Home

Tiltak språklydvansker

Språklydvansker . Per (fem år) snakker i vei uten selv å oppfatte at han konsekvent bytter ut /l/ i ordet lus med /j/, og forteller om barna i barnehagen som har jus i håret. Pers uttalevansker skyldes at til at et slikt tiltak vil kunne virke positivt på barnet Tiltak ved språkvansker. Språk er kommunikasjon og barna har antakelig et medfødt behov for å meddele seg til andre, språkutviklingen skjer derfor i en sosial sammenheng. Det er viktig at også barn med forsinket språkutvikling blir oppmuntret til å bruke språket aktivt for å uttrykke mening I denne økten skal dere se på hva språklydvansker er, hvordan språklydvansker kan komme til uttrykk og verdien av samarbeid med logoped. 63 min Erfaringsutveksling 10 min Intervju del 1 4 min Intervju del 2 4 min Les artikkel 10 min IGP-arbeid: Språklydvansker 30 min Oppdrag 5 mi Tiltak på et tidlig tidspunkt har ofte avgjørende betydning for at barnet får en positiv utvikling og ikke utvikler tilleggsvansker som kan hemme barnet vel så mye som språkvansken i seg selv. Helsestasjonen kan gi råd om forebyggende tiltak, for eksempel stimulere barnet til å bruke språket, leke med språket, lese, synge, rime og klassifisere ordene i hverdagslige aktiviteter Språklydvansker hos barn Fonetiske vansker/artikulasjonsvansker: barn med fonetiske vansker har problem med å produsere/imitere korrekt språklyd. Fonologiske vansker: barn med fonologiske vansker kan imitere de fleste lyder isolert, men kan ha vansker med å uttale lydene i ord. Disse barna kan være vanskelige å forstå, men de har ikke selv problemer med å forstå det andre sier

Personer med språkforstyrrelser kan ha vansker med å uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse Tiltak som fremmer god språkutvikling er derfor viktig. Ifølge Arild Lian, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, kan begrepet statistisk læring være en nøkkel til å forstå hvordan barn lærer språk. Den nye kunnskapen vil forhåpentligvis også kunne hjelpe barn med spesifikke språkvansker

 1. språklydvansker, med betoning av gruppen med størst omfang - fonologiske vansker. Prosjektet avgrenses til å dreie seg om språklydvansker hos barn, da den aktuelle faglitteraturen primært omhandler språklydvansker som opptrer under barns språktilegnelse, i likhet med Verdens Helseorganisasjons (WHO) definisjoner av språklydvansker
 2. Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt. Vi vil gi en oversikt over hvordan synet på språklydsvansker har endret seg, andre definisjoner og beskrivelser av vanskeområder, og ved hjelp av case vise hvordan vanskene kan arte seg, utredning og analyse av data, samt relevante tiltak
 3. Vansker med å uttale ord riktig - fonologiske vansker. Vansker med å snakke grammatisk riktig - ekspressive vansker. Vansker med å forstå det andre sier til dem - reseptive vansker. Vansker med å forstå de sosiale reglene vi lever etter - pragmatiske vansker. Samtidig som det er vanlig å kategorisere språkvanskene etter hvilke områder som er mest utfordrende for det enkelte barnet.
 4. Barn med språklydvansker - klassifisering og intervensjonstiltak Marit er audiologoped og har akkurat avsluttet sitt doktorgradsarbeid ved Center for Børnesprog, SDU. Hennes forskningsfokus er fonologisk utvikling, kartlegging og tiltak for barn med fonologiske vansker. Hun har nylig utarbeide
 5. Språklydvansker kan være en del av vanskebildet ved SSV, men slike vansker kan også opptre isolert. Det er derfor viktig å skille mellom språk og tale når man skal identifisere språkvansker fordi det har store konsekvenser for hvilke tiltak som iverksettes
 6. Språklydvansker Barn med språklydvansker uttaler ord på en uvanlig måte lenger enn forventet. Disse vaskene kan opptre uten at barnet har andre språkvansker. Ingen forventer at språklydene brukes riktig i barns tidlige språkutvikling. Når barnet nærmer seg skolealder, vil man derimot ha forventninger o

