Home

Lisensjakt ulv oppland

I Oppland foregår det årlig kvotejakt på gaupe og lisensfelling på jerv, bjørn og ulv, så langt bestandstatus tillater dette. Ved skade på husdyr, tamrein eller annen eiendom kan betinget skadefelling også bli satt iverk Det er åpnet for lisensfelling på jerv, bjørn og ulv i Oppland for 2018/19. Her finner du en oversikt over kvotevedtakene. Jegere må til enhver tid holde seg oppdatert på gjenværende kvote på telefon 901 54 084 (påskutt eller felte dyr meldes til FMs vakttelefon; 977 37 223) I tidligere Oppland fylke, som for første gang har lisensjakt på ulv, har jegere skutt tre dyr. Her er kvoten på fem ulver. LISENSJAKT: Hannulv skutt i Søndre Land under lisensjakta 2. mai 2020 Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Forsøksordningen som er utprøvd i gamle Oppland gjøres nå gjeldende for hele landet. Tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking kan på visse vilkår erstatte fysisk tilsyn med jervebåsen

Kvotejakt, lisensfelling og skadefelling - Fylkesmannen i

 1. Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet den 8. august vedtak om lisensfelling av bjørn i region 3 / Oppland i 2019. Kvote: 1 dyr. Fellingsområde: Hele region 3 / Oppland. Nytt telefonnummer hva gjelder kvotetelefon og Fylkesmannens vakttelefon for jegere i region 3/ Oppland, se under emnet særlige vilkår lengre ned i nyhetssaken
 2. Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling
 3. Lisensjakt på ulv varer fra 1. desember til 31. mai utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen, der ulven kan etablere familie, foregår jakten fra 1. januar til 15. februar. Det går ingen sau på utmarksbeite i denne perioden. Tilnærmet all ulv som gjør skade på sau i Norge vandrer inn fra Sverige om våren, like før sauene slippes på beite
 4. Bestandsmålene for rovvilt i Oppland er fire årlige ynglinger av jerv og fem årlige familiegrupper av gaupe. Det skal ikke være ynglinger av bjørn og ulv i fylket, og kongeørnbestanden skal holdes stabil (50-60 par)
 5. 28/04: Ulv sett og dokumentert av SNO på veg frå Gausdal til Nord-Land: Ulv er sett og bekreftet sporet i Gausdal og Værskei i retning Torpa. SNO er på saken kjelde Nordre Land Sau og Geit v/Marianne Hamre. 22/04: Egen side om ulv i Hedmark og Oppland på NRK-H
 6. Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI
 7. Jakt på ulv og andre rovdyr kan godkjennes, dersom det ikke finnes andre alternative løsninger. Jakten må ikke gjøre det vanskelig å bevare rovdyrets bestand i landet, skriver Nationen. Finsk jakt er bakteppet. Ulvejakt i Finland er bakgrunnen for at EU-domstolen har behandlet lisensjakt på rovdyr

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19 - Fylkesmannen i

Forskrift om lisensjakt på ulv Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9, § 12, § 26 nr. 3, 4 og 6, § 35 og § 50. Fremmet av Miljøverndepartementet I tillegg foreslås det lisensjakt på 12 ulver utenfor ulvesona. Det er der beitedyra har fortrinn. I sommer er det skutt ulver i flere av disse områdene etter at det er gjort stor skade på. Det blir en svært begrenset lisensjakt på bjørn i år. Det er kun i gamle Oppland fylke at det åpnes for jakt på tre bjørner. I resten av landet blir det ingen lisensjakt. - Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for slik felling [

Lisensjegere som skal felle ulv fra 1. april, må betale jegeravgift for nytt jaktår før de drar ut på lisensfelling. Registrering som lisensjeger. Lisensen er kun gyldig for et jaktår, dvs ut mars. Lisensjegere som skal felle ulv fra 1. april må registrere seg som lisensjegere for nytt jaktår (2019/2020) før de drar ut på jakt Fikk nei på søknad om utvidet lisensjakt på ulv. Øremerke fra sau funnet i ulvemøkk. Fant nye ulvespor i helga - kan det være flere enn én? Her blir Nordsinni-ulven fotografert for tredje gang. Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data

