Home

Co2 utslipp konsekvenser

Konsekvenser av våre utslipp

Værendringer . Menneskeskapte utslipp har blant annet påvirket nedbørsmønstre, varmet opp havet og bidratt til smelting av isbreer og havis i Arkt is, Dette h ar påvirket tilgangen til og kvaliteten på vann mange steder. Lavtliggende land og mindre øystater trues av at havnivået stiger. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser, ettersom omtrent halvparten av jordens befolkning lever. CO2 regnes som den viktigste klimagassen. Den bidrar mest til menneskeskapte klimaendringer Utslipp av flere gasser enn CO 2 bidrar til global oppvarming. Dette gjelder metan (CH4), lystgass (N2O) og f-gasser (fluorgasser, bl.a. hydrofluorkarboner). Utslipp av disse gassene regnes om til CO 2-ekvivalenter (CO 2 e) i statistikken. Gassene har ulik effekt på klimaet, noe som tas hensyn til i omregningen (se faktaboks)

Hva vi kan gjøre med klimaproblemet – yr

CO2 − årsak eller konsekvens

 1. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden. For å stanse klimaendringene må menneskeskapte CO2-utslipp reduseres kraftig. Menneskeskapte utslipp kommer fra forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass, og fra avskoging
 2. I motsetning til hva mange synes å tro har dagens naturlige og menneskeskapte CO2-utslipp ingen betydning for klimaet. Vi kan i realiteten slippe ut så mye CO2 vi bare vil, uten noen konsekvenser for klimaet
 3. Jordbruk er den største kilden til utslipp av metan og lystgass
 4. gen som temperaturendringer, tørke eller flom kan føre til sesonger med svært dårlige før mennesker har eksistert, kan vi likevel si at dagens CO2 utslipp påvirker klimaet. Forbrenning av fossil energi skaper utslipp av drivhusgasser, blant annet CO2. Halvparten av CO2- utslippet absorberes i.
 5. Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C

UTSLIPP: CO2-utslippet i eksosen veier mer enn drivstoffet du bruker fordi det oppstår en kjemisk rekasjon når karbonet forbrennes. Foto: Jan Petter Lynau. Regn ut CO2-utslippe I 2005 påstod FN i et miljøprogram at 50 millioner mennesker ville være klimaflykninger i 2010 pga stigende havnivå og mange øyer ville forsvinne, som et resultat av menneskeskapte CO2-utslipp. Øyene eksisterer den dag i dag, og det har vært en befolkningsøkning på Bahamas på 50 000, St Lucia på 5 prosent, Seychellene 6500 og Salomonøyene 100 000 Taket for CO2-utslipp reduseres med 1,74 prosent hvert år. Flytter CO2-utslipp over til kvotesystemet. Flere elbiler vil dermed ikke føre til større utslipp. Tvert i mot vil CO2-utslipp fra bensin og diesel, som ikke er en del av kvotesystemet, flyttes over i kvotesystemet etter hvert som flere biler kjører på strøm Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO 2, den er en ikke-brennbar, sur og fargeløs gass med en svak syrlig lukt og smak. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse.Med metalloksider eller hydroksid, kan karbondioksid danne to. Menneskelige utslipp hittil har ført til at CO2- innholdet i atmosfæren nå er på sitt høyeste på 800.000 år. Det er dermed avgjørende å stoppe avskogingen for å hindre globale klimaendringer. Urfolk bevarer skog. Utslippene som skyldes avskoging er i overkant av tre milliarder tonn CO2 årlig

