Home

Iop mal skole

Maler for skoler og skoleeiere. Enkeltvedtak: Enkeltvedtak (velg innvilgelse eller avslag og målform) Bokmål: Henvisning til PP-tjenesten av elev (docx) - Bokmål; Henvisning til PP-tjenesten systemsak (docx) - Bokmål; Individuell opplæringsplan (IOP) (docx) - Bokmål; Årsrapport (docx) - Bokmå en IOP-mal som er utformet slik at den skal passe for de av elevene i norsk skole som har de kanskje største utfordringene; elever med omfattende og kombinerte lærevansker. Dette er elever som har betydelige utfordringer knyttet til forståelse, bevegelighet o En individuell opplæringsplan (IOP) skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning

Deltakelsesfokusert IOP-mal . Elever med omfattende og kombinerte lærevansker har betydelige utfordringer med å forstå, Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov IOP skal være et arbeidsverktøy for skolen/lærene Etter ar skolen har mottatt sakkyndig vurdering fra PPT, fatter rektor enkeltvedtak etter opplæringsloven § 5-1. IOP bygger på sakkyndig vurdering og må være i samsvar med vedtak om spesialundervisning. I IOP kan det ikke fastsettes noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket Veileder individuell opplæringsplan (IOP) For elever som har rett til spesialundervisning skal det utarbeides individuell opplæringsplan, (jf. Oppl.l. §§ 5-1 og 5-5). Planen skal vise mål for opplæringa, innholdet i opplæringa og hvordan opplæringa skal drives. Hvem utarbeider IOP? Skolen har hovedansvaret for å utarbeide IOP Spesialundervisning / individuell opplæringsplan (IOP) er det viktig at foreldrene tar kontakt med skolen, eller at skolen tar kontakt med foreldrene. Hvis foreldrene ber skolen om å undersøke hvorvidt eleven trenger spesialundervisning, har skolen plikt til å gjøre det

Individuell opplæringsplan (IOP) Opplæringsloven §5-5 sier at skolen har plikt til å utformet en IOP (IOP). Dette gjelder elever som får spesial-undervisning og de som ikke kan følge retningslinjene i det nasjonale læreplanverket Når det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning skal skolen utforme en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Dette skal skje så snart som mulig etter at enkeltvedtak er fattet. Det vil som regel være elevens kontaktlærer, og pedagogen som har ansvaret for spesialundervisningen, som i samarbeid utarbeider elevens IOP Skolen kan justere IOP dersom den mener det er nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig opplæringstilbud, eller at et annet tilbud vil gi eleven et bedre læringsutbytte. For hvert tilfelle må det vurderes om justeringene eller endringene i IOP er innenfor enkeltvedtaket, eller om det er nødvendig å fatte et nytt enkeltvedtak

Mange skoler sliter med at disse planene foreligger i papirversjoner eller på minnepenner, og at det er vanskelig å utveksle og oppdatere informasjon på en god måte. Den er tilrettelagt slik at du på en sikker og effektiv måte kan arbeide med IOP iht til gjeldende regelverk IOP skal ta utgangpunkt i sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtaket. IOP må videre bygge på kjennskap til eleven, dens behov og utviklingsmuligheter både faglig og sosialt, organiseringsmuligheter og rammefaktorer i skolen. Følgende opplysninger vil være aktuelle som grunnlagsmateriale for å utarbeide en IOP Les mer om individuell opplæringsplan (IOP) hos Utdanningsdirektoratet). Kontakt. For spørsmål rundt spesialundervisning og IOP, kontakt din skole eller PPT i regionen du tilhører. Mal for pedagogisk rapport. Mal for pedagogisk rapport; Friskoler og spesialundervisning. Elever på friskoler har også rett til spesialundervisnin PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling En IOP fungerer som et dynamisk arbeidsverktøy for alle lærerne som er involvert i opplæringen av eleven, og justeres etterhvert som elevens mål, arbeidsmetode eller organisering endres. For alle elever ved Nordvoll skole, danner IOP utgangspunktet for opplæringen gjennom hele skoledagen

