satt sammen av skriftlig tekst og bilder. En webside kan være satt sammen av lyd, bilde og skriftlig tekst.I følge kompetansemålene til norskfaget i LK06 skal elevene arbeide med å lage egne sammensatte tekster gjennom hel Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et undervisningsopplegg 23. januar 2017 | Print ut. I norskfaget på videregående skole skal elevene lage, lese, analysere og tolke stadig mer komplekse sammensatte tekster. Dette er et helhetlig undervisningsopplegg som er enkelt å tilpasse og kan brukes på alle trinn

Sammensatte tekster by Anette - Prezi

Eksempeloppgave: sammensatte tekster. Oppgave 1. Tekster (vedlegg 1 og 2): Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning. Løsningsforslag Hvorfor bruker vi sammensatte tekster? Hva kan bilder som skriftlig tekst ikke kan - og omvendt? Hvilke uttrykksmåter appellerer mest direkte til følelsene våre? Oppgave 2. Nedenfor ser du en sammensatt tekst som du kanskje kjenner igjen fra store plakater langs veien. Plakaten består av et stort fotografi og et skriftlig budskap

Sammensatte tekster by Hanne Fredriksen - Prezi

 1. Analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem; Gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; Hensikt. I denne oppgaven skal elevene gå gjennom OD sin temaside for så å analysere de ulike elementene på siden
 2. erende del av de unges tekstverden. Men: ! Mange elever har en tilfeldig sammensatt tekst og mediekompetanse ! Kunnskapen om sammensatte tekster er ujevnt fordelt ! Sammensatte tekster krever ulike lesemåter - multiliteracy (Anstey & Bull) Kilde: Elise Seip Tønnessen i Lesing på skjer
 3. Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, lyd, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater
 4. Om samspill mellom ulike typer språk i sammensatte tekster. Et eksempel: læreboka. En regelmessig veksling mellom ulike faste elementer gir forutsigbarhet og skaper en rytme i teksten. I lærebøker for eksempel oppstår rytmen gjennom en jevn veksling mellom skrift, bilder og grafiske elementer på de ulike sidene
 5. Sammensatte tekster. Balanse, gjentakelse og linjer. Fagartikkel. Balanse, gjentakelse og linjer. Ordet komposisjon kommer fra latin og betyr sammenstilling, sammensetning. Fotografen eller bildekunstneren velger.

Sammensatte tekster by Sigrid Tjønnøy on Prezi

 1. Begrepene sammensatte og multimodale tekster blir brukt om hverandre. Tekstbegrepet kan utvides enda mer, og vi kan kalle for eksempel en konsert, en utstilling og en klesdrakt for sammensatte tekster. Det betyr av vi trekker inn modi som klær, farger og rommet (for eksempel en konsertscene) i arbeidet med sammensatte tekster
 2. lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer. Hvordan skal vi lære dette? Underveisvurderinger. Hvordan skal vi være i dialog med elevene om den faglige læringen og utviklingen deres? Ta gjerne utgangspunkt i elevenes motivasjon og forkunnskaper

Sammensatte tekster by Mona Hagen on Prezi Nex

Sammensatte tekster. Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Sammensatte tekster powerpoint Powerpoint om sammensatte tekster - Studienett . Powerpoint presentasjon som omhandler sammensatte tekster og jeg har tatt opp følgene temaer: Hvordan bilder, lyd og tekst jobber med hverandre, forsterker hverandre, motsier hverandre og forankrer hverandre, og om hva de forkjellige ordene betyr Sammensatte tekster 1. I øyekroken kan jeg se Noen jeg tror jeg kjenner fly av sted Og de som ikke faller ned De crasher senere Den som venter venter Den som får se får se Veien er målet Be bop a lu la oss be Sammensatte tekster 2. Sammensatte. URL Sammensatte tekster - en prezi. Rapporter. Læreplan i norsk. Språk, litteratur og kultur. analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i tekster som er hentet fra ulike digitale medier; Vis mer. Nøkkelord. Sammensatte tekster, retorikk, reklamefilm, norsk, estetiske virkemidler, analyse

