Home

Aldring og helse kurs

Kurs og konferanser - ALDRING OG HELSE - Nasjonal

 1. På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som normalt - selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil komme mer informasjon om hvert kurs og konferanse etter hvert som detaljene avklares. Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar.
 2. Kurs og foredrag I tillegg til annonserte arrangementer, tilbyr Aldring og helse også bestillingskurs og -foredrag innenfor demens, funksjonshemning og aldring, geriatri og utviklingshemning og aldring. Bestilte kurs og foredrag skreddersys etter behov; tema, tidspunkt, varighet og sted kan tilpasses. Kurs og foredrag varierer fra timeskurs til kurs med varighet over flere dager, og kan [
 3. Forskningsbasert kunnskap, praktiske verktøy og gode løsninger for eldre, pårørende og helse- og omsorgspersonell Våre fagområder er demens, psykisk helse, utviklingshemning og funksjonsevne Vi utdanner helse- og omsorgspersonell og arrangerer relevante kurs og konferanser Nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse bidrar til god kvalitet og utvikling i tjenesten

Kurs, foredrag og konferanser - Aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har mål om å være en sentral aktør og tilby landsdekkende undervisningsopplegg innenfor kompetansetjenestens satsingsområder innen aldring og helse Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Formålet med kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-19 hos deg som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset skal bidra til at du, sammen med annet helsepersonell, kan gi lindrende omsorg, pleie og behandling av høy kvalitet til covid-19-syke der du.

Forside - Aldring og helse

 1. Kurs, opplæring, utdanning og konferanser. Finn din måte å lære mer på, eller se hva vi kan bidra med på arbeidsplassen. Ta utdanning, korte kurs på nett, få opplæring på jobb, eller delta på større konferanser - scroll ned for å få oversikt
 2. Målet med ABC-opplæringene er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. Opplæringen er levert av Aldring og helse
 3. Våre fagfolk Fagområdet Demens er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra sosiologi, psykologi, fysioterapi, sykepleie og epidemiologi. Alle har mastergrad eller Phd i tillegg til grunnutdanning. Fagenheten har også stipendiater. Alle underviser og har ulike ansvarsområder i fagenheten. Informasjon om pubikasjoner og prosjekt finner dere via Cristin
 4. Siden inneholder tester og skaler både fra Aldring og helse og andre rettighetshavere. Du som bruker testene og skalaene, har selv ansvar for å avklare rettigheter og om betaling ev. er påkrevd. Aldring og helse fraskriver seg alt ansvar for bruker sin anvendelse av testene fra andre rettighetshavere
 5. Psykisk helse. Psykisk helse; Forside psykisk helse; Psykiske lidelser og symptomer; Utredning og behandling; Depresjon hos eldre; Lær mer om psykisk helse; Utviklingshemning. Utviklingshemning; Forside utviklingshemning; Utviklingshemning og aldring; Helse og sykdom; Miljøarbeid og dagligliv; Hjelp til pårørende; Materiell for personer med.

Eldre med psykiske plager utgjør en økende del av oppgavene for kommunehelsetjenesten, og behovet for kompetanseheving på området er stort. I 2012 ble Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse også godkjent som kompetansetjeneste for psykisk helse Bistand og økonomisk støtte Kommunene kan søke om bistand til å gjennomføre informasjonsmøter om opplæringen for sine ansatte ved å ta kontakt med Aldring og helse eller våre samarbeidspartnere i fylkene. Det kan søkes kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen Siden er under utvikling.... Aldring og helse tilbyr gratis nettkurs. Kursene er tilpasset ulike yrkesgrupper og omfatter ulike temaer innenfor aldring og helse Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemning lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemning vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. På våre sider vil du finne informasjon om utviklingshemning og aldring både for helse- og omsorgspersonell.

