Home

Taushetsplikt forvaltningsloven

Jusinfo.no: Taushetsplikte

Offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for det offentlige har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. I tillegg er ulike profesjonsgrupper og ansatte i bestemte deler av tjenesteapparatet underlagt særskilte taushetspliktsregler som kan være strengere enn reglene i forvaltningsloven Etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 gjelder det taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 innebærer ikke at det gjelder taushetsplikt for alle opplysninger om enkeltpersoner. Det må dreie seg om opplysninger som det er vanlig å ville holde for seg selv

Forvaltningsloven § 13 nr. 3 fastsetter at taushetsplikt ikke er til hinder for at «opplysninger brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder» Både opplæringsloven og barnehageloven henviser til forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Hovedregelen er at de ansatte i barnehage og skole plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med arbeidet får vite om barnets eller elevens personlige forhold, jf. forvaltningsloven § 13 Ansatte i grunnskolen har taushetsplikt etter bestemmelsen i opplæringslova § 15-1, som viser til reglene i forvaltningsloven. Det er ikke omtvistet at de opplysningene som assisterende rektor utvekslet med helsesøster - knyttet til den aktuelle hendelsen i hjemmet og senere at barnevernet var varslet - er taushetsbelagte

Taushetsplikt - Jusleksikon

 1. Taushetsplikt for barnevernstjenesten. Alle som utfører en tjeneste eller et arbeid i barnevernet, har taushetsplikt etter både forvaltningsloven og barnevernloven. Taushetspliktreglene i barnevernloven er noe strengere enn den forvaltningsmessige taushetsplikten
 2. Regler om taushetsplikt finnes i straffeloven av 22. mai 1902, forvaltningsloven av 10. feb. 1967 og i lovgivningen om enkelte yrker. Godkjent helsepersonell har taushetsplikt i medhold av sine profesjonslover, yrkesmessig taushetsplikt.Alle som arbeider innen offentlig forvaltning, har taushetsplikt med hjemmel i forvaltningsloven, forvaltningsmessig taushetsplikt
 3. Hva er det ansatte i skolen har taushetsplikt om? I forvaltningsloven står det «noens personlige forhold», men hva vil dette si i praksis? Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10). Taushetsplikten er mer omfattende ved negative enn ved positive opplysninger
 4. Særlig om taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger Alle som jobber i stat og kommune, er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten innebærer at vi har en plikt til å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold og enkelte drifts- og forretningsforhold, jf
 5. Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker. Et forsikringsselskap kan likevel ikke få adgang eller kjennskap til opplysninger som den opplysningene direkte gjelder, kan nektes innsyn i etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 annet ledd
 6. Helse- og omsorgsdepartementet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for så vidt gjelder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter helseregisterloven § 15, jf. forvaltningsloven § 13, og til Helsedirektoratet for så vidt gjelder opplysninger i saker på Helsedirektoratets område som ikke faller inn under virkeområdet til helseregisterloven
 7. Les om taushetsplikt i forvaltningsloven Når har jeg taushetsplikt? Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold de har fått eller som er betrodd dem

Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen er hovedregelen om helsepersonells yrkesmessige taushetsplikt og korresponderer med pasienters rett til vern mot spredning av opplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6. Bestemmelsen må ses i sammenheng med bestemmelsene om taushetsplikt i pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17

PPT - Lov 19

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Taushetsplikt - NDL

Offentliges taushetsplikt, opplysningsplikt og tilbakemelding fra barneverntjenesten. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, Dette følger av forvaltningsloven § 13 Fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt. Alle som arbeider innen offentlig forvaltning har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Retten/domstolene kan ikke ta imot forklaring eller opplysninger som vitnet har forvaltningsmessig taushetsplikt om jf. straffeprosessloven §§ 118 og tvisteloven § 22-3

