Home

Drøfting definisjon

Drøfting, eller drøftelse, er innenfor arbeidsrett et møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte for å diskutere og utveksle synspunkter i aktuelle saker før det treffes beslutning i sakene. Hvis det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, treffer arbeidsgiver beslutningen i kraft av styringsretten, eller saken går videre til forhandling.Det føres. # Drøfting: se etter en forskjell. I drøftingen (eller diskusjonen) er det derimot ønskelig at du utvikler egne synspunkter, og at drøftingen drives fram gjennom argumentasjon. Materialet til drøftingen finner du i din egen redegjørelse. En interessant drøfting kan oppstå når du setter ulike påstander opp mot hverandre

Informasjon og drøfting. Det er bare virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere som er forpliktet til drøfting (aml §8-1). Det er likevel ingenting i veien for at mindre virksomheter også gjennomfører dette i den grad det er tid og anledning til det. I lovteksten brukes uttrykket arbeidstakernes tillitsvalgte I en drøfting benytter man fakta, eksempler og argumenter for å belyse et tema fra flere sider. Den drøftende skrivemåten er standard innen akademia og mye brukt i skoleoppgaver og norskprøver. Her er noen ord og uttrykk som kan være til nytte i en drøfting: Redegjørelser: Når det gjelder, angående, med tanke på, med hensyn ti

Formuleringer i en slik drøfting kan for eksempel begynne slik: «En faktor som taler for.», «hvis vi derimot tenker oss at.», «et pedagogisk argument er at .», «i et samfunnsmessig perspektiv er det viktig å .»,«imidlertid er dette .». Hvordan setningene starter, er avhengig av hvilket saksområde du skal diskutere Drøfting handler også om språkføring, så vi gir deg også ulike fraser og setningsstartere som kan gi deg et drøftende språk. Når språket er på plass, vil det også komme tydeligere fram hva det vil si å drøfte. Vi starter derfor med det drøftende språket. Et drøftende språk En god drøfting. En god drøfting er når du klarer å belyse alle sidene av en sak, slik at en som leser det også kan gjøre seg opp en mening rundt temaet du skriver om, men også få innsikt i andre sider av saken. En god drøfting er mer enn en redegjørelse for hvilke fakta som finnes rundt problemstillingen

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 8-1 om plikt til informasjon og drøfting Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre drøfting med tillitsvalgte har over tid blitt gjenstand for stadig strengere lovreguleringer, og må i dag anses anses som en sentral del av arbeidsgivers plikter. Ved arbeidsmiljøloven av 2006 ble det innført nye regler om informasjon og drøfting med En definisjon er en nøyaktig forklaring av betydningen av et ord, I en drøfting kan du ta opp ulike emner som belyser temaet. I det svært enkle eksemplet ovenfor er temaet skjørt, mens de emnene som blir tatt opp, er skjørtebrukere og skjørtemodeller En drøfting består av argumentasjon hvor du undersøker og diskuterer et fenomen fra flere sider. Drøfting er å kommentere og stille spørsmål til det du har redegjort for på. Å drøfte er ikke bare å liste opp hva ulike forfattere sier, men å vise at det finnes ulike tolkninger og forståelser av hva de skriver om oversettelse og definisjon drøfting, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. drøfting. Setningseksempler med drøfting, oversettelse minne. LDS. Almas klassiske drøfting av tro i Alma 32 i Mormons bok er en rekke valg for å sikre at vi utvikler og bevarer vår tro. LASER-wikipedia2 Fagstoff om motiv, tema og budskap i episke tekster. Motiv. Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt

