Home

Grammatikk s verb

S-verb - Språkråde

grammatikk.com © Kjell H. Ullestad 238 NORSKE VERB å ha, å være Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk ha har hadde har hatt have være er var har. Andre verb Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk arbeide arbeider arbeidet har arbeidet work bade bader badet har badet bathe be ber bad har bedt pray; ask begynne begynner begynte har begynt begin bestemme bestemmer bestemte har bestemt decide bestille bestiller bestilte har bestilt order (food etc. s-passiv I presens kan vi også bruke s-passiv: infinitiv + s. Vi kan ikke bruke s-passiv i preteritum eller perfektum. Han leser avisa. → Avisa leses. (= Avisa blir lest.) Vi bruker s-passiv spesielt sammen med hjelpeverb, ikke bare i presens: Vi må vaske bilen. → Bilen må vaskes. Vi måtte vaske bilen. → Bilen måtte vaskes

9 S-verb - Portfoli

Verb [Verbs] 75 spesielle verb Ny versjon! 238 norske verb Verbets former Preteritum og presens perfektum - regulære verb Preteritum eller presens perfektum? Fortelle om nåtid og fortid Modalverb Futurum Passiv S-verb Partisipp Pronomen [Pronouns] Personlige pronomener Det - den Refleksive pronomener Refleksive verb Revidert! Possessive. S-formen uttrykker en uavsluttet handling: Dørene stenges. (Det skjer nå, og det uttrykker en uavsluttet handling.) S-formen kan også uttrykke en handling som skjer regelmessig eller i framtiden: Maten spises hver dag klokka 12 (regelmessig handling). / Dronningen hentes på flyplassen klokka 20 (framtidig handling) S-verb Å eller og Skriveråd Feil bruk av ord og uttrykk I menyen har vi samlet artikler om grammatikk med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på Verb er en ordklasse og omfatter i norsk de ordene som kan bøyes i tempus (tid). Verb har infinitiv som grunnform. Det vil si at bøyninger av verbet tar utgangspunkt i infinitiv. På norsk innledes verb i infinitiv med infinitivsmerket å.Hvis et ord har en form som kan innledes med å, er det dermed et verb.I setningen «jeg tenkte på deg» vet man at tenkte er verbet, fordi dette ordet.

Grammatikken blir et språk om språket, eller et metaspråk, som det så fint heter. Hvis du skulle forklare en utlending at setningen Han beskjedet meg en ga, ikke er riktig, ville det ikke nytte å si: «Det heter ikke det.» Han ville trenge en grammatisk forklaring, som for eksempel at ordet beskjed bare er substantiv og at ordet ga bare er verb VIV IR - Å BO/ LEVE. 1.pers (yo) viv o jeg bor. 2.pers. (tú) viv es du bor. 3.pers. (él,ella,usted) viv e han, hun, De*,det, den bor. Flertall (pl.) 1.pers. (nosotros,-as) viv imos vi bor. 2.pers. (vosotros,-as) viv ís dere bor. 3.pers. (ellos, ustedes) viv en de/dere** bor. * Høflig form for du, altså De Du tar et stort skritt nærmere målet om å snakke flytende norsk. Du lærer alt du trenger å kunne av norsk grammatikk for å bestå norskprøven og Bergenstesten. Du vil kunne snakke og skrive norsk med større selvtillit og riktig grammatikk. Norsk grammatikk vil ikke lenger være et mysterium.Du vil forstå hvordan systemet fungerer! Du vil kunne bruke helt riktig ordstilling i både. Valens er en egenskap ved verb. Valensen bestemmer hvor mange og hvilke setningsledd som må knyttes til verbet for å gi en setning som er grammatisk. Vanligvis skiller vi mellom verb som er nullverdige, som snø: Det snør enverdige, som sove: Jeg sover toverdige, som fange: Hun fanger fisken treverdige, som gi: Gjesten gir en gave til verten I norsk tar treverdige verb ofte et subjekt, et. Infinitiv er den formen av et verb som ikke er bøyd, for eksempel å svømme. Infinitivsformen av verbet er den eneste formen som kan ha infinitivsmerket å foran. Infinitiv kalles også verbets substantiviske form, fordi denne verbalformen kan ha substantivets funksjoner i en setning, det vil si at det kan opptre som subjekt, objekt, predikativ eller utfylling for preposisjon

