Home

Straffesak og sivil sak

NyeSjanser™ Official® - Sikker Og Gratis Registrerin

Ofte stilte spørsmål | Norges Domstoler

Ønsker du opplysninger om en sivil sak for eksempel fra 1969 om bryggerett, eller dommen i en drapssak fra 1902? Arkivverket får svært mange henvendelser om sivile saker og straffesaker fra 1900-tallet og før. Her følger en forenklet innføring i hvordan du kan gå fram for å få tilgang på opplysninger i slike saker Reglene om bruk av straffesaksdokumenter i en sivil sak, er i hovedsak fellesprosessuelle. Avhandlingens saksområde dreier seg om sivile saker som har nær tilknytning til en tidligere eller verserende straffesak Sivil rettssak og straffesak. Videre er det viktig å skille mellom sivile saker og straffesaker. Prosessen i straffesaker reguleres av straffeprosessloven. Sivile saker reguleres av tvisteloven. For begge sakstyper gjelder domstolloven. I denne artikkelen behandles kun gangen i en sivil sak. Hva er en sivil tvis

En sivil sak er et uttrykk vi bruker på en rettssak mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. En sivil sak kan for eksempel handle om arbeidsforhold, eiendomsgrenser, om en avtale er gyldig eller ikke eller om feil og skader på en bolig man har kjøpt Denne siden er for deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak. Vær forberedt på å vente, siden rettssaken allerede er i gang når du skal inn. Før du og andre vitner slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene (eller fra aktor i straffesaker) om hva saken gjelder og hva man er uenige om Umiddelbar og grundigere bevisføring. En sivil erstatningssak mot skadevolder føres for domstolen iht. sivilprosesslovens regler, og at skadelidte har krevd erstatningskrav mot skadevolder medtatt i en evt. straffesak. Den enkeltes motivasjon for å holde skadevolder personlig ansvarlig er ulik fra sak til sak,. Sivil sak Straffesak Arv og skifte Denne siden informerer om frister og prosedyrer for deg som vil anke tingrettsdommen. Anke i sivile saker. For å anke brukes en ankeerklæring. I lagmannsretten behandles en sivil sak som regel av tre fagdommere

En straffesak er en rettssak mot én eller flere personer (også juridiske personer) tiltalt for å ha begått én eller flere straffbare handlinger.Straffesaker reguleres vanligvis av nasjonale straffeprosessregler.I norsk rett er straffesaker regulert av den norske straffeprosessens regler, hovedsakelig hentet fra straffeprosessloven som gir regler om straffesakens gang, siktedes og. En sak i konfliktrådet der det inngås en avtale og avtalen blir innfridd, Dersom siktede i en straffesak inngår og innfrir en konfliktrådsavtale vil saken ikke bli registrert i ordinær politiattest Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker og behandler ikke straffesaker

Sivil eller straffesak? - Konfliktråde

Straffesak Norges Domstole

En sivil sak innledes som regel ved at saksøkeren innkaller motparten til megling i forliksrådet. Megling i forliksrådet er påbudt, men det er unntak blant annet for saker mot det offentlige, saker der tvistegjenstanden overstiger 125.000 kroner og begge parter er bistått av advokat, og der det har vært forsøkt visse andre former for mekling eller tvisteløsning Hva er en straffesak, og hva skiller den fra sivile saker? En straffesak er en sak som staten fører mot privatpersoner som har begått straffbare lovbrudd, for eksempel tyveri, promillekjøring, seksuallovbrudd eller voldslovbrudd. Saken gjelder spørsmålet om den tiltalte er skyldig, om vedkommende i så fall skal straffes, og hvor streng straffen skal være En stevning som inngis til domstolen, og som ikke oppfyller lovens krav, vil bli avvist av domstolen hvis feilen ikke rettes innen en fastsatt frist. En stevning starter normalt en sivil sak for en tingrett eller for en voldgiftsrett. Men også privat straffesak anlegges ved stevning

