Home

Antikken demokrati

Historie Vg2 og Vg3 - Antikken og demokrati - NDL

Antikken og demokrati. I denne oppgaven skal du jobbe med å sammenlikne dagens «moderne demokrati» opp mot antikkens demokrati. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten Athen, bestående av byen Athen og det omliggende landbruksområdet Attika.Det er et av de første demokratiene i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, men ingen er så godt dokumentert som Athens Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst Demokrati er en betegnelse som brukes om en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet kommer av de greske ordene demo ogkratein som betyr folk og å styre

Athenske demokrati - Wikipedi

Sammendrag i historie som tar for seg Athens demokrati og Romas republikk i antikken. Oppgaven ser på borgernes rettigheter i de to samfunnene og hvordan de. Hvem var mest demokratisk i antikken? Atenerne kom nærmest det vi i dag mener med demokrati. Riktig nok var bare velstilte menn - 10-20 prosent av bystatens befolkning - stemmeberettigede borgere, men de hadde lik adgang til innflytelse

Selv om det bare tilsvarer ti prosent av innbyggerne, var det et uvanlig høyt antall mennesker som hadde politisk innflytelse til antikken å være. Og de stemmeberettigede hadde dessuten større innflytelse enn folk i moderne demokratier, fordi Atens demokrati var direkte. Alle stemmeberettigede kunne derfor stemme om lovforslag Tankene om demokrati har endret seg. På de 2330 årene som er gått siden demokratiet i Athen forsvant, har tankene om hva et demokrati er, forandret seg markant. Ordet er det samme, - Vi har fått arven fra antikken via de overleverte tekstene

Historie Vg2 og Vg3 - Antikken - NDLA

Styreformen i Sveits er mer inspirert fra hvordan Athen ble styrt i Antikken. En ting er direkte demokrati med folkeavstemninger, dette er noe som har kommet fra Athen. Høyesterett i Sveits bærer også preg fra folkedomstolen i Athen, hvor de kan dømme beslutningene til de som sitter på toppen. Kilder: Nettsider Antikken: Atens demokrati kontra Norges demokrati. Jeg velger oppgaven om politikk. 1) Sammenlign demokratiet i Aten med moderne demokratiske styresett. Demokratiet i Aten i antikken. Antikkens Aten ble regnet som demokratisk. Der kunne frie menn over 19 år være med i en folkeforsamling nedenfor Atens akropolis Ordet demokrati er hentet fra antikken og betyr folkestyre (Demos betyr folk, og Kratein betyr styre). Demokratiet i Athen på 400-tallet, da byen sto på toppen av sin makt, var et direkte demokrati uten politiske partier eller representanter. Folket gjorde avgjørelser selv, uten å måtte ha representanter Demokrati og republikk Når vi bruker ord som demokrati og republikk tenker vi kanskje ikke over at det er arv fra antikken. Men det er det, bare at begrepene har ett litt annet innhold i dag enn for to tusen år siden, men grunntanken er den samme Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.Antikkens Hellas blir av de fleste historikere regnet som den/de viktigste grunnleggerkultur/er for den vestlige sivilisasjon

Den greske antikken - Store norske leksiko

II Antikken og samtalen Fremveksten av demokratiske ideer i greske bystater Mål: Analysere fremveksten av demokratiske ideer i greske bystater. Først må vi definere begrepene. Demokrati betyr folkestyre, og de greske demokratiene er de første i verdenshistorien. Hver borger hadde stemmerett, og for å bli borger, måtte man være over 25 år o Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer

Athens demokrati er det bedst kendte eksempel på et forsamlingsdemokrati i en selvstændig stat af større betydning. Demokratiet blev indført af Kleisthenes i 507 f.Kr., afskaffet af makedonerne i 322, men genindført flere gange i hellenistisk tid; især i perioder, da det lykkedes Athen at gøre sig fri af det makedonske overherredømme. Det athenske demokrati, der varede fra 508/507 f.Kr til 322/321 f.Kr er det bedst kendte eksempel i historien på direkte demokrati i modsætning til den repræsentative eller parlamentariske form for demokrati Antikken var altså også en tid for naturvitenskap. Over hundre år før Platons tid filosoferte Pythagoras over tallenes magi, og hundre år etter Aristoteles utviklet Euklid geometriens grunnsetninger. Euklid bodde i Alexandria i dagens Egypt, og er dermed et eksempel på hellenismens spredning Antikken var en omfattende tidsperiode som varte fra omkring 700 f.kr til 500 e.kr., og deles inn i gresk antikk og romersk antikk. Denne teksten vil i all hovedsak omhandle forskjeller og likheter mellom politikken i antikken i forhold til i dag, og i hvor stor grad de politiske styreformene fra antikken vi kjenner igjen i dagens samfunn, har endret seg

