Home

Grunneier rettigheter

Gjennom grunn- og rettighetservervsprosessen erverver vi alle nødvendige rettigheter i og over grunnen for planlegging, bygging, drift, reparasjon, oppgradering og fornyelse av nettanlegget/ overføringsprosjektet (både riving og nybygging). Dette gjelder også nødvendig transport i alle faser av prosjektet og i senere driftsfase

Grunneier - Jusleksikon

Grunneiere må avstå grunn eller andre rettigheter til forskjellige private eller offentlige for-mål, for eksempel: Boligtomter, industritomter, infrastruktur m.v. Bygging av nye eller utvidelse av eksisterende veger og jernbane. Rettigheter til å anlegge vann- og avløpsledninger med tilhørende pumpestasjoner m.v Er du da grunneier og har rett på en større andel av grunneierpotten enn hva du tar ut i kjøtt, vil du få igjen mer penger fra grunneierlaget, enn du betaler for kjøtt. F.eks hvis du eier 2% av jaktområdet og tar ut 10% av kjøttet, må du betale 5 ganger mer for kjøttet enn hva du får i oppgjør for jakta I slike tilfeller kan det oppstå spørsmål om grunneier faktisk eier grunnen fremdeles, og veien kun ligger på grunnen som en rettighet, eller om vegeier (den som eier veilegemet) også har overtatt eiendomsretten til grunnen under veien Grunneier står fritt til å tillate fiske i innsjø fra sin grunn uten anadrom laksefisk/ål etter arter som ikke er fredet. Som regel, om det er større vann med flere grunneiere går de sammen om å tilby fiskekort og deler inntekten samt blir enig om hvilke regler som gjelder angående båtbruk, oter, garnsetting, antall stenger ute og så videre

Administrerer rettigheter Fjelloven bygger på prinsippet om rettigheter som er opparbeidet gjennom lang tids bruk. I statsallmenningene er det Statskog SF som er grunneier, men det er fjellstyrene som administrerer jakt- og fiskerettene etter bestemmelsene i fjelloven En vanlige kime til konflikt mellom mennesker er uenigheter om bruk av og rettigheter til privat vei. Det er tre grupper av økonomiske og rettslige interesser i private veier: Eiere av veigrunn; Eiere av selve veianlegget; De som har rett til å bruke veien; Grunneier, veieier og bruksrettshaver Dette betyr at man ikke har rett til rasting, solbad, overnatting eller liknende, med mindre man har tillatelse fra grunneier eller bruker. Ferdsel til fots er likevel ikke tillatt på gårdsplass, hustomt, inngjerdet hage eller park og for annet særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmennhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig trengsel for eier eller bruker Som grunneier eller rettighetshaver har du rett til å få dekket juridisk bistand som er nødvendig for å ivareta dine interesser, jf. oreigningslova § 15. Hva som kan anses å være nødvendig bistand vil variere fra sak til sak Noen grunneiere velger å selge eller leie vekk fallrettigheten, som regel i forbindelse med utbygging av kraftverk. I slike tilfeller kan den som kjøper eller leier fallrettigheten tinglyse avtalen som en heftelse på den eller de eiendommene som elven renner igjennom. Dette følger av tinglysingsloven § 12

Retten til å jakte hjortevilt Jaktretten tilhører grunneier dersom ikke annet er bestemt. Jaktrettshaver kan søke kommunen om å få godkjent sin eiendom som vald. Først når viltet er felt på lovlig vis, kan rettighetshaveren påberope seg eiendomsretten til dyret Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid. Ang rettigheter i privat vei: Vi bor i en liten privat vei grunneier, også må bære alle kostnader med ekspropriasjons- og • Har kommunen rettigheter til bruk av vannkilden fra tidligere. For eksempel til kraftregulering. I hvilken grad kan slike rettigheter brukes til nye formål som drikkevannsforsyning ovenfor grunn Alternativ A fyller du ut dersom rettigheten skal følge en eiendom, uavhengig av hvem som til en hver tid eier den. Dette er vanlig ved tinglysing av veiretter. Fyll ut med kommunenummer, kommunenavn, gårds- og bruksnummer og eventuelle feste- og seksjonsnummer på eiendommen som får rettigheten