Artikkeltags

Definisjon av drofting i Online Dictionary. Betydningen av drofting. Norsk oversettelse av drofting. Oversettelser av drofting. drofting synonymer, drofting antonymer. Informasjon om drofting i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin diskusjon, overveielse Forslaget må tas opp til drøfting drøfte - Definisjon av drøfte fra Free Online Dictionar DRØFTING er rettet mot en annen person for å påvirke eller overbevise . Å DRØFTE, argumentere og overbevise •Hvor kommer dette til uttrykk i læreplaner, eksamensoppgaver og andre skriveoppgaver? •Hva kjennetegner slike tekster? •Støttestrukturer til slike tekste Systematiske metoder for teoretisk drøfting og argumentasjon bygger på generelle prinsipper for logikk og språkbruk:. Presisjon i begrepsbruk og språklige formuleringer, med bruk av den vanlige terminologien i det aktuelle faget, definisjoner av de sentrale begrepene, samt entydig formulerte resonnementer om disse begrepene og sammenhengene mellom dem

drøfting - Store norske leksiko

Argumentere, redegjøre, drøfte Søk & Skri

Drøfting og feilkilder. Eksempel på mikroskopbilde av løkhud tatt med mobilkamera. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan bare dele. Drøfting av virksomhetsoverdragelse Både tidligere og ny eier/arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å informere og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig med sikte på å oppnå en avtale Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Drøfting av korn; drøftingsmøte; drøm; drøm stort; drømme; drømme om; drømmebilde; drøfte på norsk bokmål oversettelse og definisjon drøfte, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. drøfte. Setningseksempler med drøfte, oversettelse minne. jw2019. Tale og drøftelse med forsamlingen basert på Vakttårnet for 15. juli 2003.

2. Definisjoner og konsekvenser av stress og mestring Her gis en kort definisjon og innholdsbeskrivelse av begrepene stress og mestring. Ytterligere utdyping av fenomenene og hvordan de oppstår og kan forstås vil bli gitt i presentasjonen av teoretiske perspektiver og i drøfting av sammenhengen mellom stress og mestring. 2.1 Hva er stress Det er klare regler for når en arbeidsgiver kan omorganisere og nedbemanne en virksomhet. Når det gjøres endringer på en arbeidsplass som får betydning for de ansatte stilles det en rekke krav til arbeidsgivers fremgangsmåte for å sikre en ordentlig prosess Støtt Civita. Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar

Hva er forskjellen på drøfting og forhandling

 1. Analyse og drøfting: I analysen beskrives hvilke psykososiale forhold ved kunnskapsintensivt arbeid som kan forklare det økende stresset hos kunnskapsarbeidere. Tvetydighet i kunnskapsintensivt arbeid viser seg som et viktig funn, hvor viktige ressurser også kan opptre som krav og ha en belastende effekt på helsen til kunnskapsarbeidere
 2. Egenomsorg : definisjon og drøfting
 3. Denne artikkelen er en ­presentasjon og klargjøring av en ­definisjon på miljøterapi som vi har utviklet på bakgrunn av blant annet disse samtalene. På den måten håper vi å gi et bidrag til forståelsen av miljøterapi og til å sette ord på hva denne terapiformen er
 4. 3. Drøfting Etter å ha introdusert leseren for problemstillingen og de grunnleggende premissene for å kunne svare på den, drøfter du deg fram til hva som er det mest rimelige svaret på problemstillingen. Her vurderer du hva som støtter og hva som undergraver svaret ditt - for og mot. Det er altså
 5. drøfting er en utmerket metode for fordypning i saker og faglige tema. 2 1.2 Problemstilling Temaet i studien ble dermed drøfting i samfunnsfaget og ettersom det er gjort lite i form av studier om dette temaet, besluttet jeg at jeg ville ta et utforskende perspektiv på temaet o
 6. Drøfting av korn vil seie å skilje agna frå kornet.Ein drøfting er også nemninga for eit trau eller ei båtforma trekasse med handtak på sidene, laga for drøfting av korn. Før drøftemaskina og skurdtrøskaren kom, vart kornet drøfta ved hjelp av ein slik drøfting. Etter at kornet var trøska, vart kornet med agn tømt oppi drøftingen
 7. Krav om drøfting, informasjon og evaluering. Drøftingsplikta pålegg arbeidsgivaren å drøfte kontrolltiltak med dei tilsette eller ein representant for desse, før tiltaka blir utforma og sette i verk. Ein skal også drøfte behovet for tiltaket

