Home

Hva er andrespråk

Begrepsdefinisjoner - minoritetsspråklig

 1. Førstespråk er som oftest synonymt med morsmål. Andrespråk. Språk som en person ikke har som førstespråk, men som vedkommende lærer eller har lært i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk. Andrespråk kan også betegne ethvert språk som ikke er en persons førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk
 2. Norsk som andrespråk (ESL eller TESL) er en tradisjonell betegnelse for bruk eller studiet av engelsk språk ved morsmål i et engelsktalende miljø (det er også kjent som engelsk for snakker andre språk.) At miljøet kan være et land der engelsk er morsmålet (f.eks Australia, USA) eller en der engelsk har en etablert rolle (for eksempel India, Nigeria)
 3. I denne delen skal vi fokusere mer på norskutviklinga deres: Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være spesielt bevisste på? Mange forskere mener at det å lære et andrespråk er litt annerledes enn å lære et førstespråk. For Sara foregikk læringa av kurdisk på en annen måte enn læringa av norsk
 4. Tilegnelsen av andrespråk er påvirket av prosesseringstendenser vi tar med fra førstespråket Forskjellen mellom å lære første og andre språk er at vi starter ut Hva er karakteristikken på de som lykkes og de som ikke lykkes med å lære seg et andrespråk

Hva er Norsk som andrespråk

Hva er andrespråk (L2)? Enhver språk at en person bruker annet enn en første eller morsmålet (L1) . Moderne lingvister og lærere ofte bruker begrepet L1 for å referere til en første eller morsmål, og begrepet L2 å referere til et andrespråk eller fremmedspråk som blir studert Når lydene og ordene på et andrespråk er ukjente, kan denne utfordringen bli forsterket. Når skal en utrede? I tradisjonen med å ha et bredt syn på hva som er normal andrespråksutvikling ligger faren for at vi tolker utfordringer med avkoding og rettskriving som en forbigående fase og overser lærevansker som dysleksi Hva er nytt i samisk som andrespråk? Faget skal skape trygge språkbrukere som kan bruke sin samiskspråklige kompetanse til å skape mening, kommunisere og skape bånd til andre. Artikkel Sist endret: 18.11.2019 Last ned som PDF Skriv ut. Samisk som andrespråk skal lære elevene å snakke samisk Prisme er eit reint nettstudium i norsk som andrespråk. Studiet går på deltid og er bygd opp av to emne på 15 + 15 studiepoeng. Du søker opptak til kvart av emna separat. NORAN 602 Norsk språk som andrespråk (haust) Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i moderne norsk språk, som omfattar fonologi, morfologi, syntaks og vokabular

Hva er mellomspråk? En kort og grei definisjon av mellomspråk kan være: Det språket en innlærer bruker når vedkommende lærer seg et nytt språk. For å utdype dette, kan vi si at termen brukes om det språket eleven bruker i innlæringsprosessen, elevens mentale grammatikk på ulike tidspunkt i læringsprosessen og den språklige prosessen det er å lære seg et nytt språk

Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper? Flerspråklige barn del 5 - Kartlegging av språk I den siste fagfilmen viser Irmelin Kjelaas hvordan vi må kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte Ordet er den muntlige eller skriftlige formen, f.eks. ordet bil, mens begrepet er det innholdet ordet refererer til (et kjøretøy med fire hjul). En elev som lærer seg et andrespråk har ofte veldig mange begreper på plass på morsmålet. Å lære seg ord på et nytt språk kan da innebære da å sette nye ord på allerede eksisterende begreper Kriteriet for å bruke begrepet er at den minoritetsspråklige har norsk som sitt andrespråk. Slik sett, er dette et mer snevert begrep enn flerspråklig. Felles for alle som har en språkbakgrunn med ett, to eller flere språk, og hvor norsk ikke er ett av disse, er at de er i en prosess hvor de skal lære seg norsk som sitt andrespråk 1. Hva er et andrespråk, og hvem er andrespråkseleven? 2. Utfordringer med å skrive på et andrespråk - Ordtilfang - Ortografi og tegnsetting - Grammatikk - Sjanger og skrivehandlinger - Utfordringer knytta til skriveprosessen 3. Oppsummering, lenker og litteraturliste Oversik Andrespråk: Språk som en person ikke har som førstespråk, men som vedkommende lærer eller har lært i et miljø der det er i allmenn bruk som dagligspråk. Andrespråk kan også betegne ethvert språk som ikke er en persons førstespråk, dvs. både andrespråk og fremmedspråk