Aldring og helse. Kurset er dessverre avlyst grunnet lav deltagelse. Kurset omhandler aldring hos mennesker med psykisk utviklingshemming og demensutvikling: Utredning, diagnostisering, oppfølging og miljøterapeutiske tiltak. Arrangør Avdeling Voksenhabilitering, Akershus universitetssykehus. Målgruppe Alle tjenesteytere i boliger og på. Helse, aldring og aktiv omsorg - 623 - 1075: Krav til deg; Krav til forkunnskaper/praksis: Helse, aldring og aktiv omsorg bygger på bestått videregående opplæring og at søkeren er autorisert helsepersonell etter Helsepersonelloven. Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Tretimers kurs for renholdere og andre som jobber i service- og omsorgsyrker tett opp mot renhold, Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming. v/ leder i Yrkesseksjon Helse og Sosial Iren Luther . x Samspillkonferansen 2020 Utdanning, opplæring, kurs og konferanser for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten. Kurs og konferanser ut 2020 På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som normalt - selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern

Aldring og omsorg. Dette er grunnpermen i Eldreomsorgens ABC. Innholdet i temaheftene bidrar til at personalet i helse- og omsorgstjenestene oppdaterer, og videreutvikler sin kompetanse i tråd med nye utfordringer i kommunale tjenestetilbud Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) jobber for å øke kvaliteten på helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge. Det gjør vi blant annet gjennom å utvikle ny kunnskap og omfattende opplæring av helse- og omsorgspersonell. Aldring og helse hjelper også myndigheter, fag- og forskningsmiljøer og folk flest til å finne informasjon og utvikle kompetanse Fagområdet utviklingshemning og aldring tilbyr bestillingskurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, mennesker som har utviklingshemning, pårørende, ledere og andre En informasjonsbrosjyre til deg over 60: Aldring og helse - hva med alkohol; Veiledningshefte til helse- og sosialarbeidere: Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker; Kurs og utviklingsprogram. Digital Brukerplansamling 11. november. Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi, Agder 8. desember - 9. desember

«Mitt livs ABC» - Aldring og helseGod personsentrert omsorg - ALDRING OG HELSE - Nasjonal

Velkommen til Aldring og helse. Vennligst skriv din e-post og ditt passord her og klikk på logg inn for å fortsette E-post: Passord Økt levealder gjør evige foreldre til et aktuelt begrep, og vi vet at mange foreldre føler et livslangt omsorgsansvar, selv lenge etter at barna har flyttet hjemmefra

Om kurs - ALDRING OG HELSE - Nasjonal kompetansetjenest

Palliasjon ved covid-19 i den kommunale - Aldring og helse

Ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring i forhold til personer med utviklingshemming og demens, samt samarbeid mellom forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Kurs og konferanser Utviklingshemning Temasider; Utviklingshemning og aldring Temasider Fagområdet utviklingshemning og aldring tilbyr bestillingskurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, Informasjon og publikasjoner som angår helsen hos eldre personer med utviklingshemnin Kurs/fagdag i sentrale tema som omhandles i studiematerialet; Veiledning Opplæringshefter. Det er i dag utviklet to opplæringshefter. Et hefte tiltenkt ansatte i tjenesteyting til personer med utviklingshemming og et hefte tiltenkt ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Bestilling og nedlastbart presentasjonsmateriell

Måltid og ernæring. Å forebygge komplikasjoner ved mobilitet. Når noen dør. Aldring, eldre og sykdom. Demens. Diabetes. Hjerneslag. Hjertesykdommer. Infeksjoner. Lungesykdommer. Kreft. Dette er også tilgjengelig som e-læringskurs på KS læring. Dette må jeg kunne: Introduksjon til helse- og omsorgsarbei Logg inn for å se dine påbegynte og fullførte kurs. Logg inn eller Registrer deg her. Våre e-læringskurs Alle kurs Primær­helse­tjeneste Spesialist­helse­tjeneste E-læring Palliasjon og demens for sykepleiere og helsefagarbeidere. Velkommen til e-læringskurs i palliasjon og demens Forlaget aldring og helse er sentral i formidling av kunnskap fra Aldring og helse. Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter og undervisningsmateriell tilknyttet våre fagområder. Forlaget produserer i tillegg til litteratur også film og lydbøker. Du finner en oversikt over tilgjengelige utgivelser i bokhandelen. Flere publikasjoner kan lastes ned gratis Kurs: Helse, aldring og aktiv omsorg Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å arbeide med eldre på en måte som fremmer helse og forbygger sykdom. Du vil blant annet opparbeide deg tverrfaglig kunnskap og ferdigheter innen helse- og sosialfagene,. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer i tillegg gjennom Tidsskriftet aldring og helse og via våre digitale plattformer