Drøftingsord - Topp nors

Drøfting er å belyse en sak fra ulike synsvinkler, og bringe fram ulike teorier om en sak. Å reflektere er vel å bringe fram egne refleksjoner/tanker om et tema. Hva du skal bruke i din oppgave, veit jeg ingenting om. 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. frosken 36 310 2 34 Dropp utenomsnakk. Drøfting er viktigst. Begynn med det du ikke kan så godt. Tre sensorer gir deg tips før eksamen Drøfting og analyse er en sentral del av refleksjonsnotatet. Gjør rede for hvordan du har bygget notatet opp. Noen ganger er det greit å presentere definisjoner og begreper som er sentrale. Det kan være nyttig å si noe om kildene du har brukt tidlig i oppgaven Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag betyr at man ansettes midlertidig uten at arbeidsgiver må begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse, som i tilfellene over Hei, jeg har skrevet en rapport i naturfag. Har dermed kommet til den delen der jeg skal skrive feilkilder, vet nå ikker hva det er:/ Forklaring som står på arket: Feilkilder: dere skal altid vurdere om det er feilkilder knyttet til det dere har gjort og hva disse feilkildene kan være! her viser.

Løsningsforslag oppgaver avtalerett Eva Darin - Fru Gjeder

§ 9-2. Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak § 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse § 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere § 9-5. Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. § 9-6. Kameraovervåking . Kapittel 10. Arbeidstid (§§ 10-1 - 10-13) § 10-1. Definisjoner § 10-2. (1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Kommentarer Norsk: ·(transitivt) riste noko opp og ned· (transitivt) reinske korn ved å riste og skake det Me skal drøfte bygg.· (transitivt) skifta ord om ei sak, gå gjennom og gjøre greie for alle sider; diskutere Vi drøfter byggeforskriftene. (transitivt) (matematikk) Finne ut så mye som man kan Elevene skal drøfte funksjonen i oppgave 2 a) Drøfting kan gjøres fortløpende i teksten eller skrives i egne avsnitt/et eget kapittel. Det er lurt å sjekke hvordan det på ditt fag foretrekkes at man strukturerer hoveddelen. Avslutning. Avslutningen er som oftest en oppsummering av innholdet i oppgaven Refleksivitet er et sosiologisk begrep og metodologisk fremgangsmåte som generelt refererer til en sirkulær relasjon mellom årsak og virkning.. Termen brukes i kvalitativ forskning til å beskrive en prosess eller vekselvirkning mellom forsker og forskningsarbeid. I kvalitativ forskning anerkjenner man at forskeren påvirker og former forskningsprosessen, både som en person og som teoretiker

Overvekt er en tilstand med for store energilagre i form av fettvev. Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens samlede energiforbruk. Denne balansen er meget godt regulert, selv hos personer som legger på seg. En vektøkning på ni kg fra 25- til 55-årsalder (noe som ikke er uvanlig i vestlige industriland) representerer et overskuddsinntak på bare 0,3. Krav om drøfting med den enkelte arbeidstaker Arbeidsgiveren må gjennomføre drøftingsmøte med den/de ansatte som vurderes sagt opp før beslutning om oppsigelse fattes. Dette betyr at den/de ansatte som etter en foreløpig vurdering ligger an til å bli sagt opp, har krav på å få uttale seg før arbeidsgiveren bestemmer seg Et etisk dilemma er en situasjon der tvilen og usikkerheten dominerer, og man ikke har et konkret fasitsvar på hva som er det riktige. Hva er etikk? For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som Fortsett å lese Hva er et etisk dilemma Begrepet behaviourisme oppsto imidlertid først rundt 1910 med John B. Watson. Han utarbeidet en metode for å observere egne tanker og følelser (Introspeksjon) som kan forstås som noe nær det motsatte av ekstern observasjon definisjon som for eksempel kan bestå av spørsmålene vi stiller respondenten gjennom spørreskjemaet. gjennom en drøfting av teori, sammenhenger i den statistiske dataanalysen og det vi mener å ha observert, det vil si vår vurdering av resultatene. Uten å t