- Fra antikken har vi tatt med oss begrepet demokrati. - Tekster fra antikken har fortsatt en sentral plass i statsvitenskap, filosofi og retorikk. - Romeretten-De olympiske lekene - Kunst og arkitektur. Klassisismen og nyklassisismen var inspirert av antikken Hva har vi lært av grekerne som levde i Hellas under antikken? Blant annet demokrati, filosofi, teater og idrett. Bokmål Artikkel. Kvinner i antikkens Hellas. Kvinner i antikken. Bokmål Artikkel. Roma - Fra bystat til verdensimperium. Oppgaven beskriver. Et demokrati er basert på tillit; folkesuverenitetsprinsippet går ut på at folket gir fra seg makta til noen de mener vil forvalte den godt. Mange velgere opplever i dag at det er så lang avstand mellom dem og politikerne at de ikke vil stole på noen av dem. Det gjør politikerne ekstra engstelige for folket sitt Når man taler om demokrati, taler man om en måde at fordele magten på. Helt enkelt betyder demokrati folkestyre, men det er ikke helt enkelt at sige, hvordan et velfungerende demokrati skal være. For hvordan sikrer man, at magten bliver retfærdigt fordelt mellem mange mennesker? Ideen.

Demokrati - Greske antikken - Google Site

Antikken - demokrati og republikk - Studienett

Demokrati er den desidert mest utbredte styreform i Vesten. Ordet demokrati betyr folkestyre, og i et demokrati er det befolkningen selv (dvs. de voksne som er stemmeberettigede) som bestemmer hvordan samfunnet skal styres.Egentlig har alle demokratier idag et representativt demokrati, dvs. et styringssystem hvor folket velger de som skal styre.I praksis skjer dette ved at befolkningen med. Til Antikken. Kontrafaktisk historie: Slaget ved Salamis. Andre har ment å finne spor av politisk demokrati og personlig frihet - og dermed av demokratiets historiske vugge - i kulturer helt uavhengig av Athen og den hellenske. I germanske skoger, for eksempel. Og i norske Antikken er en spennende periode, som har satt store spor i vårt moderne samfunn. Ordene demokrati og republikk er to ord vi alle har hørt, og selv om innholdet rundt disse to ordene har forandret seg fra antikkens tid, så er alikevell prinsippet det samme i dag Forskjellen er at demokratiet i Athen var ordentlig demokrati, altså direkte demokrati. Sveits har jo en type av direkte demokrati. Direkte demokrati er fult mulig, men det betyr at politikerne mister makt, og det vil ikke de makt kåte sekkene ha noe av! I Norge har vi indirekte demokrati Antikken er en periode i historien, særligt med henblik på Grækenland og Romerriget.I sin bredeste definition er Antikken perioden fra den historiske tids begyndelse til Roms fald i det 5. århundrede e.Kr. Den klassiske periode betegner inden for udforskningen af græsk-romersk historie, arkæologi og sprog enten 1) Antikken i modsætning til tidligere og senere perioder (forhistorie.

Hvem var mest demokratisk i antikken? historienet

Politikk: I hvilken grad stammer vårt demokrati fra antikken? Særlig fra den greske antikken. Noen moderne demokratier: Flertallsstyre(flertallet bestemmer). Valg- eller konkurransedemokrati. Kjernen i et demokrati er kanskje ikke at flertallet bestemmer, men at flertallet velger ledere Direkte demokrati. Bystaten Athen havde i 5. og 4. årh. f.Kr. en demokratisk forfatning. Demokratiet var direkte, hvilket betød at mange tusinde frie mandlige borgere tog aktivt del i det politiske liv. Kvinder, slaver og fremmede bosat i Athen var udelukket fra de politiske forsamlinger Antikken Notater fra timene. Antikken 700 f.kr - 500 e.kr Hellas og Romerriket Palasskulturer - Demokrati ble innført, og alle over 19 år kunne stemme og tale på rådsplassen - Dette regnes som opprinnelsen til vårt eget demokrati. Perserkrigene ( ca 490 f.kr