Flere ulver kan felles under lisensjakta,men barmark gjør

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland inviterer til tre kurs i lisensfelling av ulv, bjørn og jerv. Kursene retter seg mot alle som vil delta i lisensjaktulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr. Kursene inneholder både teori og praksis (skyting) o Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland inviterer til kurs i lisensfelling av ulv, bjørn og jerv. Kurset retter seg mot alle som vil delta i lisensjakt på ulv, jerv og bjørn eller via jakt på andre arter vil komme i kontakt med store rovdyr. Kurset inneholder både teori og praksis (skyting) og blir arrangert 11. juni

Fellingsperioden er 1. oktober 2014 til og med 31. mars 2015 for ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. 3. Bestandssituasjonen for ulv Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt Lisensjakt er den vanligste dokumenterte dødsårsaken for ulv i Norge i vinterhalvåret. I vinter ble det for første gang åpnet for lisensjakt også innenfor norsk ulvesone. - Det ble til sammen avlivet 24 ulver under vinterens lisensjakt, alle i Hedmark fylke

Rovvilt - Fylkesmannen i Innlande

Lisensfelling av bjørn i region 3 / Oppland og Region 5

Rovviltnemndene åpner for lisensjakt på flere ulver. Onsdag 13. juni ga Fylkesmannen i Oppland tillatelse til å felle en ulv som ble sett i Øyer, rundt 18 mil sør for Tolga * Av de helnorske ulvene er 27 felt i lisensjakt, mens en er funnet død av annen årsak, ifølge Rovdata. Én ulv ble avlivet etter en påkjørsel 17. mai. Det er nettopp gitt fellingstillatelse til en ulv som har tatt fem lam i Oppland. Dermed er det igjen 87-88 ulver med helnorsk tilhold eller i grenserevir En ulv ble skadeskutt nær Øyerfjellet i Oppland lørdag formiddag. En person er siktet for ulovlig ulvejakt. Lisensjakta starter ikke før mandag 1. oktober, men allerede lørdag formiddag fikk politiet melding fra et jaktlag i Øyerfjellet om at en ulv var skadeskutt Lisensjakt på bjørn bare i Oppland - og en oppdatering om bjørneflytting i Bardu På 20. august 2020 Av Svein Egil Hatlevik I Aktuelt Tre bjørner kan felles under lisensjakta på bjørn, som begynner fredag Ulv skadeskutt før jakten i Oppland. En ulv er skadeskutt nær Øyerfjellet Klima- og miljødepartementet besluttet før helgen at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen under årets lisensjakt

Kvotejakt og lisensfelling - Fylkesmannen i Oslo og Vike

Ulv i Norge - WW

Ulv etablerer seg i flokker som kan produsere årlige valpekull. En flokk vil opptre i et område og markere eierskap for dette reviret. I Norge har Stortinget fastsatt en ulvesone hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall ungekull, i forvaltningen kalt ynglinger En ulv ble skadeskutt nær Øyerfjellet i Oppland lørdag formiddag. Klima- og miljødepartementet besluttet før helgen at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen under årets lisensjakt Etter ei rekkje synsobservasjonar av ulv mest med base på Lesja i vår, etter at SNO både lokalt og frå leiinga i SNO-Oppland har stadfesta at det er 2 ulike ulvar i lag (1 ljos og ein mørk) på Lesja, etter avslag på fellingsløyve og anke på avslag på fellingsløyve i DN og etter avslag på fellingsløyve frå FM i Oppland den 8/6 2012 (!!!) så fekk dei fellingsløyve i Rauma og på. Lisensjakt på bjørn bare i Oppland - og en oppdatering om bjørneflytting i Bardu På 20. august 2020 Av Svein Egil Hatlevik I Aktuelt Lisensjakt på bjørn begynner 21. august