Taushetsplikt by Helene Bentzen on Prezi

Taushetsplikt og ansvar - regjeringen

Det er flere lover som har regler om taushetsplikt. At de som jobber på skolen har taushetsplikt står i forvaltningsloven § 13 og opplæringsloven § 15-1. Noen yrkesgrupper har egne regler om taushetsplikt som er enda strengere enn den som gjelder for dem som jobber i skolen Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt (forvaltningsloven § 13). Ansatte i barnevernet har en strengere taushetsplikt enn ansatte på skolen, men barneverntjenesten kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver (barnevernloven § 6-7) Når du har lest denne oversikten vet du mer om. hvilket handlingsrom du har; hvilket handlingsrom de andre tjenesteyterne har; Alle som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13-13 e.I tillegg kan spesiallovgivningen ha egne regler om taushetsplikt for ulike tjenester og profesjoner Det er flere lover som har regler om taushetsplikt. At de som jobber på skolen har taushetsplikt står i forvaltningsloven § 13 og opplæringsloven § 15-1. Noen yrkesgrupper har egne regler om taushetsplikt som er enda strengere enn den som gjelder for dem som jobber i skolen Forvaltningsloven § 13 Helsepersonelloven § 21 Litteraturtips: • Asbjørn Kjønstad: Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten • KS veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn-ungdom-familie

Lærere og barnehagelærere har taushetsplikt ifølge forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven. Lovgiver har bestemt at lærerens kunnskap om barnets, eller elevens personlige forhold er fortrolig og ikke kan meddeles andre uten at det er hjemmel for det. Brudd på taushetsplikten er straffbart og vil dessuten være i strid med grunnleggende etiske handlingsnormer for en. Videre omhandler den hvilken taushetsplikt tjenesteyterne og personellet som arbeider i disse har. Forvaltningsloven gjelder for offentlig virksomhet med mindre annet er bestemt særskilt. Av spesiell tjenestelovgivning, f eks av kommunehelsetjenes-teloven, følger enkelte slike unntak Forvaltningsloven Helseregisterloven §15: Taushetsplikt Helseregisterloven § 15 bestemmer at medarbeidere som ikke er helsepersonell, og som i sitt arbeid behandler pasientopplysninger, har samme taushetsplikt som helsepersonell. I mange tilfeller kommer flere av bestemmelsene i disse lovene til anvendelse samtidig Opplæringsloven § 15-1 slår fast at Forvaltningsloven §13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i skolen og medlemmer av skolens rådsorganer

§ 13 - Tolkning av forvaltningsloven § 13 første ledd nr

Taushetsplikt. Forskere som får innsyn i taushetsbelagt materiale, har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13e. Brudd på taushetsplikten er straffbart. For at det skal dokumenteres at du kjenner reglene om taushetsplikt og forplikter deg til å overholde dem, vil du måtte undertegne en taushetserklæring. Rådet for taushetsplikt og. Taushetsplikt. Fagstoff. Fagartikkel. Taushetsplikten begrenser din adgang til å gjøre opplysninger tilgjengelig for andre. Åpne i fag: Helse- og oppvekstfag Vg1; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale. Når det gjelder den omfattende bestemmelsen om taushetsplikt i offentlig sektor etter forvaltningsloven § 13, kan brudd på denne bli rammet av straffelovens § 121, som ilegger fengsel inntil 6 måneder for krenkelse av taushetsplikt som følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, vil i tillegg til helsepersonelloven § 21 også være underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13

Video: Rundskriv til forvaltningsloven - Saksbehandlingsrundskriv

Hva betyr taushetsplikt for en helsefagarbeider

Lovpålagt taushetsplikt. Taushetsplikten for offentlige ansatte er regulert i Offentleglova § 13, jf Forvaltningsloven § 13. Det er to vilkår som må være oppfylt for at opplysningene skal bli underlagt taushetsplikt: Det må være en opplysning om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold Forvaltningsloven §13e. Dersom du utfører en tjeneste eller et arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger underlagt taushetsplikt, må du hindre at andre får tilgang eller kjennskap til: Opplysninger som følger taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan

Reglene om taushetsplikt finner vi i barnevernloven § 6-7 med henvisning til forvaltningsloven.. Taushetsplikten gjelder generelt, og ikke bare under saksforberedelsen. Taushetsplikten gjelder også etter at vedtak er fattet, og etter at saker er avsluttet fra barnevernstjenesten Helsepersonell er underlagt strengere taushetsplikt i helsepersonelloven enn etter forvaltningsloven. Hvis det for eksempel er helsesøster på skolen som har opplysninger om at en elev opplever mistrivsel på skolen, og verken eleven eller foreldrene samtykker til at helsesøsterfår lov til å varsle rektor, er helsesøsteren bundet av taushetsplikten sin, jf. helsepersonelloven §§ 21 og 22 Taushetsplikt . Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt. Det skal bevares taushet om alle opplysninger en i medfør av arbeid for NAV får om noens personlige forhold