Fremmedspråk og engelsk - Digitale sammensatte tekster from Fremmedspråksenteret on Vimeo.. Lærer: Anita Normannsamensatt; Skole: Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim; Lengde: 19.22 min; Last ned infoark (pdf); Å kunne bruke digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet Sammensatte tekster - med utgangspunkt i LK06 Presentasjon på prezi.com. Innledning. Forelesningen kommer til å kretse rundt tre undringer som har flere fellestrekk. Det ene er utvilsomt TIDEN. : Den første undringen er knyttet til NÅ-situasjonen og selve begrepet sammensatte tekster Skriv sammensatte ord. Lag sammensatte ord. Velg riktig skrivemåte. Marker ord i teksten. Lag flere sammensatte ord. Skriv ordene. Skriv sammensatte ord. Finn de sammensatte ordene. Marker ord som skal særskrives. Marker ord som skal samskrive

Dette er introduksjonsvideoen til modul om sammensatte tekster i IKTpedmooc ved Høgskolen i Østfol Å skrive sammendrag av en tekst man har lest er en fin måte å synliggjøre kunnskap på, men forskning viser også at det bidrar til at elevene utvikler seg som skrivere. Elevene bør lære å skrive sammendrag fordi det: er en ferdighet elevene trenger gjennom hele utdanningsløpet; hjelper elevene med å trekke ut essensen av en teks

3a Å analysere en argumenterende tekst.pptx; 3b Å skrive argumenterende tekst.pptx; 3c Kildekritikk og nettvett.pptx; 4 Sammensatte tekster.pptx; 5 Formelle tekster.pptx; 6 Mitt og ditt språk.pptx; 7 Kulturmøter og kulturkonflikter.pptx; 8 Flerspråklighet.pptx; 9 Norsk og andre språk.pptx; Signatur 3 studiebok . Årsplan. Årsplan. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre Sammensatte tekster blir også kalt for multimodale tekster, og har eksistert så lenge vi har hatt tekst, men de sammensatte tekstene har fått fornyet aktualitet med tilgangen til digitale verktøy. Multimodale tekster består av ulike modaliteter eller uttrykksformer, som for eksempel foto, levende bilder, ord, lyd, skrifttyper og farger Powerpoint presentasjon som omhandler sammensatte tekster og jeg har tatt opp følgene temaer: Hvordan bilder, lyd og tekst jobber med hverandre, forsterker hverandre, motsier hverandre og forankrer hverandre, og om hva de forkjellige ordene betyr. Hvordan sammensatte tekster gjør det lettere å manipuler

Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Velg mellom flere ulike eksempler på sammensatte tekster og hvordan de brukes i kortsvarsoppgaver. Velg et eksempel du kan bruke som mal og sørg for at du har et godt oppsett. Eksemplene viser deg også typiske virkemidler, og hvordan du kan bruke dem i en sammensatt tekst. Få hjelp til å komme igang med din sammensatte tekst her

Sammensatte tekster er noe elevene jobber mye med, og vi som lærere må ha god kunnskap om dette tema. Det var spennende å jobbe med to oppgaver der vi så på noen sammensatte tekster og måtte tenke over hva slags vurdering vi ville gi elevene og hva slags veiledning skulle vi ha gitt dersom vi var lærer En sammensatt tekst er en tekst som består av flere elementer, for eksempel lyd, bilde, og ord. Et annet navn for sammensatt tekst er multimodal tekst.Det bør nevnes at en tekst kan bety mer enn bare det skrevne ord. Ordet multimodal består av latinske multi, mange, og modal, måte.Altså sier en multimodal/sammensatt tekst noe på mange måter En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter Omvendt klasserom, der undervisning er lekse og lekseoppgavene gjøres på skolen med god individuell oppfølging. Husk å fylle ut egenvurderingsskjema etter hver videoleksjon