Rovvilt - Fylkesmannen i Oppland

 1. En ulv ble skadeskutt nær Øyerfjellet i Oppland lørdag formiddag. En person er siktet for ulovlig ulvejakt. Klima- og miljødepartementet besluttet før helgen at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen under årets lisensjakt. Lisensjakta starter ikke før mandag 1. oktober, men allerede klokken 9.55 lø
 2. Lisensjakt utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (Oppland ligger utenfor) foregår i perioden 1. oktober til 31. mars. Innenfor forvaltningsområdet foregår lisensjakt fra 1. januar til 15. februar. I elgjakta . Rovviltnemnda i Oppland har fastsatt kvoten for lisensjakt på ulv til tre dyr for perioden 2014/2015
 3. 2 : Lisensjakt på ulv, jerv og kvotejakt på gaupe, etter fylke. 2004/05
 4. Ulv i Norge finnes i all hovedsak i de gamle fylkene Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold (region 4 og 5). Her etablerer de seg i flokker som kan produsere årlige kull med unger. - Det er i hovedsak to typer jakt som skjer i Norge. Den ene er lisensjakt utenfor ulvesonene
 5. Ulvejakta varer helt til 31. mars neste år, hvis da ikke Naturvernforbundets klage på vedtaket om lisensjakt på 12 ulver, fører fram. Publisert 06.10.2012, kl. 17.30 Oppdatert 10.10.2012, kl.
 6. Dermed må vi avvente departementets behandling før rammene for lisensfelling av ulv endelig er klare. Vi legger ut informasjon så fort dette foreligger. Oppdatering: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok 16. september lisensjakt på inntil 24 ulver for å ta ut alle ulvene i revirene Slettås, Letjenna og Kynna
 7. Lokalt fellingslag har vært på stedet i forsøk på felling av ulv i lisensjakt. Oppland har igjen en lisenskvote på 2 ulv som kan felles av lisensjegere innen perioden avsluttes 31.03.2015. Lovgrunnlaget Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold.

DEBATT Debatt: Lisensjakt på ulv Konflikt-dempende? For hvem? Politikerne har funnet en paragraf i naturmangfoldloven som de mer eller mindre kan definere innholdet i selv - Uansvarlig lisensjaktulv. Publisert 01.12.2017 av . Her vil de skyte 42 av maksimalt 56 helnorske ulver, 75 prosent av bestanden. Ulven er en av våre aller mest truede dyrearter, og har en viktig funksjon i økosystemet En ulv ble skadeskutt nær Øyerfjellet i Oppland lørdag formiddag. En person er siktet for ulovlig ulvejakt. Ifølge Gudbrandsdølen er siktede en elgjeger som satt på post.. Klima- og. Sverige har mer erfaring med lisensfelling (lisensjakt), men også i Norge har det tidligere blitt gjennomført lisensfelling av ulver i etablerte revir. Slike etablerte ulver lever innenfor grensene av sine revir, noe som avgrenser jegernes søk etter ulvene på en helt annen måte sammenlignet med situasjoner der det drives lisensfelling på enkeltulver som vandrer utenfor ulvesonen Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt..

Freda rovvilt- dagbok - Norsk Sau og Gei

Tre av dem ble felt i region 3 Oppland, to i region 5 Hedmark og ett dyr i hver av regionene 1 Vest-Norge, 2 Sør-Norge og 6 Midt-Norge. Innenfor region 5 Hedmark er det også felt fem ulver på skadefelling det siste året, to i juni og to i november i fjor, og en i mai i år ♦ Skadefelling og lisensjakt ♦ Jakt på barmark og på snø ♦ Predasjon ♦ Biologi, utbredelse og utfordringer ♦ Krav til lisensjegere og jaktlag Miniseminar om ulv og ulvejakt Ulv i Oppland Ulv i Oppland - Hvordan forholder vi oss til ulv i jaktterrenget? Tromsvang, Fåvang, torsdag 14. august 2014, kl 18:30 Foredragsholdere - Dette er et gledelig vedtak, konstanterer leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag etter dagens fellesmøte i Rovviltnemda for Østfold, Akershus og Hedmark. Med dagens vedtak har Rovviltnemndene i sone 4 og 5 vist at de vil starte aktiv forvaltning av ulv også innenfor ulvesona. I praksis betyr dette at alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus. Jakter ulv i Värmland Nylig sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) nei til ulvejakt i Norge. I Sverige åpnes det derimot for jakt på ulv fra januar neste år