Forvaltningsloven sier blant annet hvem som er inhabil til å behandle saker og den har regler for saksbehandling, taushetsplikt, vedtak og ankemuligheter. Loven regnes som svært viktig for å sikre rettssikkerheten i Norge Taushetsplikt for elever og studenter i forbindelse med praksis ved sykehus og legekontor - presisering (2011) PDF. Søknad om dispensasjon fra taushetsplikten. Søknad om dispensasjon fra taushetsplikten i forbindelse med kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helse- og omsorgstjenesten I denne artikkelen behandles forvaltningslovens bestemmelser om partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter forvaltningsloven (fvl.). Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater 1. Innledning En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder

Forvaltningsloven - regjeringen

 1. Taushetsplikt er et forbud mot å videre­formidle opplysninger til andre enn den saken gjelder, eller til andre tjenester. Taushetsplikten skal beskytte personer mot at opplysninger som berører fysisk og psykisk helse, og opplysninger som på annen måte hører privatlivet til ikke skal videreformidles til andre personer eller tjenester
 2. I følge forvaltningsloven (§13flg.) har enhver som er ansatt i den offentlige helse- og omsorgstjenesten forvaltningsmessig/ tjenestebasert taushetsplikt. Dette gjelder også annet personell som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Taushetsplikten innebærer at personellet skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om personlige forhold so
 3. Taushetsplikt er en plikt til å holde visse opplysninger man har fått hemmelige. Personer som gjennom sitt arbeid eller sin stilling får kunnskap om andres personlige, økonomiske eller forretningsmessige forhold, har etter norsk rett som regel taushetsplikt. Av særlig praktisk betydning er taushetsplikten for offentlige tjenestepersoner, prester, advokater, leger, tannleger, farmasøyter.
 4. dre det er fare for ditt eget liv. vi hudpleiere har sett nesten alt og har lært om alt, vi dømmer ingen med hudsykdommer ettersom vi jobber mye med det å velger dette yrket for å hjelpe folk som sliter med huden
 5. Regelverket rundt taushetsplikt er fragmentert og uoversiktlig. Praksis viser dessuten at det er vanskelige å praktisere. Utvalget viser til at behovet for en gjennomgang har blitt fremhevet ved flere anledninger: Ytringsfrihetskommisjonen foreslo i NOU 1999:27 punkt 10.4.2, pkt. 10 å endre forvaltningsloven § 13 flg. i lys av grunnloven § 100 (5): [Bestemmelser so

Taushetsplikt er ikke til hinder for at: Unntak som gir adgang til å gi opplysninger innad i organet/etaten «opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», jf. forvaltningsloven § 13 b nr. Taushetsplikt . For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende. § 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten . Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker Taushetsplikt etter forvaltningsloven - de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Partsinnsyn etter forvaltningsloven - forvaltningslovens § 18 er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv Forvaltningsloven, § 13e. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan

Mobbing i barnehagen

Taushetsplikt og opplysningsplikt - Utdanningsforbunde

Hjemmelen for å sladde enkelte opplysninger var fremdeles taushetsplikt, jf. offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. I den nye vurderingen var det imidlertid informasjon om andre private parters «personlige forhold», og ikke den aktuelle læreren, som var ansett å være taushetsbelagt Taushetsplikt for helsepersonell omfatter opplysninger om pasient og bruker, både om pasientens eller brukerens fysiske og psykiske helsesituasjon og sykdomsforhold, men også andre personlige forhold slik som slektskap, økonomi, boforhold, familieforhold med videre, som helsepersonell får vite om i egenskap av å være helsepersonell Taushetsplikt etter forvaltningsloven • Fvl § 13: Taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold + visse næringsopplysninger -Gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan -Forbud mot å gjøre opplysninger kjent for utenforstående -Aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysningen Selv om taushetsplikt ikke er til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, er det ikke gitt at parten har krav på de opplysninger, se forvaltningsloven § 19. Forvaltningsorganet kan også pålegge vitner o.l. taushetsplikt. Verdt å merke seg knyttet til taushetsplikt Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.. I Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser.