Tiltak ved språkvansker - elevside

Barn med forsinket språkutvikling og språkvansker Variasjonene i barns språkutvikling er store. Det er viktig å være klar over at det er store individuelle forskjeller i barns språkutvikling Spesifikke språkvansker Spesifikke språkvansker forekommer hos 5-7 % av alle barn (Leonard 1998, Law m. fl. 2003) Alvorlighetsgraden varierer Forholdet gutt jente er ca 3:1 (Robinson 1987) Forsiktig med å stille sikker diagnose i tidlig alder, da vanskelig å forutsi hvordan forsinkelsen utvikler seg Barn med denne diagnosen sliter med språket uten at d Språklydvansker ser ut til å være den mest utbredte kommunikasjonsvansken hos barn (Fox & Dodd, 2001). Studier har funnet at rundt 70% av barna som kommer til logoped har Hvilken erfaring har logopeder med metoder og tiltak i intervensjonen ved fonologisk

Språkløype

Nettsidene er utviklet av språkforskere og fagfolk som jobber med språkutvikling og språkvansker. Her finner du oppdatert informasjon om både typisk og atypisk språkutvikling.Du kan også lese om språkvansker hos barn og voksne, og om kartleggingsverktøy vi har vært med på å utvikle. Dessuten har vi samlet ulike typer språkdata som kan være nyttig for både klinikere, studenter og. Likevel, for barn som strever med fonologiske ferdigheter vil tidlige tiltak kunne være helt avgjørende for at de skal kunne følge leseopplæringen i skolen. Hvor mange disse barna er, avhenger hva man regner som et problem, men i hvert fall for eksempel for de 10% som strever mest vil tidlige tiltak vil være svært viktig

Vi skiller gjerne mellom fire forskjellige typer språklydvansker. En logoped er best egnet til å vurdere hva slags språklydervansker det er snakk om og hvilke tiltak som er best egnet. Artikulasjonsvansker. Artikulasjonsvansker Vansker med å fysisk lage enkelte lyder Språklydvansker. Generelle språklydvansker hos barn; Kartleggsprosedyrer og logopediske tiltak i kommunikasjons- og samspillsperspektiv. Hva lærer du? Emnet skal gi innsikt i språkvansker hos barn som grunnlag for å arbeide med forebygging, diagnostisering og tiltak for barn i førskole- og skolealder Språkvansker er en av de vanligste henvisningsgrunnene til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i førskolealderen. I denne artikkelen skal vi forsøke å gi en kort beskrivelse av hva språkvansker er, hvilke typer språkvansker vi har, hvordan vi utreder språkvansker, prognose for barn med ulike språkvansker, hva som er årsaken til språkvansker og hvor foreldre og (førskole)lærere. Tiltak for elever med tilknytningsvansker i skolen. Følgende tiltak bygger på premisset nevnt i forrige avsnitt, om at det handler om å overbevise eleven over tid om at: Ja, jeg er verdifull! Ja, jeg kan våge å stole på deg! Råd 1: Læreren som tilknytningsperson. Når foreldre svikter blir andre voksne desto viktigere Hennes forskning er nært knyttet til logopedisk praksis og fokuserer på barns fonologiske utvikling, samt kartlegging og tiltak for barn med fonologiske vansker. Professor Annette Fox-Boyer har utviklet et logopedisk kartleggingsverktøy (PLAKSS, basert på Barbara Dodds klassifikasjonssystem) for utredning av barn med språklydsvansker, med spesielt fokus på fonologiske vansker

Barn med forsinket språkutvikling har ofte andre vansker i tillegg. Tidligere forskning på forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker har ofte blitt gjort blant barn i skolealder og få har fulgt barns utvikling i førskolealder Logopedene Meek & Schjelderup tilbyr private logopediske tjenester for barn, unge og voksne i Trondheim og trøndelag: utredning, behandling, rådgiving, veiledning og kurs. Logope