Bruk av Sampro (IOP og IUP) > Brukerveiledning for Lokal

Maler - spesialundervisnin

 1. IOP skal angi mål og innhold i opplæringen og hvordan det skal arbeides for å nå den kompetansen skolen tar sikte på at eleven skal opparbeide. IOP gjelder for de fag og områder eleven er tilrådd spesialundervisning. Hvor detaljert en IOP skal være, avhenger av elevens behov. Ikke alle elever trenger like omfattende planer
 2. Disse IOP-ene legger opp til at foresatte også skriver under IOP. Skolen er imidlertid ikke pålagt dette, da IOPen er skolens arbeidsverktøy. Utdanningsdirektoratet mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. Utdanninngsdirektoratets mal for årsrapport, IOP m.fl
 3. IOP- individuell opplæringsplan IP - individuell plan. IOP- inividuell opplæringsplan og IOPD. Det utarbeides individuell opplæringsplan hvert skoleår der det settes opp halvårlige delmål og langsiktige mål. Planen og målsettingene settes opp i samarbeid med foreldre, avlastningshjem og skole. Planen evalueres i desember og juni
 4. Individuell opplæringsplan - IOP. Individuell opplæringsplan. Skolen og lærebedriften skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. Tilpassa opplæring er ikkje det same som spesialundervisning. Elevar som ikkje har tilfredsstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet,.
Krokelvdalen skole : SFO koret

Hva er en IOP? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringe

IOP bidrar til å sikre elever et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning IOP - hva er hensikten, og hva er praksis? En undersøkelse om lærernes erfaringer og perspektiver i skole for alle (Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001). Målet er å sikre alle like muligheter til å delta i samfunnet, uansett forutsetninger

Når det foreligger et enkeltvedtak skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan, en IOP. Dette gjøres i samarbeid med foresatte og det er viktig at IOP'en er målrettet, konkret og tydelig på hvordan opplæringen skal foregå. Her er et eksempel på en IOP for et hørselshemmet barn på 6.trinn Bakgrunn Gjennom Kvalitetskommuneprogrammet fikk skolen tilbud om å delta i prosjektet med IUP. Skolen manglet et felles system for tilpasset opplæring Dette laster du opp som et vedlegg i skjemaet. Word-skjemaer Last ned, fyll ut og skriv ut. PPT - henvisning voksne PPT - systemsak - henvisning Rapporter PPT- rapport førskole PPT - rapport grunnskole PPT - rapport voksne Logoped - rapport for skole og barnehage Maler IOP spesialundervisning - mal Vedtak spesialundervisning - mal Mal for søknad (DOCX, 27 kB) (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås. Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift. Her finner du

Deltakelsesfokusert IOP-mal Nak

Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker Her kan du laste ned et veiledningshefte og en IOP-mal som kan brukes av pedagogiske team som skal lage individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med omfattende og kombinerte lærevansker Alle som har spesialundervisning skal få en IOP. Den skal si noe om: mål for undervisningen. innholdet i opplæringen. hvordan oppæringen skal gjennomføres. Skolen skal lage denne planen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. IOP-en skal vurderes en gang i halvåret. Da skal skolen rapportere hvilken undervisning eleven har fått Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Vi viser til enkeltvedtak om rett til spesialundervisning, datert: namn fødselsdato adresse postnr. poststad skule klasse (mottakarskule) Underskrift IOP. Opplæringslova §5-4, 3. avsnitt