VI starter derfor med en kort drøfting om hva læringsmiljø egentlig er for noe. Vi ser på ulike elementer som kan bli fanget opp av begrepet, Noen entydig definisjon endte vi ikke opp med, men eksemplene var ment å tydeliggjøre hvorfor det heller ikke er ønskelig å gjøre det i en tekst som denne Skriftlige oppgaver skal gi deg muligheter til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt gjennom belysning og drøfting av et faglig problem. Oppgaveskrivingen er med andre ord en problemløsningsprosess, der du gjennom en systematisk og etterprøvbar metode skal samle relevant faglitteratur og bruke et erfaringsmateriale for å kaste lys over en faglig problemstilling Bulimi er en type spiseforstyrrelse som kjennetegnes av at man er overdrevent opptatt av å holde kontroll over kroppsvekten, med gjentatte episoder med kontrollsvikt og overspising. Under slike episoder inntas store mengder mat i løpet av kortere tid, gjerne noen få timer, og disse spiseepisodene skjer ofte i hemmelighet. Hyppigheten av slike episoder varierer, men kan forekomme flere. grunner vi kommer tilbake til har vi ikke lagt en slik definisjon til grunn. I stedet har vi definert basislinje som et uttrykk for den samlede forsknings-baserte innsikt vi har om tilpasset opplæring. Faglitteraturen skiller noen steder mellom en smal og en vid forståelse av tilpasset opplæring

Ingenting dreper drøfting som en definisjon.. Om du absolutt skal skrive om forskjellen, så unngå å bruke ordet definisjon i teksten. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. Gjest Gjest 0 0 Gjest Gjest. Gjester · #7. Skrevet September 8, 200 Praksisfortellingene kan bli så brukt som grunnlag for drøfting og refleksjon over etiske og moralske dilemmaer i den pedagogiske praksis. Se også . En narrativ tilnærming til veiledning. Praksisfortellinger som veiledningsgrunnlag i barnehagen. Litteratur . Birkeland, L (1998): Pedagogiske erobringer Arbeidsgiver vil fra tid til annen ha behov for å omdisponere og omorganisere arbeidstakere. Dette kan være begrunnet i virksomhetens forhold, eller på bakgrunn av arbeidstakers egne forhold. I denne artikkelen behandler advokatfullmektig Astrid Vike Øygarden fra Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund, spørsmålet om i hvilken grad arbeidsgiver kan foreta slike handlinger innenfor ramme - Gode relasjoner fremmer motivasjon for læring Små barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner til de voksne i barnehagen for å kunne utvikle seg og lære, mener May Britt Drugli