Språkvansker hos barn - FH

I artikkelen blir det innledningsvis presentert og diskutert en avgrensing av spesifikke språkvansker hos barn, videre blir sammenhengen mellom minne og språkvansker diskutert, før Baddeleys modell av arbeidsminne blir presentert og diskutert. Avslutningsvis blir teorier om minne, teorier om vokabularutvikling, og teorier om sammenhengen mellom vokabularutvikling og minne presentert og. Språklydvansker, uttale barn. Stemmevansker. Språktrening etter afasi. Stamming. Språklydvansker, uttale barn. Stemmevansker. Språktrening etter afasi. Dess nærmere opp til stammingens begynnelse man iverksetter tiltak, jo lettere er det å snu en negativ utvikling av stamming tiltak rettet mot å avhjelpe både den språklige og de sosiale sidene ved problematikken. 2.1 Om oppdraget Det eksisterer i dag lite systematisk kunnskap om tiltak utviklet for å forebygge og avhjelpe spesifikke språkvansker. Bedre kjennskap til ulike tiltak, hva som eksisterer og effekten av disse Downs syndrom. Downs syndrom (Trisomi 21) er en medfødt genetisk tilstand, som kan få forskjellige følger fra person til person. Downs syndrom kan ikke kureres, men behandling og tilrettelegging kan redusere utfordringene slik at livskvaliteten blir god for den enkelte Språklydvansker Barn med språklydvansker har vansker med å lage og bruke språklydene som for eksempel /r/, /s/, /k/, /g/. Hos noen barn kan dette omfatte en eller to språklyder, mens andre barn kan ha vansker med å uttale flere språklyder

onsen, M. (2015). Logopeders tilnærming til barn med språklydvansker; En titativ undersøkelse med vekt på evidensbasert praksis. Oslo, Universitetet i . Norske logopederbaserersin praksis på teoriom typisk språklydutvikling, faglige drøftinger med kollegaersamt utprøving iegenpraksis Jeg kan tilby utredning og behandling av språk og språklydvansker og afasi. Begrepet språkvansker brukes generelt når man har vansker med å forstå hva andre sier eller skriver, og /eller når man har vansker med å uttrykke seg. Det finnes to typer språklydvansker: Fonologiske: Vanskene kan s..

Språklydvansker hos barn logoped-mgn

Stramt tungebånd behandling. Diagnostisering Ved en undersøkelse av tungebåndet vil legen ta en gjennomgang med pasienten, eller foreldrene, om problemer de opplever og symptomer de mistenker kan være knyttet til stramt tungebånd [start tittel] anne-lise rygvold og terje ogden (red.) innføring i spesialpedagogikk. Innføring i spesialpedagogikk bok.indb 3. 04.07.2017 11:3 tiltak som avhjelper og/eller forebygger spesifikke språkvansker for barn og unge. Det er i større språklydvansker; En kvantitativ undersøkelse med vekt på evidensbasert praksis Sionsen, M. 2015 Masteroppgave, spesialpedagogikk (UiO) Undersøkelse av logopeder Bokstavinnlæring rekkefølge • Rekkefølge#bokstavinnlæring:#s,#i,#l,#o,#r,#e,#m,#a,# • En#bokstav#i#ukai#åtte#uker,#deretter#to#bokstaver#i#uka# • Innføring#av#ny#bokstav#(lyd,#navn,#form)# • Historien#om#bokstaven#(Bokstavlandet)# • Hvor#i#munnen#formes#bokstaven# • Lese#i#Siloremaboka# • Felles#tankekart-#ord#som#begynner#med#bokstaven# • Ulike#språkleker#(første,#.