Sammensatte tekster by Sara Berg - Prezi

Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilde spiller sammen. Denne ressursen viser et eksempel på en muntlig fremføring som støttes av en skriftlig tekst Vi forholder oss stadig oftere til sammensatte tekster. Alle internettsider gjør f.eks. bruk av både verbaltekst og bilder, og det samme gjør de fleste reklamer, annonser og artikler. Å lære seg å analysere hvilke virkemidler som brukes for å kommunisere et budskap, er derfor en viktig del av norskfaget Mange av virkemidlene i sammensatte tekster er de samme som går igjen i skjønnlitteratur. Du kan friske opp hukommelsen ved å ta en liten titt på presentasjonen på høyre side:) I tillegg skal vi ta en titt på visuelle virkemidler og auditive virkemidler Det er en god idé å øve på å analysere sammensatte tekster i løpet av skoleåret. På eksamen kan du nemlig bli spurt om å analysere en sammensatt tekst. Til skriftlig eksamen i norsk sidemål våren 2016 ble man for eksempel bedt om å analysere den sammensatte teksten Til supporterne våre, til det norske folk

Sammensatte tekster by Kristin Bakk Aaker on Prezi

Sammensatte tekster by Jenny Fjereide - Prezi

Sammensatte tekster Arbeidet med denne leksjonen har tatt sin tid. Her var det mye å sette seg inn i! Jeg har gjort to små forsøk; et i Prezi og et i Xtranormal. For å si noe om Prezi først: Et interessant hjelpemiddel, en slags blanding av tankekart og presentasjon Sammensatte tekster på 4.trinn. Publisert: 15.2.2018 Endret: 15.5.2020. På læringssenteret har vi for tiden fokus på å lese sammensatte tekster på ulike måter. Elevene jobber med lesing av fagtekst med tema fra blant annet naturfag Artikkel: Barn lager sammensatte tekster 14. juni 2013 | Print ut. Om gråræin, bebifugler og ufoer er en artikkel som handler om hvordan barn gir uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon

Sammensatte tekster Signatur Lærer. 4. Sammensatte tekster. Her kan du laste ned en PP-presentasjon av kapitlet: Sammensatte tekster. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen Eller logg inn. Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressurse sammensatte tekster blitt trukket frem på en helt ny måte enn tidigere i norsk skole. Elever skal jobbe grundig med et såkalt utvidet tekstbegrep. De skal både kunne produsere og analysere alle typer sammensatte tekster, noe som forutsetter en bred forståelse og kompetanse da digitale medier gjør at stadig nye teksttyper dukker opp Men når læreplanen bruker begrepet «sammensatte tekster» mener den egentlig komplekse sammensatte tekster. Altså tekster som i stor og tydelig grad er sammensatt av ulike meningsbærende ressurser. Som for eksempel ord og bilde sammen, ord og lyd sammen, eller ord og lyd og bilde sammen Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) - slik som skrift, fotografi og musikk - til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på slike tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier og multimediale litterære tekster

sammensatte tekster, denne modulen skal ta for seg. I tillegg til tekstteori, er temaer som universell utforming, opphavsrett 1. og kildebruk bakt naturlig inn i modulen. For: Skal man kunne sette sammen bilder, tekst, film og lyd, er det også svært viktig å kjenne til regler for opphavsrett og kildebruk Sammensatte tekster i norskfaget innebærer gjerne alt fra en veggavis til en muntlig presentasjon, det mest gjennomgående på videregående skoler er fremføringer der elevene lager en type digital fortelling, med lyd, bilde, film og tekst. Selv om elevene ifølge Dagru Sammensatte tekster er et viktig tema i det nye norskfaget. Denne boka forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster. Boka er delt i tre deler. Den første delen gir Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet Hovedområde i norsk - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Begrepet «sammensatte tekster» ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs

Analyse av den sammensatte teksten (verbaltekst + bilde) [79] Kommunikasjonssituasjonen. En viktig del av oppgaven din er å analysere samspillet mellom verbalteksten og bildet, samt undersøke hvordan disse delene sammen kommuniserer med mottagerne. Hvordan er kommunikasjonssituasjonen Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser Sammensatte tekster er ett av hoved­områdene i norskfaget i skolen. Gjennom arbeid med tekster som kombinerer skrift med bilde, lyd og/eller levende bilder, skal elevene utvikle en tekstkompetanse som blant annet inkluderer digitale ferdigheter Sammensatte tekster Da jeg leste leksjonen Barn og unges digitale arena 1 brukte jeg Glogster til å ta notater. Vet ikke om jeg synes dette er den beste måten å bruke Glogster på, men det er mange andre alternative bruksmåter Sammensatte tekster er en naturlig del av tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kunnskaper og ferdigheter i tekstbygging, grammatikk og rettskrivning, og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker

Norsk - Hvorfor er tekster sammensatte? - NDL

Sammensatte tekster 1. Sammensatte tekster Hva er sammensatte tekster? 2. • Definisjon på sammensatte tekster: En fortelling som består av både ord og bilder, kaller vi en sammensatt tekst. Eksempler: Tegneserier Avis Reklame Film Web - sider Instruksjonsbok mm. 3 Uansett: Sammensatte tekster forutsetter altså et utvidet tekstbegrep, der ordet tekst ikke lenger bare betegner skrift, men også brukes om andre tegn- eller representasjonsformer - slik som bilde, ulike former for lyd (musikk, sang, tale) og levende bilder (film, video, animasjon) — disse kaller vi teksttyper

Retorisk analyse av sammensatt tekst Eksempe

Kap. 7: Sammensatte tekster Oppgaver Faktakoplinge Derfor ble det endret til sammensatte tekster, noe Aase beklaget. (modaliteter kan vi her oversette med måter teksten er presentert på. wg) - Mange oppfatter dette som noe nytt, men vi har alltid arbeidet med et utvidet tekstbegrep, tekster i form av tegneserier, teater og bildebøker Sammensatte tekster Tem . Sammensatte tekster er tekster som kombinerer for eksempel bokstaver, lyd, bilde og bevegelse i et samlet uttrykk for å uttrykke eller produsere mening. Typiske eksempler på sammensatte tekster er bildebøker, tegneserier, avistekster, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Eksempeloppgave: sammensatte tekster 50 sekunder intro til hvordan Pear Deck fungerer Et multimodalt avansert verktøy. Ett av kompetansemålene for videregående skole er at elevene skal: tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster (Utdanningsdirektoratet, 2013, s.12). Multimodale tekster, eller sammensatte tekster, er tekster som kombinerer flere forskjellige modaliteter (Rogne og Waage, 2018, s.120) Mange sammensatte verb har én samskrevet form og én separat form. Opprette - rette opp; Pålegge - legge på Dette kalles fast sammensatte og løst sammensatte verb. Forholdet mellom disse er komplekst. I noen tilfeller betyr de to variantene det samme, andre ganger ikke

Sammensatte tekster - Mæla ungdomsskol

Sammensatte tekster er blitt en viktig del av norskundervisninga. Elevene skal ikke bare lære å lese/hente ut informasjon fra tekstene, men også lage egne sammensatte tekster. For å lære og lage gode sammensatte tekster, tenker jeg det er viktig at elevene får presentert mange gode eksempler Søk blant over 1 000 000 sangtekster! Sangtekster.no er en søkemotor som gjør det enkelt for deg å finne sangtekster fra tusenvis av band og artister Sammensatte tekster Graffiti: ord og bilder fra nært og fjernt Les mer. Graffiti er ord og tegninger som kan både engasjere og provosere. Denne personlige og sosiale uttrykksformen stammer fra ulike miljøer og møter oss mange steder, og slik har det vært lenge

tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster Flere kompetansemål i læreplanen dreier seg om å tolke, analysere, reflektere, vurdere eller lignende, og i dette kapitlet gir vi en grundig opplæring i tekstanalyse Videoen gir en introduksjon til hva en sammensatt tekst er, eller multimodal tekst. Den viser noen eksempler fra hverdagen, og trekker frem noen viktige egenska.. Tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Sammensatte tekster kan også kalles multimodale tekster og kombinerer to teksttradisjoner; Statisk: Tekst og bilde Dynamisk: Lyd og video En sammensatt tekst er de muligheter o Sammensatte tekster er kort fortalt tekster hvor man tar i bruk flere uttrykksformer for å formidle et budskap. En sammensatt tekst kan bestå av tekst og bilde, eller nå til dags er det også vanlig med audiovisuelle uttrykksformer og andre digitale kombinasjoner. Sammensatte tekster omgir oss hver dag. Eks. på sammensatte tekster er: - Kompetansemål sammensatte tekster: Lage digital fortelling og analysere en medelevs fortelling; Kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjone

Resonnerende sjanger: analyse av skjønnlitteratur, analyse av sakprosa, analyse av sammensatte tekster, retorisk analyse. Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel på analyse av Rulle rundt - (og rundt) av Rolf Jacobsen.. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel på reklameanalyse.Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær Detter er en video der vi prøver å svare på spørsmål stilt i diskusjonsforum knyttet til eksamensoppgaven i Sammensatte Tekster på IKTPEDMOOC ved Høgskolen i..

3.2 Introduksjon: Hva er en sammensatt tekst?: DigiLU ..

Start studying Kurs 7.1: Sammensatte tekster og estetiske virkemidler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Sammensatte tekster er ett av hovedområdene i norskfaget i skolen. Gjennom arbeid med tekster som kombinerer skrift med bilde, lyd og/eller levende bilder, skal elevene utvikle en tekstkompetanse som blant annet inkluderer digitale ferdigheter.Denne boka gir en grunnleggende innføring i sammensatte tekster for lærere og lærerstudenter. Teksttypene skrift, bilde, lyd og levende bilde.

Virkemidler i sammensatte tekster by Ingeborg Moe on Prezi

Norsk - NDL

Sammensatte tekster del I by Mari Beathe Henden on Prezi

Sammensatte tekster (Vis kompetansemål) Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater 4 Sammensatte tekster. Fuse / Thinkstock Her finner du oppgaver som handler om ulike sammensatte tekster som reklame, tegneserie og musikkvideo.. Remediering av gammelt papirkompendium om opplæring i Snowboard til APP og E-bok Dette er et prosjekt er laget av Magnus Nohr ved Høgskolen i Østfold. Prosjektet er laget som Student i faget «Sammensatte tekster» ved Masterstudiet «Master i IKT-støttet læring» ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Beskrivelse av hensikten med prosjektet: De ti siste åren Literacy De fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne skrive Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Kompetansemål etter 10. årstrinn: - gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster - tolke og vurdere ulike former fo

Sammensatte tekster er i læreplanen likestilt med de tre andre hovedområdene muntlige tekster, skriftlige tekster og språk og kultur. I hovedområdet defineres sammensatte tekster som en type tekst som viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater Sammensatte tekster. Sammensatte tekster i massemediene 2. Oppgave til muntlig presentasjon: Gjør oppgave 7 s 200. Hvis dere vil, kan dere velge en blogg eller en annen type nettsted (hør med faglærer). Husk å ha med teoristoff fra side 182 - 188. Presentasjonen og oppgave 2 (over) blir vurdert. Sammensatte tekster består av to eller flere deler, for eksempel verbaltekst og bilder, lyd, tabeller eller diagrammer. NESERIE. R 2016 NR. 7 5. ÅRGANG. BC 1715 BARN/TEG. 16.-22 Eksempel 3. Skrive en digital tekst med hyperkoblinger 5.-7. årstrinn. I læreplanen blir begrepet sammensatte tekster brukt i forbindelse med elevenes egen skriving første gang etter 7. trinn. I dette opplegget skal elevene skrive en digital fagtekst med hyperkoblinger om et gitt emne/tema

Arbeid med sammensatte tekster i skolen mariagl

Denne masteroppgaven tar for seg sammensatte tekster i norskfaget. De sammensatte tekstene som undersøkes er muntlige fremføringer laget av elever på Vg2 og Vg3. Hensikten med oppgaven er å se nærmere på hvordan elever uttrykker en forståelse av sammensatte tekster i norskfaget gjennom sine muntlige fremføringer 4 Sammensatte tekster. Ord, bilde og lyd. Reklame. Tegneserie. Film. Musikkvideo. 5 Sakprosa. Sakprosa i sosiale medier. Blogg. Nettdebatt. Å lese, vurdere og tolke argumenterende tekster. 6 Skjønnlitteratur. Kontrast er et virkemiddel det kan være lett å oppdage i en tekst,.