Mal IOP. IOP mal.pdf. 27. august 2018 Mette Grønmyr. Barnehageplass - søknad. Barnevern - samarbeidsavtale med barnehage og skole. Informasjon om skolestart - se skole eller klikk her. Rutine for overgang barnehage-skole - se skole eller klikk her. Rutine når barn skal til avhør hos politiet . Informasjon barnehage Skolen sender rapporten til foresatte, etat for skole og barnehage og PP-tjenesten. Virksomheten oppbevarer årsvurderingene i elevens mappe. Årsvurderingen bør være kort, men utfyllende nok til å gi et konkret bilde av utvikling og mestringsnivå i fag/områder hvor det er utarbeidet IOP og gi føringer for videre arbeid IOP til barnehagebarn er også kalt Individuell utviklingsplan (IUP). Hvis kommunen din ikke har et eget IUP mal eller veiledningshefte, så kan du finne informasjon og inspirasjon på internett. Her er et par eksempler. Askøy kommune i Hordaland lagde en veileder til IUP, redigert i 2009, med et kort eksempel på tiltaksplan på side 12 IOP skal være et arbeidsverktøy for skolen/lærerne og skal sikre at opplæringen som gis er i tråd med enkeltvedtaket. Planen skal vise: - mål for undervisningen - innholdet i undervisningen - og hvordan undervisningen skal drives Mal for Fridalen skole

Endringer i elevens IOP Det er mulig å justere elevens IOP dersom skolen ser at eleven ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen, slik den er beskrevet. For hvert tilfelle må det vurderes om endringen er innenfor rammene av enkeltvedtaket, eller om eleven må ha et nytt enkeltvedtak og i noen tilfeller en ny sakkyndig Hauketo skole 8-10 trinn. Autismespekterforstyrrelse i skolen ASF påvirker: Motivasjon Tilrettelegging Ujevn evneprofil Pedagogikken i klasserommet IOP-mål Tette hull -kartlegging Mål fra andre klassetrinn i IOP Konkrete, målbare mål Forståelige mål -dele op

Skolen sender hvert halvår refusjonskrav til Viken fylkeskommune, 5/12 av årstimetallet innen 1.desember og 7/12 av årstimetallet innen 1. juli. Fylkeskommunen må ha mottatt IOP før refusjonskravet blir behandlet. Tilsvarende skal fylkeskommunen ha mottatt årsrapporten før refusjonskravet for våren. Kravet betales innen 30 dager Arbeidet på skolen med eleven innenfor ordinær opplæring. Organiseringen. Hvilke satsningsområder er skolen og trinnet i gang med? Eksempelvis Inkluderende barnehage- og skolemilj Mal for IOP 2009 Last modified by: Hege Skogstad Company: Bærum Kommune. Sikrere håndtering av dokumentasjon i hele prosessenHåndtering av IOP har lenge vært en utfordring for skolene, og dokumenter finnes på lokale PC'er, servere, minnepenner og på utskrift. I IST IOP finnes elevens dokumenter kun online, hvor kun de som skal ha tilgang til dokumentene får dette via to-faktorautentisering. Dokumenter kan opprettes, samarbeides om, godkjennes, underskrives. Hvis skolen velger å opprettholde avgjørelsen, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen. Skolen har plikt til å hjelpe dere med å skrive klagen. Individuell opplæringsplan. Etter at rektor har fattet vedtak om spesialundervisning, lager skolen en forpliktende plan for undervisningen. Planen kalles individuell opplæringsplan (IOP)

Veileder individuell opplæringsplan (IOP

 1. Grunnlaget for å skrive IOP bygger på rettighetene som står i opplæringsloven og den rådgivende vurderingen fra PPT. I tillegg har vi samtaler med elev, foresatte og tidligere skoler, samt rapporter fra tidligere skoleår i forkant av målvalg som er med å danner grunnlaget for målene i vår IOP. STO sine målområder i IOP
 2. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen. Vi viser til enkeltvedtak om rett til spesialundervisning, datert: namn fødselsdato adresse postnr. poststad skule klasse komande skuleår (mottakarskule) Underskrift IOP. Opplæringslova §5-4, 3. avsnitt
 3. dre relevant. Tanken er at ingen elev skal ha sin egen pålogging til IOP eller IUP