Kurs, opplæring, utdanning og konferanser - Aldring og helse

Aldring og helse er organisert under klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold, og medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus. Vi tilbyr følgende tjenester Helsefagskole i Helse, aldring og aktiv omsorg (tidl. Eldreomsorg) er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell. Det er et utdanningsløp mellom videregående skole og høyere utdanning (høgskole/universitet). Videreutdanningen er godkjent av NOKUT. Deltakere som fullfører og består kurset, vil få vitnemål fra Chr. Thams-fagskole Opplæring, kurs og konferanser for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten. ABC-opplæringen To tidligere studenter ved Fagskolen aldring og helse om hvorfor de søkte, hvordan de opplevde utdanningen og hva de har fått ut Takk for hjelpen! Noe gikk. Aldring og helse tilbyr også kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt mye mer. Finn nyttig og godt faginnhold på Aldring og helse her. Del denne siden. Om Kompetansebroen Ofte stilte spørsmå Artikler om aldring og utviklingshemning, tilgjengelig på nettet: Malt. m.fl. (2013). Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom Tidsskrift for Den norske legeforening, 133: s. 290-294

Velkommen - ALDRING OG HELSE - Nasjonal kompetansetjenest

 1. g. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens samt hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne
 2. Kjøp kurs og bøker. Nyheter. Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under
 3. Dette innebærer tema som alkohol, selvmord og selvmords risiko, fysisk trening, søvn og kognitiv adferdsterapi, Lenke til program. Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.vn, alders psykiatri, fysisk
 4. Fagskoleutdanning i helse skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren
 5. Det er samling i Tønsberg for studentene på Fagskolen aldring og helse. Engasjerte forelesere fremmer praktiske eksempler fra arbeidshverdagen. To av elevene forteller her om hvordan videreutdanningen allerede gjør hverdagen deres enklere
Hva er demens? - Aldring og helse

Informasjon om Aldring og helses kurs og konferanser ut året: På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som.. Bare fortsett med det du skulle gjøre. Klikk på Ferdig-knappen nederst i høyre hjørne når du er klar

Aldring og helse driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine fagområder. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemninger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner. Du får kunnskap om både utviklingshemning generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen Konferanser og kurs. Møte i Nasjonalt fagråd for arbeid og helse . Digitalt seminar om kartlegging av oppmøte på helsestasjon. Tobakksavvenning (webinar) Gradvis tilbakeføring til normal drift av svangerskap-, fødsel- og barselomsorg under covid-19-epidemien (webinar Målet aktiveres gjennom utviklingen av en gratis e-læringsplattform, bestående av seks frittstående, interaktive kurs moduler. Modulenes innhold fremmer læring, bevisstgjøring og holdningsendring innen nøkkelområder som menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgangen til voksen alder, seksuell helse og aldring Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under: Demens; Skalaer og teste

ABC-opplæringen - Aldring og helse

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Mer om avdelingen Det nasjonale kompetansesenteret har som oppgave å drive forsknings- og utviklingsprosjekter, gi veiledning, utarbeide læremateriell og arrangere kurs og konferanser innen fagområdene demens, funksjonshemning (FoA) og aldring og utviklingshemning og aldring (UA) I forbindelse med at Solli DPS har et overordnet fokus på aldring og psykisk helse, arrangerer vi en fagdag 21.november 2019. Fagdagen er med sitt fokus ment å treffe allmennleger, samt helsepersonell som jobber med psykiske helsetjenester i kommune -og spesialisthelsetjenesten

Demens - Aldring og helse

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Tjenesten, som retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine felt
 2. Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse • Kurs og konferanser • Utgivelse av lærebøker, fagrapporter og studiemateriale . Les mer på aldringoghelse.no. Kontaktinformasjon. Telefon 33 34 19 50
 3. Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Vi fortsetter å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og Geriatri perm
 4. Aldring og helse har i 2016 holdt kurs og gitt veiledning om utredning av demens og kognitiv svikt i kommuner, og om etablering og drift av hukommelsesteam. Det er avholdt en nasjonal hukommelsesteamkonferanse. 600 reviderte utredningskofferter til hukommelsesteam inkludert nye verktøy og ny håndbok om utredning av yngre personer med kognitiv svikt og demens, ble sendt ut i hele Norge