Norges jeger- og fiskerforbund Oppland inviterer til temakveld om ulv og ulvejakt onsdag 5. desember. Møtet arrangeres i samarbeid med Jakt- og fiskesenteret og Statens naturoppsyn. Målet med kvelden er å bidra til økt kompetanse om ulvens biologi og atferd samt utøvelse av jakt på ulv. Møtet holdes på Kolbu skole onsdag 5. desember Tingretten i Sundsvall, Sverige har nå fastslått at det kan iverksettes lisensjakt på ulv i Sverige i vinter. Fra andre januar 2017 kan det dermed felles 24 ulver i vårt naboland i øst. Dette er stikk i strid med hva norsk forvaltning ser ut til å lande på Den siste uka er det påvist nye skader voldt av ulv i Hægebostad, og det er også meldt inn synsobservasjon fra Foss, Bjelland i Marnardal. Totalt er i størrelsesorden 40 sau og lam sannsynliggjort drept av ulv i Vest-Agder denne beitesesongen av SNO, men de totale skadene antas å være betydelig større Forslaget om lisensjakt fra 1988 gjaldt ikke ulv. Ulven kunne bare felles dersom det kunne godtgjøres at den hadde gjort vesentlige skader på husdyr eller tamrein. Ei ny stortingsmelding om rovdyrforvaltning i 1992 ble det hevdet at bare var 5 til 10 ulver, 11 bjørner, 150 jerver og 3-400 gauper i Norge Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk, politikk, samferdsel og EU

Oppland Arbeiderblad - Lisensjakt

Etter at Klima- og miljødepartementet tidligere i år endret perioden for lisensjakt på ulv, er det 1. januar til og med 31. mai som er perioden hvor det kan skytes ulv på lisens i de områdene av landet som ligger utenfor ulvesonen Lisensfelling av ulv gjennomføres i hovedsak for å begrense skade på husdyr og tamrein og i noen tilfeller av hensyn til andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Starten av lisensfellingen for ulv utenfor ulvesonen ble nylig endret. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen er fra 1. desember til og med 31. mai Stopper lisensjakt for å beskytte genetisk viktig ulv i Innlandet 30. mars 2020 Fylkesmannen i Innlandet har nok en gang avgrenset området for lisensfelling for ulv, for å unngå felling av en radiomerket, genetisk verdifullt individ Lisensjakt på ulv i to ekstra vårmåneder i stedet for om høsten. Denne hannulven ble skutt i dag tidlig: - Trolig en valp fra Deisjøreviret. Jervejakta: 58 av 107 jerver ble felt. I Hedmark «sprakk» kvoten med to dyr. Sekretariatet mener rovviltnemndene ikke hadde nye opplysninger, og ikke kunne vedta ekstra ulvekvote

Ulv skutt i Oppland. En ulv ble skutt ved Skåbufjella i Nord-Fron kommune i Oppland natt til Rovviltnemndene åpner for lisensjakt på flere ulver. Solhjell lover flere rovdyr. Fra andre. 28 ulver av en kvote på 42 ble felt i vinterens lisensjakt. Det er det høyeste antallet som noen gang er registrert i forbindelse med lisensfelling i Norge klager pÅ lisensjakt av ulv Oppdatert: 11.02.2020 15:44 av Johan Warlo Norsk Bonde- og Småbrukarlag klager på kvoten og fellingsperiode for lisensjakta på ulv Ulver trenger mye mat for å leve. De siste årene har elgbestanden gått dramatisk ned her, og det kan jo være at ulv er en av grunnene til det, sier Kenneth. Lisensjakt på ulv. Siden i fjor sommer er det bekreftet at fire hannulv har vært innom Agder. Èn av dem er skutt i Telemark, men det er lisensjakt etter ytterligere èn på Agder Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i Viltlovens § 12. Den kan bli satt i verk når store skader på bufe eller tamrein oppstår. Kvoten er fastsatt av offentlige myndigheter. For å medvirke i lisensfelling kreves det at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret

Video: Oppland Arbeiderblad - Lisensjakt på rovdyr er forenlig

Forskrift om lisensjakt på ulv - Lovdat

Vinterens lisensjakt i Sverige med uttak av seks familiegrupper bidro imidlertid til at antall familiegrupper var uendret ved slutten av registreringsperioden, sier han. 91 døde ulver. Til sammen er det registrert 91 døde ulver i Skandinavia i perioden fra 1. mai i fjor til 30. april i år. 77 av disse i Sverige mens 14 ble registrert i Norge ulv i region 3 (Oppland). For hjemmelsgrunnlag vises det til naturmangfoldlovens § 18 b. Rovviltnemnda vedtar en kvote på 7 - sju - ulv i region 3 (Oppland) uten noen nærmere regioninndeling for 2020/2021. Rovviltnemnda viser til at det ikke er mål om ynglinger av ulv i region 3 Helgesens nei til den anbefalte lisensjakta på 32 ulv har - Om det kanskje ikke blir lisensjakt, så betyr det jo ikke at ulv ikke kan Det var satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland

Foreslår å skyte 28 ulver - NR

 1. Det er nå åtte ulver igjen på kvoten som er gitt og som kan felles på lisensjakt utenfor ulvesonen framover. Ulven som er skutt er en et og et halvt år gammel hannulv og den veide 36 kg
 2. Åpner for lisensjakt på ulv. Trondheim: Miljøverndepartementet vil åpne muligheten for lisensjakt på ulv, og kommunalt selvstyre over de store rovdyrene
 3. Det presiseres at ulv som holder til innenfor ulvesonen, områder der Stortinget har bestemt at det skal være ulv, altså ikke blir berørt av vedtaket. Lisensjakt i Hedmark. Det åpnes også for lisensjakt utenfor ulvesona i Hedmark, med unntak for et nærmere avgrenset område i deler av kommunene Elvdal, Rendalen og Engerdal
 4. ister Vidar Helgesens beslutning om å omgjøre rovviltnemdenes vedtak om å gi nei til lisensjakt på 32 ulv i ulvesonen. Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017

Lisensjakt på bjørn, bare i Oppland - Landbruk 2

Lisensjakt kan tas i bruk for å bli kvitt ulv som gjør skade på beitedyr utenfor ulvesona senere, sier John Smedbakken. - Ulvene må tas ut Ordfører Erling Myhre og rovdyrutvalget i Rendalen er klar på at staten gjennom SNO må ta ansvaret for å ta ut Koppang-flokken dersom lisensjakta ikke gir resultater Personvern og cookies. Gudbrandsdølen Dagningen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Med ca 30 eksemplarer er ulven Norges mest trua pattedyr. Å skyte ut tre av dem er svært uheldig for en så liten stamme. - Det vet myndighetene, og den kunnskapen skulle vært brukt til å si nei til lisensjakt, mener Haltbrekken.. Ulveparene mangler lederdyr - Å åpne for lisensjakt når vi så vidt har nådd bestandsmålet er faglig. Personvern og cookies. Smaalenenes Avis er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

NJFF Nyheter Ny-jakttid-for-ulv-Dette-ma-du-huske-pa

Saksframlegg lisensjakt på jerv og ulv i region 1 for 2020 - 2021 Sak 04/20: Lisensfelling av jerv og ulv Saksframlegg frå sekretariatet. Politiske føringar og lovverk Desse dokumenta er lagt til grunn for saksframlegget: -St.meld.nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur -Innst.S.nr 174 (2003-2004) -Lov av 19.06.2009 nr 100 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og utenfor revir i 2017-2018 Klima- og miljødepartementet viser til vårt vedtak av 25. september 2017 der vi opprettholdt rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5.