Språkforstyrrelser www

Endring krever mer enn bare ett tiltak - Duration: 2:30. VitalSmarts Norge 1,869 views. 2:30. Didrik og Emil Solli-Tangen i På tur med Dag Otto - Duration: 44:11 autismespekterforstyrrelse, språklydvansker, dysleksi. SPRÅKLIG KOMPETANSE OG STAMMING HOS BARN Abstract Developmental stuttering is a speech fluency disorder, beginning in early childhood. The final cause of stuttering is unknown, but it is likely that stuttering is multi-factorial and involves Våler kommune har kommunal logoped for barn og unge i alderen 0-16 år

Ny kunnskap kan hjelpe barn med språkvanske

Språklydvansker - hva er det og hva gjør vi? - Statpe

veiledning og kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte. I 2013 var det registret 7 systemarbeid i tillegg til det systemrettede arbeidet som er nedfelt i samarbeidsavtalene. Barn med språklydvansker har vært en prioritert gruppe som logopeden har hatt ansvar for. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 Pedagogisk rapport med beskrivelse av utvikling og tiltak skal ligge ved henvisningen til PPT. All kartlegging utført av skolen/barnehagen skal være sammenfattet og vurdert i rapporten, hele kartleggingsprøver m.m. skal ikke vedlegges, jf. mal for pedagogisk rapport 1 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for lingvistiske og nordiske studier Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn Masteroppgave i lingvistikk Pernille Hansen November 2011. 2. 3 Sammendrag I denne masteroppgava har jeg studert konsonantproduksjonen hos ei jente med fonologiske vansker. Målene med oppgava var å nne ut hva som kjennetegner produksjonen, hvordan den skiller seg fra. Det kan bidra til at vansken blir tidligere oppdaget og tiltak settes inn på et tidligere tidspunkt. Bok/hefte Oppdatert: 24.01.2019 Skriv ut. Fakta og tilgjengelighet. Last ned. Kategori: Språk/tale, Bøker/hefter, Taleflytvansker, Lø tale, Statpeds. Du er her. Forside; Språk og tale; Språk og tale

Spesifikke språkvansker - Institutt for lingvistiske og

 1. Kunnskap om utredning og tiltak for mennesker med: Afasi Dysfagi Andre kognitive vansker etter hjerneskade Språkvansker hos barn - spesifikke språkvansker og tilleggsvansker sosialt, emosjonelt og læringsmessig - generelle språkvansker - diagnosekriterier og språklig utvikling i førskole- og skolealder - språkvansker kontra språklydvansker
 2. g og lø tale frykter at logopedtilbudet blir dårligere etter forslaget til Nordahl-utvalget. Det viktigste er at brukerne våre får hjelp og at denne hjelpen holder samme kvalitet uavhengig av hvor man bor, skriver foreningen i sitt høringssvar
 3. Språklydutvikling, språklydvansker, tiltak. Utvikling av deltakernes egen artikulasjonsbevissthet vil være en viktig del av kurset. Ta med speil! Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS Dato: Tid: Gjennomgang av det røde TRAS-området «Språklig bevissthet» Tiltak. Målgruppe: Barnehageansatte som bruker TRAS
 4. Nevrologiske stemmevansker og tiltak i forhold til ulike diagnoser Kveldskurs: Onsdag 26.oktober kl 18.15 - 20.15 Foredragsholder: Logoped og seniorrådgiver Pål Ericson Pris: Gratis for medlemmer av NLL, for andre 100 kr. Sted: Bredtvet kompetansesenter, rom 102, inngang nede. Fra sentrum: T-bane 5 mot Vestli til Rødtvet. Gratis.
 5. arer og gruppearbeid, inkludert gjennomføring av praktiske testprosedyrer og stemmeøvelser. LOGO325 Fordypningsemne (3. semester) Gjennom dette kurset vil studentene få fordypende kunnskap i et utvalgt logopedisk emne
 6. Barn med språklydvansker - klassifisering og intervensjonstiltak . Kl. 1130-1200 Kaffe Kl. 1200-1300 Marit Carolin Clausen fortsetter daglige praksisarbeidet ved spesialskolen og fokuserer i stor grad på utvikling og evaluering av tiltak for elever med spesifikke språkvansker. Susanna Simberg
 7. Språklydvansker . Per (fem år) snakker i vei uten selv å oppfatte at han konsekvent bytter ut /l/ i ordet lus med /j/, og forteller om barna i barnehagen som. Siste saker fra Barnehage.no. Rådmannen ba politikerne si nei til å leie ut lokale til barnehagen. Nå er saken utsatt 10.05.2019 «La barnet sove i barnehagen