norsk som andrespråk - Språkplan

Det er en fordel om studentene har avlagt eksamen i NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk eller følger undervisningen i dette emnet samme semester som de tar NOAS2102. Undervisning Studentene arbeider i grupper med én kvalifiseringsoppgave, som presenteres muntlig Men hva er det hensiktsmessig å arbeide med først, og hvordan bør vi arbeide med grammatikk? Forfatter Gølin Kaurin Nilsen arbeider for tida med en doktorgrad i utdanningsvitenskap. I den anledning har hun skrevet et innlegg om grammatikkens plass i andrespråksundervisning for voksne innvandrere

Hva er et førstespråk/morsmål? Det språket som er etablert ved treårsalderen. (et persons hovedspråk, blir brukt mest og er nærmest knyttet til følelses-/ identitets-messig) Hva er et andrespråk? Språk som brukes i elevens miljø både i og utenfor klasserommet. Hva er et fremmedspråk? Språk som læres via formel Nå som Fagfornyelsen er i full gang var det på tide å oppdatere planleggingsmalen min! Jeg har en fast mal som jeg bruker for å ha oversikten over hva jeg skal gjøre i løpet av en uke. Jeg har flere ulike klasser og ulike fag og er helt avhengig av å ha oversikt! Så her kommer det en oppdatert variant som jeg tester ut nå kapittel 1. vil senere redegjøre for hva som ligger i begrepet andrespråk og andre sentrale begreper i denne boka. Et fags didaktikk er alle de refleksjoner og kunnskaper man kan knytte til.

Hva er egentlig forskjellen mellom «u» og «y»? Forskjellene i lepperunding er noe av det mest påfallende for de som skal lære seg norsk som andrespråk. Den norske y-lyden er uttalt med særlig fremskutte lepper, noe som ikke er vanlig for de fleste y-lydene i andre språk. NorskPluss Plasseringstest - digital - rask å gjennomføre. Finn nivået til nye elever. Diagnostiser elever som går på kurs Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever

Hva er det som gjør at det norske språket høres norsk ut? Her finner du også metoder som kan brukes i norskopplæringen. Lær mer om norsk uttale. Vurdering for læring Norsk som andrespråk. God i norsk 3 er skrevet med hovedmål om at flere skal kunne oppnå B2-nivå i alle delferdigheter på norskprøven Å være skrivelærer for voksne innlærere av et andrespråk er utfordrende på flere måter. Derfor bør en skrivelærer ha oppmerksomheten rettet mot mer enn språklæringen. Blant annet er vesentlige perspektiver hva innvandrere ønsker og trenger å bruke skrivingen til Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk Hva er forskjellen mellom andrespråk og fremmedspråk? Andrespråk er et språk en person lærer seg etter morsmålspråket, spesielt som bosatt i et område der det er til generell bruk. Derimot refererer et fremmedspråk til noe annet språk enn det som snakkes av folket på et bestemt sted

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet - 5. september 2013 Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden, Kirsti Mac Donald, Bjørg A. Michalsen, Else Ryen. Universitetsforlaget 199 Hva vil det si å kunne et ord? Når et nytt ordforråd skal etableres, spiller mange forhold inn. Fra ordet høres første gang, skal det gjennom en hel prosess før man kan si at man kan ordet og kan anvende det. Vi snakker ofte om at vi har et reseptivt og et ekspressivt ordforråd Boka handler om hva tre barnehagelærere gjør for å styrke barns andrespråkslæring, hvordan de forholder seg til flerspråklighet, og hva de tenker om arbeidet sitt. Alt dette inngår i det Alstad kaller «andrespråksdidaktiske praksiser». Betegnelsen rommer altså mer enn det mange forbinder med andrespråk og praksis