En ulv ble søndag morgen observert ved i Oppland understreker at det ikke skal være ulv i Oppland. om at ulv var blitt skutt i løpet av det første døgnet med lisensjakt Sekundært krever Naturvernforbundet at det ikke åpnes for lisensjakt på ulv i region 1 eller jerv i Vest-Agder. Kvoten for jerv settes til 5 dyr ellers i regionen. 18. desember ble saken behandlet på nytt i Rovviltnemnda for Region 1 og denne har medført en reduksjon fra 10 til 8 jerver, mens det fortsatt vil være lisensfelling av 2 ulv Tidligere denne måneden ble det kjent at det ikke blir noen lisensjakt på ulv i Sverige til vinteren. Naturvårdsverket vil ikke tillate jakt fordi det er for få ulver i Sverige. - Når målsettingen i Sverige er å øke bestanden, kan dette føre til flere streifulver på norsk side, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet Lisensjakt på ulv. Rovviltnemnda har vedteke at tre ulvar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile Sogn og Fjordane. Jakttida er frå 1.oktober 2015 til 31.mars 2016. Ein ulv er felt i Vest-Agder (20.juni), slik at det no er att to ulvar på lisenskvoten

Oppland Arbeiderblad - Rovvil

 1. § 10 Kvote for lisensjakt på gaupe, jerv, bjørn og ulv Dersom vilkårene i § 7 er oppfylt, kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensjakt for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Vedtak etter første ledd som gjelder ulv i regionene 4 og 5 skal fattes av rovviltnemndene
 2. Naturvernere vant prinsippsak om felling av ulv. I en sak av potensielt stor prinsipiell betydning, kommer Borgarting - under dissens - til at staten ikke hadde rettslig grunnlag for å felle to ulveflokker i 2017
 3. Lisensjakt på ulv i Hedmark Rovviltnemnda i Hedmark har besluttet å gi lisens for felling av tre ulver. Dermed er det duket for jakt på senvinteren
 4. Lisensjakt på ulv. 14.08.2014 | Skrevet av Mina Klaseie. I forbindelse med Rovviltnemdas møte og vedtaket om lisenfelling av 5 ulver i Akershus og Hedmark har ulike parter vært i media. Østlandssendingen var på besøk hos Helge onsdag 13.august. Innslaget på NRK Østlandssendingen kan du se her
 5. Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i region 4 og 5 i 2018/2019 1. Innledning og konklusjon Dette tilsier at man på nytt vil ligge over vedtatt bestandsmål etter endt lisensjakt. Klagerne hevder at det er rom for lisensfelling av 4,5 ynglende familiegrupper, f.eks.
 6. I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før
 7. I forvaltningen av ulv arbeider vi sammen med nemnda for region 5 som dekker Hedmark. Det var den felles nemnda for region 4 og 5 som behandlet lisensjakt på ulv innenfor og utenfor ulvesonen 28. august. Stortingets har vedtatt at ulv i Norge skal søkes holdt innenfor en sone som avgrenses til deler av Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo

Lisensjakt på ulv 2015-2016. Vinterbilde av ulv. Foto: Scanpix / Scanpix. Rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet i mai vedtak om å åpne for lisensfelling av seks ulver fra 1. oktober 2015 til 31. mars 2016. Ett dyr ble felt i sommer, og gjenstående kvote er fem dyr 25.02.2011 Lisensjakt på ulv. Naturvernforbundet i Vest-Agder klager på tillatelsen til lisensjakt på ulv. Les mer. Lisensjakt_ulv_25.02.2011 (pdf-fil, 378 kB) Brevet kan lastes ned her. Meny. Saker vi jobber med: Salamandere; Sykling; Sørlandsbanen; Naturreservat på Nedre Timenes Det betyr at det blir lisensjakt på tre ulver i Hedmark til vinteren. Dette på bakgrunn av at det er bekreftet at tre ynglinger av ulv er registrert innenfor forvaltningsområdet i 2010. I instillingen var det også foreslått å avgrense fellingsområdet ytterligere utenfor ulvesonen.