Spesifikke språkvansker - en begrepsavklarin

[03/16/20] Helsedirektoratet har vedtatt at logopedtjenester skal stenges som en del av tiltakene mot Covid-19. A-logopedene stenger derfor sin praksis fra 16.Mars til og med 26.mars, med mulighet for forlengelse. Vi ser frem mot å kunne ta i mot våre klienter igjen når denne situasjonen er mer under kontroll

Vis Sunniva Stenlings profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Sunniva har 5 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Sunnivas forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA) Category. Academic discipline 20,475. Agriculture and fisheries science 880. Agricultural sciences 97; Fisheries science 755 75 Dette skuffet mange, og flere tiltak ble satt inn for å bedre leseferdighetene hos elever i ungdomstrinnet. I perioden fra 2006 til 2009 så man noe framgang, og nå lå de norske elevene noe over gjennomsnittet for OECDlandene i lesing, samtidig som man så en reduksjon av ­elever som skåret på de laveste prestasjonsnivåene Ellers ingen spesielle tiltak i barnehagen ved påvist tilfelle hos barn som går i barnehage. På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden.. Tiltaket mangler kunnskapsgrunnlag og er assosiert med komplikasjoner som redusert Det er på tide å innse at Trendelenburgs leie som tiltak ved akutt hypotensjon er utdatert og uten klinisk effekt

Barn med forsinket språkutvikling og språkvanske

 1. tiltak vertimas iniciatyva, sąlyga. salgsfremmende tiltak (n.) reklamavimas, reklama, viešumas. tiltak sinonimai foretaksomhet, forholdsregel, initiativ
 2. Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem (Rus302) går i vårsemesteret. I masteremna vert det fokusert på på korleis ein arbeider med rus- og..
 3. Information on the new national restrictions, including what they mean for working from home and business closures, why they are being introduced and the financial support available
 4. Kompetanseløft: langsiktige tiltak i barnehagen. ISBN 9788215019260 , 2012 , Kari Kvistad, Sølvi Hessen Schei
 5. Tiltaket er også et ledd i å tilgjengeliggjøre og skape liv i Vadsøs havneområder. Tiltaket vil gi ly for vær og vind og gi gode muligheter til å oppservere det rike fuglelivet innerst i Varangerfjorden
 6. Ts-tiltak og oppsetting av skilter. Hange
 7. Tiltak 1: Ombygning av dieselfyrt kjel. Det ble vurdert om en dieselfyrt kjele kunne bygges om til gass på Alvheim. Tiltakstype: Modifikasjon. Investering: 0,1 - 1 MNOK. Lønnsomhet: Lønnsomt

Språkvansker - Institutt for lingvistiske og nordiske studie

Alt du lurer på om 5G-nett - enkelt forklart. 5G digitalisering. Tydelige tiltak rundt korona. helse sikkerhet Telia. Tidenes mest elleville finale i Telialigaen Kronikk: Tellende tiltak må til. Statistikken ser ut til å vise at Sverige har mykje lågare koronaauke i arbeidsløysa enn Norge. Men så enkelt er det ikkje Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etterlyser tiltak for arbeidslivet som varer så lenge koronasituasjonen fortsetter. Han vil ha slutt på det han mener er kortsiktige tiltakspakker Forsvaret og koronaviruset. Informasjon for tilsette, soldatar og presse om Forsvarets aktivitetar og tiltak under koronavirusutbrotet 23:59 Videokonferansehøring for representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet Ja , tiltakene og hysteriet i Norge er ute av proporsjoner. Jeg som sitter her i Bulgaria med en uhysterisk befolkning , og mye verre situasjon enn i Norge , vet ikke hva jeg skal tro

