Home

Forskrift alkoholloven

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) (LOV-1989-06-02-27). Filtrering av treff. Forskrift om alkoholordningen for Jan Mayen. 11.12.2000 nr. 1543 Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 11. desember 1997 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 1-5, § 1-7c, § 1-8, § 1-9, § 1-10, § 1-14, § 3-8, § 4-6,.. Alkoholloven med kommentarer. Rundskriv. Hva er rundskriv? Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Innførsel og utførsel Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker Kapittel 3A. Engrossalg av alkoholholdig drikk Kapittel 4.

Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ha fylt 18 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år Alkoholloven. LOV-2004-12-17-86 Alkohollloven. Lov | Dato: 01.01.1990 Forskrift om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v. Forskrift om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v. Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Bevillingshaver og styrer er ansvarlig for at salg og skjenking etter salgsbevillinger etter alkoholloven § 3-1 annet ledd og skjenkebevillinger foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den Overskriften endret ved lov 17 des 2004 nr. 86 (korttittel tilføyd) (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 599).). - Jf. lover 28 juni 1912 nr. 4, 19 juni 1964 nr. 1. - Jf. tidligere forordning 8 mars 1757 og 12 aug 1811, lover 6 aug 1824, 4 aug 1827, 19 jan 1837, 6 sep 1845, 19 aug 1848, 28 aug og 24 sep 1851, 26 aug 1854, 28 sep 1857, 18 mai 1860, 14 feb 1863, 9 juni 1866, 12. Alkoholloven er ikke gitt full anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen. Loven gjelder ikke omsetning av alkoholholdig drikk på fly i utenrikstrafikk eller skip utenfor norsk territorialfarvann. For nærmere avgrensning vises til alkoholloven § 5-2 og merknadene til denne. Slik forskrift er ikke gitt

Alkohol Fortolkninger av alkoholloven. Salgs-, skjenke- og tilvirkningsbevilling. Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Reklameforbud Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Trondheim kommune, Trøndelag FOR-2020-10-29-2194. Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av covid-19-utbrudd, Stange kommune, Innlandet FOR-2020-10-29-2174. Forskrift.

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om omsetning av

Innenfor rammen av denne forskrift kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. Kapittel 10. for tilfeller som nevnt i alkoholloven § 1-10 første ledd: dato for overdragelse av virksomheten og informasjon om hvem virksomheten er overdratt til Dersom kommunens salgsdager- og -tider fremkommer i lokal forskrift eller alkoholpolitisk plan, må denne derfor oppdateres etter lovendringen dersom kommunen ønsker å åpne for salg disse dagene. Innenfor de rammene alkoholloven setter, er det opp til bevillingsmyndigheten å vurdere hvilke salgstider, herunder hvilke salgsdager, de vil tillate Om alkoholloven § 1-7c styrer og stedfortreder - ikrafttredelse og forskrift om dokumentasjon av kunnskaper link doc 030005-990698 #doc Forskrift om endring av forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk m v (Del I) fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 18. februar 1999 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v § 1-7 Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 1-13, § 2-1, § 3A-2, § 3A-4, § 3A-5, § 3A-8, § 3A-10, § 3A-11, jfr. § 6-1 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk Kapittel 10. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13

Alkoholloven § 10-1 omhandler tre forskjellige grader av overtredelse av alkoholloven. I andre og tredje ledd er det gitt regler om strengere straff ved grovere overtredelser. Når det gjelder overtredelser av alkohollovens bestemmelser om hjemmebrent, ulovlig brennevin etc., synes det som om domstolene har subsumert tilfellene av mer profesjonell karakter under andre og tredje ledd Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: Forslag til delegeringsreglement datert 18.07.2018. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Någjeldende delegeringsreglement: K-sak 22/15, møte 26.03.2015 (ligger på kommunens hjemmeside) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven), forskrift om omsetning a FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER OG OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR TRONDHEIM KOMMUNE. Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16 sak 55/16 med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1997 nr. 55 og § 15 og Lov om omsetning av alkoholsholdig drikk (alkoholloven

FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER, SALG OG SKJENKING ETTER ALKOHOL- OG SERVERINGSLOVEN FOR GRIMSTAD KOMMUNE, AUST-AGDER I medhold av lov av 13. juni 1997 nr. 55 Lov om serveringsvirksomhet, lov av 2. juni 1989 nr. 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. jfr. § 3-7 og § 4-4 samt Lov o Departementet foreslår ikke i denne omgang endringer i de øvrige forskriftene til alkoholloven. Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake med forslag om endringer i forskrift 30. november 1995 nr. 938 om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v. og forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard

Forslag til ny kommunal forskrift til serverings- og alkoholloven godkjennes og trer i kraft fra 01.01.2020 Sakens bakgrunn og innhold Ved kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn til «Nye» Ørland kommune må det vedtas nye kommunale forskrifter til Serverings- og Alkoholloven Alkoholloven gir bevillingsmyndighetene adgang til å inndra en bevilling etter § 1-8 dersom en bevillingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Paragrafens 3. ledd henviser til forskrift for nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger, herunder saksbehandlingsregler og fastsatt prikkbelastning for ulike overtredelser Alkoholloven er den norske loven som regulerer innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk. Loven har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre. Loven sikter også på å begrense det generelle forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Den alminnelige aldersgrensen for kjøp og salg av alkoholholdige drikkevarer er 18 år Alkoholloven m/forskrifter - med endringer, sist ved forskrift av 12. desember 2014 nr. 69 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske noter Cappelen D Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Det viktigste du må vite for god drift finner du i de alkoholpolitiske retningslinjene for Sola kommune. Ytterligere informasjon Forskrift om salgs- og skjenketider etter alkoholloven, Sola kommune. Målsettingen er å føre en bevillingspolitikk som begrenser de samfunnsmessige og.

Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Norske serier Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note Kjøp 'Alkoholloven : (lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) av 2. juni 1989 nr. 27 : med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) : samt forskrifter ; Serveringsloven : (lov om serveringsvirksomhet) av 13. juni 1997 nr. 55 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 57 (i kraft 1. januar 2020) : samt forskrift' av Norge fra Norges raskeste. Etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennomføres på faste datoer i Hamar rådhus. Hamar kommune har plass til begrenset antall deltakere på hver prøvedato på grunn av koronasituasjonen. Ved gjennomføring av prøvene følger vi de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det koste Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Cappelendamm Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) Med historiske og faglige note

alkoholloven, er et av de mest effektive virkemidlene for å begrense de samfunnsmessige 3 Forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 4 Jf alkoholloven § 1-9 siste ledd . 6 . 1.3 Hvorfor er det innført krav om internkontroll alkoholloven. Forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. - videre kalt alkoholforskriften. Lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet - videre omtalt som serveringsloven. Forskrift om salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune, Akershus. Fastsatt a Alkoholloven setter de ytre rammene for bevillingssystemet. Kommunene gir bevilling til salgs- og skjenkesteder, og har ansvar for den løpende forvaltningen av alkoholloven. Salgs- og skjenkebevillingene er knyttet til 3 grupper av alkoholholdig drikke: Alkoholgruppe 1 omfatter øl, cider og rusbrus med alkoholinnhold opp til 4,7 %

Alkoholloven med kommentarer - Helsedirektorate

Forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter vil oppfylle sine forpliktelser etter alkoholloven», og at man «bør se bort i fra ubetydelige, enkeltstående regelbrudd som ligger langt tilbake i tid». Tilsvarende vurdering må gjøres opp mot saf. § 5-3 tredje ledd Korttittel Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk Hjemmel: Fastsatt av Helse­ og omsorgsdepartementet 26. oktober 2015 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1­8 tredje ledd Lovdata - Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Helsedirektoratets merknader til alkoholloven § 1-8 og alkoholforskriftens kapittel 5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.201 alkoholloven § 1-7c tredje ledd. 5. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål jf. alkoholloven § 1-7c fjerde ledd. 2. Salgs- og skjenketider 2.1. Salgstiden - lokal forskrift § 1 Nasjonalt prikkdelingssystem i alkoholloven Lover og regler for drift Dette må du vite om det nasjonale prikktildelingssystemet som trådte i kraft fra 1. januar 2016

Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune finner du i menyen til høyre. andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13 Alkoholloven ; Serveringsloven : (lov om serveringsvirksomhet) av 13. juni 1997 nr. 55 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) : samt forskrift ((lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) av 2. juni 1989 nr. 27, med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 76 (i kraft 1. november 2018), samt forskrifter

Alkoholforskriften Lovkommentarer Juridik

 1. Forslag til «Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkesteder, Nes kommune, Viken» er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av alkoholpolitikken og vurdering av bevillingspolitikken i kommunen. Innenfor rammene av alkoholloven er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk
 2. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD § 1 Forskriften regulerer § 2 tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. § 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning a) Ambulerende skjenkebevilling
 3. FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER OG OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt av bystyret i Trondheim 17.06.2020 sak 112/20, med hjemmel i Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av 13. juni 1997 nr. 55 og § 15 og Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. jun
 4. Bakgrunnen for revisjon av kommunens forskrifter, er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer i alkoholloven. I formannskapets forslag til reviderte forskrifter gjelder i utgangspunktet de samme bestemmelsene som i dagens forskrift

Kunnskapsprøve - Alkoholloven. For tiden må man henvende seg til Oslo kommune for å avlegge prøve. Klikke her for informasjon.. Beskrivelse. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om permanent salgs- eller skjenkebevilling for alkohol 1 Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 03.04.17 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 annet og fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 o

Alkoholloven - regjeringen

Forskrift om åpnings og salgstider for: Skjenke-, salgs- og serveringsbevillinger i Molde kommune § 1 Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 - 2 (Fastsatt med grunnlag i alkoholloven § 3-4 a andre ledd) Hverdager kl. 08.00 - 20.00 Lørdager kl. 08.00 - 18.00 Dagen før søndag og helligdager kl. 08.00 - 18.0 Alkoholloven. Forskrift: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) Retningslinjer: Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet) Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken. Annen informasjon: Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet . Serveringsbevillin prikkbelastning. For øvrig vises det til alkoholloven med tilhørende forskrifter. All tekst med lilla farge (i kursiv) er hentet fra alkoholloven med forskrift, grønn tekst (understreket) er alkohollovens merknader og er ment som en veileder for leser. Sort skrift er kommunale bestemmelser Forskrift til alkoholloven § 9-7 sier at hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Det skal gjennomføres minst tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkesteder. Kontrollene kan målrettes ut fra det som anses hensiktsmessig. Kontrollrapporter med merknader om overtredelser legges fram for Formannskapet, so

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv - Lovdat

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m

Jfr forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag drikk m.v. (alkoholloven) og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholforskriften). I 1989 vedtok kommunestyret «Forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder, samt salgstid for øl, Gildeskål kommune, Nordland.

Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Departementet kan gi forskrift om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for personer med fagbrev dersom fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og skjenkevirksomhet og utdanningen gir tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen på alkoholloven, samt kommunens reglement om åpningstider for salg- og skjenkesteder. I tillegg finner du utdrag fra sentrale forskrifter som gjelder gitte salgs- og skjenkebevillinger. Forøvrig vises det til Alkoholloven med tilhørende forskrifter. All tekst med grønn skrift er hentet fra alkoholloven med forskrift

Alminnelige bestemmelser - Helsedirektorate

 1. Kjøp Alkoholloven m/forskrifter fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter - med endringer, sist ved forskrift av 12. desember 2014 nr. 69 (i kraft 1. januar 2015). Med historiske noter Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av særtrykk av lover og forskrifter
 2. Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i alkoholloven, endringer som vil få konsekvenser for kommunenes forvaltning av loven. Men en lovendring kan ikke fjerne det skjønnet som må utøves, både av kontrollørene og av dem som skal sanksjonere. For de fleste overtredelsene som det nye systemet foreslås å dekke, er det ikke snakk om enten/eller. Fortsatt vil det.
 3. utter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven
 4. Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune. På grunn av smitteutviklingen i Oslo og sentrale myndigheters oppfordring om etablering av lokale forskrifter etter behov, har kommunestyret i Indre Østfold kommune innført restriksjoner i lokal forskrift som gjelder i fra onsdag 21. oktober 2020
 5. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven § 3-7. Bystyret i Sarpsborg vedtok 24.05.2017 å oppheve forskrift om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Maksimaltid i alkoholloven for salg av alkoholholdig drikk følges i Sarpsborg kommune. Bevillingsgeby
 6. Kommunen har ansvar for å kontrollere at innehavere av salg- og skjenkebevillinger fører internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven jfr. § 1-9 og forskrift 538, kap. 8. Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier

kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Det er ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 21.30 Forskrift om forebygging av koronasmitte, Nittedal kommune, Viken Etter endringer vedtatt 10.11.2020 (endrer forskrift 03.11.2020) § 1. Formål og virkeområde Forskriftens formål er å begrense spredning av Covid -19. Forskriften gjelder i Nittedal kommune. § 2. Kollektivreiser Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport Kommunal forskrift til om setning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Ørland kommune, Trøndelag om Fastsatt av Ørland kommunestyre 02.04.20 i sak 20/35 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og sentrale forskrifter om omsetnin

Aurskog-Høland kommune - Bevillinger

Alkohol - Helsedirektorate

Alkoholloven. Loven er omfattende, mens området som angår vår bransje er minder og lettere å forhålde seg til. Forskriften for skjenking er den som dekker reataurantbransen samt definisjoner i IKT for alkoholoven . Last ned pdf.versjon her: Alkoholloven. Forskriften er en del (DEL ) av alkoholloven Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 23. juni 2020 nr. 111 (i kraft 1. september 2020) Med historiske og faglige note Men det finnes unntak; i paragraf 4-5 i forskrift til alkoholloven står det at Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av cocktails. Kort forklart betyr dette at du kan bestille kjente internasjonale drinker som er bygget opp av flere ulike sprittyper, så lenge hver sprittype i drinken ikke inneholder mer enn 4 cl Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Tanum Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note

Lokale forskrifter - Lovdat

Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Departementet kan gi forskrift om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for personer med fagbrev dersom fagbrevet har naturlig sammenheng med salgs- og skjenkevirksomhet og utdanningen gir tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen Alkoholloven (nettside: Lovdata) Forskrift om alkoholloven (nettside: Lovdata) Håndbok i alkoholloven. Helsedirektoratets merknader til lov og forskrift om inndragning og prikkbelastning. Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame. Helsedirektoratets merknader til alkohollovens bestemmelser om bevillingsperiode Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs- og skjenkebevillinger. Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Overtredelse av alkoholloven, eller forskrift gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen. Alkohollovens § 1‐7d pålegger kommunen å. Alkoholloven Alkoholforskriften Forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk og åpnings- og lukketider for serveringssteder, Larvik kommune, Vestfold Serveringsloven Kontakt oss Sentralbordet 33 17 10 0

Forskrifter til alkoholloven - NHO Reiseli

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger, Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark. Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Sandefjord kommune den xxxxxx med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) §3-2, §3-7, §4-3 og §4-4 Slik forskrift er gitt i forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. (engrosforskriften) kapittel 9. 1.4.c.4 Nærmere om fjerde ledd Det følger av fjerde ledd at alle grossister til enhver tid må utøve engrossalg i samsvar med de vilkår som er gitt i alkoholloven og i bestemmelser i medhold av loven Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note