S-VERB - grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklart Refleksive verb - acostarse De refleksive verbene kjennes igjen Page 5/9. Bookmark File PDF Verb Norsk Grammatikk ved at de ender på se (seg) i infinitivformen, slik som på norsk (vaske seg). Merk likevel at det ikke alltid er sammenfall mello Da har vi hovedinndelingen: de som er dannet av substantiver og de som er dannet av svake verb. De som er dannet av substantiver. Så å si alle usammensatte ord av typen rutet har en valgfri grunnform på -ete: Rutete, steinete Nye medlemmer får Norsk grammatikk og en velkomstpakke tilsendt så snart kontingenten på kr 375,- er betalt

Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame GRAMMATIKK Verb med forstavelse Erstatningsinfinitiv Haben, sein und werden Konjunktiv II Løst samansette verb Modale hjelpeverb Sterke og svake verb Sterke. Verb med vokalskifte Noen verb får vokalskifte (e > i). Stammevokalen -e blir til -i der denne har trykk, dvs. i alle former bortsett fra 1. og 2. person flertall Grammatikken er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje forvekslast med a-verb og e-verb, som er noko heilt anna. 2.1 Svake verb 2.1.1 a-verb s, k, p, t eller r.

S-verb kan også brukes resiprokt (gjensidig): De slåss'de slår (løs på) hverandre'. Men samme verb kan brukes uten slik gjensidighetsbetydning: Han slåss.Videre kan noen av s-verbene brukes transitivt (altså med objekt): Hun minnes gamle dager, eller: De synes hun er flink, hvor synes betyr 'mener' Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege. Forklaringar med arbeidsoppgåver. 2. utgåve 2012, oppdatert etter rettskrivingsendringa i 2012. Laga av Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, med stønad frå Nynorsksenteret. Informasjon til brukarane. Verb | fasit; Adverb. Italiensk grammatikk er en animert filmserie utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 91 ganger avspilt; Refleksive verb. 04:13. Italiensk grammatikk er en animert filmserie utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 133 ganger avspilt; Presens. 05:10. Italiensk grammatikk er en animert filmserie utviklet med støtte fra.

Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Review Verb er en ordklasse som defineres ut fra morfologiske og syntaktiske egenskaper. Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Tre eksempler er gitt nedenfor

Del 1 Ordklasser Verb 3 på seg ytterklede. Leo og Luisa spring for å rekke bussen. Mor køyrer bil, og far syklar til jobben. Infinitiv Infinitiv er verbforma du finn som oppslagsord i ordbøker eller ordlister: å hoppe, å snakke, å vere, å rope, å leve, å bu osb. Du kan velje mellom a-eller e-ending av verb i infinitiv. Desse formene er jamstilte Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål Verbal er et setningsledd som utgjør kjernen i en setning, og som alltid inneholder et verb. Eksempler på verbal er så i setningen «Per så Kari gå på skolen» og har sett i setningen «Per har sett at Inger kom».Verbalet består av en finitt verbalform (i norsk er dette presens, preteritum og imperativ), eventuelt med én eller flere infinitte former i tillegg (partisipper eller.

1.7 Grammatikk: s-verb - NoW

 1. Verb - presens Personlige pronomen Verb - preteritum Verb - presens perfektum Eiendomsord Modale hjelpeverb setningen, d.v.s. at en deler opp setningen i ledd. De viktigste leddene er subjekt, verbal, predikativ, direkte objekt, indirekte objekt og preposisjonsuttrykk
 2. 3 kommentarer om Grammatikk-quiz annapaulsen. hva er objektformen til en pronomen? Liker Liker. 24. mai Kobler til %s. Send meg e-post hvis det kommer oppfølgende kommentarer. Varsle meg om nye Skriving Stedspreposisjoner Subjunksjoner Substantiv Syntaks Tegnsetting Tidsadverb Tidspreposisjoner Uregelrette verb Uttrykk Verb.
 3. It's not just about Singular or Plural. They stated if it is a third-person singular noun. They are talking about only the third person with a singular noun will be provided with an s, first-person singular or second-person singular is not valid in this case and hence, they will be provided without an s added to the verb
 4. Verbsystemet Infinitiv: kjøpe Infinitiv er verbets oppslagsform. Det er den formen man finner i ordboken. De fleste verb i infinitiv slutter på e-, men det finnes også en del verb som ender på andre vokaler enn e-: å gå, å sy, å bo, å ri, etc. Infinitiv brukes etter modale hjelpeverb (uten å): J.
 5. I et talemålsmateriale fra vår tid er bare ca. 20 % av passivsetningene s-passiv. I dansk prosa fra slutten av l800-tallet kunne det være omkring 60 % s-passiv. Umulige og uvanlige former. Ved mange verb kan vi ikke danne passivformer fritt. Vi kan ikke godt skrive Mannen toks til fange og bandtes. Det kommer av at vi har å gjøre med.
 6. På norsk kan subjektet i en setning gjenkjennes ved hjelp av plasseringen og ut fra hvor det står i forhold til verbalet. Subjektet står enten rett før eller rett etter det finitte verbet i setningen.. I såkalt umarkert ordstilling, det vil si en nøytral ordstilling, står subjektet normalt foran: Ole (S) kom (V).Dersom et annet ledd står fremst i en setning på norsk, står subjektet.
 7. Verb: Oppgaver og øvelser. Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding..