Lydklipp: Antikken er den vanligste betegnelsen på tidsepoken da gresk og gresk-romersk kultur dominerte i Europa. Det er tida fra ca. 500 år før Kristus til 500 etter Kristus. Flosofene i. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. erende under tidsperioden antikken. Den romerske sivilisasjonen vokste ut fra en landsby på den italienske halvøya, Roma, og gjennom sitt tolv hundre år levetid skiftet riket fra å være monarki, til republikk og til slutt til et stor og mektig keiserdømme

Antikken regnes fra 700-tallet f.Kr. til ca. 500 e.Kr. Aten utviklet et demokrati på 400-tallet f.Kr. der alle frie menn kunne delta. Byen utviklet også arkitektur, litteratur og filosofi. Sparta og Aten stod en kort tid sammen mot perserne, men etter at de var slått, førte de en ødeleggende krig mot hverandre I de greske bystatene (poleis) utviklet det seg et unikt politisk system, som inneholdt borgerrettigheter og en viss allmen politisk deltagelse. Mens endel bystater beholdt en klar monarkisk eller oligarkisk struktur er det athenske demokratiet fra 508 til 322 f.Kr. det klassiske eksemplet på et direkte (også kalt radikalt) demokrati

Var Atens demokrati demokratisk? historienet

«Filosofer fra antikken» Greske filosofer, Arbeid med sitater, side 50. Undervisningsopplegg der elevene arbeider med utgangspunkt i sitater fra antikkens filosofer. Kan fungere som en fin inngang til arbeidet med antikkens kultur og kulturuttrykk. Omfang: ca. 30-45 minutter. «Demokrati i ulike former» Antikken, Demokrati i ulike former. 500 år f.v.t. oppstod det demokrati i Antikkens Hellas, og i Roma oppstod det republikk. Antikkens Hellas er et begrep brukt for å skildre den gresk-språklige og kulturelle verden i antikken. Det er en periode fra 500 f.v.t til 500 e.v.t. Vi mener både antikkens Hellas og antikkens Roma når vi snakker om antikken Antikken er navnet på tidsrommet fra 700 f.kr.til 500 e.kr. Denne tidsperioden etterlot seg en rik arv når det kommer til blant annet litteratur, politikk, styreformer (f.eks. demokrati), kunst og arkitektur Karakter: 5/ ESSAY: Antikken ikke bare er en nøkkel til forståelse av vår egen tid, men dessuten til en rekke andre mellomliggende epoker der man har tatt antikken til hjelp for å finne seg selv. I dette essayet skriver forfatteren av boka Hva er antikken? om hvorfor vi fremdeles tviholder på antikken, og hva den er i dag.. Av Christine Amadou. Hva skal vi med antikken

Det gamle Athen ga oss ikke demokratiet - Forskning

Den greske og romerske antikken Den greske bystaten De greske byene ble ikke samlet til en større stat, men innbyggere slo ofte sammen landsbyer og dannet små bystater, poliser, hvor selve byen var bygd som en festning i sentrum mens området rundt ble dyrket og ellers kontrollert av innbyggerne Raino Malnes og Dag Einar Thorsen (red.): Demokrati. Historien og ideene. Oslo: Dreyers forlag 2015. Boken gir en bred oversikt over demokratiets historie fra antikken og frem til i dag samt ulike perspektiver på hva formålet med demokratiet er

Antikken: Det var en gang et menneske: fransk tegnefilmserie fra 1978. Serien tar for seg historien til mennesket fra jorda blir til og fram til mellomkrigstiden. Filmen kan knyttes til opplegg der en sammenlikner kulturen i Athen og Sparta, et demokrati og et totalitært militærdiktatur Start studying Historie, Antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De startet mange handelsruter mellom mange stater, og særlig bystater. Det skapte rikdom som igjen skapte kultur, filosofi, vitenskap og demokrati. Nå kan du sikre deg: Verdens første sølvmynt - over 2500 år gammel! Mynten som gjorde at folk begynte med penger i Europa og Midtøsten; Mynten som var med på å skape fred, fremgang og demokrati Start studying Antikken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Demokrati og republikk går tilbake til Antikken er også viktig fordi det er den første perioden i europeisk historie som vi har henholdsvis.. Den omfatter 4 500 malerier og 900 skulpturer fra antikken til rundt 1945, i tillegg til rundt 50 000 verk på Samlingen inneholder også et stort antall historiske skulpturer fra antikken frem til renessansen Tema / Lyt til antikken