Hovedregelen om taushetsplikt i forvaltningen følger av forvaltningsloven § 13, der det heter at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold eller forhold ved driften som det vil være av konkurransemessig betydning å. Taushetsplikt Alle som arbeider på krisesenteret har taushetsplikt etter Forvaltningsloven (§§ 13-13e). Taushetsplikten gjelder også opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med tilbudet (Krisesenterlova §5). Unntak fra taushetsplikten gjelder i spesielle situasjoner, hvor opplysninger kan gis for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse. Uttalelse fra person som skal fritas fra taushetsplikt og vedkommendes leder, om de har innvendinger mot å forklare seg i retten og fritas fra taushetsplikt. Fritak for dokumenter - tvisteloven § 22-3 Etter forvaltningsloven § 13 a nr. 1 kan person som har krav på taushet frita barneverndokumenter for fremleggelse i retten Likestillings- og diskrimineringsombudet er ikke bundet av egne regler om taushetsplikt, men er underlagt de alminnelige reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967 §§ 13 følgende. Den relevante bestemmelsen om taushetsplikt i denne saken er forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 om opplysninger som gjelder «noens personlige forhold»

Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor politiet og skal ikke utlevere opplysninger til politiet til bruk i etterforskning uten pasientens samtykke. Rettslig grunnlag. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 med kommentarer. Helsepersonelloven § 21 med kommentarer Taushetsplikt Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for studenter på folkehelsefag-, idrett-, lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. I følge forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han gjennom sin stilling får vite om noens personlige forhold

Taushetsplikt - Wikipedi

 1. Generell utgave (etter forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10 februar 1967 har i §§ 13 - 13 f bestemmelser om taushetsplikt. Hovedbestemmelsen fremgår av § 13
 2. Alle ansatte i skolen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Du har sikkert skrevet under på at du har taushetsplikt samtidig med at du ble ansatt i skolen. Taushetsplikten din gjelder uansett om du har skrevet under eller ikke, men spørsmålet er om du faktisk kjenner til hva taushetsplikten din innebærer
 3. Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder sentrale bestemmelser om taushetsplikt og pasienters rett til vern av personlige og helsemessige opplysninger. Regler om taushetsplikt kan du søke på i lovdata.no med følgende søkeord: Helseregisterloven. Spesialishelsetjenesteloven. Forvaltningsloven. Pasientjournallove
 4. Forvaltningsloven av 1967 er helt sentral for offentlig myndighetsutøvelse. Loven omhandler behandlingsmåten i forvaltningssaker. Loven utfylles på enkelte punkter av ulovfestet forvaltningsrett. En del av reglene i loven, eksempelvis reglene om veiledningsplikt (§ 11) og taushetsplikt (§ 13),.

Tolkningsuttalelser om forvaltningsloven - regjeringen

Taushetsplikt er en plikt til å tie om bestemte forhold og en plikt til å hindre at uvedkommende har mulighet til å skaffe seg innsyn i disse forholdene. Bestemmelsene i forvaltningsloven om at enkelte opplysninger er unntatt fra taushetsplikten kan ikke gjøres gjeldende for tolker Opplysningsplikt, plikt for personer som har opplysninger, til på forespørsel å gi opplysningene videre til dem som etterspør disse. Opplysningsplikten kan komme i konflikt med taushetsplikten. En plikt for helsepersonell til å gi opplysninger om pasienter til andre må ha hjemmel i lov, og det må følge av lovgivningen at opplysningsplikten går foran taushetsplikten Forvaltningsloven § § 13b første ledd nr. 5 fastsetter derfor at taushetsplikt etter lovens § 13 ikke er til hinder for «at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller. Norge Taushetsplikt i alminnelig forvaltningsrett. Forvaltningsloven §§ 13 flg. i Norge pålegger alle «som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» taushetsplikt om visse opplysninger de får kjennskap til i arbeidet. Reglene får anvendelse på offentlige tjenestemenn, innehavere av offentlige verv, personer som ellers engasjeres av et forvaltningsorgan (slik som ansatte.