Henvisning PPT og logoped - henvisning barn 0-16 år Skjema fylles ut og sendes inn på nett. Hvis du fyller ut skjema på vegne av foresatte må du legge ved Arendal kommunes samtykkeskjema. Dette laster du opp som et vedlegg i skjemaet. Word-skjemaer Last ned, fyll ut og skriv ut. PPT - henvisning voksne PPT - systemsak - henvisning Rapporter PPT- rapport førskole PPT - rapport. Mal - Individuell utviklingsplan. Veileder - Årsrapport. Mal - Årsrapport. Søknad om ressurser 2020-2021. Melding om behov for tilrettelegging av barnehagetilbud. Her finnes rutiner og skjemaer til bruk for barnehagen for overgang mellom barnehage og skole. Rutine . Overgangsskjema . Flerspråklige barn i barnehage Noen skoler og kommuner får det til. Det finnes eksempler på elever som trives på skolen og har godt utbytte av spesialundervisningen. Jeg mener at mulighetene for å lykkes i spesialundervisningen er stor. Slik det er i dag, ligger mange av disse mulighetene uutnyttet. Tusen takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten

Spesialundervisning / individuell opplæringsplan (IOP

 1. IOP kan ikke erstatte en IP, eller motsatt. Skolen har ansvaret for at foreldre blir orientert om innhold i den individuelle opplæringsplanen. Organisering av arbeidet. Rektor har ansvaret for at skolen følger rutiner i håndbok om spesialundervisning og har interne rutiner som beskriver ansvars- og arbeidsfordelingen
 2. Opplæringslova § 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Generell del av læreplanverket, under avsnittet Tilpasset opplæring: Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse
 3. tiltak internt i skolen vedvarer (eks. spes. ped.) andre lokale tiltak skal iverksettes; det er en systemsak; det er en sak som trenger en tverrfaglig vurdering; Hva gjør du? Beslutningen tas i evalueringsmøte med foresatte og rapporteres i stafettloggen. Hvem involveres? Deltakere i møtet. Skoleleder holdes orientert. Verktøy. IOP mal.
 4. INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - IOP I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN §§ 5-1 / 5-5 OPPLYSNINGER OM ELEVEN Navn Født Foresatte Adresse Klasse Skole Gjelder for perioden Evalueres PLANEN ER UTARBEIDET AV Funksjon Navn BEKREFTELSE Denne planen er utarbeidet i samarbeid med foreldre/foresatte. Sted Dato Underskrift av kontaktlære
 5. dre grupper. Den kan også gis i en kombinasjon av opplæring skole og bedrift

Individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP

 1. dre relevant. Tanken er at ingen elev skal ha sin egen pålogging til IOP eller IUP
 2. Skole- og barnehageeier (IOP) for elever som har rett til spesialundervisning etter kap 5 i opplæringsloven. Mål og tiltak skal være realistiske og målbare. • Rektor sørger for at det utarbeides en årlig rapport hvor elevens utbytte av opplæringen bli
 3. istrativt tilknyttet Østfold fylkeskommune

Individuell opplæringsplan (IOP) Prioriterte opplæringsområder. Opplæringsressurser. Besøk og hospitering. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemiljø. Skolehelsetjenesten. Skoletannlege. Transport. Skoletransport. Transport til AKS på skolens fridager. Hjem-skole samarbeid. Samarbeid skole-hjem. Skolemelding. Permisjon fra. Stikkord: iop. Lover og regler. Olav, Datatilsynet kjem! 8. oktober 2013 6. juli 2014 1. Harestad skole er en av de heldige vinnerne av Datatilsynet satsingsområde denne høsten - stedlig kontroll av skoler. Og nei, det er ikke ironi - Les mer. Søk etter Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Pedagogiske lenker. Gloser uke 38: QUEST LISTEN: GLOSER UKE 35: GLOSER UKE 11: GLOSER UKE 06: Gloser uke 0