For personer som ønsker innkreving, tilbyr SI fakturering og tvangsinnkreving. Vi tilbyr fakturering til næringsdrivende, men vi tvangsinnkrever ikke for næringsdrivende som har ressurser til dette selv. Er erstatningskravet fra en straffesak eller en sivil sak? Vi skiller mellom erstatning i straffesaker og sivile saker Gjenåpning (tidligere gjenopptakelse) er et ekstraordinært rettsmiddel som benyttes for å angripe rettslige avgjørelser som er rettskraftige.. Regler om gjenåpning finnes i Straffeprosessloven kapittel 27 (for straffesaker) og Tvisteloven kapittel 31 (for sivile saker).Vilkårene for gjenåpning er i begge tilfeller at det foreligger særlige grunner som er uttømmende angitt i de to. Frifinnelse, dom som går ut på at saksøkerens krav i sivil sak verken fullt ut eller for noen del tas til følge; i straffesak at tiltalte ikke dømmes for det forhold han er tiltalt for. Sjuende del. Private straffesaker og sivile krav. § 403. Sak etter § 402 nr. 1 eller 2 må reises senest 6 måneder etter at den fornærmede er kommet til kunnskap om den straffbare handling og om hvem som har foretatt den I den enkelte sak, såvel straffesak som sivil sak, settes retten med tre juridiske dommere. I sivile saker kan to eller fire meddommere (lekdommere) være med hvis det begjæres av partene eller retten finner det ønskelig. I straffesaker som gjelder anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet eller avgjørelse om straff for forbrytelse som etter loven kan medføre fengsel i mer enn.

Sivil sak - Norges domstoler Norges Domstole

10.03.2013 . Frikjent i straffesak - dømt i erstatningssak . Et uholdbart resultat av politisk unnfallenhet . Frikjent og dømt i samme sak. Nå og da dukker det saker opp i mediene hvor den alminnelige fotgjenger rister på hodet og stiller seg uforstående til hvordan norsk rett har løst det gitte spørsmål Straffesak. Fra Jusleksikon.no. Hopp til: navigasjon, søk. Straffesaker er offentlige saker mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling. Reglene for etterforskning, anklagede og fornærmedes rettigheter under straffeforfølgning er beskrevet i straffeprosessloven

Forskjellen mellom sivile saker og straffesake

Hva er en sivil sak? En sivil dress er en type sak der en part beskylder en annen skade. Disse skiller seg fra kriminelle dresser, der staten eller regionale organ prosecutes en saksøkt fordi lover har blitt brutt. Det er mulig for både straffesaker og sivile kostnader Ankemotpart Den part i en sivil sak som aksepterer førsteinstansens avgjørelse, men som blir motpart i ankesaken. Brukes undertiden også om påtalemyndigheten i påanket straffesak. Ankende part Den part i en sivil sak eller straffesak som anker. Ankesum Den minsteverdi en sivil sak må gjelde for å kunne innankes for en høyere rett Privat straffesak, rettssak hvor den som er fornærmet ved en straffbar handling, selv reiser sak for domstolene. Regler om private straffesaker står i straffeprosessloven kap. 28. Påtale av straffbare handlinger skjer som hovedregel av påtalemyndigheten på vegne av staten (offentlig påtale). Fornærmede har imidlertid på visse vilkår adgang til selv å forfølge handlinger som. Før hovedforhandlingen er satt i gang, kan fornærmede trekke kravet om pådømmelse tilbake og i stedet søke kravet avgjort i en sivil sak, jf. straffeprosessloven § 433. Etter at hovedforhandlingen er begynt, kan fornærmede ikke trekke kravet uten samtidig å oppgi kravet endelig også i forhold til en eventuell sivil prosess, med mindre saksøkte (siktede) eller retten samtykker Videre fremlegges tekniske og skriftlige bevis. Det er en dommer og to vanlige personer som skal dømme deg. En god forsvarer vil ofte konsentrere seg om å overbevise «legfolkene» fremfor dommeren. Forstandig og fornuftig tvil skal komme deg til gode. Den teoretiske tvil ses det bort fra. 9 . Hvilke bevis kan bli ført i en straffesak

Du kan se video om hvordan en sivil sak kan løses i konfliktrådet her. Hvis du er usikker på om du ønsker et møte - eller bare har spørsmål - kan du ta kontakt med ditt lokale konfliktråd (se nederst på denne siden) og snakke med dem før du bestemmer deg. Alle ansatte og meklere har taushetsplikt Alle som anmelder et straffbart forhold mottar et brev fra politiet hvor det fremgår at de har tre uker på å oversende et dokumentert erstatningskrav. Ofte spør også politiet om dette under anmeldelsen av det straffbare forholdet. Du har sannsynligvis rett på advokathjelp til å utarbeide og sende inn dette erstatningskravet til politiet slik at det blir fremmet Les mer Les me Sivile saker og straffesaker - Arkivverke . Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler straffesa ; Inntil to av de sivile sakene skal kunne erstattes av straffesak eller rettsmekling, men da slik at én sivil sak kan erstattes av én større straffesak,. Saksomkostninger i sivile saker: en oversikt over reglene for.