Økte CO2-utslipp forvirrer fisken Opptak av menneskeskapt CO2 i havet forstyrrer sentralnervesystemet hos fisk, noe som truer deres evne til å overleve. FOTO: REUTERS/Queensland Museum/Gary Cranitch I fem uker arbeidet Christina Sørensen sammen med Göran Nilsson med undersøkelse av fisk ved en forskningsstasjon på Lizard Island utenfor kysten av Queensland Fossilt drivstoff har fordeler som høy energitetthet og enkel lagring. Men bensin- og dieselbilenes fordeler kommer også med en stor ulempe, nemlig forurensning gjennom utslipp av blant annet CO2 og NOx. Slike utslipp har store konsekvenser for miljø og klima, og det er global enighet om at disse skal kuttes Liste over land etter CO 2-utslipp ble samlet inn 2004 av Carbon Dioxide Information Analysis Center for FN.Inntil nylig var USA største forurenser. Ifølge et estimat av The Netherlands Environment Assessment Agency med data fra British Petroleum, har Kina vært største forurenser siden 2006.. Liste over land etter utslipp Fattige land produserer varer for rike land. Men regnskapet for CO2-utslipp tar ikke hensyn til varehandelen, kun til produksjonssted. Et mer rettferdig CO2-regnskap kan gi kompromiss i klimaforhandlingene Utslipp til luft fra mobil forbrenning - ulike komponenter (1990-2011).ods Sist oppdatert: 21. juli 2020 Kontakt os

Merkeordninger og miljørangering har katastrofale konsekvenser for klær og milj Produksjon av rødt kjøtt medfører mer CO2 enn andre matvarer, Der undersøkes og vektes stadiene i produksjonen i forhold til ulike typer miljøbelastninger slik som CO2-utslipp, vannforbruk og så videre Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslipomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted Ja-siden hevder at menneskets CO2-utslipp er en pådriver, og at vi ennå ikke har sett den fulle effekten av forurensningen, fordi klimasystemet reagerer så langsomt. Nei-siden påstår at store klimaendringer er en naturlig ting som kan dokumenteres millioner av år tilbake i tiden - lenge før mennesket fikk betydning

Rettslige konsekvenser for Norge. Rettsaktene 443/2009 og 510/2011 er implementert i forskrift av 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Disse rettsaktene vil bli opphevet 1. januar 2020 og erstattet av forordning (EU) 2019/631 CO2-utslipp. Ser vi på utslipp av CO2 blir tallene annerledes. Ifølge forskerne i DNV GL er klimagassutslippet proporsjonalt med drivstofforbruket, siden det bare er marginale forskjeller på klimagassutslippene fra de ulike typene oljebasert drivstoff, som bensin, diesel og tungolje Utslipp til luft i Norge Publisert 8. juni 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2019 1990 - 2019 2018 - 2019; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.: Rettet 19. juni 2020. Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning er rettet pga. feil

CO2-utslippene kan reduseres ved mer effektiv energiproduksjon. Les mer om utslipp til luft på Miljøstatus.no. Utslipp til sjø. Utslipp av produsert vann er fortsatt, sammen med utslipp fra skip, den største kilden til oljeutslipp i Nordsjøen og Norskehavet En tredel av all mat som produseres når aldri fram til en tallerken. Det har store konsekvenser for klimaet. FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, oppsummerer klimakonsekvensene slik: Matsvinn fører til et klimagassutslipp tilsvarende 4,4 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer omtrent 8 prosent av alle menneskeskapte utslipp

12. CO2 er helt naturlig - naturvernforbundet.n

Konsekvenser av global oppvarming - naturvernforbundet

Større utslipp en Kina! Når tørr skog og myr brenner frigjøres enorme mengder CO2. På bakgrunn av data fra the World Resources Institute i Washington og offisielle tall fra indonesiske myndigheter har analyseselskapet Bloomberg regnet ut at Indonesias utslipp de siste ukene har vært større enn både Kinas og USAs daglige utslipp av CO2 Rettslige konsekvenser Beslutningen foreslås gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter. Økonomiske og administrative konsekvenser Dette tallet stiger med 0,3 % hvert år. Alene har Norge med sine fire millioner mennesker 3 % av hele verdens CO2 utslipp, USA er derimot verstingen med en fjæredel av verdens utslipp. Polene i Antarktis og Arktis smelter allerede sakt ned, noe som kan gi forferdelige konsekvenser på grunn av økt vannstand i verdenshavene