Les mer om individuell opplæringsplan (IOP) hos Utdanningsdirektoratet). Kontakt. For spørsmål rundt spesialundervisning og IOP, kontakt din skole eller PPT i regionen du tilhører. Mal for pedagogisk rapport. Mal for pedagogisk rappor IOP innlogging for foresatte; Helsesykepleier på skolen; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Familiens hus; Barneverntjenesten; Fysio- og ergoterapi; Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Glenne regionale senter for autisme; Statlig spesialpedagogisk tjeneste; Fylksesmannen; Veiledere til utfordringer; Miljøarbeider på skole IOP er et arbeidsdokument som skolen har utformet på grunnlag av enkeltvedtaket. Dersom enkeltvedtaket ikke blir påklagd av forelde/eleven , ansees det som at foreldre og elev har godtatt innholdet i opplæringstilbudet. Foreldre og elev bør få en kopi av IOP, Halvårsvurderin • Skolen må utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) • En operasjonalisering av enkeltvedtaket og inneholder ikke nye rettigheter, skal ligge innenfor rammene i vedtaket. • Skolen kan derfor ikke fastsette at eleven skal motta hele eller deler av opplæringstilbudet på en alternativ opplæringsarena med hjemmel i IOP-e

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) (Hjemmel: Opplæringsloven kap.5, § 5-5) Barnets navn: Feil! Fant ikke referansekilden. Jente Gutt Fødselsdato: Feil! Fant ikke referansekilden. Skole: Feil! Fant ikke referansekilden. Trinn/ klasse: Gjelder for perioden: Postadresse: Feil! Fant ikke referansekilden., Feil! Fant ikke referansekilden Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring til de har fullført det tiende skoleåret. Retten og plikten til grunnskoleopplæring gjelder også barn og unge i barneverninstitusjon (opplæringsloven § 2-1).Den som har omsorgen for barnet, har ansvaret for at eleven møter på skolen hver dag Alle får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) som er basert på sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fattet av skolen. Opplæringen kan gis i i ordinær klasse eller i mindre grupper. Den kan også gis i en kombinasjon av opplæring skole og bedrift. Tilrettelagt opplæring (TO Ansvarlig pedagog utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) for hvert enkelt barn. En individuell opplæringsplan (IOP) inneholder: Pedagogisk karlegging/elevbeskrivelse. Barnas tilbud i barnehagen/skolen evalueres kontinuerlig og drøftes tverrfaglig på gruppemøter og i samarbeid pedagogene i mellom Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre ()», heter det i innledningen til Læreplanverkets generelle del. Tanken er at skolen skal bidra til å gi barna gode sosiale ferdigheter, hensiktsmessige arbeidsvaner, grunnleggende faglige ferdigheter og god faglig kunnskap slik at de framstår som integrerte mennesker.

Førskolebarn med ASD by Autismeforeningen i Norge - Issuu

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder

En skole med kurs mot et innsnevret læringsperspektiv og kompetansebegrep vil ofte gi negative ringvirkninger i hele opplæringsmiljøet. En slik strategi vil kunne føre galt av sted dersom en mener alvor med å skape en skole for alle - en skole for utvikling og trivsel. (Kvalitetsutvalget NOU 2003: 16). Utvidet lærings- og kompetansebegre Foresatte / elever / skole utarbeider IOP. Ved arbeid med IOP skal foresatte / elev(fra 4. klasse) være med på ped.kartlegging og mål. Klassestyrer/ spes.lærer Utarbeide TPO planer. Elever som er meldt opp - anbefalt TPO. Klassestyrer/ spes. lærer. august. Utarbeide kursplaner. Sende ut tilbud om kurs. Fordele tilbud om kurs på de.