Eiendomsrett er retten til å råde over en ting innenfor lovlige rammer, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter. Eiendomsrett omfatter både rettslige disposisjoner, som rett til å selge, låne bort eller pantsette, og faktiske disposisjoner, som rett til å bruke en ting, male huset, kjøre med bilen, hogge trær i. Grunneier kan likevel nekte ferdsel med motorkjøretøy og har rett til å sette opp skilt som forbyr ferdsel med bil eller annet kjøretøy på privat vei. Grunneier kan også sperre veien med bom. En mellomløsning er å tillate motorferdsel mot betaling av avgift - bomvei Skogeierforbundet mener det er viktig at myndighetene samarbeider med grunneiere om reguleringer eller tiltak som vil påvirke grunneier og hennes rettigheter. Lykkes man med å få til et godt samarbeid med grunneierne blir saken bedre belyst, saksgangen enklere og resultatet som oftest bedre Grunneier må da dokumentere at kravene i loven oppfylles. I en tenkt omvendt situasjon, der du som fester for all del ikke ønsker å innløse, vil en grunneier aldri kunne tvinge deg til det. Les mer om juss i Hus & Boli Svar: Nei, det kan han ikke. Fester har stort sett de samme rettigheter som om han var eier. Grunneier kan derfor f.eks. ikke kjøre over festetomten uten samtykke, eller anlegge innretninger på festetomten hvis dette ikke er hjemlet i festekontrakten eller særskilt avtalt med fester

Grunneier har fortsatt de samme rettigheter til erstatning etter inngåelse av tiltredelses- avtale. Dersom partene ikke blir enige om erstatningen eller øvrige forhold, vil erstatningen bli avgjort av en skjønnsrett (avtaleskjønn). Vedtak om ekspropriasjo I byggesaker for kommunen spiller de privatrettslige reglene en mindre rolle. Det følger av plan- og bygningsloven § 21-6 at med mindre annet følger av plan- og bygningsloven selv, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Det er bare dersom det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de.

Informasjon til deg som er grunneier Statnet

Kan grunneier nekte oss bruk? Les mer. Nekte kjøring til båtplass. Publisert: 14.06.2018. Emneord: Bolig og hytte, Veirett. Vi har en person som har en båtplass slik at han må ned vår vei og gjennom vårt tun, samt en parkeringsplass som er angitt et annet sted Grunneier som har solgt tomtene er en gårdeier som har solgt tomter helt i nedkant av feltet sitt-som tilfeldigvis grenser til veien vår/oss, så jeg tviler på at han har kunnet selge med bruksrett av vei,da han ikke eier lengere ned enn til de tomtene han har solgt

Det klare utgangspunktet er at en grunneier må tåle redusert handlefrihet som følge av offentlige restriksjoner. Ekspropriasjon innebærer tvangsoverdragelse av eiendom eller rettigheter mot vederlag som fastsettes etter skjønn. 8.3.2 Nærmere om innløsning og erstatning 8| Grunneier møter Bane NOR Grunneier skal ha erstattet sitt økono-miske tap som følge av at eiendom-men blir berørt av ny jernbane. Her inngår også rettigheter på gjenværende eiendom, f.eks. til atkomst og veg. Ved delavståelse vurderes det økonomiske tapet som forskjellen mellom salgs- verdien før og etter eiendomsinngrepet

På Min side får du oversikt over uttak registrert på din virksomhet og du kan levere driftsrapport. Min side vil bli utviklet videre, og skal etter hvert benyttes for all rapportering, søknader og administrasjon av uttak og rettigheter knyttet til mineralske ressurser i Norge Dine rettigheter når du fester tomt av OVF. Å bo eller drive næring på en festet tomt gir deg rettigheter ovenfor grunneieren. 20 eller 25 år. Ved disse intervallene har grunneier, eller bortfester, hatt mulighet til å regulere festeavgiften. Selv om festeavgiften øker har fester hatt forutsigbare kostnader i lengre perioder