- Både Demokrati på timeplanen og Demokratisk medborgerskap i skolen har samme ambisjon: å sette demokrati på den skolepolitiske og utdanningsvitenskaplige dagsorden. Det har vi klart, ett stykke på vei, særlig utvalget som arbeidet med maktutredningen for unge var lydhøre for det vi hadde å si Til Antikken. Athens politiske institusjoner (fordypning) Bilde: Fra Pnyx-høyden i Athen der folkeforsamlingen møttes. Athens demokrati var like mye et resultat av vanlige borgeres møterett og tjenesteplikt i apparatet rundt forsamlingen, som i forsamlingen, gjennom deltakelse i byens administrasjon Antikken. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Antikken. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss. Antikken såg etableringa av dei fyrste demokrati (sjølvstyrte bystatar), Aleksander den store sine erobringar heilt til India, og Romerrikets veldige dominans gjennom fleire hundreår Antikken brukes ofte som en betegnelse på romersk og gresk historie fra år 700 f.kr. og til år 500 e.kr., og som igjen deles inn i gresk antikk og romersk antikk

Persia hadde ikke demokrati, men de hadde heller ikke slaver. Persia har alltid hatt et anstrengt forhold til slaveri, og for mange var det langt større frihet under Persia enn under Athen. Disse myntene var utgitt under Xerxes I og Artaxerxes I. Du kan kjenne dem igjen på våpnene krigeren - eller kongen - løper med. Dette var lanse-perioden, i andre versjoner har han en dolk eller en bue. I antikken karakteriserte grekerne slike ledere for «demagoger», altså folkeforførere som utnyttet folkets følelser og patriotisme til å skape politisk endring til sin fordel. Situasjonen i dag er at demagoger utøver makt både på bakgrunn av globalisering, ny teknologi og ved å dyrke en politisk visjon som kan undergrave demokratier i store land som USA og India Antikken Romerriket 3 3 Romerrikets Fall. Главная. Скачать mp3. Antikken Romerriket 1 3 Oversikt. Dokumentar Om Antikken Sparta Athen Og Det Romerske Riket ; Romerrikets vekst og fall. 10:31. Antikken: Romerriket - 1/3 - Oversikt. 11:57. Dokumentar om Antikken (Sparta, Athen og Det Romerske Riket) Historie Vg2 og Vg3 - Republikken.

Demokrati i Athen og republikken i Roma - Studieweb

Demokrati betyr folkestyre. Det er folket som bestemmer hvordan samfunnet skal være. Den politiske makten ligger hos hele folket. Flertallet bestemmer, men mindretallet får lov til å uttrykke sine meninger Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken antikkens filosofi og religion, som tar for seg de viktigste tankesettene, mytene og kultene i antikken klassisk retorikk, som gir en innføring i teoretiske og praktiske sider ved antikkens talekunst og dens tette forbindelse med store politiske hendelser og vanlig dagligliv