Karbondioksid (CO2) Miljøstatu

 1. NOx- og CO₂-tallene stuper Kraftig nedgang i utslipp fra norske biler For første gang ble det ikke registrert brudd på grenseverdiene for helseskadelige NOx-utslipp. OPPSIKTSVEKKENDE KUTT: CO₂-utslippet fra nye biler er kuttet fra 183 til 62 gram per kilometer siden 2001. Foto: Markus Pentikainen Vis me
 2. g. Påstanden fra FrP-veteranen fikk dommen «Sannsynlig» av Faktiskfakta.no. Påstand fra [
 3. Forfattet av Kjell Stordahl.Vi gjengir i dag kapitlet med statistisk analyse av værdata fra Norge, fra Klimarealistenes høringssvar til NOU2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi. Denne analysen som er basert på historiske temperaturdata for Norge står i sterk kontrast til utsagnene i utvalgsrapporten basert på klimamodellering, der det tegnes et dystert bilde av utviklingen i Norge med.
 4. EUs nye klimamål: Konsekvenser og muligheter for gjenvinningsbransjen. Onsdag la presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, vil behovet for å håndtere CO2-utslipp fra avfallsforbrenning aktualiseres ytterligere. - Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge
 5. av CO2-utslipp som følge av arealbruksendring ved vegbygging. Johanne Hammervold har på dette nivået i tema naturressurser i ikke-prissatte konsekvenser. Den andre metoden kan benyttes til å gjøre anslagsvise beregninger når arealstørrelsene er ukjent, som for eksempe
 6. De gir lite utslipp i Norge, men betydelige CO2-utslipp i andre deler av verden. MIljøorganisasjonene er fornøyde med at biler ikke produserer CO2-utslipp i Norge, men tenker ikke på hva som går med av energi for å produsere bilene med råmaterialer fra andre steder på kloden

Video: Globale klimagassutslipp - Klimavakten - Energi og Klim

CO2-utslipp - F

 1. CO2-utslipp fra menneskelig aktivitet anses som marginalt før 1950 da utslippene begynte å øke for alvor. Derfor er det vel de siste 70 årene som bør analyseres. Vi pøste altså ut økende mengder CO2 fra krigens dager uten noen effekt på globale temperaturer før eventuelt i slutten av 70-tallet og det varte til slutten av 90-tallet
 2. CO2-utslipp fra skogbranner og andre såkalte arealbruksendringer ser ut til å øke med 800 millioner tonn i år. Blant årsakene er de store brannene i Amazonas og regnskogen i Indonesia
 3. Park & Anlegg kutter CO2-utslipp og sparer millioner - bare på å skru av motoren. Kristoffer Eriksson (f.v.), Jens Hansson, Petter Skår Johansen og Kjell-Arne Leinum vil redusere tomgangskjøringen i Park & Anlegg. Den omfattende tomgangskjøring har negative konsekvenser for både miljø og bedriftenes økonomi
 4. CO2 besparelsen fra den innovative teknologien som er sertifisert med henvisning til denne beslutning, kan derfor tas med i beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslipp fra kalenderåret 2021 og utover. Merknader. Rettslige konsekvenser
 5. istrative konsekvenser
 6. CO2-UTSLIPP ØKER Menneskeskapte utslipp har økt konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren med 40 pro-sent siden 1750. CO2-kon-sentrasjon måles i parts per million (ppm), som vil si antall CO2-molekyler per million molekyler tørr luft. KONSEKVENSER AV KLIMAENDRINGER TIL NÅ 280 PPM 395 PPM 45 27 27 ÷ph 2013: 1750: Arktis smelter: Årlig gjennom
 7. Det er også blitt konkludert med at økningen høyst sannsynlig skyldes utslipp av menneske- skapte drivhusgasser. De viktigste drivhusgassene er regulert i Kyotoprotokollen; Karbondioksyd (CO2), metan (CH4), nitrogenoksyd (N2O) samt 3 typer fluorholdige drivhusgasser som også går under betegnelsen 'F-gasser'; HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6)