Ny grunneier ville hindre hytteeiere å bruke veien de hadde brukt i 50 år. Hytteeierne fikk medhold i lagmannsretten om at de hadde veirett frem til hyttene Ny grunneier ville hindre hytteeiere å bruke I Norge finnes det mange rettigheter i andres eiendom Mange opplever at eiendommen deres blir eksproriert. Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Her gis en kort oversikt over de viktigste lover og regler i ekspropriasjonsretten. Hva er ekspropriasjon? Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning

En grunneier i vassdraget kan uten konsesjon etter § 8 ta ut vann til husholdning og husdyr på eiendommen. Dette gjelder så langt uttaket ikke kommer i strid med reglene i §§ 5 og 10. Er det knapphet på vann, har grunneierne i vassdraget lik rett etter behov til å ta ut vann til følgende formål etter denne prioritering og rettigheter til vegformål. De spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er mangeartede. Tvil om hva som er riktig erstatning bør komme grunneier til gode når Statens vegvesen forhandler minnelig, jf håndbok R730 Etiske retningslinjer for grunnerverv kapittel 6 og 7 § 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan Medfører en reguleringsplan at kommunen, eller annet rettssubjekt med samtykke av kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er angitt til offentlige. Grunneier kan imidlertid ta en rimelig avgift for adgang spesielle områder som er tilrettelagt for friluftsliv. Rettigheter. Du har rett til: å ferdes fritt til fots og på ski i naturen Denne retten gjelder både på stier, veier og i terrenget Eier man veien opp til hytten, har man en rett til å bruke veien i kraft av å være eier av den. Dette kaller vi ikke en veirett. Eier man ikke veien man må bruke til å kjøre opp til hytten, ned til båthuset eller inn til innkjørselen hjemme, må man ha en såkalt veirett for lovlig å kunne bruke veien. Det er altså kun når man ikke er eier av den aktuelle veien, at man kaller det en.

Urbrølet - Hjorteviltportalen

Grunneiers rettigheter - Storviltjakt - Kammeret

 1. Ved uenigheter f.eks. innad i veilaget eller mellom veilaget og en eventuell grunneier, så er jordskifteretten rette instans for få eventuell rettslig avklaring. For de aller fleste veilag, herunder hyttefelt, så ser vi imidlertid at rettslig prosess ofte kan unngås med litt veiledning om regelverket og litt kompromissorienterte diskusjoner
 2. Tinglyste rettigheter. Eiendomsretten din kan være begrenset av såkalte «tinglyste rettigheter». Eieren av eiendommen innenfor din kan for eksempel ha rett til å bruke en del av stranden din, eller han kan ha rett til å ha båtplass på bryggen. Allemannsretten gjelder
 3. Grunneierretten. En grunneier kan i prinsippet sies å være eier av rettighetene på grunneiendommen. Disse rettighetene refereres det ofte til i dokumentasjon som grunneierretten.Dette kan være rettigheter som grunneierens enerett til jakt og fiske eller lignende. Antallet rettigheter kan imidlertid være sterkt begrenset
 4. Skogeierforbundet mener det er viktig at myndighetene samarbeider med grunneiere om reguleringer eller tiltak som vil påvirke grunneier og hennes rettigheter. Lykkes man med å få til et godt samarbeid med grunneierne blir saken bedre belyst, saksgangen enklere og resultatet som oftest bedre

Hvilke rettigheter har vegeier? - Harri

Hvis du som grunneier motsetter deg tiltredelse, kan vi i verste fall kreve tvangsfullbyrding hos namsmannen. Dette skjer imidlertid helt unntaksvis. Hva er ekspropriasjon? Ekspropriasjon er når du ufrivillig må gi fra deg hele eller noe av eiendommen. I de fleste tilfeller vil det kun være snakk om rettigheter til bruk av eiendommen,. Disse skulle fordeles på grunneier og hytteeierne i henhold til brøk. Innrømmelsen fra veilaget var at Wox fikk fortsette med å utføre vedlikehold og brøyting. Denne saken ble første gang publisert 01/11 2007, og sist oppdatert 29/04 201 På private veier skal de som har hytter eller boliger til veien betale for vedlikehold, oppgradering og snømåking. I denne saken forklarer vi hvilke regler som gjelder for kostnadsfordeling, hvordan arbeidet skal organiseres og hvor mye den enkelte må betale