Y b) S-verb - NTN

* Verb som ender på s/sj-lyd får endelsen -es i 3. person * Verb som ender på o får endelsen -es i 3. person * Verb som ender på konsonant + y-lyd får omlyd = i + es i 3. person DANNELSE AV PRETERITUM OG PERFEKTUM Svake verb: Vi danner preteritum ved å legge endelsen -ed til verbet Norwegian/English Verb List: A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø : Home: Gruppe: Infinitiv: Presens: Preteritum: Perfektum: Imperativ: English : har : A : UV. Pitesamiske verb blir bøygd i tre personar og i tre tal (inkl. dualis).Som i alle dei andre ordklassane, så blir ikkje verba bøygde etter kjønn. Tid. Verba blir bøygde i dei enkle tidene presens (eller, meir presist, «ikkje-fortid») og preteritum og dei samansette tidene perfektum og pluskvamperfektum.. Modu Grammatikk er kjempeviktig, men kan samtidig være kjedelig og tungt stoff å lære seg. Et lag kan jakte på verb i infinitive, et annet lag kan jakte på verb i simple present etc. Kortene med verb kan fordeles i klasserommet, i gymsalen, i skogen, i skolens korridorer. Under Verb finner du Finn verb, Bøy verb, Velg riktig preteritumsform, Test deg selv

Hovedregel; Vi lager imperativ (bydeform) av verbet ved å sløyfe infinitivsendelsen (på bokmål -e, på nynorsk -e eller -a).. Imperativformen er lik det som kalles stammen (rota) av verbet. Når stammen ender på mm, sløyfer vi den siste m-en i skrift.Når stammen ender på trykksterk vokal, faller imperativen sammen med infinitiven Minigrammatikk . Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fon Mange verb i infinitiv ender på -e: å spise, å leke, å snakke. Noen verb i infinitiv ender på andre vokaler: å tro, å bo, å bety, å sy. «å» foran verbet er markør for infinitiv. Når vi har to verb som står sammen, bruker vi ofte infinitiv med «å» etter det første verbet: Jeg liker å jobbe med barn

Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal ein gut guten gutar gutane Verb Infinitiv: Du må velje om du vil bruke -e på alle infinitivar eller -a på alle infinitivar: Å vere, ete, lese, synge/syngje, kaste, bak Uregelrette verb. Det finnes 152 uregelrette verb.I denne oversikten er sammensatte verb ikke tatt med. For eksempel: å komme - å forkomme. Bare å komme står i listen, fordi å forkomme bøyes på samme måte som å komme Mini-grammatikk. Adjektiv. Adjektiv, bøyning og plasserin

Hva er Praktisk norsk 2? Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å. «Å» står bare foran verb i infinitiv, mens «og» forbinder (står mellom) sideordnede ord eller ordgrupper av ymse slag, også infinitiver. Det er ofte når og står mellom to infinitiver, som i eksempelet «Jeg får så lyst til å hoppe og danse», at vi kan komme i tvil om å eller og