Hva er andrespråk (L2)? · www

Dysleksi og andrespråkslæring - NAF

 1. Cappelen Damm utgir læremidler til opplæring i norsk til grunnskolen og læremidler til nybegynnere og viderekomne for voksne innvandrere
 2. oritetsspråklige elever og voksne innvandrere. Hva lærer du? Studiet vektlegger det kontrastive perspektivet på språk, tekst og kultur, og bidrar til å styrke undervisning for
 3. Hva er egentlig uttale? Cook (2008) definerer uttale som et sett av vaner for å produsere lyder. Man skaper en vane når uttaler riktig ved å gjenta og gjenta igjen og igjen den samme lyd. Han slår fast at å lære å uttale andrespråk innebærer å bygge opp nye uttalevaner og overvinne favorisering av det første språket
 4. oritetsspråklige elever på ungdomstrinnet og i den videregående skolen
 5. Dessuten er det viktig å forstå hva et år betyr i sammenheng med college innleggelser. Hvis du begynte et språk i 7. klasse, vil typisk syvende og åttende klasse teller som ett år, og de bør vises på high school transkripsjon som en enhet av et fremmed språk
 6. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner

Temaet for oppgaven er ortografi i norsk som andrespråk. Jeg har undersøkt ortografien til 99 personer med vietnamesisk som morsmål og 99 personer med bosnisk/kroatisk/serbisk som innblikk i hva slags typer feil som gjøres, og å forsøke å se sammenhenger eller mønstre Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020 Hva er de forskjellige typene av andrespråk Anskaffelses Teorier? Andrespråkstilegnelse teorier er tydelig annerledes og skiller seg fra naturlig førstevalg språktilegnelse av barn. Det er ingen enkelt akseptert forklaring på hvordan folk, spesielt voksne med modne kognitive ferdigheter, lære et andrespråk. Flere Eksamenen er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Bergenstesten (også kalt Test av norsk som andrespråk) er eksamenen som kreves for alle som ønsker å studere på et universitet eller høyskole i Norge. Den er også nødvendig for noen fagfolk (f.eks innenfor helsevesen og undervisning) som en dokumentasjon på kunnskap i norsk språk Verb kan være vanskelige å lære for elever med norsk som andrespråk, fordi mange av ordene har et usikkert meningsinnhold. En mulig vei å gå kan være å systematisk undersøke elevenes forståelse av de vanligste verbene og verbuttrykkene

Hva er Vokaltrim? Vokaltrim er et Jeg heter Britt og jeg jobber med grunnskole for voksne med norsk som andrespråk, og lite eller ingen skolegang. Her deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk - Mine språknøkler! Kontakt/feedback: spraknokler@gmail.com. Sosiale medier: @spraknokler OBS! Studieretningen norsk som andrespråk tilbys ikke studieåret 2020/2021. Om bachelorstudiet i norsk som andrespråk. Å lære språk er viktig for integrering, og norsk som andrespråk gir kompetanse som samfunnet etterspør Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av Snakk om språk! (2008)

Hva er kjemisk energi?

Hva er nytt i samisk som andrespråk? - Udi

Hva er vanskelig i grammatikken? : sentrale emner i norsk som andrespråk Navn: Golden, Anne (medarb.) Publisert: [Oslo] : Universitetsforlaget, 1990 Omfang: 164 s. 22 cm Overordnet post: Norbok Overordnet post: NFFO. Samisk som andrespråk kan velges i både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever som har samisk som andrespråk, kan ha ulike forkunnskaper. Noen har hatt samisk språkopplæring i grunnskolen, for andre er samisk et helt nytt språk. Læreplanen for samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 9 nivåer Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NORSK SOM ANDRESPRÅK (vgs-privatist).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen NORSK SOM ANDRESPRÅK (vgs-privatist) Kan ta flere år. Altså er det kanskje du selv som best vurderer om du kan et språk, ut ifra hva du selv trenger det til. Plutselig er det ganske vanskelig å finne ut hvor fort det er mulig å lære et språk, fordi det avhenger av hvor godt du skal lære det, og - ikke minst - hvem som vurderer det