grunneier) som hevder at han har fått anvist plass av grunneier. Vi må værsågod ta pinnen og gå til grunneier og få anvist ny plass. Det hører med til historien at broren og avdøde hadde flytebrygge sammen der avdøde hadde båtplass men den er solgt og erstattet av en ny (større, der avdøde eller arvinger nå ikke har noen rettigheter Hvilke rettigheter har jeg ved bruk av privat vei? kento. Fersking . 1 Arendal 0. Jeg har tinglyst bruksrett på en privat vei opp til huset mitt. Veien er ca 200 meter lang Hun nekter meg å felle alt av trær jeg spør om fordi hun er grunneier og ingenting skal røres Med full erstatning menes at grunneier og rettighetshaver skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av avståelsen. 4. Erverv av grunn og rettigheter skal skje på et faglig grunnlag. Erverv av grunn og rettigheter skal utføres i henhold til gjeldende regler, rettspraksis og på verdsettingsfaglig grunnlag Kan ikke grunneier få rett til å løse inn bygninger på festet grunn til 40 prosent av verdi da, så kan man avvikle hele ordningen.. polemiserte Grunneier i den samme debatten.. En festetomt er en tomt hvor grunneier i prinsippet har gitt fra seg alle rettigheter til tomten bortsett fra festeavgiften En grunneier har rett til å søke kommunen om regulering og tillatelse til å bygge på egen eiendom. I de aller fleste tilfeller er det opplagt at kommunen behandler søknaden. Alt dette «styret» det har vært de siste månedene har dreid seg om en skal få behandlet saken eller ikke

Hva slags rettigheter har en grunneier? - Ørretfiske

[Rettighetshavers] rettigheter knyttet til tomt 11 var en fordring som var gjenstand for foreldelse. Det er ikke inngått noen festekontrakt mellom [rettighetshaver] og grunneier. [Rettighetshaver] har ikke betalt festeavgift, og han har ikke tatt tomta i bruk Hvilke mineraler som tilhører staten og grunneier er beskrevet i mineralloven §7. Generelt tilhører metalliske malmer med egenvekt 5 gram/cm3 staten, mens grunneier eier det andre. Unntaket er gull i elvesand (alluvialt gull) som også er grunneiers. Alle kan lete etter forekomster av statens mineraler på egen og andres grunn så lenge man ikke utfører inngrep i grunnen som kan gi skade. Ofte i slike saker vil grunneier påstå at han har alle rettigheter i og med at veien går over hans eiendom. Dette er ikke riktig!!! Veiholder (veilaget) har full disposisjonsrett over veiarealet med nødvendig vedlikeholdsareal på begge sider av veien så lenge dette benyttes til veiformål Vegetasjon, dyreliv og grunneier Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv. Alle arrangører har derfor plikt til å forholde seg til retningslinjer som bestemmer hvordan o-idretten kan drives og utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere Ekspropriasjon vil ofte være svært inngripende, og det kan råde stor usikkerhet hos grunneier fra de første signaler om mulig ekspropriasjon. Denne artikkelen gir deg en oversikt over prosessen, rettigheter og råd til hvordan man bør opptre

Også andre type rettigheter kan ha ekspropriasjonsrettslig vern, for eksempel kontraktsrettslige rettigheter med opphav i avtale med grunneier. Dersom en kontraktsrettslig rettighet har ekspropriasjonsrettslig vern, følger det av oreigningslova § 40 at rettighetshaveren har krav på erstatning Kan grunneier nekte noen veirett? Det korte svaret er ja. Uten avtale om veirett, kan eieren av veien nekte deg å bruke den. Om avtale eksisterer fra tidligere, kan det fortsatt være grunnlag for konflikt. For eksempel om det er snakk om utskilt eiendom. Eller om veien er laget for lenge siden 4. Grunneier har siden den gang benyttet pemanent overtapping fra grunnbrønnen til sin vannkum. dvs. i at stoppekran stort sett har stått åpen for overtapping. 5. gruneier betaler ingenting for tilkobling til anlegg eller forbruk av vann. 6. grunneier er avhengig av overtapping 7. anlegget forsyner kommunens eiendom (et bygg med 4. En festetomt er en del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie. Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt.Festekontrakten sikres rettsbeskyttelse ved tinglysing.Forhold angående tomtefeste reguleres av «tomtefesteloven» (LOV-1996-12-20-106 ) Dersom en tomtefester har tilgang til vassdrag fra sin eiendom, kan grunneier kun nekte fiske fra eiendommen dersom dette er avtalt i festekontrakten. For å kunne fiske etter anadrom laksefisk må en innbetale statlig fiskeravgift (kr 180) i tillegg til kjøp av fiskekort eller leie av fiskerett