Saken gjelder en kommunes offentliggjøring av varslingssak om ordførerens atferd overfor ansatte i kommuneadministrasjonen. Ombudsmannen mente at kommunen og ordføreren handlet i strid med kommunens rutinebeskrivelse om å behandle varslernes identitet med nødvendig fortrolighet ved offentliggjøringen av saken. Kommunen og ordføreren brøt også sin taushetsplikt etter forvaltningsloven. Taushetsplikt for en mottaker av informasjon er ikke tilstrekkelig begrunnelse for å dele pasientopplysninger. taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 er streng og strekker seg lenger enn en ordinær forvaltningsmessig taushetsplikt etter forvaltningsloven (§ 13 flg), forteller Lie Boken er bygget opp slik at den både skal gi oversikt til den som ikke kjenner reglene fra før, og mulighet for dypdykk i de mange vanskelige problemstillingene taushetsplikten reiser. Den vil være til nytte for alle som jobber med taushetsplikt, enten det er saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre KLAGE PÅ AVSLAG OM DOKUMENTINNSYN Dato avslag: Gjelder sak/dokument: Kravet er avslått med henvisning til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1. Vi ønsker å påklage avslaget. Lovhjemmelen det vises til gjelder taushetsplikt for personlige forhold. Vi vil innledningsvis minne om at fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold.

NOU 2019: 5 - regjeringen

Forvaltningen har tilgang til store mengder svært personlige opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige - enten fra han som søker NAV om støtte, eller hun som søker utlendingsmyndighetene om asyl, barnet som Hovedregelen er at helsepersonell og andre offentlige tjenesteytere har taushetsplikt om personlige og sensitive forhold de får informasjon om gjennom arbeidet sitt. Prinsippet er slått fast i en rekke lover, for eksempel forvaltningsloven § 13, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 og helsepersonelloven § 21 Tilsynsrådet praktiserer taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 Må forstås i sammenheng med advokaters taushetsplikt og straffeloven § 144 Rt. 1999 s. 1066 og senere høyesterettspraksis - taushetsplikten følger dokumentet Sivilombudsmannens uttalelse (sak 2012/2950) 1 •Forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 1 -Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for *+ at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter og deres representanter •Bestemmelsen gjør ikke unntak fra taushetsplikt etter andre lover, f.eks. sikkerhetsloven -Forvaltningsloven § 19 gir adgang til å unnta slik Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven. Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal Norsk Presseforbund har tidligere dokumentert at mange kommuner har reglement for folkevalgte som ulovlig pålegger dem taushetsplikt langt utover lovens.

Kapittel 3 Taushetsplikt § 3-1 Hovedregelen om taushetsplikt Generelt § 3-1 første ledd § 3-1 annet ledd Bestemmelsene har også elementer fra forvaltningsloven. Taushetspliktsreglene gjelder for alle som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til skattemyndighetene Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende. Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 2 A-4 om taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet: (Sist oppdatert 27. juli 2017) Bestemmelsen var ny i arbeidsmiljøloven da den ble innført 1. juli 2017 I en del lover er det taushetspliktsregler som er mer eller mindre annerledes enn bestemmelsene i forvaltningsloven. Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24. Se lenker nedenfor