8. Planlegging og gjennomføring - fase

IOP Individuell opplæringsplan Visma Flyt Samspill - Vism

Tistedal skole er en skole med forsterket avdeling. Avdeling er tilpasset elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Vi kaller avdelingen for GUL avdeling. Avdelingen er bygget for 9 elever. Elevene har egne grupperom, felles sanse- og aktivitetsrom, et stort fellesrom, bad og garderobe tilgjengelig Når barnehage / skole og PPT møter kvarandre Utfordringar knytt til å skape samanheng i prosessar frå uro til tilvising, sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP. De fire kvalitetskriteriene: PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng PP-tjenesten arbeider forebyggend Sie werden die Top 10 Ergebnisse nicht glauben! - #1 Quell Skjema og spesialpedagogiske rutiner er vedtatt av Alstahaug kommunestyre 13.06.07 Grunnlagsdokumenter (kartlegginger, tester, epikriser, rapporter, vedtak, sakkyndig vurdering el. lign.): Dato Dokument Institusjon Langsiktige mål for opplæring

Spesialundervisning - Viken fylkeskommun

IOP-LOGG Et digitalt planleggingsverktøy for enklere og mer systematisk arbeid med IOP Avdelingsleder Grethe Larsen Pedagog Katrine Munkejord Hemnes Åkrehamn vidaregåande skole ∗Utvikla og eigd av Rogaland fylkeskommune ∗Alle våre videregående skoler bruker programmet for å lage/jobbe med IOP for elever med spesialundervisning 16.05.201 Saken gjelder Fylkesmannens stadfestelse av avslag på søknad om utvidet tid i videregående skole. A var elev i tredje klasse ved videregående skole i undervisningsåret 2016/2017. Hun mottok spesialundervisning og søkte om rett til et fjerde skoleår. Det ble i den forbindelse utarbeidet en sakkyndig uttalelse fra PPT. Klagerens individuelle opplæringsplan (IOP) ble ferdigstilt etter. IOP i praksis Individuell tilpasning i skolen I denne boka legger Arne Aarnes opp til en universell tankegang ved individuelt planarbeid slik at elevens hjelp i skolen blir samordnet med eventuelt behov for hjelp fra andre instanser til et helhetlig hjelpetiltak. En god mal for IOP skal

PP-tjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Bærum kommun

med sosiale IOP'er følges fra elevenes overføring til spesialskolen, under oppholdet på spesialskolen og ved tilbakeføring til den ordinære skolen. Metode I denne masteroppgaven er kvalitativt forskningsintervju i en semistrukturert form 2.2.2 Spesialskolens mal for IOP. Vi har også laget en mal for IOP, tilpasset malen fra Udir Kommunevåpen, Navn på kommune og navn på skole/skolens logo Skjema nr 2. INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN, IOP Skole Gjelder elever som allerede har enkeltvedtak Frist for utarbeidelse er henholdsvis 15. sept. for høsthalvåret og 1. februar for vårhalvåret. Navn F.dato Klasse Skole Tidsrom Arbeidsområde/fag: Hovedområder i faget Note 1 Kroppsøving er en sosial og faglig læringsarena der elevene skal lære å bruke kroppen gjennom sentrale områder som lek, idrett, dans, svømming og friluftsliv, ved å oppleve mestring, fair play og inspirasjon i aktivitet sammen med andre (1-3) Det er da foresatte som søker skolen v/ rektor om dette. I grunnskolen bestemmer foreldrene om elever med IOP skal ha fritak fra vurdering med karakter, se forskrift til opplæringsloven § 3-209. Fritak fra vurdering med karakter gir ikke fritak fra opplæringen Kontakt skolen Telefon: 33 40 67 00 Åpningstid kontoret: 08.00 til 15.30 E-post: steinar.strand.jensen@tonsberg.kommune.no Foreldrepålogging til Visma Flyt skole Presterød ungdomsskole Presterød ungdomsskole Om skolen Autisme-enheten (A-PUS) Ferie og fridager Når skoledagen starter og slutter Skoleskyss Skolehelsetjeneste Skolens regler Søke om permisjon Ansatte Utvalg Dette.