NOx-utslipp fra biler gir lokalt negative helseeffekter. Sjekk utslippsinformasjon for kjøretøy. Her får du oversikt over CO2- og NOx-utslipp og miljøklasse. Du kan også se om en dieselbil har partikkelfilter eller ikke. CO2-utslipp fra personbiler. Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016) På grunn av at vi får ufullstendige CO2-data fra Statens Vegvesen kan vi dessverre ikke vise oppdaterte CO2-statikker. Vi beklager dette, men håper å få dette på plass igjen. Statistikkene over CO2-utslippet oppdateres hver måned og viser gjennomsnittlig CO2-utslipp for førstegangsregistrerte ny klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse, luftfart og jernbane. May-Britt Hägg klima, gass, rensing av gass. Martin Landrø geofysikk, seismikk, olje og gass generelt, underjordisk lagring av CO2. Bjørn Munro Jenssen Arktis: biologiske konsekvenser av klima, forurensning, miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk. Bernt-Erik Sæthe d) Last nå ned datasettet med årlig CO2 utslipp i Norge fra 1960-2017: co2_norway Kopier tallverdiene inn i regnearket i Geogebra og lag en liste med punkter. La x-aksen være år (tid) og y-aksen CO2-nivået. Fjern navn på objektene, set navn og enheter på aksene og tilpass grafikkvinduet og aksene slik at alle datapunkter vises

Konsekvenser. Olje- og gassvirksomheten påvirker miljøet. Olje- og gassvirksomheten påvirker miljøet gjennom utslipp til luft og sjø, støy fra seismiske undersøkelser og fysiske installasjoner. Konsekvenser av utslipp til luft. Olje- og gassvirksomheten slipper ut klimagasser, først og fremst CO2, som bidrar til globale klimaeffekter Til sammen utgjorde utslipp knyttet til energibruk til energiformål 20,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, se boks om prosessutslipp. Lavere utslipp per energienhet I perioden 1990-2015 økte sluttbruket av energi inkludert råstoff med over 15 prosent, samtidig som de tilhørende utslippene gikk ned med over 16 prosent til 32,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2015

Debatt: - CO2-utslippene er ufarlige Finansavise

Denne andelen har økt gradvis gjennom årene, og har bidratt til lavere CO2-utslipp per personkilometer, siden dieselbiler har lavere CO2-utslipp enn sammenlignbare bensinbiler. Økt innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel har også bidratt til nedgangen i utslipp fra veitrafikk UTSLIPP: Enorme mengder CO2 slippes ut hvert år Foto: Ørjan Ellingvåg Hvert år «slipper du ut» 5,7 tonn CO2 Her ser du hvorfor hver nordmann sender ut over 5,7 tonn av drivhusgassen CO2 i året

Livsløpsanalyser, som viser totale utslipp i løpet av et produkts livssyklus, viser at vannkraft har svært lave utslipp sammenlignet med andre kraftproduksjonsteknikker. Norsk vannkraft slipper også ut vesentlig mindre klimagasser enn vannkraft andre steder i verden, blant annet på grunn av at lite vegetasjon i oppdemmede arealer fører til relativt små utslipp av CO2 og metan (CH4) I forslaget til Statsbudsjett for 2021, ønsker regjeringen å videreføre dagens system, men vil ha en stor økning av CO2-avgiftene på biler som har et CO2-utslipp over 87 gram per kilometer

Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra de ti største bilmerkene i Europa gikk i snitt opp fra 2016 til 2017, ifølge en rapport fra Jato Dynamics.. Målet for bilprodusentene er at de skal nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 95 gram per kilometer innen 2021 Innhold Sammendrag I: CO2-utslippene har økt kraftig II: Andre lands utslipp sammenlignet med Norges III: Utslipp og klimamål Sammendrag I august i år la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at Norges klimagassutslipp gikk ned med 1,7 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. En «betydelig» nedgang, ifølge regjeringen. Men usikkerheten i tallmaterialet gir ikke Fortsett å. Store CO2-utslipp under produksjon. Ved bruk av egne analyser, har Polestar avdekket at den nye elbilen Polestar 2, forlater fabrikken med et karbonavtrykk på totalt 26 tonn Utslipp CO2 pr km Elbil 411 g 124 g. Bensinbil 183 g 176 g . Med andre ord, ved lite kjøring har bensinbilen minst CO2 utslipp ! Her er benyttet utslipp basert på på eltilførsel med norsk strøm og en prosent EU-mix. (Kilder: Teknisk Ukeblad, PDF, NVE, Norsk Elbilforening. Prosjektet gir en tallfesting av persontransportarbeid, energiforbruk, CO2-utslipp, NOX-utslipp, svevestøv-utslipp, arealforbruk og tidsbruk for alle 3 scenariene samt for 1996. Det blir også gitt en tallfesting av hvilke økonomiske konsekvenser de ulike alternativene for persontransport i Oslo har når det gjelder miljø/ressurser (CO2 , NOX og svevestøv), areal og tidsbruk