Forlaget aldring og helse - akademisk tilbyr faglitteratur rettet mot høyskoler og universiteter. Her vil studenter, lærere og helsepersonell finne læremateriell innen fagområdene alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. I bokhandelen finner du kategorien akademisk Aldring og helse. 22 223 liker dette · 667 snakker om dette. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Det finnes mange kurs innen Helse og omsorg i Bergen, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Helse og omsorg kurs i Bergen fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Helse og omsorg kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Helse og omsorg i Bergen du leter etter

Kurs om aldring og bruk av rusmidler 6. mai for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester (eldreomsorg)avlyst / utsatt pga koronasituasjonen. Vi vil selvfølgelig komme tilbake til dette, og satser på en ny samling når forholdene er mer avklar Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg, er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. I siste del av utdanningen gjennomføres en 10 uker (350 timer) obligatorisk praksisperiode, som avsluttes med levering av fordypningsoppgave

Skalaer og tester - Aldring og helse

 1. Opplæring og kurs; Om Oss; TIME (English Version) Hjem - Aldring og helse. Aldring og helse. Du er her : Hjem - Aldring og helse. Aldring og Helse.
 2. Aldring og helse tilbyr også kurs og konferanse til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt mye mer. Finn nyttig og godt faginnhold på Aldring og helse her
 3. arer etter lokale behov på den enkelte arbeidsplass. Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshem
 4. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Geriatrisk avdeling Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo Tlf. 22 11 77 28, fax: 23 01 61 61 E-post: toril.utne@aldringoghelse.no Viktige datoer Påmeldingsfrist: 15. februar 2007 Frist for innsendelse av sammendrag av frie foredrag: 1. mars 2007 Kongressavgift Kongressavgiften er kr. 2.400
 5. Kurs i hudpleie i Råde - Her finner du forskjellige utdannelser og kurs i hudpleie. Du finner kurs for spray tanning, hudterapi, kopping og mye mer.
 6. Aldring og helse arrangerte i 2015 33 kurs/konferanser med til sammen 401 forelesningstimer og 2964 deltakere. Kursene har vært innenfor alle våre fagområder og har vært arrangert i alle deler av Norge. I alt 22 kurs er gjennomført i egen helseregion,.

testkurs - Aldring og helse

Aldringen er global og irreversibel, så la oss gjøre det beste ut av det KRONIKK: Det er all grunn til å satse på lange liv mer enn tidligere, fra før fødsel til slutten på livet. Vi må tilrettelegge for gode liv og en så sen svekkelse av helse og evner som mulig Videreutdanning i utviklingshemning og aldring er en tverrfaglig utdanning. I dag lever personer med utviklingshemning lengere enn tidligere. Lidelser hos eldre kan være sammensatte og komplekse. Det er derfor viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse til å møte disse utfordringene Vi tilbyr kurs- og utdanning over hele landet for ansatte og ledere i helse- og omsorgsektoren som ønsker å lære miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020

Astrid Bergland, som er leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet, er bekymret. - Å være inaktiv har større konsekvenser for eldre enn for yngre, sier fysioterapeut og professor Astrid Bergland. - Fysisk aktivitet er den beste medisin for å bidra til god helse og livskvalitet Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og tilbyr formelle videreutdanningersom gir 60 fagskolepoeng Bli med på kurs der hensikten er er å gi en grundigere innføring i de særlige utfordringene som er forbundet med å gi god lindrende behandling til gamle. Påmeldingsfristen 25. september nærmer seg Videreutdanning for sykepleiere og andre som jobber innen helse