Salg av alkoholholdige drikker - Helsedirektorate

Alkoholloven § 3-7 regulerer tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Kommunen må enten fatte vedtak om at lovens maksimaltid skal følges, eller ha en egen forskrift på området.1 Sarpsborg kommune har i dag en forskrift som generelt følger maksimaltid i loven med sal alkoholloven § 4-4 tredje ledd, gi dispensasjon fra bestemmelsene i §§ 3, 4 og 5 i denne forskrift. § 6-2. For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er skjenketiden fra kl. 08.00 til kl. 03.00 § 6-3. For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden fra kl. 1300 til kl. 0300 § 6-4. Serveringstedet kan ha åpent til kl. 04.00 både i inne- og. For øvrig vises det til alkoholloven kapittel 1 for ytterligere definisjoner. 4 Salgsbevilling 4.1 Generelt om salgsbevilling. Kommunen avgjør søknader om salgsbevilling med mindre det gis statlig bevilling etter alkoholloven kapittel 5, jf. alkoholloven § 1-7. Hammerfest kommune har ikke satt tak på hvor mange salgsbevillinger som kan gis Endring i alkoholloven samt endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.m. (Normerte regler for inndragning av bevilling) Hotel Scandic Dyreparken 12. mars 2016. Hva er problemstillingen Kort om dagens situasjon: - Dokumentert overskjenking og skjenking til mindreårig

I-12/99 Om alkoholloven § 1-7c styrer og stedfortrederer

Alkoholloven og serveringsloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs, serverings - og skjenkebevillinger. På denne siden finner du viktig informasjon knyttet til det å ha bevilling, og hvordan du søker bevilling. Du finner også informasjon om tobakksskadeloven Kjøp Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift fra Bokklubber Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 76 (i kraft 1. november 2018) Med historiske og faglige note Forskrift til alkoholloven § 2-1 Salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal foregå på en slik måte at skadevirkningene begrenses og alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas. Alkoholpolitisk handlingsplan angir retningslinjene og rammen for Nord-Aurdal kommunes bevillingspolitikk i bevillingsperioden 01.07.2020 - 30.09.2024 5 Alkoholloven Alkoholloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs- og skjenkebevillinger. Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Overtredelse av alkoholloven eller forskrift gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen Alkoholloven § 4-5 (Ambulerende skjenkebevilling) Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. Veiledning Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker

Forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig

 1. av de til enhver tid gjeldende satser i alkoholloven og forskrift. Bevillingshavere skal hvert år innen 1. mars sende inn revisorbekreftet omsetningsoppgave til kommunen. Gebyr for skjenkebevilling for enkeltanledning innkreves i henhold til de til enhver tid gjeldende satser etter alkoholloven og forskrift
 2. Etter forskrift til alkoholloven § 9-1 har kommunen ansvar for å føre kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3 første ledd, herunder for kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften
 3. Alkoholloven og serveringsloven har bestemmelser om lovlige tidspunkt for salg- og skjenking av alkohol samt åpningstider for serveringssteder. Utkast til forskrift er behandlet i kommunestyret i Orkland kommune den 24.06.2020

Etter alkoholloven § 4-4, 6. ledd må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende. Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv Kommunestyret har vedtatt Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Gjøvik kommune. Kontroll av salg- og skjenkesteder Gjøvik kommune har fra 01.01.2020 til 31.12.2024 avtale med Trygg 24 AS om kontrollvirksomhet besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser, jf. alkoholloven § 1-4 annet ledd. Bevilling: salg og skjenking av alkoholholdig drikk som omfattes av retningslinjene, kan bare skje på grunnlag av kommunal bevilling, jf. alkoholloven § 1-4a. Alkoholholdig drikk, jf. forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-1 forskrift alkoholloven; lokal forskrift om salgstider; Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 741 kB) forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk . Endringer i eierskap eller eierstruktur? Når det skjer endringer i eierskap eller eierstruktur i et selskap som har salgsbevilling for alkohol, skal kommunen ha skriftlig beskjed umiddelbart