Denne delutredningen omhandler mulige konsekvenser av regulære utslipp til sjø fra petroleumsindustrien på det marine økosystemet i Nordsjøen. Regulære utslipp er delt inn i utslipp til sjø av produsert vann og fortrengningsvann samt utslipp fra bore-aktivitet. Utslipp av produsert vann og fortrengningsvan Den nye studien har fordelen av å ha kunnet benytte de nyeste data om energimiksen i de ulike landene, samt nyere oppgaver om CO2-utslipp fra produksjonen av bilene, battteripakkene og drivstoffet. Det er særlig produksjonen av batterier til elbiler som skal ha blitt vesentlig renere de siste årene

Klimagassutslipp fra jordbruk Miljøstatu

Klimagasser er gasser som bidrar til oppvarming av atmosfæren. Det kan være flere ulike gasser, som for eksempel karbondioksid (CO 2), metan (CH 4), lystgass (N 2 O) og f-gasser. De har ulik evne til å varme opp atmosfæren, men for å kunne sammenligne omregnes klimagassene ofte til CO 2-ekvivalenter, som er et uttrykk for hvor mye CO 2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker Strekningen Oslo-Bangkok er på 8670 km. Utslipp av CO2-ekvivalenter fra den strekningen er 1100. Tilsvarende utslipp gir 13300 km med bil, eller 72300 km med tog. Kilde: Borgar Aamaas, forsker. Rekordhøye CO2-utslipp i 2017, Kina får skylden - Det store spørsmålet er om dette er et blaff eller signal om en vedvarende økning, sier seniorforsker Jan Ivar Korsbakken. STORE UTSLIPP: Kina baserer nesten all sin energibruk på kullkraftverk, noe som bidrar til store utslipp av CO2 og svært dårlig luft i byene

Konsekvenser av klimaendringene UngEnerg

Forklaringen er vel at de menneskeskapte utslipp ikke er på mer enn ca 4% i forhold til de naturlige utslipp. Dessuten består 71% av alt areal på jorda av hav, og mesteparten ligger på den sydlige halvkule. CO2 blir nok løst opp i havet ifølge Henrys lov. Ved 25 varmegrader løses 98% seg opp i havet og 2% i lufta Menneskeskapte utslipp av CO2 fører til en viss økning av atmosfæretemperaturen. Det har i årene etter den siste istiden for ca 11 500 år siden, samt i de siste 2000 år fram til slutten av den lille istiden på slutten av 1800-tallet vært meget betydelige klimaendringer som har vært drevet og styrt av naturlig variasjon Bilens CO2-utslipp per km (gram) Utslipp i kg 2. Etter forbruk per mil: Bilens drivstofforbruk per mil Drivstoff Utslipp i kg Tilbakestill. Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger. Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator. Du kan regne ut CO2. Politikerne tar den enkle veien, og setter stadig nye krav til utslipp. Og ved å stadig straffe spesielt dieselbilene. Sist politikerne tok «grep» var da EU-kommisjonen satte nye krav til CO2-utslipp sent i fjor, og gjør dermed litt som de har gjort i Norge de siste årene FreiXchange sin metode for utregning av CO2-utslipp bygger på de samme prinsippene som EU og IMO bruker, men er samtidig knyttet til live AIS-data fra Kystverket som registrerer skipsbevegelser. AIS-data kan gjøre det mulig å beregne CO2-utslipp fra skip til enhver tid, og estimere hele flåtens utslipp, eller zoome inn på enkeltskip, havner eller segmenter