Om Grunnkurs - ALDRING OG HELSE - Nasjonal kompetansetjenest

aldringsfenomen og sykdom blant andre svake grupper, skiftet Kompetansesen-teret navn i 2007 til Nasjonalt kompe-tansesenter for aldring og helse (NKAH). Helse- og omsorgsdepartementet god-kjente navneskiftet. Oppgavene er de samme som før, men de siste to årene har NKAH også arrangert kurs for helseper-sonell i fagområdet geriatri. Per 2011 e Forestillinger om aldring og sykdom. Sykepleier og prosjektmedarbeider Alderspsykiatri Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Relaterte saker 30. jun 2020 Psykobloggen Alene med isen Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen Aldring og demens Mennesker med utviklingshemning lever lenger enn før, og opplever de samme utfordringer og sykdommer som andre møter i eldre år. Ved enkelte syndromer og funksjonshemninger, som Down syndrom og cerebral parese, kan demens eller tidlig funksjonsfall være en problemstilling Aldring og helse er administrativt underlagt Sykehuset i Vestfold, og har en egen styringsgruppe med representanter fra Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus. Styrk din kompetanse. Aldring og helse tilbyr kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommuner og spesialisthelsetjenesten

Aldring og helse - hva med alkohol? Hjem / Ukategorisert / Aldring og helse - hva med alkohol? Brosjyren er utarbeidet av nettverket for eldre og rus ved Korus-ene, i samarbeid med Helsedirektoratet Aldring og depresjon. Hos Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling av depresjon hos eldre. Depresjon hos voksne Delta på kurs og arrangementer for å opprettholde eller skape nye nettverk Aldring og helse 1. mai 2019 kl. 07:18 · Første kurs i Norge om ny og interessant Hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens er gjennomført i god stil i Grimstad Flere kurs i 2018 «Meg og min alder» startet som et pilotprosjekt, og pågår ut 2018. Kommende høst holder Aldring og helse kurs på Karmøy og i Asker. Her finner du ytterligere informasjon om kommende kurs og om prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring

Aldring og helse arrangerte i 2014 38 kurs/konferanser med til sammen 373 forelesningstimer og 3067 deltakere. Kursene har vært innenfor alle våre fagområder og har vært arrangert i alle deler av Norge. I alt 24 kurs er gjennomført i egen helseregion, de øvrige 14 i andre helseregioner Samarbeidspartere: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning Finn relevante kurs innen Helse- og sosialfag i Drammen. Her finner du Helse- og sosialfag kurs i Drammen som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere

Kom i gang med ABC-opplæringen - Aldring og helse

Informasjon - ALDRING OG HELSE - Nasjonal kompetansetjenest

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Utgiver) ; Martin Lundsvoll (Fotograf) Denne boka er til deg som nylig har fått en demensdiagnose og er i en tidlig fase av sykdommen. Boka kan brukes i forbindelse med at du deltar på et kurs om demens eller i en samtalegruppe Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerte webinaret «Systematisk bruk av sang og musikk for helse- og omsorgsarbeidere» torsdag 24.september kl 12.00-13.15.. Webinaret tok utgangspunkt i Musikkbasert miljøbehandling - et opplæringsprogram som tilbyr kurs- og utdanning over hele landet for ansatte og ledere i. Verdifullt kurs for unge som har en mor eller far med demens flyttet: Grunnet koronaviruset er helgekurset Tid til å være ung? for unge mellom 18-30 år, som var planlagt på Tjøme i april, utsatt til..

Utviklingshemning og aldring - Aldring og helse

Aldring og helse, Sem, Norway. 20,094 likes · 521 talking about this · 33 were here. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Kariann Krohne, sosialantropolog, Forsker, Ph.D., Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse,kariann.krohne@aldringoghelse.no.. Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 26.5.2016. Ingen interessekonflikt oppgitt. Sammendrag. Innledning: Den økende andelen eldre i befolkningen vil by på utfordringer for de helse- og sosialfaglige.