Bacheloroppgavens drøfting - eStudie

 1. Når man skal skrive en seriøs tekst, for eksempel på en norskprøve, er det viktig å binde setningene sammen på en effektiv måte. Til det trenger man gode bindeord. Her er de viktigste
 2. I våre definisjoner skiller vi imidlertid mellom styring som lederens systemorienterte og ledelse som hennes personorientert påvirkning og koordinering av atferd. 1 Påvirkning gjennom et system krever alltid en form for standardisering på tvers av og uavhengig av er et svært relevant tema for drøfting av verdier i styring og ledelse
 3. Behavioristisk læringssyn. Behavioristisk læringssyn forbindes i første rekke med Skinner og Pavlov og deres forsøk med rotter og hunder, hvor de utviklet begrepene betinget og ubetinget stimulus og respons samt operant betinging.Jensen og Aas skriver i «Å utforske praksis
 4. Må analysere et leserinnlegg, men jeg husker ikke helt hva det vil si å være subjektiv og deet å være objektiv. Noen tekster så er senderen subjektiv, mens i andre så er senderen objektiv :S Takk på forhånd for hjelpen
 5. Salutogenese i klinisk arbeid. Reaksjonen på motgang og sykdom er altså individuell og avhengig av tidligere erfaringer. Dette ser vi i allmennpraksis på pasienters ulike reaksjoner ved samme sykdomstilstand, for eksempel ryggsmerter
 6. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press
 7. 3.1 Drøfting av kompetansebegrepet. I NOU 1986:23 Livslang læring skilles kompetansebegrepet i to hovedområder, formell kompetanse og reell kompetanse. Formell kompetanse defineres som dokumenterte kvalifikasjoner ut fra bestemte kriterier, og reell kompetanse defineres som de faktiske kunnskaper og ferdigheter en har (NOU 1986 s. 12)

definisjon, ikke er oppgitt. Alternativt kunne en ta utgangspunkt i SSBs tradisjonelle definisjoner som er dokumentert i Innføring i praktisk statistikk (håndbok fra 1980). Noen av definisjonene herfra er gjengitt i publiseringshåndboka. Disse er som regel ikke gitt som klart formulerte definisjoner, men framgår implisitt i teksten Hovedavtalen 01.01.2020 - 31.12.2021. Revidert hovedavtale er etter uravstemning vedtatt for to nye år. Hovedavtalens formål er noe endret. Det slås nå fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet

Hvordan drøfter man egentlig? - EXFAC001

Drøfting av definisjonene: Vi har tatt for oss to ulike definisjoner, den første fra en videregående skole, og den andre fra et lekskon. Vi ser at definisjonen som er gitt for studentene ved en videregående skole er enklere enn den som vi finner på store norske leksikon. Definisjonen er satt opp med punkter som gjør den litt mer oversiktlig 1. Barnehagens verdigrunnlag. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling

Slik drøfter man - tips og råd Finnhvordan

Definisjonen av elektrolyse: Elektrolyse er en metode for å skille molekyler eller gjøre om salter til grunnstoffene de består av, ved å sende elektrisk strøm gjennom dem ved hjelp av en elektrolytt og to elektroder; én negativt ladet, katode, og én positiv ladet, anode. wikipedia, 21.01.09 . Fremgangsmåt En full drøfting av basisbegrepet - med alternative definisjoner - hører for eksempel hjemme i basis (matematikk). Definisjonen som blir gitt for en basis i den tilbakestilte teksten er ikke presis nok. Det bygger på begrepet lineærkombinasjon, som på wiki pr. idag er definert som en endelig sum av ledd. (Andre definisjoner er igjen mulig! Det har vært ulike oppfatninger av begrepet samfunnsplanlegging og begrepet trenger derfor en nærmere drøfting. Begrepet er bredt og kan omfatte både økonomisk planlegging og fysisk planlegging (se for eksempel Østerud 1972, Thomassen 1997). Det kan også defineres som generell handlingsrettet aktivitet for samfunnet, både territorielt og funksjonelt sett (Amdam og Veggeland 1998)

Første del av boka inneholder definisjoner, presiseringer og teoretisk bakteppe for elevsamtalen som virkemiddel i læringsprosessen. Siste del av boka har metodiske presentasjoner for de ulike trinnene i grunnopplæringa. Mæland, I. og Hauger, B. (2008). Anerkjennende elevsamtaler. Arbeidsinstituttet i Buskerud. Sareptas AS drøfte på engelsk. Vi har syv oversettelser av drøfte i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Grüters definisjon har flere røtter, og de dypeste finner hun hos Aquinas som var den første til å ta refleksjonsbegrepet i bruk om tankens tilbakeskuende bevegelse. Med Descartes viser Grüters at refleksjonsbegrepet får selvforståelse som en tredje betydning i tillegg til å vende og å tenke - refleksjon er en side ved det å være menneske

§ 8-1. Plikt til informasjon og drøfting ..

Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemer 5 des 2012. NIFU-rapport 2007:40. Hva slags kunnskaper og ferdigheter bidrar universiteter og høgskoler til å utvikle hos studentene, og hvordan står disse kunnskapene i forhold til de kompetansekravene som stilles i arbeidslivet Notatet starter med en drøfting av definisjonen av arbeidsforholdstypen «frilansere, oppdragstakere, honorarpersoner mm.» i kapittel 2. Det skyldes at det ikke finnes noen definisjon av arbeidsforholdstypen som gir en fullstendig presis føring av hvordan de opplysningspliktige skal skille mellom ordinære og maritime arbeids Norsk kommunikasjonsforening er landets største faglige interesseorganisasjon for kommunikasjonsmedarbeidere. Foreningen har rundt 4000 medlemmer fra hele landet i privat og offentlig sektor Definisjoner. § 1. (lovens generelle virkeområde). Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune Denne rapporten skal ikke foreta en bred drøfting av det generelle maktbegrepet, men knytte det an til en spesifikk relasjon: den mellom lokalpolitikere og kommunale administrative ledere. Utgangspunktet er en klassisk definisjon av makt som evne til å oppnå et resultat selv om man møter motstand (Weber 1971:53)

Deloppgave 2: Drøfting av definisjoner Deinisjonen skiller seg fra hverandre ved at wikipedias definisjon også tar for seg «når» man trenger informasjon, det vi si at tidspunktet har også noe å si når informasjon skal vurderes om det er relevant eller ikke Deloppgave 2.1 Drøfting av definisjoner Til drøftingsoppgaven har jeg valg disse to definisjonene: Wikipedia: «informasjonskompetanse defineres kort som erkjennelsen om at man har et informasjonsbehov, evnen til å vite når og hva slags informasjon som trengs,.

definere, beskrive, redegjøre, vurdere, drøfte Språk for

 1. Drøfting: Definisjonene er forholdsvis like og definerer alle på en grei måte hva informasjonskompetanse er. Jeg vil si at den beste og mest utfyllende definisjonen er den fra Wikipedia fordi den gir flere viktige mål som sier noe om hvordan man skal bruke denne informasjonen man tilegner seg, blant annet det at man skal bruke den på en etisk forsvarlig måte, noe som er svært viktig for.
 2. erfaring, er at elever som bare memoriserer ofte ser disse fargene hver for seg, mens en som lærer gjennom skriftlig og 'tenkende' drøfting ser et maleri. Tror, som jeg sa tidligere, at vi har forskjellige definisjoner på pugging, og at vi kanskje egentlig ikke er så uenige
 3. Drøfting av definisjoner 2 DEFENISJONER PÅ INFORMASJONSKOMPETANSE: Informasjonskompetanse defineres kort som erkjennelsen om at man har et informasjonsbehov, evnen til å vite når og hva slags informasjon som trengs, og kunnskapen om hvordan man finner, evaluerer og bruker informasjon av alle slag
 4. Her har du en drøfting av de viktigste årsakene til romernes ekspansjon. Oppgaven inneholder argumenter og motargumenter og forholder seg i hovedsak til det som blir omtalt som den klassiske republikken
 5. I tillegg til disse generelle bestemmelsene om informasjon og drøfting i kapittel 8, har arbeidsmiljøloven også en rekke andre bestemmelser som forutsetter medbestemmelse fra de ansatte: § 4-2 - De ansattes representanter skal ha informasjon vedrørende virksomhetens systemer, krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
 6. 8.2.5 Drøfting - utvelgelsesområde og nedbemanningskriterier En nærmere definisjon av sammenslåing følger av inndelingslova § 3, første ledd: Samanslåing inneber at to eller fleire kommunar eller fylke blir slutta saman til éi ny eining