Individuell opplæringsplan (IOP) - Nordvoll skole og

Fortrolig - Unntatt offentlighet jfr. fvl. § 13 og offl. § 5a Situasjonsbeskrivelse (eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, barnets/elevens ferdigheter, læringsstil, mestringsstrategier, lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som e Kjøp 'IOP i praksis, individuell tilpasning i skolen' av Arne Aarnes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372141 Individuell opplæringsplan (IOP) skal være en operasjonalisering og konkretisering av vedtaket og sakkyndig vurdering. Det er litt varierende i hvilken grad informasjon om omfang, organisering mv er lagt inn i IOP. Det er ikke henvist direkte til sakkyndig vurdering eller vedtak i IOP. Anbefalinger

Tilrettelagte grupper - Årstad vgs

Title: Mal for IOP 2009 Author: Julie Ek Holst-Jæger Last modified by: Julie Created Date: 9/20/2015 7:10:00 PM Company: Bærum Kommune Other title IOP Mål for Autistic Studenter Sette klare, målbare mål er avgjørende for å hjelpe et barn med autisme gjøre fremskritt i og ut av klasserommet. Barnets individuell opplæringsplan (IOP) består av flere mål for ulike områder av utfordring for barnet. Når det er tid for din studen Skole: Utdanningsprogram: Kontaktlærer: Sendes eleven sammen med IOP, del 2. Lagres i elevens mappe i ephorte. Kopi: Kontaktlærer. PPOT. Side 1 av 2. Title: Individuelle opplæringsplan - Del 1: Oversikt Author: 06016602 Last modified by: Kirsti Evanger Created Date: 12/7/2012 9:04:00 A Det er ønskelig med perspektivet livslang læring som gjennomgående for IOP - en til elever med store generelle lærevansker. Skole - light - undervisning kjennetegnes ved at man i mindre grad har spurt seg om hva denne eleven trenger å lære nå, som det kan bygges videre på i videregående opplæring og etter hvert i voksenlivet

 • Hudfliker gravid.
 • Bürgerbüro bad nauheim reisepass.
 • Innerdør klassisk hvit.
 • Flax kalender 2017 qr.
 • Hvordan legge dampsperre tak.
 • Flirtsignale frau berührung.
 • Kronos 88.
 • Studentenwerk potsdam mietschuldenfreiheitsbescheinigung.
 • Tigris.
 • Helpensjon vs. all inclusive.
 • Ombygging av bil for funksjonshemmede.
 • Poco viernheim stellenangebote.
 • Gladiators trier live.
 • Sats tasta.
 • Sjalu på kjærestens barn.
 • War somali.
 • Jeløya avtalen.
 • Jaktcocker valp.
 • Hirsutisme.
 • Hvordan få insulinpumpe.
 • Brukt sofa tromsø.
 • Bluetooth adapter minijack.
 • Hva er smitteutgang.
 • Hodepine barn svulst.
 • Hvorfor skrive selvbiografi.
 • Hvor finner man arkiverte bilder på instagram.
 • Vw t4 multivan.
 • Tiltak språklydvansker.
 • Vannski biltema.
 • Legge ut musikk på spotify.
 • Seattle kart.
 • Kleiner münsterländer se.
 • Situasjonsanalyse eksempel.
 • Markedsføring og ledelse 2 eksamen 2013 vår.
 • Trendfrisuren herbst winter 2017.
 • Verdens høyeste loddrette fjellvegg.
 • China lights kölner zoo.
 • Biceps femoris utspring og feste.
 • Zorro 2.
 • Schwarzwälder bote freudenstadt.
 • Tiesto oslo.