Grammatikk: Verb! - Språknøkle

Bøying av verb i preteritum. De fleste verb har kun én preteritumsform. Formen varierer alt etter som verbet er regelmessig (svakt), eller uregelmessig (sterkt). Preteritum av regelmessige verb dannes ved å ta verbets infinitivsform og tilføye endelsen -ed. Hvis verbet ender på-e fra før, tilføyes bare -d Afrikaans' grammatikk er veldig analytisk - det kan faktisk sies å være det mest analytiske av de indoeuropeiske språkene. For de fleste verb er preteritum men flere vanlige substantiv former sin flertallsform ved å legge til en -s isteden. Et antall vanlige substantiv har uregelrette flertallsformer: Norsk Afrikaan Verbjakt består av kort med engelske verb i 6 forskjellige tider. Elevene deles i grupper/lag som skal jakte på forskjellige verbtider. Et lag kan jakte på verb i infinitive, et annet lag kan jakte på verb i simple present etc. Kortene med verb kan fordeles i klasserommet, i gymsalen, i skogen, i skolens korridorer..

Verb - Riksmålsforbunde

Verb er den viktigste ordklassen i engelsk grammatikk. Hver eneste setning på engelsk inneholder faktisk minst ett verb : War never changes . Can you feel the love tonight? The FBI have been watching ( Nynorsk grammatikk ; Tilbake. Toppmeny. Verb 1 oppgåver Kurs 1.1 Bøying av Verb i grunnform/oppslagsform 12 Påstandar om verb 13 Verb i nåtid 14 Verb i fortid 15 Verb i same tid 16 Kort tekst 17 Faktatekst 18. Oppgave 2: Verb Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Grammatikk; Landeskunde; Tema; Digital bok; Gloser; Lærer Verb med forstavelse Erstatningsinfinitiv Haben, sein und werden Konjunktiv II Løst samansette verb Modale hjelpeverb Sterke og svake verb.

Mini-grammatikk. Bestemmerord. Bestemt artikke I sterke verb dannes konjunktiv her med utgangspunkt i preteritumsformene med omlyd (tødler), mens regelrette svake verb har de samme formene som ellers (dvs. preteritum indikativ=vanlig): Hypotetisk konjunktiv brukes om et tenkt tilfelle, der vi altså stiller en betingelse som ikke stemmer eller ikke lar seg oppfylle Finn verb. Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Disse nettsidene trenger en nyere versjon av Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å. | Kontakt. Forfatteren har motteke støtte fra Det faglitterære fon

Common Irregular Verbs - 3 Forms: Irregular verbs - fyll ut tabell 1: Irregular verbs - fyll ut tabell 2: Irregular verbs - fyll ut tabell 3: Irregular verbs - fyll ut tabell 4: Irregular verbs 2: Irregular verbs 3: Irregular verbs crossword: The verb to be: Using irregular verbs 1: Using irregular verbs 2: Using irregular verbs 3: Using. Samsvar (kongruens) betyr at subjektet og verbalet i en setning skal passe sammen (kongruere). På engelsk er det bare noen få kombinasjoner av subjekt og verbal som krever at verbalet får en spesiel ( Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors

grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklar

Norske verb som starter på S. Bøy norske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer Substantiv. I svensk finner man to numerus, singular og plural.Svensk regnes for normalt å ha seks pluralbøyninger (deklinasjoner): -or som i flicka - flickor (pike - piker) og panna - pannor (panne - panner)-ar som i pojke - pojkar (gutt - gutter) og vår - vårar (vår - vårer)-er som i rad - rader (rad - rader) og hand - händer (hånd - hender Grammatikk er systemet som bestemmer hvordan språket skal brukes, eller beskriver hvordan språket blir brukt. Ordklasser Norsk har 10 ordklasser. Ordklasse Temaer i Norsksonen Verb Hva er et verb? Sterke og svake verb Lær hva imperativ er Refleksive verb Infinitiv - Med eller uten å? Substantiv Substantiv Tellelige og utellelige substantiv Substantiver knyttet til hodet [ Oppgavene i denne delen tar for seg: - preteritum - bøyning av verb - passiv; For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne

Et transitivt verb er innen grammatikken et verb som kan ha ett eller flere objekter. Ikke alle verb kan utføres på et objekt, men transitive verb kan. Her er noen eksempler på setninger med transitive verb (objektet markeres i halvfet): Jeg tar en kopp kaffe Del B: Grammatikk. I denne delen av Exploring English er det lagt vekt på temaer som elever i Norge har problemer med, enten de er grunnleggende eller mer avanserte. Grammatikkdelen henger også tett sammen med Del A fordi det er viktig å ha en viss oversikt over det grammatiske formverket for å kunne beskrive og vurdere språklige virkemidler i tekster Kjønn (grammatikk) Hopp til navigering Hopp til søk. Kjønn eller genus er innen lingvistikk en morfologisk kategori, der et ords tilhørighet uttrykkes gjennom bøying. Et språk sies å ha Adjektiv, og i en del språk verb, har forskjellige former for de forskjellige kjønn Grammatikk:-Grammatikksider-Ressurssidene-Ordnett-gramatikk.com-Mot B1 - Universitetet i Oslo; grammatikkoppgaver-For spesielt interesserte:-Om leddsetninger - Konjunksjoner og subjunksjoner / Pdf A: Verbtider på norsk (YouTube E-verb eller a-verb? Elevar synest det nokre gonger kan vere vanskeleg å finne ut om eit verb skal ha -er eller -ar i presens. Denne oppgåva kan brukast til å drille dei i dette, slik at dei ikkje alltid treng å slå opp i ordlista

Norsk Nå: Different between Sitter/Setter and Ligger/LeggerNorsk på 30 dagerNorsk Grammatikk Oppgaver - norsk 2020OlsokOrdklasser - NorsksonenKaranteneBokmålsordboka og Nynorskordboka blir app

Grammatikk: Oppgaver: Veiledning grammatikksidene: Veiledning oppgavesidene: Adverb Adverbs former Ablativ I Ablativ II Ablativ absolutt I Verb samsvarsbøyning S- V Verb upersonlig bruk Verb uregelmessige: presens indikativ Verb uregelmessige: presens konjunktiv Verb. Norsk [] Verb []. se (bokmål/riksmål) . oppfatte ved hjelp av øyet, ved synssansen Kan du se noe?; betrakte, være passiv tilskuer Hun så på barna som lekte.; observere mer generelt; vurdere sammenheng, merke Hele landet var preget av krigen i lang tid etterpå, og man ser spor etter det den dag i dag. (overført) vise at man er oppmerksom på noen og gi feedback. S-verb 74 PRONOMEN Generelt om pronomen 75 Subjektsform - objektsform - refleksiv objektsform - refleksiv eieform - refleksiv form 75 Eieformene 76 65. grammatikk grammatikken grammatikker grammatikkene 66. grunn grunnen grunner grunnene 67. grunnlov grunnloven grunnlover grunnlovene 68. gutt gutten gutter gutten Regelmessige former Verb består av ordstamme og ending. Spanske verb blir delt inn i tre bøynings- grupper, med infinitivsendinger på -ar, -er, -ir. Som i verbene tomar = å ta/ å ta imot, beber = å drikke, escribir = å skrive Forskjellige endinger legges til ordstammen i stedet for infinitivsendingen, for de forskjellige personer Bøy norske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer. Bøy både regelrette og uregelrette verb

 • Tanzen rottweil.
 • Norsk gjenvinning sotra.
 • Burberry trenchcoat modelle.
 • Timberland 6 inch premium dame.
 • Det skjeve taarnet i pisa fakta.
 • Bundesliga stats.
 • Handleliste app.
 • Skjomenbrua vind.
 • Weihnachtsmarkt öhringen 2017.
 • Permisjon flyttedag.
 • Kim kardashian wedding.
 • Mensch markus fussball sketch.
 • Det skjeve taarnet i pisa fakta.
 • Resolution analog to digital converter.
 • Voyage au bout de la nuit.
 • Club soda eller farris.
 • Golf stasjonsvogn 2014.
 • Subespecialidades de cirugia pediatrica.
 • Heineken øl prosent.
 • Seit wann gibt es laufräder für kinder.
 • Gipsplater sprekker.
 • Når fester egget seg i livmoren.
 • Fitnessstudio schwäbisch gmünd preise.
 • Monopol spill online.
 • Kadetten em ringen 2017.
 • Dagsavisen rogaland.
 • Norske dyr i fjellet.
 • Nachbarschaftshilfe berlin pankow.
 • Måle feber i tinningen.
 • Forollhogna fiske.
 • Guayabo wasserfall kuba.
 • Azubi speed dating stuttgart.
 • Long gown dress.
 • Omløpshastighet arbeidskapital.
 • Sars immunisierung.
 • Kreft og kvalme.
 • Dykkender i norge.
 • Arbeitsblatt buchstaben 1. klasse.
 • Pe plater pris.
 • Skriver til hjemmebruk.
 • Webcam rhein duisburg.