Utslipp av produsert vann. Utslipp til sjø omfatter i hovedsak produsert vann, borekaks og rester etter kjemikalier og sement fra boreoperasjoner. Avbøtende tiltak omfatter rensing før utslipp til sjø, re-injeksjon i reservoaret for trykkvedlikehold, deponering i undergrunnen eller frakt til land og behandling som farlig avfall Lavest CO2-utslipp i Europa Mens gjennomsnittlig CO2-utslipp i Europa øker ytterligere har Toyota, som en av få, fortsatt stor nedgang. Vil øke forspranget ytterligere. Blant de mest solgte bilmerkene i Europa i 2019 var det kun fire som hadde en utslippsnedgang, mens resten økte sine utslipp CO2-utslipp kan reduseres i bygg og anleggsbransjen 23.februar. Møtet ga en status og belyste mulighetene for CO2-besparelser innen bygningsektoren. Hvordan redusere CO2 utslipp i bygg og anleggssektoren Programmet: CO2-utslipp og reduksjonsmuligheter i Bygg og anlegg . Mie Fuglseth, Asplan Via Karbondioksid (CO2) er en fargeløs, luktfri gass som produseres under forbrenning karbon. CO2 fjernes fra atmosfæren via absorpsjon av sjøvann og opptak (i fotosyntesen) av plankton og planter. I skipsfart er den viktigste kilden til CO2-utslipp forbrenning av fossilt drivstoff i hovedmotorer, hjelpemotorer, kjeler og forbrenningsovner

klimaendringer - Store norske leksiko

Bilavgift: CO2-utslipp: Norge faller kraftig - DinSideDieselgate får enorme konsekvenser - men hvordan kunne

Regn ut CO2-utslippet - V

Ifølge analysen gir 1 kilo laksefilet fra oppdrett som blir spist i Paris et utslipp på ca 2,5 CO2-ekvivalenter, en enhet som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Karbonavtrykket til oppdrettslaks er dermed langt lavere enn produksjon av storfe, som har slipper ut 30 CO2-ekvivalenter per kilo. 1 kilo svin har et utslipp på cirka 5,9 CO2-ekvivalender Offisielt er CO2-utslippene fra bilene som omfattes av studiene (data er hentet inn i årene 2017 til 2019) 44 gram per kilometer, basert på oppgitt utslipp bilene er typegodkjent med. Gjennomsnittlig reelt utslipp er derimot 117 gram per kilometer, ifølge rapporten. Altså mer enn to og en halv gang så mye Jordbrukets utslipp var på 4,4 millioner tonn CO2 i 2014, eller omlag 8 prosent av de norske utslippene. Landbrukets utslipp er i hovedsak biologiske utslipp, fra dyr, jord og gjødsel. Utslipp fra klimagasser i landbruket er på omtrent 8 % av Norges totale utslipp

CO2-utslipp - fvn.n

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig? - Tu

CO2-utslipp i Norge CO2 er det forurensende stoffet vi sender ut mest av, CO2 utgjør 80 % av utslippene våre. Tabellen viser at Norge et av de landene som slippe Siden 2004 er det snakk om 1535 utslipp av råolje - 88 av dem store, og 1993 utslipp av andre kjemikalier - 404 store. Alle utslippene er i kategorien akutte utslipp. De er rapportert inn av selskapene selv. Akutte utslipp defineres i forurensningsloven som «forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt» Oppgavens tema er rettslige konsekvenser ved utslipp fra en CO2-kjede, med hovedvekt på offentligrettslige reguleringer og erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold. Oppgavetemaets bakteppe er planene om å bygge gasskraftverk i Norge, blant annet på Tjeldbergodden i Møre- og Romsdal og på Mongstad i Hordaland

Klimaendringer – Det Begynner Med En HypoteseLes også- Dramatisk forbud for Nordlandsbønder - Bondebladet