DN er historie, Miljødirektoratet opprettet 1

Privat vei rettigheter - Ferdsel på privat vei AdvokatTip

 1. ner om at du ikke må være til «fortrengsel for grunneier», slik det står i Friluftslovens paragraf 8. Det betyr likevel ikke at grunneiere kan jage deg bort i frustrasjon: - At grunneier finner det irriterende at noen bader i området, er ikke tilstrekkelig for å nekte bading, sier Heimdal
 2. Lyse Elnett har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge regionalnettet i Sør-Rogaland, samt distribusjonsnettet i store deler av regionen. Når vi skal bygge nytt strømnett, er det behov for grunn og rettigheter til grunn. Her finner du som grunneier informasjon om prosessen og hva dette innebærer for deg
 3. Grunnerverv er når en grunneier må selge rettigheter eller eiendom til kommunen fordi vi skal utvikle området. To typer grunnerverv Å erverve grunn er når kommunen må kjøpe privat eiendom eller rettigheter fordi det oppstår et offentlig behov for eiendommen (grunnen)
 4. ne»
 5. e rettigheter. Jeg vil også ha veiretten tinglyst, men det nektes
 6. Buvik grunneierlag. Grunneierlaget for vilt- og fiskestell m. m. er en sammenslutning av ca. 65 grunneiere i Buvika. Saksområdet er viltstell, fiskestell og arealdisponering for hytter og friluftsliv (turisme)
 7. Grunneier skal kunne ha en privat sone rundt sitt hus (eller hytte) hvor det fremstår som rimelig at grunneieren har rett til eksklusiv bruk. Men det må være tillatt å forsvare sine rettigheter som grunneier. Skriv ditt leserbrev her.

Fefo er etablert som permanent grunneier i Finnmark fra dag 1. Rettsavklaringene hittil har vært en farse mot det vi på forhånd forestilte oss som samenes kollektive rettigheter i egne områder. Det ser heller ikke ut til at samene som folk vil kunne fremstå som en rettshavergruppe i de samiske kjerneområdene Nettselskap har installasjoner, for eksempel mastefester, jordkabler, trafoer, koblingsskap, og så videre, plassert på annenmanns eiendom. Plasseringen er vanligvis skjedd etter avtale med grunneier, såfremt det ikke har skjedd ekspropriasjon. Nettselskapet må ha rettsvern for retten til å ha installasjonene på annenmanns grunn Våre ansatte som jobber med grunnerverv har lang erfaring fra store og små prosjekter. Grunnerverv er å sikre tilgang på areal på vegne av en byggherre eller tiltakshaver for å gjennomføre store eller mindre byggeprosjekter. Prosessen skjer ved minnelige forhandlinger om grunn og rettigheter der vi skriver en avtale, og byggherre/tiltakshaver får tilgang på arealet og eiendommen Grunneier avstår permanent til Kommunen det areal/grunn av gnr 102 bnr 399 med tilhørende rettigheter som framkommer med «grønn farge» på kart vedlegg 2. Arealet er stipulert til 2.250 m2. Avståelse av areal til parkdrag forutsetter at Grunneiers forslag til reguleringsplan vedtas og grunneiers beslutning om igangsetting av byggetrinn 1 Administrerer rettigheter Fjelloven bygger på prinsippet om rettigheter som er opparbeidet gjennom lang tids bruk. I statsallmenningene er det Statskog SF som er grunneier, men det er fjellstyrene som administrerer jakt- og fiskerettene etter bestemmelsene i fjelloven. Inntektene fra jakt og fiske går inn i fjellkassen o