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid

Aldring og helse • Kompetansebroe

Eldreomsorgens ABC består av grunnpermen Aldring og omsorg, og gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og Psykiske sykdommer. USHT arrangerer kurs i permen Aldring og omsorg. Permene bestilles av ABC kontakten i din kommune. ABC undervisningen er et samarbeid med USHT-V og Aldring og helse Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse | 195 følgere på LinkedIn. Vi skal sikre høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge, gjennom utvikling av kunnskap for praksis! | Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse driver forskning og utviklingsarbeid for å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til klienter og pårørende Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse arbeidet i 2010 innenfor tre fagområder knyttet til enhetene: Nasjonalt kompetansesenter for demens, Funksjonshemning og aldring, Utviklingshemning og aldring. I tillegg består Kompetansesenteret av enhetene Bibliotek, Det er gjennomført 31 kurs og konferanser med til sammen 497 kurstimer Aldring og hjernen Gjennom hele livet inntreffer det endringer i hjernens struktur og funksjoner. Disse er spesielt markerte ved livets begynnelse og slutt. Hjernens vekst og forandring i barndommen bidrar sammen med utdanning og sosialt samspill til en økt ervervelse av ferdigheter Legene Fred Rune Rahm og Torgeir Gilje Lid og sykepleier/ruskonsulent Nathalie Idsøe foreleste med ulike vinklinger på tematikken. Gilje Lid fremhold blant annet betydningen av å se sammenhenger mellom alkohol, helse og aldring. Vi må ta av alkoholikerbrillene, mener Gilje Lid

Fagskole: Helse, aldring og aktiv omsorg 2020 - Kurs

Det finnes mange kurs innen Helse og omsorg i Trondheim, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Helse og omsorg kurs i Trondheim fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Helse og omsorg kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Helse og omsorg i Trondheim du leter etter Aldring, helse og funksjon - Leve hele livet. Bjørn Heine Strand. Seniorforsker, PhD. FHI. Sem Gjestegård, Asker, 14. juni 201 Aldring og helse bistår kommunene med informasjon og elektronisk påmelding til ABC-opplæringen på www.ABCregistrering.no Fagseminarene gjennomføres i samarbeid mellom Aldring og helse og godt kvalifiserte fagmiljøer i fylkene, som har inngått avtale som leverandører av undervisningstjenester i ABC-opplæringen Kurs og arrangementer. forskning.no arrangerer skrivekurs, kronikkurs, kurs for erfarne kommunikatører og bloggkurs. I tillegg har vi et årlig seminar, Kommunikasjonsdagene, som går over to dager hver høst. Hovedmålgrupper er forskere og kommunikatører Helse- og oppvekstfag Vg1 er utgangspunktet for deg som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag. På kurset lærer du om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse

Fagområde: Helse og omsorg - Kurs, konferanser og studie

Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev Gratis helse- og sosial relaterte nettkurs 28. mars 2020 Webredaktør Kort og godt , Ressurser På denne siden har vi samlet noen nettkurs som kan være aktuelle for en vernepleier, de som studerer til å bli vernepleier eller andre helse- og sosialarbeidere

Kompetanseheving - Aldring og helse

En kartlegging av aldring og helse i fem helse-og

Pårørendeskole - Aldring og helse

De nære ting - ALDRING OG HELSE - Nasjonal kompetansetjenesteBEHOV HOS PERSONER MED DEMENS - ALDRING OG HELSE
 • 360 grad app iphone.
 • Gelekaker.
 • Meinklang vin.
 • Diett suppe rikshospitalet.
 • Dødheng klatring.
 • Ipad mini 5 generation.
 • Rosellinis four 10.
 • Fb cheat sheet 2017.
 • Remove tablet mode.
 • Descendants eltern.
 • Faerytale genser oppskrift.
 • Klinik mannheim urologie telefon.
 • Connect to lg tv.
 • Dude perfect ping pong.
 • Kopfrechnen multiplikation arbeitsblatt.
 • Google registration form.
 • Markedsføring og ledelse 2 eksamen 2013 vår.
 • Christuskirche möhringen.
 • Hvordan løfte nyfødt.
 • Forglemmegei staude.
 • Studiestart høst 2018 hsn.
 • Die hand an der wiege im tv.
 • 5 raum wohnung nordhausen.
 • Slottets biler.
 • Vondt i neglene etter akryl.
 • Wohnungsbaugenossenschaft hamburg freie wohnungen.
 • Pikachu fargelegging.
 • Kim jong il høyde.
 • Merverdiavgift.
 • Gucci logo shirt.
 • Kawai piano.
 • Huskeliste oppussing.
 • Windows 10 safe mode command prompt.
 • Meet the fockers 2.
 • Skjermoppløsning på tv.
 • Tinder schweiz erfahrung.
 • 2 meter regel schwarzwald.
 • Nissan 350z technische daten 280 ps.
 • Arbeidstrening bedrift.
 • Nurnberg lovene.
 • Øvelseskjøre med henger.