Rettssaker og forholdet til domstolene oppfattes ofte som komplisert og skremmende når man første gang kommer opp i en sivil tvist. I denne guiden får du en grundig gjennomgang av hvordan en typisk sivilrettslig tvist vil behandles i det norske rettssystemet. Vi ser på de ulike stadiene, og hvilke krav og regler som gjelder til parter og saksbehandlingen Det er noe så uvanlig som en privat straffesak som pågår i Kristiansand tingrett fram til onsdag

Om domstolen | Norges Domstoler

Sivile saker og straffesaker - Arkivverke

 1. Når en sak blir anmeldt til eller av politiet, så starter etterforskning av straffesaken. Den vil arte seg noe forskjellig avhengig av type sak, men det samme for alle saker er at politiet har en objektivitetsplikt under etterforskningen: de skal etterforske både til gunst og ugunst for den anmeldte
 2. Du har i prosessen rettigheter og kan ha krav på forsvarer. Basert på bevisene i saken vurderer politiets jurister om det skal tas ut tiltale. Det betyr at du kan risikere straff. Ta kontakt med advokat Stine Rigmor Grimstad enten på e-post eller telefon 40 29 61 09 om du har behov for hjelp i en sak
 3. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Når hinder for ny sak inntrer og opphører § 18-3. Når andre virkninger av saksanlegg inntrer og opphører § 18-4. Frafall av søksmål . Kapittel 19. Rettslige avgjørelser og rettsforlik (§§ 19-1 - 19-16
 4. Norsk Retstidende nr. 25-2020. Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett. Artikkel ⏲ 5. november 2020 08:42 Lovdata Del artikkel Norsk Retstidende nr. 25-2020 inneholder fire dommer av Høyesterett fra perioden 6.-13. oktober 2020, tre i sivile saker og en i en straffesak
 5. Sivil sak. En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, familiesaker, økonomi og saker mot det offentlige, for eksempel gyldigheten av en byggetillatelse. Med unntak av foreldretvister, behandles de aller fleste sivile saker etter reglene i.
 6. Part i sivil sak Part i sivil sak kan være både person(er) og foretak (selskap, stiftelse, forening etc.) For foretak gjelder det særlige regler om hvem som kan være partsrepresentant. Som part har man alltid rett til å møte under ankeforhandling. Parten kan også pålegges å møte
 7. Anke er et ordinært rettsmiddel som brukes for å få en sak brakt inn for en høyere rett etter at den er avgjort i en lavere rett. Reglene for anke er forskjellige for sivile saker og straffesaker. Alle straffesaker som fremmes for domstolene, starter i tingretten som avsier dom. Både den som domfelles og påtalemyndigheten kan inngi anke over dommen

 1. Arbeidsoppgave og salærfastsettelse m/kalkulering: GA-3024B: Arbeidsoppgave og salærfastsettelse uten kalkulering (for MAC) GA-3024: Begjæring om midlertidig sikring: SF-1500: Forkynning med mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak: GC-3020B: Forkynning uten mottakskvittering, vitnestevning i sivil sak: GC-3022B: Fullmakt, kontoret for.
 2. Dette avhenger av om det er en liten eller stor domstol, om det er mange saker i den aktuelle domstolen fortiden, om det er planlagt lange saker, og om det er en straffesak eller sivilsak du venter på at skal komme opp. Det tar ofte lengre tid før sivile saker kommer opp, fordi straffesaker prioriteres
 3. Anke er betegnelsen på det rettsmiddel som benyttes for å få overprøvet en dom, kjennelse eller beslutning i en høyere rettsinstans.. Begrepet brukes både i sivile saker og i straffesaker. Før den nye Tvisteloven av 2005 skilte man mellom anke og kjæremål.Kjæremål var betegnelsen som ble brukt når kjennelser og beslutninger ble angrepet, mens uttrykket anke bare ble benyttet når.
 4. dre annet er bestemt ved lov. Dette følger av straffeprosessloven § 108. Unntak fra vitneplikten finnes i bestemmelsene §§ 117-125
 5. En dom i en sivil sak har formell rettskraft når det ikke er adgang til å angripe den ved anke eller begjæring om oppfriskning. Dommen sies da å være endelig eller upåankelig. Selv om saken er avgjort ved rettskraftig dom, kan den under visse vilkår kreves gjenopptatt
 6. Sivile straffesaker kan være reist av det offentlige domsavsigelse og straffesoning. Privat straffesak kan være aktuelt når det offentlige av en eller annen årsak ikke vil gå til sak