Rådyr vinter fotoJTS - Hjorteviltportalen

Grunneier har rett til å bortvise folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig adferd utsetter eiendom for skade eller ulempe. Grunneier skal samtidig respektere allmennhetens rettigheter etter friluftsloven. Det vil si at grunneier ikke kan sette opp skilt om f.eks. telting forbudt dersom allmennheten har rett til dette etter loven Grunneier kan ikke avhende rettigheter til mineralske resurser innenfor avtaleområdet uten nærmere avtale med leietaker. (Veger og arealer til lager og plassering av utstyr) 4. Leietaker har rett til på grunneiers eiendom innenfor uttaksområdet å anlegg Grunneier skal visstnok ha gitt disse nye boligene veirett, men den er ikke tinglyst for to av tre. Grunneier av veien er ikke grunneier på noen av tomtene rundt, kun veistrekningen. I følge Servituttloven kan han da heller ikke dele ut veirett til de han måtte ønske uten å ta hensyn til den tjenende eiendom (oss) Se eiendo Hevd, veirett, bruksrett og annen rett. Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass

Allemannsretten - allmennhetens rettigheter i innmark og

 1. Statsråd 6. november 2020 Lovtidend ⏲6. november 2020 ⥀6. november 2020 18:49 I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert
 2. Kjære grunneier. KLAR TALE: Amalie Skjeggedal Stormoen sier hva hun mener om vindparkanlegg. FOTO: PRIVAT Kjære leser, ønsker du tilgang til Dine rettigheter: Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet
 3. Slik at dette ikke når grunneier via rykter eller et avisoppslag. Nedenfor er det satt opp en liste over det viktigste innholdet i en avtale med grunneier: mellom hvem avtalen gjelder; hva avtalen omfatter (komme klart frem hvilket område det gjelder) hvilke rettigheter partene har; når og på hvilken måte endringer i avtalevilkårene kan skj
 4. g av trykkstasjonen skal i tilfelle avklares med Grunneier slik at det i
 5. Først når rettigheter og plikter som følger av andre regelverk er kartlagt, det eventuelt være et krav om at allmennheten skal kunne ha tilgang til det arealet som er regulert og inngjerdet når grunneier har anordnet annen veiløsning til det populære fjæra- og strandområde
Hjort oppdrett barn fotoEJD - Hjorteviltportalen

Grunneierinformasjon - NV

 1. Hus/hytteeieren (festeren) og grunneier (bortfester) har avtale om å la festerens bygning stå på bortfesterens grunn. Det er en avtale hvor festeren i en periode får omtrent samme råde- og bruksrett som for en selveiertomt, uten faktisk å eie den. Ordningen ble vanlig på 50-60 tallet
 2. nelig avtale med grunneier
 3. Hvem har rettigheter etter bestemmelsen. Det følger av grannelova Grunneier kan likevel forby motorisert ferdsel og parkering på privat vei i utmark, jf. fril. § 4. I utmark kan man også bade når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte), og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, jf. fril. § 8
 4. - Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten - Terje Wikstrøm, plansjef i Hias IKS Toril Hofshagen har vært ansvarlig for VA-jus databasen fra Norsk Vanns side siden starten i 2001, o
 5. Reindriftas rettigheter. Retten til å drive med reindrift omfatter flere typer rettigheter. De er beskrevet nærmere i reindriftsloven. Beiterett § 19: Rett til å la reinen beite i fjell og utmark.. Rett til husvære § 21: Rett til å føre opp nødvendige gjeterhytter, gammer og buer i utmark.Reindriftsstyret må godkjenne at reineier setter opp gjeterhytte
 6. Karsten Ekeren er bosatt i Gulsvik. Han er medeier av Vassfarfjellet og han selger hyttetomter der. Ingen kjenner terrenget i Skarsdalen bedre enn Ekeren
 7. Å tenne bål i utmark mellom 16. september og 14. april er en allemannsrett, selv om bålbrenning ikke er regulert i friluftsloven. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge - når ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet

Fallrettigheter Kartverket

 1. Investor og utbygger Tore Karlsen i Trysil har stevnet grunneier Silje Moren på Mora gård. Partene er uenige om rettigheter i det planlagte hytteområdet Løvåsbakken. Det står om 140 hyttetomter og millioner av kroner
 2. Grunneiere har rett til garnfiske på sin eiendom. Denne retten kan grunneier fritt bortleie / utlåne til andre. Grunneier (den som står registrert i grunnboka) har rett til fiske uten fiskekort i sjøen. De opprinnelige fiskestammene i Selbusjøen er ørret og røye. Senere kom laken. På begynnelsen av 1990 tallet ble det påvist ørekyte
 3. Grunneier og Liste over Svalbards grunneiere · Se mer Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom, visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter. Ny!!
Arealkurs - Norges Bondelag

Grunneier og jaktrettshaver - Hjorteviltportale

Vi har gleda av å invitere deg til et nytt og spennande viltseminar på Quality Hotel i Florø 13. - 14. mars 2020. Viltseminaret er eit samarbeid mellom NJFF Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag og Norsk Hjortesenter Reindriftas rettigheter, forvaltning og organisering. Reindriftas rettigheter og plikter. Reindriftas rettigheter og plikter. Foto: Ingo M. Danielsen. En reineier må ha godkjenning av Reindriftsstyret til å sette opp gjeterhytte. I saksbehandlingen skal grunneier og andre interesser høres

Denne veilederen gir informasjon om planting av skog som klimatiltak. Første del beskriver klimaeffekten ved å plante skog. Her er det også informasjon til grunneier om et pilotprosjekt for klimaplanting som gjennomføres i tre fylker i perioden 2015-18. Andre del tar for seg praktisk gjennomføring av skogplantingen For ofte forklares allemannsretten med hva man har rett til og hva man har krav på, uten at det snakkes om begrensningene og pliktene som følger med. Slik oppstår misforståelser, og det trekkes feilslutninger.. Ingen gleder uten grenser. Listen over hva man IKKE kan bruke allemannsretten til, er fryktelig lang. Heldigvis er katalogen over de lovlige bruksmåtene også stor og innholdsrik

Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestandViltnemdas rettigheter - Lover og regler - Kammeret

Sti og veirettigheter - Advokaten hjelper de

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Salangsdalen Grunneier- og Utmarkslag, 996114015. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Strømbrudd: rettigheter og regler Publisert 07.01.2018 , sist oppdatert 28.08.2020 Dersom en kunde opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, har kunden krav på utbetaling fra nettselskapet RIS: Akersposten har skrevet om gjerdet som går langs Risbekken, utenfor eiers eiendomsgrense i Trosterudveien, Gjerdet sperret tilgangen til bekken i denne delen av friområdet. Les saken: Foreløpig vurdering: Ulovlig! Ulovlig forhold. Plan- og bygningsetaten har registret dette som et ulovlig forhold, selv om grunneier hevder dette bare er et nytt gjerde som erstatter et gjerde som har. I norsk rett har allmennheten fra gammelt av hatt visse rettigheter i utmark uavhengig av hvem som er grunneier, først og fremst til ferdsel og opphold, men også til plukking av bær og enkelte andre vekster. I Finnmark er imidlertid retten til multeplukking unntatt fra allemannsretten. Allemannsrettene tilkommer alle og enhver

Hvilke rettigheter har Vegeier? - Harri

Grunneier: - Har desinformert kommunestyret IRRITERT. Ole Helland, som representerer grunneierne i Andkilen, mener at kommunestyret fikk gale opplysninger da de skulle behandle saken om eksproprieringen 1) Avhending (salg) 2) Avlesing (Kystverket tilbakefører rettigheter til grunneier) og 3) Kassasjoner (Anlegget blir sanert og Kystverket tilbakefører rettigheter til grunneier.) Nye muligheter Det har vært stor interesse for å kjøpe ikke-aktive fiskerihavner i 2019. Fiskerihavn-statusen gir begrensninger på hva havna kan brukes til