Sammensatte tekster, eller multimodale tekster er et nytt sjangerbegrep i KL06. Sammensatte tekster er hovedsaklig beskrevet i læreplanen for norsk som et av fire hovedområder, men når vi ser på beskrivelsen i Læreplanen for norsk er det tydelig at sammensatte tekster er sentrale i forhold til å dekke den femte grunnleggende ferdighet i langt flere fag enn bare der hvor sammensatte. De sammensatte tekstene som undersøkes er tolkninger av lyrikk, og produktet er en digital presentasjon som skal inneholde modalitetene bilde, skrift og musikk. Mine to hovedfokus er hvordan elevene produserer en helhetlig multimodal tekst, og i hvordan de får fram sin tolkning av diktet de har valgt

Filmen Skylappjenta - filmen 2020

Sammensatte tekster er ett av hovedområdene i norskfaget i skolen. Gjennom arbeid med tekster som kombinerer skrift med bilde, lyd og/eller levende bilder, skal elevene utvikle en tekstkompetanse som blant annet inkluderer digitale ferdigheter. Denne boka gir en grunnleggende innføring i 7 Skriv tekster Terje Rakke / Nordic Life / NTB scanpix Kapittel 7 handler om hvordan du kan skrive tekster i ulike sjangre. I kategorien Les og skriv finner du oppgaver med et skrivestøtteverktøy som vil hjelpe deg med å skrive egne tekster Sammensatte tekster. I dette kapitlet skal du lære om. papir-og nettaviser; hvordan lese bilder; reklame; Oppgaver. Repetisjonsoppgaver aviser. Avis. Repetisjonsoppgave reklame. Reklame. Vil du vite litt mer om reklame? Mediehistorie. Lærersider. Kontakt oss. Rettigheter. Nødvendig programvare Eksamen - Sammensatte tekster Forfall 1. mars 2019 av 14:00; Poeng 0; Må leveres en filopplasting; 1. Orginalteksten (lenke eller fil) 2. Remediert tekst (lenke eller fil) 3. Refleksjonsvideo - maksimal lengde 10:00 minutter (lenke eller fil) Du kan også.

Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et

 • Mva nummer norge.
 • Kobber forgiftning.
 • Islandsk språkhistorie.
 • Menssmerter uten mens ikke gravid.
 • London bilder schwarz weiß rot.
 • History of norwegian flags.
 • Dørterskel grå.
 • Aperture på svenska.
 • 1984 summary part 2.
 • Marstrandgata 8.
 • Boksplott excel.
 • Enkel mat til klubb.
 • Henry the 8th church.
 • Hvordan se yngre ut mann.
 • Nike fotballsko.
 • Å se ser så har sett.
 • Fikse knust skjerm.
 • Lans en vercors enneigement.
 • Livssynshumanisme tekster.
 • Zinksalbe naturkosmetik.
 • Snow forecast sölden.
 • Høy puls ved alkohol.
 • Fiscal code norway.
 • Laxen leker.
 • Fleksibel avløpsslange.
 • Nye snøheim.
 • Electron transport chain.
 • Ferger på e6.
 • Sjokolademelk etter trening test.
 • Feuerstein pokemon ultrasonne.
 • Sie ist fett geworden.
 • Intäkt utgift kostnad inkomst.
 • Vinningskriminalitet engelsk.
 • Partybilder dresden eventwerk.
 • Jim carrey movies english.
 • Engelsk 8 10.
 • Santa cruz skateboard.
 • Witch lord of angmar.
 • China lights kölner zoo.
 • Peishylle kryssord.
 • The walking dead staffel 8 wann auf netflix.