Norsk som andrespråk - Prismestudiet Etter- og

Hva som er felles i den grammatiske utviklingen, og hvilke trekk som ser ut til å være påvirket av tidligere erfaring med språklæring, er spørsmål hun særlig har jobbet med. Anne Golden er professor i norsk som andrespråk og temaleder ved MultiLing, Universitetet i Oslo Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring. Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and speak. 2. Grammatikk og språkbru Hva er arabisk? Arabisk er ikke ett En av de mest interessante variantene for lærere i norsk som andrespråk i dag er levantinsk arabisk, nærmere bestemt nordlevantinsk arabisk Norsk som andrespråk Videregående NorskPluss VGS bm Matematikk - Figurer du ser NorskPluss VGS (bm) - Norsk som andrespråk - Vgs - Oppgave - Norskopplæring - Hva er en mangekant? Logg in

Hva gjør andrespråk lærerne gjør? Andrespråks lærere er ansatt ved skoler og familier til å undervise en ikke-morsmål som blir sett på som medvirkende i fremtidig suksess for studentene. Oftest er andre språklærere ansatt for å undervise i engelsk i asiatiske og østeuropeiske land h Hva er vanskelig på norsk? De norskspråklige utfordringene studenter ned norsk som andrespråk har, kan i mange tilfelle forklares med førstespråket deres. Det er vanlig å overføre grammatikk fra førstespråket til andrespråket

Mellomspråksanalyse av en elevtekst

Forskerne er også interessert i hva slags holdninger nordmenn med norsk som førstespråk har til aksent. - Ved å undersøke hva folk tenker om personene bak stemmene som snakker med ulik grad av aksent, kan vi rett og slett måle folks fordommer, sier Eide Studiemiljø - Norsk som andrespråk Studiemiljø nordisk bachelor. Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere, som er felles for nordisk og allmenn literaturvitenskap, arrangerer blant annet quizer, Hva er forskjellen på forelesning,. Norsk som andrespråk (Heftet) av forfatter Ann-Kristin Helland Gujord. Fagbøker. Pris kr 569. Bla i boka. Se flere bøker fra Ann-Kristin Helland Gujord

Å være flerspråklig - Utdanningsforskning

Mål og innhald. Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i moderne norsk språk, som omfattar fonologi, morfologi, syntaks og vokabular. Desse språklege nivåa vert studerte i eit andrespråksperspektiv, så jamvel om norsk språk er i hovudfokus, har emnet eit allmennlingvistisk, språklæringsteoretisk og språkdidaktisk tilsnitt «Alle lærere er andrespråklærere», som Alver (2009, s. 83) poengterer. Vi vil, i tråd med Alver (2009, s. 101), argumentere for at elever med norsk som andrespråk ikke bare er språklærerens ansvar - disse elevene er alles ansvar, på samme måte som de fem grunnleggende ferdighetene fremmes i alle fag i skolen Norsk som andrespråk Videregående NorskPluss VGS bm Sjangerlære - Novelle NorskPluss VGS (bm) - Norsk som andrespråk - Vgs - Oppgave - Norskopplæring - Hva er en novelle? Logg in med norsk som andrespråk Ny Giv 2013 Else Ryen ILN, UiO / NAFO . Min første skoledag Kunne jeg ikke snakke norsk og ikke engelsk. - finne ut av hva som er vanskelig - norsk språk generelt - aktuelle fagspråk - ferdigheter i lesing - ferdigheter i skriving Dette er en kursrekke i akademisk skriving og lesing for studenter ved OsloMet som ønsker å arbeide med sitt norsk som andrespråk. Påmelding til del 3 om å skrive fag, diskutere og drøfte så leseren forstår deg. Del 1 blir 29.10. og har tema: Lesestrategier, hvordan skrive om det du leser med egne ord