(Alkoholloven) • Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Alkoholforskriften) • Håndbok i alkoholloven mv. rundskriv IS-5/2008 Alkoholloven forkortes til AL. Definisjoner I retningslinjene legges følgende definisjoner til grunn, jfr. Alkoholloven og Alkoholforskriften Jfr. forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes kan tildeling av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne prikktildelingen inngår som grunnlag Alkoholloven av 2.6.1989 inneholder hjemlene for alle alkoholpolitiske avgjørelser. Lovens formålsparagraf, Kommunen er etter lov og forskrift forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd, jf. alkoholforskriftens § 10-3 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) og forskrift. Kan lastes ned fra lovdata. NB! Endringer i loven m/forskrift trådte i kraft 1. juli 2005. Prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis tilsendt i posten, som det er viktig å ta vare på Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Forskrift 8. mai 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften). Lovens formål Alkoholloven § 1-1. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.- Bevillingsgebyr Kontakt Nesodden kommune tlf 66964300 Gjeldende bestemmelser: Alkoholloven; Forskrift alkoholloven; Lokal forskrift om skjenking; Serveringsloven; Forskrift serveringsloven; Lokal forskrift om åpningstid for serveringssteder; Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 741 kB. Alkoholloven m/forskrifter og serveringsloven m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 17. juni 2016 nr. 51 (i kraft 1. juli 2016). Med historiske og faglige note 6. Forskriftene til alkoholloven 7. Forskrift om salgs-, skjenke åpningstider i Bergen kommune. 8. Retningslinjer fra Bergen kommune 9. Rutiner for opplæring av ansatte, signaturskjema. Se vedlagt eksempel. 10. Kopi av kontrollrapporter etter skjenkekontroll. 11. Diverse/korrespondanse 12. Ansvarlig vertskap, kursbeviser etc. (kopier De rapporterte forhold er brudd på forskrift til alkohollovens § 4-1, 4-2 og alkoholloven § 4-4 der det bl.a. står: Forskriften: «4-1.Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drik

2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 den 14. desember 2019 og ; 18 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven §§ 4-1, 4-2, alkohollovens §§ 4-4 og 4-7 den 28. desember 2019. Klageadgang: Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klage instans. Vedlegg Pensum for salgsbevilling: Alkoholloven, med særlig vekt på lovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter Pensum for skjenkebevilling: Alkoholloven, med særlig vekt på lovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter Pensum for kontrollører: Alkoholloven, med forskrift Heftet Kunnskapsprøven i alkoholloven gir en oversikt over det. Håndbok i alkoholloven. Alkoholloven. Forskrifter til alkoholloven. Lærematriell fra Vinn. Andre henvendelser. Har du andre spørsmål vedr. kunnskapsprøven? Linda Rostad, 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post linda.rostad@bodo.kommune.n Høring: lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Forslag til forskrift behandles politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 1. mai til 30. juni 2020 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av september 2020

Straff - Helsedirektorate

 1. Forskrift Om Åpningstider Og Salg- Og Skjenking Etter
 2. Høring - om endringer i alkohollovens forskrifter mv
 3. Kommunal Forskrift Til Serverings- Og Alkoholloven - Ørlan
 4. alkoholloven - Store norske leksiko
Nå kan kommunen alko-prikkbelasteEikernytt
 • Grønnsaker til skinkestek.
 • Hva er henvisning.
 • Hva er melkeveien.
 • Zahnfleischentzündung kind hausmittel.
 • Insider fem istanbul.
 • Villa fridheim hjemsøkt.
 • Kim jong il høyde.
 • Plz schwelm.
 • Tagesausflüge mecklenburg vorpommern.
 • Kawasaki roadshow 2018.
 • Tøyenbadet baby.
 • Skallfasetter fortenner.
 • Sekundær barnløshet.
 • Ryggsekk til hund.
 • Pierogi z mięsem mielonym kwestia smaku.
 • Faschingsmasken selber machen.
 • Brooks england.
 • Pusse teak båt.
 • Isabella gulden.
 • Piano gis bort.
 • Supersunne matvarer.
 • Cro magnon gene.
 • Must have addon fsx.
 • 3 i 1 barnevogn.
 • Frauenhaus mainz.
 • Kinesisk alfabet oversatt.
 • Fiscal code norway.
 • Porsche carrera 4s technische daten.
 • Klør på øyelokket.
 • Verdens styggeste kvinne.
 • Asjkhabad.
 • Vägmärke enkelriktad trafik.
 • Choco loco bryllupskake.
 • Hermetikken stavanger øst.
 • Ixia rhodos uteliv.
 • Marcus kasner.
 • Erstatning ved heving av boligkjøp.
 • Mini omeletter i muffinsformer.
 • Bregenz pfänder preise.
 • Gassdrevet softgun.
 • Hvor mange karakterer på vitnemål vgs.