Kortfattet gjennomgang av gangen i en sivil rettssa

 1. Legers medisinske kompetanse og vurderinger er ofte etterspurt i saker for domstolene. De kan bli bedt om å være vitne, sakkyndig vitne eller rettsoppnevnt sakkyndig. Rettigheter og plikter avhenger av hvilken rolle du har, herunder om møteplikt, vitneplikt, taushetsplikt og regler for honorering. Det må derfor først klargjøres hvilken rolle du skal ha
 2. Arv, Retts og fengselsvesen, rett, straffesak, lov, anke, domstoler, frostating, dommer, sivil sak..
 3. Sak fra Høyesterett HR-2015-02536-A om medienes tilgang til overvåkingsopptak fra legevakten i Oslo. Høyesterett mente det var et inngrep i medienes ytringsfrihet (EMK art. 10) å nekte å gi ut opptakene, og la vekt på medienes samfunnsrolle, opptakenes betydning for kontroll av myndighetsutøvelse og sakens alvor
 4. belyses i punkt 2.2. I punkt 3 blir det redegjort for adgangen til å pådømme sivile krav i en straffesak, både etter den gamle og den någjeldende straffeprosessloven. De ulike beviskrav vil bli forklart i punkt 3.5-3.7. I tillegg vil det redegjøres for kravene til domsgrunner i punkt 3.8
 5. Hvis saken blir en straffesak vil det i mange saker bli oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede. Bistandsadvokaten vil da fremme erstatningskravet i forbindelse med straffesaken. Det er imidlertid ikke alltid at voldssaker blir straffesaker. Det kan være at det strafferettslige beviskrav ikke er oppfylt og at politiet derfor henlegger saken

Hva er en sivil sak? - Ung

 1. I forestillingen inngikk videoopptak av huset til Wara og Bertheussen, boligen til ekteparet Tybring-Gjedde, boligen til Jens Stoltenberg og andre. Opprørt Det er ingen tvil om at Laila Anita Bertheussen ble opprørt over det hun så på scenen på Black Box Teater
 2. Medlemmene i utvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 f, likevel slik at taushetsplikten først bortfaller etter 100 år. Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak
 3. Landsforeningen for voldsofre har hjulpet fornærmede, etterlatte og andre siden 1989. Dersom du trenger hjelp av advokat samarbeider vi med noen av landets mest erfarne bistandsadvokater, som kan hjelpe deg gjennom hele straffesaken. Advokatene gir deg gratis konsultasjon, og vurderer mulighetene for videre hjelp
 4. - Politiet etterforsker saken som en helt vanlig straffesak og vi vil gå gjennom alle spor, sier han til Adresseavisen. - Siktede har ikke forklart seg om selve hendelsen, når vil det skje? - Det må vi komme tilbake til. Det er for tidlig å si når det blir nytt avhør av gutten, sier Stokke
 5. Sivil Sak » 47 unike treff Farmasøytisk industri Næringsmiddel-industri Øvrige kategorier Ukjent bransje Transport og Logistikk Tjenester og Service Telefoni og Internett Sport og mekling domstol straffesaker rettsak sorenskriver tingrett vigsler notarialforretninger domstolen tvister Straffesak privatrettslige tvister.
 6. Denne blankett er til bruk ved forkynning av stevning for vitner til domstolen i sivil sak og fungerer som et følgebrev til selve vitnestevningen. Bestemmelser om vitnestevning finnes i Domstolloven kapittel 9, Tvisteloven § 13-3 og lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v. Informasjon til lekfolk om å være vitne kan leses i [
 7. Denne blankett er til bruk ved stevning av vitner til domstolen i sivil sak. Bestemmelser om vitnestevning finnes i Domstolloven kapittel 9, Tvisteloven § 13-3 og lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.. Informasjon til lekfolk om å være vitne kan leses i artikkelen Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak på Jusstorget.no

Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i straffesaker. Reglene om vitneplikt i straffesaker fremgår i hovedsak av straffeprosesslovens kap 10 (strprl). Har et vitne møteplikt? Overfor politiet har man ikke forklaringsplikt, men et vitne [ Straffesak » 46 unike treff Hedmark Politidistrikt. Vangsvegen 155, 2321 Hamar. 62 53 90 00. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Hedmark Fylkeskommune. Oslo Politidistrikt. Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo. 22 66 90 50. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Oslo Kommune. Asker Og Bærum Politidistrikt. Kjørboveien 33, 1337 Sandvika. 67. Dette sier jus-ekspertene om Petter Northugs straffesak. Etter at Petter Northug ble tatt for råkjøring og besittelse av kokain, var han klar over at det vil bli straffesak Offentlige Tjenester og Service » Sivil Sak i Østlandet » 17 unike treff Sarpsborg Tingrett. Sigvat Skalds gate 3, 1706 Sarpsborg. 69 20 42 0

Dømt i sivil sak Onsdag i forrige uke ble han dømt til å tilbakebetale 2,2 millioner kroner til Taxi Vest i en sivil rettsak. Odd Drevland møtte ikke selv i den sivile saken på grunn av sykdom Hjelp, jeg skal være vitne i sivil sak. Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i sivile saker. Reglene om vitneplikt og vitneførsel i sivile saker fremgår i hovedsak av tvisteloven kap 24 (tvl) Politiet har opprettet straffesak etter at en mann i 50-årene søndag kjørte på en hund, for så å true personer i et jaktlag og gå til angrep på en jeger Vitneplikt - straffesak «Enhver plikter etter innkalling å møtesom vitne og forklareseg overfor Sakkyndig bevis - sivil sak , og retten kan tillate dem å stille spørsmål til parter, vitner og evt. andre sakkyndig

Vitne - Norges domstoler Norges Domstole

Det blir opprettet straffesak mot en bilfører etter burning på Sunndalsøra. Politiet melder dette på Twitter.Bilføreren, en 50 år gammel mann, har også fått førerkorte Politiet oppretter straffesak etter rasismeepisoden under kampen mellom Sandefjord og Vålerenga søndag kveld. En vakt er utestengt fra klubben på livstid

Site title of www.domstol.no is Norges domstoler - Norges Domstoler. IP is 91.207.158.211 with 2250 ms speed. World ranking 297718 altough the site value is $7 296.The charset for this site is utf-8.. Web site description for domstol.no is Nettsted med tjenester og informasjon om domstolene - for brukere og andre som vil vite mer. Den straffesak som efter å ha pågått i over 3 år mot Nordisk Barnefond, og som endte med blank frifinnelse av Helge Nordal, har selvsagt betydd store personligebelastninger. Dersom statsadvokaten i Eidsivating ikke anker Oslo byretts dom i Bratterudsaken, kommer Forbundet av 1948 til å reise sivil straffesak mot pastoren Med hjemmel i denne loven er det samme dag gitt midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren (FOR-2020-03-27-459, Forenklingsforskriften). Forskriften gjelder for domstolene og så lang den passer for forliksrådene. For avvikling av sivile saker er forskriften § 2 viktig Sivile saker Du kan få tilgang til dokumenter i sivile saker (saker som ikke gjelder straff) etter tvisteloven. Fotoforbudet etter domstolloven gjelder ikke sivile saker, dvs. du kan ta bilder. Etter tvisteloven § 14-2 har alle krav på innsyn i rettsbøker, rettsmeklingsprotokoller, rettsavgjørelser og sakskostnadsoppgaver. Stevninger og.

Sivil straffesak Far, bestefar personer, så lærer organisasjoner alt det disse individene kan lære - i prinsippet: fakta, ferdigheter, holdninger og verdier, for å nevne ankeutvalg bestående av justitiarius Tore Schei og dommerne Bård Tønder og Clement Endresen avsagt kjennelse og slutning i privat straffesak Dersom du er siktet i en straffesak får du automatisk et sett med rettigheter. Du får blant annet rett til bistand fra advokat, rett til å nekte å forklare deg og rett til innsyn i sakens dokumenter, for å nevne noe. Det mange imidlertid glemmer, særlig i mindre saker, er at de også etter at en sak er avsluttet har en rekke rettigheter Den enkelte sak kan være en sivil sak eller en straffesak. I sivile saker settes tingretten under hovedforhandlingen vanligvis med en fagdommer, men i kompliserte saker bestemmes det unntaksvis at retten skal ha mer enn en fagdommer, jf. tvisteloven § 9-12 Standarden på bevis er lavere i sivile saker og den siktede ikke har rett til en advokat eller en jury. Utfallet av en sivil sak skiller seg også fra en straffesak. Selv om en bot kan bli pålagt etter en overbevisning, kan den domfelte ikke bli fengslet. Det er mulig for noen å bli prøvd for en handling i en straffesak, og også i en sivil.