Antikken: Atens demokrati kontra Norges demokrati 123hild

 1. Demokrati betyr folkestyre, og de greske demokratiene er de første i verdenshistorien. Hver borger hadde stemmerett, og for å bli borger, måtte man være over 25 år og eie jord. En bystat - eller polisstat , av det greske ordet for by: polis - er en by som fungerer som en stat. Den består vanligvis av en urban kjerne, med jordbruksområder rundt
 2. Demokrati; Menneskerettigheter; I union med Sverige. Men Sverige ville ikke at Norge skulle bli et eget land. Sommeren 1814 ble det derfor en kort krig mellom Sverige og Norge. Norge tapte krigen, og måtte da gå inn i union med Sverige. Selv om Norge var i union med Sverige, fikk det norske folket bestemme mye. Norge fikk beholde Grunnlove
 3. a. Hva menes med antikken? b. Hvilken tidsperiode regnes som antikken? Pek på hendelser som er lagt til grunn for periodiseringen. Hva kjennetegnet en polisstat? a. Hva betyr ordet demokrati? b. Gjør rede for sentrale trekk ved det athenske demokratiet
 4. Kunnskap om antikken åpner for nye perspektiver og viser opphavet til en rekke andre fagdisipliner, Faget antikkens kultur gir et historisk perspektiv på ulike former for demokrati og rettsstat og på utviklingen av menneskerettighetene
 5. Kunst og håndverk, samfunnsfag, KRLE, norsk, antikken, demokrati. Læringsressurser. Skolens tilbakemelding. Ansvarlig redaktør. Kristin Falck. Webredaktør. Ingebjør Westgaard . Telefon forværelse 982 08 896/ 23 05 10 05 dks@ude.oslo.kommune.no Kontakt oss DKS ansatte. Fanzineverksted Tobias og dagen det smalt
 6. Demokrati - historien og ideene har slik sett et dobbelt siktemål. I tillegg til å være en bred innføring i sitt tema, har den også som mål å bidra til økt bevissthet og kritisk refleksjon om demokratiet i Norge og ellers i verden
 7. Antikken - Wikipedi . Den greske bystaten i antikken. Demokrati. Navnet på folkestyret i Athen i 508-338 f.kr Demos= Folk Kratos=Makt. - De fikk lov til å styre seg selv så lenge de fulgte romersk lov og betalt skatt

Demokratiet i Hellas - Daria

 1. Antikken er navnet på tidsrommet fra 700 f.kr.til 500 e.kr. Denne tidsperioden etterlot seg en rik arv når det kommer til blant annet litteratur, politikk, styreformer (f.eks. demokrati), kunst og arkitektur Nå som vi vet hva som kjennetegner arkitekturen i antikken, kan vi gå videre mot moderne tid og se om vi kan finne igjen disse type konstruksjonene
 2. På 500-tallet utviklet Athen et system de kalte demokrati. Her kunne alle borgere, det vil si athenske menn over 19 år, som ikke var slaver, stemme. Athen hadde folkeforsamlingen, 500 mannsrådet, domstolen osv. Man kan si at Athen var veldig demokratiske, men det er ikke helt sant. Det var demokratisk for de som faktisk hadd
 3. Arven frå antikken - Arkitektur - Demokrati - Religion - Litteratur - Olympiske Leikar. Share Share Mellomalderen 500 - 1500 Tidle mellomalder 500-1000 - Kyrkja/religion - Folkevandring - Det aust-romerske-, det arabiske- , frankarriket - Bysants - Føydalsamfunn - Vasallar, nonner, slavar - Folkeauke
 4. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav.Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst
 5. Hellenistiske demokratier; Romersk lokalstyre 3. Antikken og det moderne Kontaktperson: Ingvar Mæhle, Ingvar.mahle@uib.no og Eivind Seland, Eivind.Seland@uib.no. Antikken har påvirket senere perioder på flere måter. På den ene siden la perioden rammer for senere utvikling.
 6. Demokrati er en styreform som går ut på at folket bestemmer, ved å stemme, folk til å representere befolkningen i forsamlinger. Ordet demokrati kommer fra to greske ord, demos - folk og kratos - makt. I antikken var det kun menn som hadde stemmerett
 7. Mål og innhald. Omgrepet politikk kjem av det greske ordet for bystat, polis. I ein periode på 1250 år (omkring 750 f.v.t. - 500 e.v.t.) var Middelhavet og Svartehavet omkransa av slike sjølvstyrte byar, med eit relativt lite jordbruksoppland, og ofte såpass få borgarar at dei kan karakteriserast som face-to-face societies
Historie Vg2 og Vg3 - Direkte demokrati - NDLA

Hva vi har fått fra den greske antikken? - Greske antikken

Animasjon: Det athenske demokrati. Polis - den greske bystaten. Poliser i den greske antikken. Politikk og kultur i Athen. Et rettferdig samfunn? Krig og kultur. Antikken og demokrati. Grunntankene bak begrepene demokrati og republikk stammer fra antikken, selv om begrepene riktignok har et annet innhold i dag enn da. Mens grekerene hadde demokrati for utvalgte borgere, omfatter moderne demokrati alle borgerene i samfunnet