Karbondioksid - Wikipedi

Mindre utslipp over hele verden Med fullskala bruk av CO2-fangst på Klemetsrud vil avfallsforbrenningen av restavfallet ikke bare bli tilnærmet utslippsfritt, men faktisk utgjøre en positiv forskjell for miljøet. Først i Oslo, deretter på verdensbasis Vanskelig å måle utslipp. Det finnes flere kjente kilder til metan, både menneskeskapte og naturlige. De menneskeskapte kildene inkluderer landbruk (hovedsakelig drøvtyggere som kyr og sauer), produksjon og bruk av fossile brensel, forbrenning av biomasse og avfallshåndtering konsekvenser ved utslipp av surt avløpsvann til brakkvannslaget. 99180 Frierfjorden Vurdering av miljømessige konsekvenser ved utslipp av surt avløpsvann til brakkvannslaget . NIVA 4127-99 Forord Den foreliggende rapport er utarbeidet for Hydro Agri Porsgrunn ette

Antallet ville dyr halvert siden 1970 – VGKlimaendringer| Konsekvenser og årsaker | illvit

I fjor var Volvos gjennomsnittlige CO2-utslipp 132,1 gram/km - noe som er et godt stykke unna det nye 2021-kravet på 95 gram /km. Ifølge Jato Dynamics kan dette skyldes at Volvo selger svært. Til sammenlikning bidrar én bensinbil som nevnt med 88 kilo CO2, hvilket betyr at man kun trenger å være to personer i én bil for å «stå til ansvar» for mindre utslipp enn med fly. colorline.jpg Kiel-ferjen til Color Line slipper ut så mye CO2 at det lønner seg for miljøet å ta bilen på veistrekningen med samme destinasjon dersom det er to personer inne i bilen. 1940 biler = 1. Karbon-nanofibre i sålen, skal både minske skovekten og gjøre skoen til et grønt produkt. Materialet er nemlig utvunnet av Co2-utslipp og produsert ved hjelp av ren vannkraft. - En av tre i verden. De er en av tre på verdensbasis, i følge Jan B. Sagmo, daglig leder i bedriften. Gründerne har allerede vekket oppsikt med metoden Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder tonn.Sement lages ved å brenne kalkstein sammen med for eksempel kvarts og skifer. Blandingen knuses og varmes opp i store. Regjeringen vil øke skogens CO2-opptak tilsvarende privatbilenes utslipp Når statsbudsjettet legges fram onsdag, vil økt bevilgning til klimatiltak i skogen stå på planen. Landbruksminister Olaug Bollestad vil øke opptaket i skogen like mye som hele Norges privatbilisme slipper ut Jordens klima er i endring. I takt med økende CO2-utslipp øker heldigvis forståelsen vår av hvordan atmosfæren og havene fungerer, slik at forskere kan forutsi hva som vil skje hvis vi ikke reduserer utslippene. Samtidig åpner hvert svar vi finner minst to nye spørsmål. Å bare se på gjennomsnitter for hele jorden holder ikke

 • Fahrradverleih lindau bodensee.
 • Næringsinnhold i laks.
 • Sodium chloride vs natrium chloride.
 • Chimichurri receta.
 • Gesetzliche feiertage nrw 2018.
 • Hvor finner man arkiverte bilder på instagram.
 • A/f smørekoppen.
 • Haus mieten in hückelhoven.
 • 101 dalmatians roger.
 • Bak lukkede dører.
 • Mørkt tak soverom.
 • Hitch der date doktor imdb.
 • Wem gehört das kfz kennzeichen.
 • Eagles the long run.
 • Firmen in kierspe.
 • Verdensrekord fridykking kvinner.
 • Cliff richard 2016.
 • Django asül eltern.
 • Gaststätte zur sonne schmiedefeld am rennsteig.
 • Studentenwerk münchen wohnen.
 • Yoghurt historie.
 • The boring company flamethrower.
 • Hallo hessen mediathek.
 • Kattedør jula.
 • York skjenk bohus.
 • Lavkarbo pølsegrateng.
 • Radig kryssord.
 • Movie moneyball.
 • Cupcakes rezept.
 • Egypt sharm el sheikh wikipedia.
 • Rheinradweg mainz köln.
 • Gamlebyen oslo.
 • Status quo band.
 • Fysioforbund.
 • Ane brun always on my mind chords.
 • Bikepark schienerberg wetter.
 • Luksus togreiser.
 • Nacherzählung sage 5. klasse beispiel.
 • Dagbladet arkiv forside.
 • Løshår hestehale glitter.
 • Dhbw hdh wohnungen.