3

Straffesak og erstatningssak Lagmannsrettens avgjørelse i Karmøy-saken har ført til debatt om rettapparatets behandling av erstatningskrav og straffesaker For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker Les mer Les me Kategori: Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker Skjema, Vitnestevning i sivil sak: Alle har plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett. Retten kan imidlertid på nærmere vilkår frita et vitne for møteplikt dersom det har lang reisevei og fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning behandling av sivile saker.29 I slutten av 2001 kom utredningen NOU 2001:32 rett på sak i bind A og B med utkast til lov om tvisteløsning.30 Deretter la justis- og politidepartementet fram forslag til en ny lov, Ot. Prp. Nr. 51 (2004-2005) om lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven)

Nedetid på Aktørportalen | Norges Domstoler

Sivilt søksmål eller voldsoffersøknad? - Advokat

 1. alitet. Saken ble anmeldt i 2011 og klager ble siktet i 2013, men saken er fortsatt ikke ferdig etterforsket hos politiet. At det nå er gått mer enn fem år fra siktelsen i saken uten at tiltalespørsmålet er avgjort, strider med kravet til fremdrift i strprl. § 226 fjerde ledd
 2. For kvinnenavnet, se Anke (navn). I norsk prosessrett er anke betegnelsen på det rettsmiddel som benyttes for å få en dom, kjennelse eller beslutning overprøvet i en høyere rettsinstans. Begrepet brukes både i sivile saker og i straffesaker.Før tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008, hadde man begrepene anke og kjæremål - det siste var betegnelsen som ble brukt når kjennelser.
 3. En fornærmet er innen straffeprosess en som gjerningspersonen har krenket. Den som er krenket er ikke alltid fornærmet. Spørsmålet om hvem som er fornærmet avgjøres av straffebudet. Dersom straffebudet beskytter en privat interesse i motsetning til en offentlig interesse er den krenkede også fornærmet i straffeprosessuell forstand, jamfør interesseteorien

Anke i sivil sak - Norges domstoler Norges Domstole

Sivile saker. De sivile sakene i tingrettene omfatter en rekke forskjellige sakstyper, som familie­saker og nabotvister, erstat­nings saker og tvister i arbeids og forretnings­forhold. En sivil sak starter som regel med mekling i forliksrådet. Den som saksøker, må sende inn en klage til forliksrådet en forliksklage i straffesaker og i sivile saker (se tekstboks 2.6). Domstolene dømmer etter lov og rett og de bevis som foreligger i hver enkelt sak. De har en uavhengig stilling. Verken storting eller regjering kan bestemme hvordan domstolene skal dømme i en konkret sak. Domstolenes endelige avgjørelse i en sak blir vanligvis kalt en dom. I en straffesak

En straffesak kan inneholde både straffekrav og sivile krav, jf. § 3 i straffeprosessloven av 1981, hvor det er hjemmel for å fremme rettskrav i forbindelse med straffesaken, såfremt det sivile kravet springer ut av den handling straffekravet bygger på. Avgjørelsen av straffekravet og det sivil 3)sak hvor ærekrenkelse påstås erklært død og maktesløs, 4)sak om tap av retten til å føre motorvogn mv. for en bestemt tid eller for alltid, jf. vegtrafikkloven § 24 a annet ledd, § 33 nr. 1 og 2, jf. nr. 6, og § 35 første ledd. Det samme gjelder sak om tap av retten til å drive persontransport mot vederlag (kjøreseddel) Først og fremst kan du ikke avgjøre en sak i politistasjonen. Derfor ble det aldri registrert en straffesak, og spørsmålet om gjenåpning oppstår ikke. Ellers kan gjensidig oppgjør bare annullere sivile forpliktelser, ikke straffbare forpliktelser

En forsvarer, eller forsvarsadvokat, er den personen som bistår en mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. Det er et viktig prinsipp i norsk straffeprosess at man har rett til forsvarer. Dette gjelder på et hvert trinn av saken, fra politiets etterforskning og gjennom behandling av saken for domstolene Etterforskningen etter en bilulykke med dødelig utgang for en av bilførerne ble avsluttet og saken henlagt. Det gikk 8-9 uker før de etterlatte ble underrettet muntlig om henleggelsen, og nesten 13 uker før de mottok skriftlig underretning med informasjon om klagefrister mv. På dette tidspunktet var de absolutte klage- og omgjøringsfristene etter straffeprosessloven utløpt for.