Den greske og romerske antikken (Romerriket

Antikkens Hellas - Wikipedi

1700-tallet å beskytte å dele våre å formidle å fremsette å gi å motta å si å stanse å velge å være å ytre seg absolutt alle andres ansett Antagelig antikken åpne at autonomi av både barn begrensninger begrunnet beskyttet betydning bilder brukes Da de deltakelse demokrati demokrati - uten demokratiske land den den faktiske den. HVA KAN DU? En historisk epoke fra 700 fvt. til 400-tallet evt. Antikken er mangfoldig, men vi konsentrere oss omkring Middelhavet Første del av antikken - 700-300 fvt. - er sentrert rundt de greske bystatene Siste del - 200 fvt. - 400 evt. - domineres av det romerske imperiet Demokrati i vikingtid? publisert 19/04/2017. Demokratiske former handler om institusjoner som uttrykker folkevilje - og et sivilt samfunn, demokratiske former som i følge boken Vikingtid, A Life, får vi en glimrende oversikt over demokratiets historie fra antikken til i dag

Den greske politikken i antikken og det vestligeOm trollkvinner i antikken – Marina Prusac LindhagenDet antikke HellasDet var en gang et menneske - YouTube

Styreformer i antikken. Af Niels Peter Nielsen. Verdens første demokrati opstod i Grækenland for flere tusinde år siden. Dengang var det helt nyt, at folket var med til at bestemme. Kan du ikke se teksten? Vi kan se, at du ikke er logget ind. Log ind herunder, eller prøv. vi har REPRESENTATIVT DEMOKRATI. Jeg mener det HAR betydning: det direkte demokratiet fant ut at det er mer optimalt å . velge reperesentanter heller enn å ha 500 enkeltfolk som diskuterer. De greske olympiske lekene i antikken = FORBILDE da de første MODERNE OLYMPISKE LEKENE ble arrangert i 1896 i ATEN Innlegg om Oldtiden og antikken skrevet av profnic. Antikkens greske filosofi oppsto i rundt 500-tallet før vår tid, og den greske filosofien har en rekke med emner som har stor betydning for antikken blant annet politisk filosofi, etikk, metafysikk, ontologi, logikk, biologi, retorikk og estetikk Eksempler på bruk av antikken i setninger. Vi fant 5 eksempler på bruk av ordet antikken i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter antikk, antikkene, antikker, antikkere, antikkest Hellas bestod av flere selvstendige bystater i antikken. De to mest kjente er Athen og Sparta. Beskriv de to samfunnene med egne ord. På hvilken måte er de motsetninger? Forklar ordene demokrati og oligarki og hvilken gresk opprinnelse de har. I hvilken grad vil du si at det athenske samfunnet var demokratisk

 • Fri vinderen.
 • Nye snøheim.
 • Hvordan strikke med to farger.
 • Skjermoppløsning på tv.
 • Lans en vercors enneigement.
 • Csgo crosshair dot.
 • Hartz 4 deutschland.
 • Carlos santana, wiblingen abbey, 18. august.
 • Tgr nettbutikk i norge.
 • Pdd.
 • Fiscal code norway.
 • Dolce gusto kapsler resirkulering.
 • Walnut wood.
 • Europa league 2017/18.
 • Kroppsfett kvinna.
 • Höljes rallycross camping.
 • Prox dynamics solgt.
 • Reichsparteitagsgelände nürnberg parken.
 • Quotes from perks of being a wallflower.
 • Richmond park.
 • San jacinto berg.
 • Color scatter3 matlab.
 • Ingrid gjessing linhave iben sophie linhave.
 • Rub feiertage 2018.
 • Fly oslo malaga norwegian.
 • Nordmann nfl.
 • Img a.
 • Famous diamonds.
 • Vekter historie.
 • Hvorfor skrive selvbiografi.
 • Beste øyenskygge primer.
 • Convert to pdf.
 • Engel basteln weihnachten.
 • Må man oppgi barnefar.
 • Mexican american war.
 • Stadthalle pocking parken.
 • Unterdrücken englisch.
 • Ombygging av bil for funksjonshemmede.
 • Sos survival.
 • Bestes krankenhaus für geburt düsseldorf.
 • Trendfrisuren herbst winter 2017.