Argumentasjon, drøfting og kritisk refleksjon Bibliotek

Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd Tredje avsnitt (drøfting) Ungdom og dataspill er et viktig tema. (Utdyping: Velg det eller de punktene nedenfor som passer for deg eller finn på noe selv) Mange unge bruker mye tid på å spille, og derfor er det viktig å kjenne til konsekvenser av dette NOU 2016:4 Ny kommunelov - høringsuttalelse (Inneholder drøfting av noen generelle temaer som gir innsikt i hva tilsyn er) Eksterne lenker Barnevernloven § 2-3

drøfting - definisjon - norsk bokmå

 1. Flott drøfting også om kognitive perspektiver - men du kunne gjerne sagt litt om fasetenkingen til Piaget siden det er så sentralt i hans teorier. Ta gjerne med ulike syn på hva intelligens er. Utdrag Innledning: I denne oppgaven vil jeg diskutere behavioristiske.
 2. Drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven: En arbeidsgiver som vurderer å foreta oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker, plikter å gjennomføre et formelt drøftelsesmøte før det tas en endelig beslutning om avslutnig av ansettelsesforholdet. I denne artikkelen får du vite mer om hva et drøftelsesmøte er, og hvordan det gjennomføreres
 3. Drøfting av definisjoner Vi har valgt å sammenligne og legge til grunn for drøftningen fire ulike definisjoner fra fire ulike nettsteder: www.google.no, www.sesam.no, www.snl.no og www.wikipedia.no Gjennom google fant vi en definisjon fra universitetet i Oslo: En helt.

Bekymrer du deg over at du ikke kjenner innholdet i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.1.2006? Du kan slappe av - den nye loven inneholder stort sett de samme reglene som den gamle arbeidsmiljøloven fra 1977. Her gir advokat og arbeidsrettsekspert Nicolay Skarning en oversikt over den nye loven og endringene. 1. Innledning [ drøfting på nynorsk. Vi har én oversettelse av drøfting i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. drøfting m. drøfting. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av drøfting som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Drøfting av definisjoner Nøtterøy Vgs - informasjonskompetanse; Wikipedia - informasjonskompetanse; Hia - informasjonskompetanse; Vi har søkt på mange ulike sider for å finne ulike definisjoner på informasjonskompetanse, og det viser seg at det finnes mange definisjoner. Vi har tatt utgangspunkt i tre stykker, og.

 • Thai airways business class.
 • Wohnung am wörthersee mieten.
 • Impregnert kledning.
 • Akne narben gesicht entfernen.
 • Iphoto 9.6 1.
 • Halldis moren vesaas tung tids tale analyse.
 • Frihandel definisjon.
 • Kawai piano.
 • 2016 hennessey venom gt spyder price.
 • Løpskarusell trondheim.
 • Norled trondheim.
 • Jabra move wireless youtube.
 • The walking dead staffel 8 wann auf netflix.
 • Alexander 103 gebraucht.
 • Skallfasetter fortenner.
 • Kringsjåveien lillehammer.
 • Apartments si centrum.
 • Rosengarten forst 2018.
 • Norskeautomater bonus.
 • Romsdal videregående skole.
 • Best all round laptop.
 • Kaldblodshest vekt.
 • San miguel philippines.
 • Låsesmed sinsen.
 • Malpensa shuttle.
 • Make messenger account without facebook.
 • Fettsuging sverige.
 • Replikkstrek wikipedia.
 • Mane n tail norge.
 • Die gefährlichsten psychischen krankheiten.
 • Indycar höchstgeschwindigkeit.
 • Sleipnir islandshestforening.
 • Jotun slettvegg forgrunnet.
 • Trimma husqvarna äggmotor.
 • Teamviewer portable.
 • Hudpleie ski.
 • Blaulichtreport spaichingen.
 • Apple customer support norway.
 • Arabiska flaggor.
 • Must see vienna.
 • 45 pund til nok.