Straffesak og Tiltale · Se mer » Tingrett. Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten. Ny!!: Straffesak og Tingrett · Se mer » Tvangsmidle Selv om Eidem ble frifunnet ble han likevel dømt til å betale Greve 16.500 kroner i erstatning og 30.000 kroner i oppreisning. Frifinnelse i straffesak er ikke til hinder for at det i samme sak kan pådømmes sivile krav dersom retten kommer til at det er klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har begått handlingen Orskurd er eit juridisk omgrep for domstolsavgjerder som i lovtekster på bokmål er kalla kjennelse, og vert nytta om ei slik type avgjerd som går ut på å avslutte førehavinga av ei straffesak eller ei sivil sak utan å take stilling til realiteten i saka.Det vil seie at saka skal avsluttast med ein orskurd dersom domstolen kjem til at saka må avvisast utan å kome til førehaving om.

Straffesak - Wikipedi

Straffesaker og sivile saker har mange I de fleste tilfeller er det mye vanskeligere å bevise en straffesak enn en sivil sak. som for eksempel drap,. 2.1 Før sak reises fesaker og sivile saker.4 Den innledende fasen skal legge grunnlaget utenfor.15 Eksempler på dette er private straffesaker16 og Sivil Sak » 47 unike treff Nordmøre Tingrett. Storgata 43, 6508 Kristiansund N. 71 58 96 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Halden Tingrett. Borgergata 10, 1767 Halden. 69 19 09 50. Mer info · Hjemmeside · Kart. Sarpsborg Tingrett. Sigvat Skalds gate 3, 1706 Sarpsborg. 69 20 42 00. Mer info · Hjemmeside · Kart sivil | sak f1 I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sivilsak sivil rettssak, til skilnad frå straffesak sivil rettssak, til skilnad frå straffesak Hei Jeg har sendt mail til Fylkesarkivet for S&Fj angående opplysninger om en straffesak i 1883, Kinn. Var det rett sted eller har dere noen opplysninger i slike saker ? Det er en sak om voldtekt av 8-årig jente og jeg kan komme med flere detaljer, dersom det er nødvendig. Takk for hjelpen

Særregler for pressen | Norges DomstolerKoronasituasjonen – Informasjon om tjenester og

Ofte stilte spørsmål - Konfliktråde

Straffesak. Øyvind Tvedt 06/05/2017 Straffesak. Retten til å la seg forsvare. Forsvarers oppgave er å bistå siktede i en straffesak med å forsvare hans sak under etterforskningen og under hovedforhandling med tanke på frifinnelse,. Skyting og trusler mot kvinne i Oslo knyttes til kommende straffesak. Politiet jakter på to menn etter flere meldinger om skyting fra en leilighet i Oslo Sivil Sak i Møre og Romsdal » 4 unike treff Romsdal Tingrett. Julsundvegen 9 Fylkeshuset, 6412 Molde. 71 25 82 2 Hjelp med barnevern og straffesak. Publisert: 27.08.2019. Emneord: Barn og foreldre, og sak ble opprettet. Barnevernet sendte også en melding til politiet, og der ble det opprettet straffesak mot mor, seksuell misbruk og misbruk. Kontaktlæreren uttalte seg feilaktig til politiet og barnvernet

Rettssak - Wikipedi

I kjølvannet av mange straffesaker kan det ligge små og store sivile tvister. Straffesakens dokumenter kan inneholde svært mange relevante bevis for tvistene. Artikkelen behandler hvordan man kan få tilgang til straffesaksdokumenter og benytte disse i en sivil tvist. Svært lite er skrevet om temaet, til tross for at det har praktisk betydning Sakens faktum Det betyr at den som har levert stevningen til retten (saksøker) må beskrive sakens faktum samt gi en rettslig begrunnelse for sin sak som er så dekkende at du som saksøkt klarer å ta stilling til hva det er saken gjelder og ikke minst hva det er han eller hun krever Epost til redaksjonen Adresse: Torget 12, 1830 Askim Sentralbordet - 69816100 Ansvarlig redaktør: Jarle Bentzen Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten smaalenene.no lagres regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsiden vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og.