Ordforråd - introduksjon - NAF

Å lese når norsk er andrespråket - Norsk barnebokinstitut

Og så kan du tenke igjennom hva andre skriver/sier om samme temaet. Når du leser en tekst skriver du ned stikkord (nøkkelord) fra teksten. Deretter legger du vekk teksten, tar utgangspunkt i stikkordene dine og skriver sammendraget Teamorganisering Veien til mer fleksible organisasjoner gir grundig kunnskap om hva teamorganisering er, hva teamorganisering bidrar til, og hva en bør ta hensyn til for å få organisasjonsformen til å fungere. Med basis i anerkjent teori og omfattende praksis gir forfatterne tips og anbefalinger, og viser til konkrete erfaringer om når teamorganisering egner seg, på hvilken måte det. Vil du ha kompetanse til å undervise minoritetsspråklige i norsk, og er du nysgjerrig på hvordan flerspråklige skifter mellom språk i hverdagen? Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg Norsk som andrespråk er ei grein av lingvistikken og femner over ei rekkje ulike språklege disiplinar, som sosiolingvistikk, psykolingvistikk og korpuslingvistikk. 100637 GRMAT Norsk som.

Førstespråk Helsekompetanse

Jeg er en jente på 18 år som kommer fra Iran, og har norsk som andrespråk. Jeg skal nå fortelle litt om hvordan jeg oplpever å bo i Norge med et et annet morsmål. For en person som har kommet til Norge for første gang kan alt være vanskelig men, språket er kanskje det som er vanskeligst Før elevene får i oppdrag å skrive sammendrag er det viktig at læreren har modellerert hva sentrale ord i en tekst er og hvordan elevene kan finne dem i tekstene de leser. Disse ordene blir gjerne omtalt som nøkkelord, ekspertord eller fagord. Her kan klassen komme fram til hvilken fellesbetegnelse de ønsker å bruke Andrespråksdidaktisk forskning- en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år I denne artikkelen gir vi en oversikt over enkeltarbeider, samlinger og utviklingstrekk i norsk andrespråks­didaktisk klasseromsforskning om og for grunnskolen i perioden 1985-2015

Innen forskning om tospråklighet er det bred enighet om at barn med et godt utviklet morsmål har bedre forutsetninger for å tilegne seg et andrespråk. Derfor er stimulering av morsmålet av betydning for å lære norsk. Mange foreldre med minoritetsbakgrunn er usikre i forhold til hva som er best for barnet når det gjelder å lære norsk Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgave

Oda gir gass - BoksøkLesehefter Valg | Teaching Funtastic

De er to skilpadder, men det er bare en hatt. Hva skal de gjøre? Boka har lite tekst, med mye luft på sidene. Tegningene får god plass på sidene. Setningene er korte og ordene er hverdaglige. Utdrag fra boka. Hva drømmer du om? Jeg skal fortelle deg hva jeg drømmer om. Jeg drømmer at. jeg har en hatt. Jeg ser veldig fin ut Vi bruker metaforer som vi bruker salt i maten, og tar det for gitt at alle forstår hva vi snakker om. Men hvor enkelt er det for en som har norsk som andrespråk å forstå hva vi mener når vi sie Spørsmål om grammatikk: når norsk er andrespråk . ISBN 9788202168612, 1997, Kirsti Mac Donal

Hvem er jeg - og i såfall hvor mange? av Richard David

•Lærer: Nese. Noen som hører hva som er første lyden i nese? •Elev: n. n. •(Lærer spør hva nese heter på urdu.) •Elever: Nak. •Lærer: Nak. Du kan det du og! Bra! Nak. 18 Hentet fra filmen Inn i skrifta - med norsk som andrespråk . 30.01.2018 10 •Lærer: Dere som snakker tyrkisk , kanskje dere vet hva nese heter. I år skal jeg undervise norsk som andrespråk til elever på videregående nivå. Den første dagen skal jeg bruke til å bli kjent med elevene. Det finnes mange gode aktiviteter og spill for å hjelpe elever og lærere å bli kjent med hverandre. Aktiviteten som jeg kommer til å bruke ligner på et coctail part Hva skjer når barn møtes på tvers av språk og men i samspill med omgivelsene. I følge Høigård krever utvikling av et andrespråk tilstedeværende voksne som støtter måter å synliggjøre språket vårt på. Å oppnå en slik bevissthet krever samtaler og refleksjoner i personalet om hva språk er og hvordan dette.

Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring. Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt. ISBN: 978-82-02-48966-3; Tilgjengelige: 4/4; Venteliste: 0 (0 som andrespråk, ulike skrivehandlinger m.m. er under utvikling og arbeid. Lærernes oppgavedesign har blitt et eget felt, da vi tidlig så at skriveoppgavene . at vi er opptatt av hva vi kan gjøre med skrift og hva vi kan oppnå gjennom skriving. Relasjonen mellom handling og formål er sentral,. Skriving på norsk som andrespråk: vurdering hva kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva innebærer det å være en andresspråksskriver, hvilke rammer finnes for skrivingen og vurderingen av den. Boken baserer seg på kunnskap ervervet både gjennom forskning og erfaring. Forfatterne er forskere innen andrespråk og. Oppdrag: Norsk som andrespråk. Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget. Ta utgangspunkt i et barn som har norsk som andrespråk

Klypekort - SJ-lyd | Lyd, Lesing og AndrespråkBarnas trafikklubb - Hanna og katten av Carsten FlinkHva er en forbrenningsreaksjon?

Når det er sagt er ikke har ikke det norske språket ett av de enkleste tonelagene. Mange av de som har norsk som sitt andrespråk synes det er vanskelig å lære seg alle tonelagene, Hvor du bor, hvilken kjønn du er og hva du jobber som bestemmer i utgangspunktet sosiolekten din På nivå er et nyskapende grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk. Verket er rikt illustrert og gir en grundig og praktisk orientert oversikt over norsk grammatikk. På nivå. Undervisning i samisk som andrespråk har mislyktes, mener språkforsker. Statistikker viser at antallet elever med denne undervisningen er nesten halvert de siste ni årene Videreutdanningen andrespråkspedagogikk gir lærere som jobber i skolen oppdatert og forskningsbasert kompetanse om elever med norsk som andrespråk, enten de går i egne tilbud eller er integrert i ordinære klasser. Studiet kvalifiserer til arbeid med elever med norsk som andrespråk fra 1. til 10. trinn. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den. læreplanen. Språkkompetanse er emnet for det neste avsnittet. 4 hva er språklIg kompetanse? Det er vanlig å dele språkferdighetene inn i fire delferdigheter, nemlig å lytte, lese, snakke og skrive, slik det er framstilt i Figur 1 nedenfor. De reseptive ferdighetene å lese og å lytte omfatter også det å forstå det man leser eller hører

 • Ting man finner i nattklubber liste.
 • Nissan gtr pris norge.
 • Je vous souhaite que du bonheur.
 • Otitis media amoxicillin dosierung.
 • Img a.
 • Fysioterapi revmatisme.
 • Reziprozitätsregel.
 • Avl kyllinger.
 • Brannmelder sentral.
 • Feuerwehr radolfzell einsätze.
 • Bolyguard sg550m.
 • 45 pund til nok.
 • Kanaler amsterdam.
 • Oxide quick smelt.
 • Hoe werkt relatieplanet.
 • Verdrängung berechnen boote.
 • Humanistisk terapi.
 • Tom yum goong suppe.
 • Moors in spain.
 • Google jobs norway.
 • Kino bochum sommerfest.
 • Friminutt serie norsk.
 • Peter lundin tv2.
 • To dråper vann karaoke.
 • Fahrradverleih lindau bodensee.
 • Ironman 2017.
 • Lil wayne dwayne carter iii.
 • Plakat fugle.
 • Live photo background.
 • Yrkesfisker.
 • Domeneshop sidebygger.
 • Sam taylor johnson.
 • Chimichurri receta.
 • Was sind pfefferoni.
 • Nfl durchschnittsgehalt.
 • Nebenjob ingolstadt westpark.
 • Tanzkurs berlin kreuzberg.
 • Ord som er forskjellige på britisk og amerikansk.
 • Seit wann gibt es laufräder für kinder.
 • Bin ich hübsch oder hässlich.
 • Pride and prejudice bok.