Læreres taushetsplikt - Utdanningsforbunde

taushetsplikt Et annet viktig regelsett som gjelder generelt, er informasjonsreglene, reg lene om taushetsplikt som vi har i forvaltningsloven, og reglene om of fentlighet som vi har i offentleglova. Vi har også andre informasjonsregle i saker om enkeitvedtak, som regulerer partenes rett til informasjon For at det skal foreligge taushetsplikt for forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, må de aktuelle opplysningene relatere seg til tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår Forvaltningsmessig taushetsplikt. Forvaltningsmessig taushetsplikt gjelder for alle tilsatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke (forvaltningsloven § 13). Veiledning om dette finner du i temaheftet «Informasjon eller taushet - Behandling av personopplysninger og andre saksopplysninger», revidert i desember 2019. Yrkesmessig taushetsplikt Forvaltningsloven har egne regler om taushetsplikt. Hvor finner vi reglene? Sjekk svar Reglene om taushetsplikt finner vi i forvaltningsloven §§ 13-13 f.; Hvilke hensyn ligger bak reglene? Sjekk svar Taushetsplikten skal hindre at sensitive data kommer på avveier. Dette vernet gjelder både private og offentlige interesser Personlige forhold (forvaltningsloven § 13 (1)): Gjelder private opplysninger som en vanligvis vil holde for seg selv, som opplysninger om helse, famliekonflikter ol. Straffbare forhold kan være underlagt taushetsplikt, med mindre det er gjort i forbindelse med et offentlig verv (kommuneansatt som har underslått penger). Statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted er ikke.

Taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten

3 Taushetsbelagte eller offentlig tilgjengelige opplysninger 3.1 Taushetsplikten i forvaltningsloven. Fylkesmennene og Helsetilsynet er offentlige organer som er underlagt blant annet forvaltningsloven og offentlighetslovens.Mens forvaltningsloven har bestemmelser som pålegger taushetsplikt for blant annet opplysninger om «noens personlige forhold», fastslår offentlighetslovens at. Tilbyder har også taushetsplikt om andres bruk av elektronisk kommunikasjon. Nkoms saksbehandling i disse sakene er ikke omfattet av forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b og våre avgjørelser kan derfor ikke påklages etter forvaltningslovens regler 1. har vi taushetsplikt nar vi ike har skrevet under noen erklering 2. blant annet i forvaltningsloven, men hersker som et generelt prinsipp som bør etterfølges) om kontradiksjon. Man skal ha anledning til å imøtegå anklager/beskyldninger fullt ut før en avgjørelse faller

Om SMISO - SMISO HamarPPT - Juridiske utfordringer i samarbeid mellom tjenesterPPT - Etiske Retningslinjer og Codes of Conduct PowerPoint

I forvaltningsloven er det sju paragrafer (§§ 13, 13a - f) som beskriver grenser og unntak for taushetsplikten. Det finnes også regler om taushetsplikt i helsepersonelloven § 32, regnskapsførerloven § 10 og tilsvarende særlover. Her finnes det også omfattende unntak som kan overraske Kjøp 'Taushetsplikt etter forvaltningsloven' av Jon Sverdrup Efjestad fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821503435 Alle på skolen har taushetsplikt. Det står i opplæringsloven og forvaltningsloven § 13. Taushetsplikt betyr at ingen kan prate til andre om det de vet, heller ikke til andre ansatte. Dersom alle lærerne har tilgang til elevmappen, så er det et brudd på taushetsplikten

 • Sekularisering betydning.
 • Øst asia.
 • Yoghurt historie.
 • Uganda visum.
 • Fronleichnam 2018.
 • Telia nydalen adresse.
 • Kindstod angst.
 • Firmen in kierspe.
 • Hvor lang tid tar det å kjøre rundt mallorca.
 • Kroppsfett kvinna.
 • Married woman title.
 • Studiestart høst 2018 hsn.
 • Coffee bay am freiheitsplatz hanau.
 • Fast track empire state building.
 • Speyer aktuell speyer heute.
 • Helstekt svinefilet med bacon.
 • Die färberei wuppertal kommende veranstaltungen.
 • Flammkuchen varianten.
 • Aar menziken.
 • Statkraft trainee.
 • Abraham og isak film.
 • Alle tiders historie forfatter.
 • Oleander rußtaupilze.
 • Rindalshytter.
 • Terje sporsem terminalen.
 • Ikea skohylle pax.
 • Går dry socket over av seg selv.
 • Øst asia.
 • Kjerringråd pigmentflekker.
 • Schwaben weiß blau mediathek.
 • Høstferie uis 2017.
 • Schlachthaus wolfsburg termine.
 • Fantorangen kakebilde.
 • Amazon video.
 • Android sdk.
 • Hviterussland ambassade i norge.
 • Norsk gjenvinning sotra.
 • Pdf eraser online.
 • Kroppsfett kvinna.
 • Hvordan kommer man over tillidsbrud.
 • Ford transit 1992 camper.