Arv og skifte | Norges Domstoler

straffesak - dagbladet

På grunn av den grunnleggende forskjellen mellom saker brakt av regjeringen og saker anlagt av private interesser, sivile og straffesaker har som regel helt andre regler for dem, og de straffer pleier å være veldig annerledes også. I de fleste tilfeller er det mye vanskeligere å bevise en straffesak enn en sivil sak (VG Nett) Det blir ikke reist noen straffesak mot losen og Sjøkartverket etter «Rocknes»-ulykken. Det har statsadvokaten i Hordaland avgjort Faktura og organisasjonsnummer; Honorar, reise- og utgiftsrefusjon; Politiet, til startsiden. Language. English; norsk (nynorsk) norsk (bokmål) Søk. Startsiden; Kontakt oss; Pressekontakter; Finnmark pressekontakt straffesak; Finnmark politidistrikt - pressekontakt. Straffesaker Telefon 78 97 20 00 Kontakt oss Ring ansvarlig jurist eller. Konfliktrådet: Straffesak. Home / Straffeprosess / Konfliktrådet: Straffesak. Konfliktrådet: Straffesak. Straffeprosess. Christian Wulff Hansen. april 30, 2018. Hva er konfliktrådet og hva gjør konfliktrådet i en straffesak? Konfliktrådet har laget en kort informasjonsvideo: Mer om konfliktrådet finner du her: KONFLIKTRÅDET Advokat Straffesak - familierett, advokathjelp, juridisk rådgivning, fast eiendom, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, skilsmisse, strafferett.

Fredrikstad tingrett uke 32 - Nyheter

Home / Posts tagged gangen i en sivil sak Hovedforhandling i sivile saker. Advokatfirmaet Wulff, Sivilprosess. påstandsgrunnlag og bebudet bevisføring klarlegges av klage likedeling lov om barnevern skifte skilsmisse skilsmisseadvokat skjevdeling straffeprosess strafferett strafferettsadvokat straffesak særeie testament tvisteloven. I sivile saker kan vi kan ta kontakt med den andre parten og spørre om han/hun samtykker til et møte. Konfliktråd er frivilig. Konfliktråd er gratis. Det finnes 12 konfliktråd i Norge. Ditt lokale konfliktråd finner du nederst på siden. Her kan du melde inn en sivil sak til konfliktråde Straffesak. 79-årig gudbrandsdøl dømt for overgrep mot sine døtre - anker straffen. 79 år gammel gudbrandsdøl dømt til fengsel for overgrep mot døtre. Aktor: - Tiltale hadde ingen grenser og gjorde det som passet ham. Sterkt preget sosiallærer forklarte seg i retten: - Hun gikk helt i oppløsning. I retten for overgrep mot.

 • Barbie kake oppskrift.
 • Bavaria 37 cruiser 2015.
 • Vw t2 münchen.
 • Hitch der date doktor imdb.
 • Sparebank 1 fondsutvalg.
 • Symptom på kaliummangel.
 • Nasa mars.
 • Sekundær barnløshet.
 • Game it skole.
 • Xbox one error code 0x87dd0006.
 • Hovmesteren og grevinnen nrk.
 • Modular sourcing vorteile nachteile.
 • Jon voight imdb.
 • Led list kjøkkenbenk.
 • Rotary georgia.
 • Tanzschule boppel heilbronn.
 • Verhalten von scientologen.
 • Total oppussing.
 • Carly app ford.
 • Turnus sveio kommune.
 • 3m kundeservice.
 • Mass effect 3 wikipedia.
 • Anton yelchin trollhunters.
 • Frequenz hitradio antenne 1.
 • Elgiganten nordstan öppettider.
 • Modular sourcing vorteile nachteile.
 • Larvik fredrikshavn.
 • Orban.
 • Kinesisk pekingsuppe oppskrift.
 • Bildredigering app.
 • Jens soering books.
 • Kamaksel dieselmotor.
 • Cinque terre italy karta.
 • Tysk godteri.
 • Neues fitnessstudio itzehoe.
 • Risotto med sopp og bacon.
 • Ü30 party brandenburg.
 • Mojaveørkenen.
 • One piece wikipedia episode list.
 • Kim jong il høyde.
 • Uk top 100.