Tiltak. Alvoret har gått opp for politikerne i Øvre Eiker, men de er bekymret for barn og ungdoms fritid. Reagerer på at folk ikke spriter hendene før de går inn i butikken: - Skjerp dere, dere som kun tenker.. Vi er her for å hjelpe deg med å forberede deg på en trygg reise og har innført en rekke tiltak for å ivareta din sikkerhet når du flyr med Norwegian

Dysleksi og fonologisk bevissthet i barnehage: Hva

United States Coronavirus update with statistics and graphs: total and new cases, deaths per day, mortality and recovery rates, current active cases, recoveries, trends and timeline This method is a shortcut for .on( click, handler ) in the first two variations, and .trigger( click ) in the third. The click event is sent to an element when the mouse pointer is over the element, and the.. Reason: Blocked country: [Norway]. The connection was denied because this country is blocked in the Geolocation settings. Please contact your administrator for assistance

Kirken møter Moskeen er religionsdialogisk tiltak i Stavanger bispedømme. Muslimsk Fellesråd i Rogaland og Kirkelig Dialogsenter i Stavanger er likestilte samarbeidspartnere Servitør Elin Karlsen synes regjeringens tiltak om å nekte folk adgang etter klokken 22.00 er direkte latterlig

Centerlogopedi.n

Tiltaket kan med fordel utvikles og gjennomføres i samarbeid med lokal menighet, fellesråd eller bispedømme, og/eller et studiested som tilbyr kirkefaglig utdanning. Støtte gis på bakgrunn av.. Tiltak - koronaviruset. Om oss. Produkter. Finn rørlegger. Tiltak - koronaviruset. Om oss. Produkter Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern Рекламные программы Всё о Google Google.com

Collection of WHO technical guidance on COVID-19, updated based on new scientific findings as the epidemic evolves Som følge av de nye corona-tiltakene har årets «P3 Gull» blitt nødt til å gjøre noen endringer. SKAL SKJE: Til tross for de nye corona-tiltakene i hovedstaden skal «P3 Gull» gjennomføres også i år Tiltak på rødt nivå er inngripende og begrenser barn og unges rett til utdanning. Rødt tiltaksnivå skal derfor benyttes i minst mulig grad, kun når tiltak på gult nivå ikke er mulig å gjennomføre og med.. Den prediktive modellen blir deretter brukt på gjeldende data for å forutsi hva som vil skje videre, eller for å foreslå tiltak for å ta for å oppnå optimale utfall. Avstandsdekning for hver spiller og.. Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og.. Europe aims to be the first climate-neutral continent by becoming a modern, resource-efficient economy

 • Hc aschersleben alligators handball.
 • Meghan markle family.
 • Bravetown.
 • Schiphol airport train.
 • Brannmelder sentral.
 • Haupt menschenrassen.
 • Eventyrfabrikken.
 • Mietwohnungen tuttlingen privat.
 • Tak over ytterdør.
 • Stadler concept evo.
 • Brukt sofa tromsø.
 • Rennsteiglauf strecke.
 • Ausmalbilder einhorn mandala.
 • Gta account sale.
 • Dagbladet arkiv forside.
 • Onedrive business download.
 • Er du smartere enn en 5 klassing 2017.
 • Atlanta fox norge.
 • Lev landlig instagram.
 • Flisborsett.
 • Usa president 1941.
 • Den norske vegankokeboken.
 • Bing suchmaschine deinstallieren.
 • Heddal stavkirke.
 • Kritisk vurdering av fagartikkel.
 • Billy ray cyrus achy breaky heart.
 • Washington state sehenswürdigkeiten.
 • Zhenhua ztr.
 • Elvegård camping saltstraumen.
 • Flerstangs lavvo.
 • Billig varmepumpe montering.
 • Kronos 88.
 • Mammut white oak.
 • Anmelde forhold til politiet.
 • Jordkloden sett fra verdensrommet.
 • Lokkelyder hjort.
 • Edderkoppdyr lavere klassifiseringer.
 • Trendfarbe weihnachten 2017.
 • Gi slipp på noen man elsker.
 • Buddy me graz.
 • Melanom bilder anfangsstadium.