Erklæring om rettighet i fast eiendom Kartverket

forbudt i innmark, uten samtykke fra grunneier. tillatt i utmark, så lenge man ikke forstyrrer bebodd hus/ hytte, minst 150 meters avstand. 2-døgns - regelen (fri telting i utmark uten å hente samtykke fra grunneier). regelen gjelder ikke i fjellet eller område langt fra bebyggelse Informasjon til deg som er grunneier. Statnett har ansvar for å bygge ut og drifte sentralnettet i Norge. Denne infrastrukturen krever grunn og rettigheter fra berørte eiendommer. Her er informasjon til deg som skal avstå grunn til oss. For deg som bor ved eller går tur ved Statnetts anleg Hvis man vil sikre seg rettighetene til forekomst av grunneiers mineraler, må man inngå en avtale med grunneier. FORVALTNING AV GRUNNEIERS MINERALER. FeFos styre den 16.-17. september 2009 vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av tillatelser og rettigheter til forekomster av grunneiers mineraler på Finnmarkseiendommens grunn Frivillige forhandlinger foregår normalt under trussel om ekspropriasjon, dersom tiltakshaver og grunneier ikke blir enige. Oppnås det ikke enighet mellom tiltakshaver og grunneier, løses uenigheten gjennom rettssak. Grunnlovens § 105 bestemmer at enhver som må avstå grunn eller rettigheter ved ekspropriasjon har krav på full erstatning. 2

Grunneier hadde imidlertid ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan i den aktuelle saken. Grunneieren i den aktuelle saken har dermed utført noe mer aktivitet og pådratt seg noe risiko, samtidig som varigheten og fremtidig markedsrisiko (og potensiell fortjeneste) var redusert ved at området ble solgt direkte til utbygger i stedet for å bli festet bort og deretter solgt til sluttbruker Grunneier: - Håper dommeren forsto poenget vårt. Først etter at det har vært en rekke konflikter om bøndenes rettigheter, og det grunneierne oppfatter som nye forsøkt på å innføre begrensninger fra brukets side, gikk man for alvor inn i problemene, ifølge advokaten Artikkelen er skrevet slik at det lett kan oppfattes som om det nå kun er grunneier Randi Jacobsen som er til hinder for byggestart på anlegget. Virkeligheten er ikke slik, og det ligger i kortene at når Jacobsens må gi fra seg jord må hun få benytte seg av de rettigheter hun har. Det tror jeg. En eiers rettigheter er fastslått i ulike lovverk. Ved fast eiendom kan det være en grunneier. Ord som likner på eier. eie eiter eier-eir einer. Dine siste søk. eier. Siste søk. eier forutbestemt voldta utilpass anticipatory scenario. Hjelp oss å bli bedre

 • 360 grad app iphone.
 • Häckeberga slott bröllop.
 • Program for å redigere pdf filer.
 • Kirkens bymisjon stavanger jul.
 • State maryland.
 • Fred fotballer.
 • Hjemmelaget flytende såpe.
 • Helene fischer facebook.
 • Black design gardiner.
 • Jeep cj7 motor.
 • Ocimum tenuiflorum.
 • Hvorfor har vi to skriftspråk i norge daria.
 • Hagenellik stell.
 • Norske talenter reprise.
 • Who made les miserables.
 • Je vous souhaite que du bonheur.
 • Ullensakergata 1a.
 • Arbeidstrening bedrift.
 • Pedelec aachen.
 • Morsom dåpsgave.
 • Huskatt fakta.
 • Guideline rea.
 • Forbederen.
 • Mister lady gutschein einlösen.
 • Dr holms brasseriet.
 • Afrikanische spiele grundschule.
 • Ronaldo madre surrogata perchè.
 • History com martin luther king.
 • Wohnheim klinikum villingen schwenningen.
 • Boligpartner midtgaard pris.
 • Coolsculpting nürnberg.
 • Freie presse shop annaberg.
 • Langrennski tilbud.
 • Ikea hamar åpningstider.
 • Veske huawei p9 lite mini.
 • Tripadvisor paris restauranter.
 • Akryl tube.
 • Corey taylor qi.
 • Latein konjugation.
 • Kavalerieskadronen tmbn.
 • Besværlig definisjon.