Ulv i Innlandet - NRK Innlandet - Lokale nyheter, TV og radi

 1. Lisensjakt på ulv i Hedmark. Rovviltnemnda i Hedmark har besluttet å gi lisens for felling av tre ulver. Dermed er det duket for jakt på senvinteren
 2. Onsdag 13. juni ga Fylkesmannen i Oppland tillatelse til å felle en ulv som ble sett i Øyer, rundt 18 mil sør for Tolga. Nationen skrev at ulven trolig er den samme som drepte fem lam i.
 3. ister Erna Solberg.docx Created Date: 11/30/2018 7:48:48 A
 4. Les også: Fellingsløyve på ulv i Hedmark og Oppland . Annonse - Fellingstillatelsen er gjeldende, Det ble felt både på lisensjakt og på forebyggende skadefelling før sesongen, 20. juni på Tynset og 20. juni på Åmot, sier Trøan. - Vi skal bruke hund til å felle skadebærende dyr i beiteområdet,.
 5. Arealet er på ca. 90 000 dekar utmark. Ved jakt på en eller flere av oppgitte arter skal følgende retningslinjer følges. 1. Dersom det av myndighetene åpnes for lisensjakt på ulv eller bjørn i regionen, åpnes det for jakt i Nannestad, Bjerke og Holter Almenning
 6. Det er åpnet for lisensfelling på jerv, bjørn og ulv i Oppland for 2018/19. Her finner du en oversikt over kvotevedtakene. Jegere må til enhver tid holde seg oppdatert på gjenværende kvote på telefon 901 54 084
 7. Oppland fylker som hadde flere sannsynliggjorte skadedokumentasjoner knyttet til ulv enn Vest-Agder. og lisensjakt på ulv økes, og har med det fokus spilt inn følgende temaer: I 2012 hadde vi skadefellingstillatelse på 2 ulver og foreslo lisensjaktstart framskut

Roviltnemda vil felle 12 ulv

ulv registrert i Rovbasen i perioden 1. oktober 2015 til 23. mai 2016. Med den auken som er i bestanden av ulv, er det sannsynleg at det vil kome fleire streifande ulvar til region 1 framover. Ut frå erfaringane med ulv frå dei siste åra, vil vi rå til å vedta lisensfelling av ulv i region 1 også for 2016/17 Ulven som ble skutt, var en voksen hann på 45 kilo. I går ble det skutt ulv av en elgjeger på Krokskogen i Ringerike. Ulven er ei tispe på to-tre år, men det er foreløpig ikke kjent om det er den samme som har forsynt seg av sauene i grenseområdene mellom Oppland og Buskerud i sommer Naturvernforbundet viser til innstilling fra sekretariatet og vedtak i rovviltnemnd 4 og 5 av 26. juni 2017 angående kvoter for lisensjakt på ulv for sesongen 2017-2018

Freda rovvilt- dagbok - Norsk Sau og GeitJakter ulv i Värmland - Halden24Regjeringen hadde ikke noe valg i ulvesaken – NRK HedmarkRegistrert avgang av store rovdyr - SSB
 • Yucca palme død.
 • Permisjon flyttedag.
 • Sko plattfot barn.
 • Out of body experience anleitung.
 • Øyeskader nyttårsaften 2018.
 • Aciclovir tabletten erfahrungsberichte.
 • Slack eu hosting.
 • Nissene på låven download.
 • Psykolog pasient forhold.
 • Legge ut musikk på spotify.
 • Ff bitburg.
 • Bianchi størrelsesguide.
 • Sim kort blokkert.
 • Make messenger account without facebook.
 • Berlin tag und nacht musik.
 • Hovmesteren og grevinnen nrk.
 • Terrassenüberdachung acrylglas.
 • Uni münster boers.
 • Nerf rebelle bogen ersatzteile.
 • Bakeriet i brumunddal åpningstider.
 • Melkeveien for barn.
 • Naruto shippuuden episodenguide filler.
 • Formuesskatt samvirkeforetak.
 • Was sind pfefferoni.
 • Laser avstandsmåler jakt.
 • Alpin apartments sørlia.
 • Henry den 2.
 • Mørkt tak soverom.
 • Ikea levering belgie.
 • Enhetsregisteret søk.
 • Beyblade finn.
 • Fly oslo malaga norwegian.
 • 100 brl to nok.
 • Insider fem istanbul.
 • Bilder tischtennis.
 • Jotun slettvegg forgrunnet.
 • Weihnachtsmarkt öhringen 2017.
 • Live photo background.
 • Når kommer påskeharen.
 • Fotobok mobilbilder.
 • Likeverd og likestilling i islam.